III Warsztaty Hydrograficzne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III Warsztaty Hydrograficzne"

Transkrypt

1

2 Strona 1 Szanowni Państwo, cieszymy się bardzo, Ŝe przyjęliście Państwo zaproszenie na III Warsztaty Hydrograficzne i mamy nadzieję, Ŝe i tym razem organizowane przez nas spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia badań hydrograficznych i oceanograficznych. Idąc za Państwa sugestią wyraŝoną rok temu, skupiamy się obecnie na zagadnieniach związanych z zastosowaniem echosondy wielowiązkowej. Atmosfera na Warsztatach, którą wszyscy wspólnie tworzymy sprawia, Ŝe cieszą się one coraz większym zainteresowaniem. W tym roku liczba chętnych przekroczyła nasze oczekiwania i zmusiła nas do wynajęcia większej sali, która zdoła wszystkich nas pomieścić. Miło nam Państwa poinformować, Ŝe w tym roku współorganizatorem Warsztatów jest Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, który chętnie gościł nas w swych murach w poprzednich latach. Tegoroczną nowością są takŝe Materiały Warsztatowe, które trzymacie Państwo właśnie w rękach. Mamy nadzieję, Ŝe ułatwią one Państwu przyswojenie przekazywanej na warsztatach wiedzy oraz przydadzą się w przyszłości, gdy będziecie Państwo chcieli wrócić do zagadnień omawianych w tegorocznej edycji spotkania. Będziemy Państwu wdzięczni za podzielenie się z nami opiniami i oczekiwaniami dotyczącymi Warsztatów, które pomogą nam ulepszyć formułę planowanego spotkania w przyszłym roku. W tym celu, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. śyczymy Państwu udanych obrad Zespół Pomorskiego Ośrodka Badań Środowiska ENVIA sp. z o.o. oraz Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego

3 Strona 2

4 Strona 3 Spis Treści Strona Prezentacje Andrzej Chybicki, Marek Moszyński, Krzysztof Bikonis, Zbigniew Łubniewski, Jacek Dąbrowski, PG, Paweł Poćwiardowski, Reson Inc, Algorytmy analizy, przetwarzania i wizualizacji danych z sonaru wielowiązkowego w rozproszonych systemach GIS. Lucjan Gajewski, SEABED Polska, Zastosowanie echosondy wielowiązkowej do kontroli technicznej gazociągu Interconnector Benedykt Hac, IM Gdańsk, Prace badawczo pomiarowe i opracowanie wyników pomiarów kanału derywacyjnego elektrowni wodnej Dychów. Jacek Koszałka, UM Gdynia, Wykorzystanie programu Qloud do inwentaryzacji batymetrycznej wraków i przeszkód nawigacyjnych Marcin Plichta, SubSea7, ROV jako platforma pomiarów echosondą wielowiązkową. Krzysztof Poraziński, POBŚ ENVIA, Wielowiązka czy Sonar? Stanisław Rudowski, IM Gdańsk, Katarzyna Orlikowska, UG, Czy dno Bałtyku jest płaskie? Komunikaty uczestników 37 Warsztaty Hydrograficzne 2008 Wyniki Konkursu na Najlepszy Obraz Sonarowy 39

5 Strona 4

6 Strona 5 Andrzej Chybicki, Marek Moszyński, Krzysztof Bikonis, Zbigniew Łubniewski, Jacek Dąbrowski, Paweł Poćwiardowski Andrzej Chybicki Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/ Gdańsk Wrzeszcz tel faks Marek Moszyński, Krzysztof Bikonis, Zbigniew Łubniewski, Jacek Dąbrowski Katedra Systemów Geoinformatycznych, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/ Gdańsk Wrzeszcz tel faks Paweł Poćwiardowski Reson Inc 100 Lopez Road Goleta, California 9311, USA ALGORYTMY ANALIZY, PRZETWARZANIA I WIZUALIZACJI DANYCH Z SONARU WIELOWIĄZKOWEGO W ROZPROSZONYCH SYSTEMACH GIS Katedra Systemów Geoinformatycznych prowadzi badania naukowe związane z zastosowaniem nowych technologii implementacji Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) w róŝnych zastosowaniach, a szczególnie w aplikacjach związanych z obszarami morskimi. Prowadzone są teŝ prace badawcze związane z analizą i przetwarzaniem danych dla systemów GIS ze szczególnym uwzględnieniem danych otrzymywanych z sonarów wielowiązkowych. Niniejszy artykuł stanowi ogólny opis prac badawczych związanych z telemonitoringiem morskim prowadzonych w Katedrze Systemów Geoinformatycznych Politechniki Gdańskiej. Słowa kluczowe: systemy wielowiązkowe, echosonda, telemonitoring morski WSTĘP Zainteresowania naukowe Katedry Systemów Geoinformatycznych dotyczą telemonitoringu róŝnych komponentów środowiska morskiego, w szczególności przy pomocy metod hydroakustycznych. W tej dziedzinie rozwijane są prace nad przetwarzaniem danych hydroakustycznych z sonarów wielowiązkowych oraz bocznych do wysokorozdzielczego mapowania, trójwymiarowego obrazowania oraz

7 Strona 6 rozpoznawania rodzaju dna morskiego, a takŝe trójwymiarowej wizualizacji i animacji obiektów podwodnych. W artykule przedstawiono kierunki działalności badawczej Katedry związane z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń przeznaczonych do telemonitoringu morskiego. W poszczególnych sekcjach publikacji zaprezentowano obszary badań związane z wykorzystaniem sonarów wielowiązkowych, które są odzwierciedleniem profilu prac badawczych Katedry w tym zakresie. 1. SYSTEMY GIS DO WIZUALIZACJI ZANIECZYSZCZEŃ ORAZ INNYCH SKŁADNIKÓW ŚRODOWISKA MORSKIEGO W dziedzinie systemów GIS najnowszym osiągnięciem zespołu Katedry jest opracowanie, opartej o narzędzia deweloperskie pakietu ArcGIS firmy ESRI, technologii wytwarzania oprogramowania GIS pozwalającej na bardzo łatwe i szybkie tworzenie wielomodułowych aplikacji GIS, umoŝliwiających integrację danych pochodzących z róŝnych sensorów i ze źródeł rozproszonych, zdalną wizualizację dwu- i trójwymiarową wyników analiz, takŝe zmienną w czasie, oraz udostępnianie danych za pośrednictwem sieci Internet. Opracowana technologia wykorzystana została w implementacji systemu GIS do zdalnego monitoringu i wizualizacji zanieczyszczeń oraz innych składowych ekosystemów morskich, w ramach realizowanego aktualnie przez Katedrę projektu badawczo-rozwojowego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Omawiany system GIS umoŝliwia integrację informacji umiejscowionej przestrzennie pochodzącej z róŝnych źródeł wraz z moŝliwością prezentacji na mapach dwu- i trójwymiarowych. System został zaimplementowany w języku C# z uŝyciem platformy.net i uŝywa biblioteki ArcGIS Engine, będącej interfejsem programistycznym (API) dla obiektów COM,.NET, Java i C++, jako narzędzia do przetwarzania przestrzennego i wizualizacji. ArcGIS Engine jest międzyjęzykową platformą dostarczającą funkcjonalność obiektów ArcObjects, z których zbudowane są produkty z rodziny ArcGIS Desktop, zawierającą szereg komponentów ułatwiających tworzenie dedykowanych aplikacji GIS. Ponadto, ArcGIS Engine jest narzędziem wspomagającym budowanie lub rozwijanie aplikacji geoinformatycznych dostarczającym wyspecjalizowanych rozwiązań zarówno dla projektantów jak i uŝytkowników systemów GIS. WaŜną cechą ArcGIS Engine jest moŝliwość tworzenia systemów, w której komponent odpowiedzialny za wizualizację nie jest centralnym modułem aplikacji, a jedynie jego częścią. To sprawia, Ŝe ArcGIS Engine jest szczególnie przydatny przy tworzeniu rozwiązań nietypowych, do których zalicza się systemy przeznaczone do zdalnego telemonitoringu morskiego. Dodatkowo uŝyte zostały komponenty z platformy ArcGIS Engine: GlobeControl i MapControl zapewniające zestaw funkcji typowych dla GIS takich jak prezentacja, przesuwanie, zmianę skali mapy. UŜycie tych komponentów wspomaga proces prezentacji róŝnego rodzaju danych przestrzennych w kontekście geograficznym. Szczegółowa architektura systemu oraz relacje pomiędzy komponentami systemu zostały przedstawione na Rys. 1.

8 Strona 7 Rys. 1. Architektura systemu do wizualizacji zanieczyszczeń i innych składników ekosystemów morskich Prezentacja, oprócz integracji i analizy danych, jest jednym z podstawowych zadań systemów GIS. W opisywanym systemie zdecydowano się na uŝycie komponentu ArcGlobe Control, będącego częścią platformy ArcGIS firmy ESRI, dzięki któremu stała się moŝliwa trójwymiarowa wizualizacja wszystkich typów danych wspieranych przez firmę ESRI. Na Rys. 2 pokazano moŝliwości prezentacyjne omawianego systemu. (a) (b) Rys. 2. Okno aplikacji z wizualizacją 3D Zatoki Gdańskiej (a) oraz prezentacja danych pochodzących z urządzeń do telemonitoringu morskiego (b). Dla potrzeb wizualizacji danych przestrzennych pochodzących z róŝnych źródeł (zobrazowania satelitarne, dane DEM, dane wektorowe i inne) zostały uŝyte specjalne algorytmy renderingu. Dane batymetryczne Zatoki Gdańskiej zostały wykorzystane jako warstwa źródłowa dla danych wysokościowych. System umoŝliwia takŝe prezentowanie skomplikowanych obiektów trójwymiarowych z uŝyciem technologii OpenGL oraz na bezpośrednie wykorzystanie funkcji z rodziny OpenGL do wizualizacji własnych obiektów 3D. Prace związane z implementacją systemu stały się przedmiotem szeregu publikacji, a ich szczegółowy opis moŝna znaleźć w [1] i [2]. 2. ALGORYTMY ARCHIWIZACJI DANYCH Z SONARÓW WIELOWIĄZKOWYCH Oprócz tworzenia i projektowania systemów GIS badania w Katedrze Systemów Geoinformatycznych koncentrują się na zaawansowanych metodach analizy i przetwarzania danych pochodzących z urządzeń hydroakustycznych.

9 Strona 8 Jednym z podstawowych profilów działalności Katedry w tej dziedzinie są prace nad stworzeniem wydajnych narzędzi do archiwizacji i przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych przeznaczonych do badań morskich. W ostatnich latach na skale światową stały się dostępne echosondy wielowiązkowe umoŝliwiające zapis dokładnej informacji o rozproszeniu sygnału od dna. W przeciwieństwie do sonarów przeznaczonych jedynie do tworzenia map, nowe echosondy wielowiązkowe produkują znaczne ilości danych podczas rejsów pomiarowych, pozwalając jednocześnie na dokładną obserwację i analizę obiektów podwodnych, takŝe tych nieznajdujących się bezpośrednio na dnie. Wspólnie z partnerem przemysłowym firmą RESON Inc. Katedra prowadzi badania związane z implementacją metod przetwarzania danych pochodzących z sonarów wielowiązkowych, których celem jest znalezienie i usunięcie powtarzającej się informacji znajdującej się w zbiorze danych otrzymywanych z sonaru wielowiązkowego. Opracowywane w Katedrze metody bazują na róŝnych mechanizmach kompresji bezstratnej (LZW, RLE, kompresja oparta o transformaty falkowe, metody słownikowe), niemniej jednak, najlepsze wyniki osiągnięto wykorzystując algorytm bezstratnej kompresji o nazwie deflate/inflate, który jest kombinacją słownikowej metody lz77/78 oraz kodowania Huffmana. Opracowane w Katedrze metody stały się przedmiotem szeregu publikacji naukowych prezentowanych na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (np. [3] i [4]) oraz są podstawą wniosku patentowego. Ponadto, w Katedrze prowadzi się takŝe badania związane z wykorzystaniem nowoczesnych technik informacyjnych, które mogą być wykorzystywane w procesie telemonitoringu morskiego. Szczególnie interesującym rozwiązaniem informatycznym mogącym usprawnić proces archiwizacji i kompresji danych z systemów wielowiązkowych, które w ostatnim czasie stało się dostępne dla szerokiej rzeszy uŝytkowników systemów informacyjnych, jest technologia CUDA (ang. Compute Unified Device Architecture), pozwalająca programistom i twórcom oprogramowania na tworzenie narzędzi umoŝliwiających rozwiązywanie najbardziej złoŝonych obliczeniowo zadań w krótkim czasie poprzez wykorzystanie mocy przetwarzania równoległego wielu rdzeni procesora graficznego. Obecnie CUDA, dzięki dostępności bezpłatnych narzędzi programistycznych, stosuje się do przyspieszania działania aplikacji w wielu dziedzinach od kodowania wideo i audio aŝ po poszukiwania ropy i gazu, projektowanie przemysłowe, obrazowanie medyczne i badania naukowe. Szacuje się, Ŝe dzięki tej architekturze, będzie moŝna tworzyć wyjątkowo wydajne narzędzia przetwarzania danych o charakterze hydroakustycznym, umoŝliwiające redukcję otrzymywanych informacji, działające ponadto w trybie czasu rzeczywistego. Projektowane w Katedrze rozwiązania z dziedziny przetwarzania danych z sonarów wielowiązkowych mogą dać wiele korzyści podczas rutynowych rejsów o charakterze badawczym i komercyjnym. Opisane powyŝej metody do kompresji mogą przede wszystkim słuŝyć jako wydajne narzędzie wspomagające proces archiwizacji duŝej ilości danych pomiarowych otrzymywanych podczas rejsów badawczych z uŝyciem echosond wielowiązkowych. Pozwalają, tym samym, na efektywniejsze uzyskiwanie wyników i zmniejszą koszty prac badawczych. Ewentualne zastosowanie opisanych powyŝej metod w trybie pracy w czasie rzeczywistym moŝe dać takŝe nowe moŝliwości w zakresie stosowania systemów wielowiązkowych.

10 Strona 9 3. KLASYFIKACJA DNA MORSKIEGO NA PODSTAWIE KĄTOWEJ ZALEśNOŚCI CECH ECHA Z SONARU WIELOWIĄZKOWEGO Zainteresowania naukowe Katedry Systemów Geoinformatycznych dotyczą takŝe telemonitoringu róŝnych komponentów środowiska morskiego, w szczególności przy pomocy metod hydroakustycznych. W tej dziedzinie rozwijane są prace nad przetwarzaniem danych hydroakustycznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod rozpoznawania rodzaju dna morskiego. Metody klasyfikacji dna morskiego oparte na obliczaniu parametrów echa z echosond jednowiązkowych są dobrze znane i zweryfikowane (zob. np. [5], [6]). Zaproponowane, nowatorskie podejście do rozpoznawania rodzaju dna morskiego polega na obliczaniu zbioru parametrów obwiedni ech dla poszczególnych wiązek sonaru wielowiązkowego. Następnie estymowana jest zaleŝność wartości poszczególnych parametrów od kąta wiązki oraz badane jest powiązanie otrzymanej zaleŝności z rodzajem dna morskiego, pod kątem uŝyteczności w klasyfikacji. Zbiór obwiedni ech odpowiadających poszczególnym wiązkom odczytywany był z cyfrowego wyjścia sonaru wielowiązkowego (pracującego w trybie water column registering) i zapisywany do dalszego przetwarzania. Po detekcji echa od dna w zarejestrowanym sygnale, obliczany był dla niego zbiór parametrów. Następnie wyniki dla kaŝdego kąta wiązki były uśredniane dla wszystkich sondowań dla danego typu dna. ZałoŜono, Ŝe powierzchnia dna jest płaska w duŝej skali, a więc kąt wiązki moŝe być traktowany jako równy kątowi insonifikacji. Obliczano następujące grupy parametrów dla obwiedni ech: I. Podstawowe parametry opisujące echo, do których zaliczały się: 1. Energia echa, obliczana jako suma kwadratów wszystkich próbek naleŝących do fragmentu zidentyfikowanego jako echo od dna. 2. Maksymalna amplituda sygnału echa. 3. Czas trwania fragmentu echa zidentyfikowanego jako echo od dna. II. Parametry statystyczne obwiedni echa: 1. Średnia wartość energii echa (tj. średnia wartość kwadratów próbek). 2. Odchylenie standardowe energii echa. 3. Asymetria (skośność, unormowany trzeci moment) rozkładu wartości energii echa. III. Parametry geometryczne opisujące kształt obwiedni echa: 1. Środek cięŝkości obwiedni echa na osi czasu: 2. Znormalizowany moment bezwładności względem osi prostopadłej do osi czasu, zawierającej zdefiniowany powyŝej środek cięŝkości echa: 3. Wymiar fraktalny obwiedni echa, interpretowany jako miara złoŝoności jej kształtu, obliczany jako tzw. wymiar pudełkowy (box dimension) [5]. Pomiary in-situ w celu weryfikacji doświadczalnej zaproponowanego podejścia zostały przeprowadzone z uŝyciem sonaru wielowiązkowego Kongsberg EM3002 w rejonie Zatoki Gdańskiej we wrześniu 2007r. oraz w listopadzie 2008r. na statku s/y Oceania na wspólnych rejsach ekip naukowych Katedry oraz Instytutu Oceanologii PAN. Ze względu na specyfikę niniejszej publikacji nie jest moŝliwy dokładny opis metodyki eksperymentów, niemniej jednak szczegółowe informacje dotyczące badań moŝna znaleźć w [7]. Wyniki przeprowadzonych prac badawczych wstępnie potwierdzają, Ŝe informacja uzyskiwana w formie obliczanych charakterystycznych parametrów ech z sonaru wielowiązkowego i analizowana poprzez badanie zaleŝności tych parametrów od kąta wiązki, jest uŝyteczna w klasyfikacji dna morskiego. Zasadność uŝycia poszczególnych zaproponowanych parametrów obwiedni echa w tym zakresie

11 Strona 10 została wstępnie zweryfikowana, uzyskano przy tym takŝe wiele dodatkowych informacji pomocnych w dalszych pracach nad rozwijaniem przedstawionego podejścia. W szczególności, okazało się, Ŝe niektóre parametry echa zdefiniowane w bardziej złoŝony sposób (np. moment bezwładności) charakteryzują się bardziej regularną postacią zaleŝności od kąta insonifikacji (co moŝe oznaczać, Ŝe są mniej wraŝliwe na lokalne warunki występujące w środowisku pomiaru) niŝ parametry podstawowe, jak energia czy czas trwania. W celu uzyskania bardziej wiarygodnych wyników jednakŝe, konieczna jest weryfikacja zastosowanego podejścia dla większej ilości danych doświadczalnych. WNIOSKI W artykule przedstawione zostały podstawowe kierunki działalności badawczej Katedry Systemów Geoinformatycznych związane z wykorzystywaniem urządzeń do telemonitoringu morskiego. Plany rozwojowe Katedry na przyszłość obejmują rozwój badań w dziedzinie geoinformatyki i telemonitoringu, z uwaŝną obserwacją zmian zapotrzebowania w zakresie ich zastosowań. Planuje się rozszerzenie zakresu prac dotyczących wykorzystania systemów satelitarnych w zdalnym monitoringu środowiska. Rozwinięte zostaną takŝe prace z zakresu metod złoŝonego mapowania (ang. complex mapping) pozwalających na integrację danych satelitarnych z innymi warstwami GIS, ze szczególnym uwzględnieniem moŝliwości działania stosownych algorytmów w czasie rzeczywistym (w trybie operacyjnym). W związku z rosnącą ostatnio w rozmaitych aplikacjach GIS rolą komponentów mobilnych, zarówno jako platformy dla róŝnego rodzaju sensorów, jak i pracujących w charakterze urządzeń klienckich, planuje się zwiększenie udziału zagadnień technologii mobilnych oraz systemów wbudowanych w pracach Katedry. Co więcej, planuje się takŝe prace nad rozwojem metod wizualizacji trójwymiarowej w GIS, w szczególności w zakresie dynamicznego tworzenia złoŝonych ruchomych scen w powiązaniu z automatycznym rozpoznawaniem obiektów w warstwach rastrowych. Przewiduje się takŝe coraz większy udział prac związanych z technologiami bezpieczeństwa, w szczególności tych związanych z tematyką morską, jak np. ochrona portów. Znalazło to między innymi wyraz w tym, Ŝe Katedra została zaproszona w 2008 roku do udziału w trzech konsorcjach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej LITERATURA 1. Bikonis K, Partyka A, Łubniewski Z, Moszyński M, Stepnowski A, GIS for shallow water pollution awareness and emergency management, Proceedings of the IEEE International Conference on Technologies for Homeland Security and Safety TEHOSS 2005, ed. by A. Stepnowski, A. Ruciński and K. Kosmowski, Gdańsk, 1997, pp Andrzej Chybicki, Marcin Kulawiak, Zbigniew Łubniewski, Mariusz Łuba, Marek Moszynski, Jacek Dąbrowski, GIS for Remote Sensing, Analysis and Visualization of Marine Pollution and Other Marine Ecosystem Components, Proceedings of st International Conference on Information Technology, p Andrzej Chybicki, Marek Moszyński, Paweł Poćwiardowski, Applications of compression techniques for reducing the size of multibeam sonar records, Proceedings of st International Conference on Information Technology, p Andrzej Chybicki, Marek Moszyński, Paweł Poćwiardowski, Compression algorithms for multibeam sonar records, Hydroacoustics, vol. 11, 2008, str , 25 th Symposium on Hydroacoustic (SHA 25), Jastrzębia Góra, Poland, May, 2008.

12 Strona Łubniewski Z., Stepnowski A: Sea bottom recognition using fractal analysis and scattering impulse response, Proceedings of the 4 th European Conference on Underwater Acoustics, 1998, Rome, Italy, s Tęgowski J., Łubniewski Z.: Application of some echo parameters to the seabed classification - methodological analysis. W: Hydroacoustics, 4, 2001, Gdynia, s Łubniewski Z., Bikonis K., Chybicki A., Stepnowski A.: Application of angular dependence of sonar echo features in seafloor characterisation and imaging, Revista de Acustica, 38, 3-4, 2007, Special Issue: Official Publication of the 19 th International Congress on Acoustics ICA 2007, Madrid, Spain. AUTOR: Mgr inŝ. Andrzej Chybicki urodził się w 1982 roku. Studia na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki rozpoczął w 2001 roku, które ukończył na specjalności Systemy Geoinformatyczne. W 2006 roku z wynikiem bardzo dobrym obronił pracę magisterską pt. Bazodanowy system do trójwymiarowej prezentacji danych o charakterze hydroakustycznym. We wrześniu 2006 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w kierowanej przez prof. Andrzeja Stepnowskiego Katedrze Systemów Geoinformatycznych. Dziedziną jego zainteresowań od początku pracy w katedrze stały się aplikacje wykorzystujące technologie informacyjne z dziedziny hydroakustyki i telemonitoringu, a w szczególności aplikacje do obsługi sonarów wielowiązkowych. Wyniki jego dotychczasowych prac stały się przedmiotem 14 publikacji głównie referatów opublikowanych i wygłoszonych na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych.

13 Strona 12

14 Strona 13 Lucjan Gajewski, SEABED Polska Sp z o.o. Ul. Legionów 72/1, Gdańsk Tel , faks Z A S T O S O W A N I E E C H O S O N D Y W I E L O W I Ą Z K O W E J D O K O N T R O L I T E C H N I C Z N E J G A Z O C I Ą G U IN T E R C O N N E C T O R Słowa kluczowe: echosonda wielowiązkowa, gazociąg podmorski, kontrola techniczna Przedmiotem prezentacji jest pokazanie moŝliwości wysokoczęstotliwościowej echosondy wielowiązkowej SeaBat 8125 produkcji Reson AS do celów monitoringu przesyłowej infrastruktury podwodnej. Wraz z dynamicznym rozwojem bezinwazyjnych technik pomiarów akustycznych, coraz częściej wykorzystuje się je do kontroli i monitoringu stanu technicznego konstrukcji hydrotechnicznych i przesyłowych. Zastosowanie technik akustycznych pozwala na minimalizowanie kosztów monitoringu, zwiększenie zakresu badań kontrolnych, a tym samym zminimalizowanie ryzyka związanego z awariami eksploatowanych obiektów podwodnych. W maju 2007 i 2008 roku, konsorcjum firm w skład którego wchodziły między innymi Instytut Morski w Gdańsku oraz SEABED Polska Sp.z o.o. wykonało na zlecenie firmy Lloyd s Register przegląd rurociągu przesyłowego Interconnector o długości 235 km i średnicy 40 cali. Rurociąg zlokalizowany jest między miejscowością Bacton na wybrzeŝu Wielkiej Brytanii oraz Zeebrugge na wybrzeŝu Belgii (Rys. 1.). W 2008 roku przeglądem objęty został rurociąg na całej długości zarówno na wodach przybrzeŝnych, jak i w części głębokowodnej. Rys. 1. Lokalizacja gazociągu przesyłowego Interconnector

15 Strona 14 Projekt polegał na poszukiwaniu i znalezieniu ewentualnych anomalii w przebiegu rurociągu, przede wszystkim częściowo odsłoniętych jego odcinków, całkowicie odsłoniętych jego odcinków, sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych w wybranych fragmentach rurociągu, sprawdzeniu stanu rurociągu w miejscach przecinania się z innymi instalacjami podwodnymi oraz torami wodnymi, sprawdzeniu istniejących zasypów rurociągu. Do badań akustycznych kontrakt wymagał uŝycia echosondy wielowiązkowej wysokiej rozdzielczości (szerokość wiązki maksymalnie 0,5 ) montowanej bezpośrednio na jednostce pływającej. Aby spełnić wymogi kontraktu zainstalowano na statku badawczym R/V IMOR głowicę echosondy SeaBat 8125 na specjalnym wysięgniku znajdującym się między dwoma kadłubami jednostki. Echosondę podłączono do statkowego systemu pomiarów hydrograficznych opartym na oprogramowania QINSy Survey produkcji QPS BV. Z echosondą sprzęŝono zestaw czujników przechyłów, przyspieszeń oraz kursu. PoniewaŜ obszar pomiarów przebiegał przez akweny o znacznych i zróŝnicowanych ruchach pływowych, niezbędne było zastosowanie w trakcie pomiarów systemu pozycjonowania wraz z poprawką liczącą w przybliŝeniu wartość pływów w obszarze, gdzie dokonywany był aktualny pomiar akustyczny. Do tego zadania wykorzystano system Veripos udostępniany przez firmę SubSea 7. Wyniki pomiarów akustycznych opracowywane były wstępnie bezpośrednio na pokładzie statku badawczego. Ekipa pomiarowa wraz z przedstawicielem właściciela gazociągu dokonywała analizy poszczególnych odcinków wybierając jednocześnie miejsca do kontroli wizyjnej pojazdem ROV oraz kontroli zabezpieczenia antykorozyjnego za pomocą metody CP. W trakcie pomiarów otrzymano dokładny obraz sytuacji batymetrycznej wzdłuŝ gazociągu. Wykryto szereg anomalii a takŝe uzyskano materiał do badań porównawczych z materiałem monitoringu z poprzednich lat, szczególnie pod kątem tendencji zmian zachodzących w obszarze przebiegu gazociągu (transport osadów). Przykłady anomalii wykrytych w trakcie pomiarów pokazują rysunki od 2 do 4. Rys. 2. Fragment gazociągu całkowicie odkryty (span).

16 Strona 15 Rys. 3. Fragment gazociągu odkryty częściowo (exposure). Rys. 4. Zasyp skalny wykonany nad przecięciem się gazociągu z kablem komunikacyjnym Zastosowanie tego typu instalacji echosondy wielowiązkowej wysokiej rozdzielczości moŝliwe było ze względu na stosunkowo niewielkie głębokości występujące na całej trasie przebiegu gazociągu (od 3 do 47 m). Nawet na najgłębszych obszarach przebiegu rury, nitka gazociągu była wyraźnie widoczna, a rozdzielczość pomiaru pozwalała na wyraźne rozdzielenie całkowitych odkryć gazociągu od obszarów bezpiecznych o niewielkim stopniu odsłonięcia.

17 Strona 16

18 Strona 17 Benedykt Hac, Instytut Morski w Gdańsku Ul. Długi targ 41/ Gdańsk P R A C E B A D A W C Z O-POMIA R O W E I O P R A C O W A N I E W Y N I K Ó W P O M I A R Ó W K A N A Ł U D E R Y W A C Y J NE G O E L E K T R O W N I WODNEJ DYCHÓW Latem 2008 roku Zakład Oceanografii Operacyjnej Instytutu Morskiego w Gdańsku podjął się przeprowadzenia prac badawczo-pomiarowych i przedstawienia wyników pomiarów kanału derywacyjnego Elektrowni Wodnej Dychów. Pomiary wykonano w ramach większego projektu zmierzającego do pełnej oceny aktualnego stanu technicznego kanału. Dla uzyskania załoŝonego celu, zaproponowaliśmy wykonanie kompleksowych pomiarów batymetrycznych, sonarowych oraz profilowania sejsmoakustycznego. Pomiary miały na celu uzyskanie danych pozwalających na wierne odtworzenie kształtu badanego akwenu wodnego, wykrycie naturalnych i sztucznych obiektów zalegających na dnie, wykrycie anomalii geologicznych oraz obiektów znajdujących się pod dnem akwenu, np. zakopanych rurociągów, kabli, przepustów. Słowa kluczowe: batymetria, sonar boczny, sonda wielowiazkowa, stan techniczny kanału WSTĘP Późnym latem oraz wczesną jesienią 2008 roku, 5-cio osobowy zespół pomiarowy Instytutu Morskiego w Gdańsku, przeprowadził badania na kanale derywacyjnym EW Dychów. Zespół został wyposaŝony w odpowiednio przystosowaną, małą jednostkę pływającą oraz wysokospecjalistyczny sprzęt pomiarowy, tj. holowany sonar boczny, echosondę wielowiązkową, profilomierz osadów oraz system precyzyjnego pozycjonowania. Dla zbierania i wstępnego przetwarzania danych wykorzystano system hydrograficzny QINSy 7.5. będący typowym systemem integrującym całe środowisko pomiarowe w trakcie prowadzenia morskich pomiarów geofizycznych. Zgromadzone dane przetworzono do postaci finalnej w centrum opracowania danych Zakładu Oceanografii Operacyjnej w Gdańsku. 1. PRZEBIEG POMIARÓW W TERENIE Elektrownia Wodna Dychów jest wyjątkową budowlą hydroenergetyczną zlokalizowaną na rzece Bóbr, na zachód od Zielonej Góry. Kanał łączący jazz w Krzywańcu ze zbiornikiem w Dychowie ma długość około 20,4 km i średnią szerokość 37 metrów. Biegnie on wzdłuŝ krawędzi pogórza, gdy w tym samym czasie rzeka Bóbr wijąc się opada kilkadziesiąt metrów niŝej.

19 Strona 18 Operację zbierania danych geofizycznych, niezbędnych dla wykonania oceny stanu technicznego kanału derywacyjnego EW Dychów, rozpoczęliśmy od dokładnej analizy wymagań stawianych przez zleceniodawcę, sprawdzenia sytuacji terenowej, moŝliwości sprzętu pomiarowego oraz koniecznego zaplecza logistycznego. Zwyczajowo, dla badań wykonywanych przez Instytut Morskie w Gdańsku na morzu, bazę pomiarową stanowi statek badawczy IMOR. W sytuacji prowadzenia precyzyjnych badań na wodach śródlądowych naleŝało przenieść sprzęt pomiarowy na zdecydowanie mniejszą, mobilną jednostkę pomiarową. W tym celu przystosowana została pneumatyczna motorówka z twardym dnem IM ŁM-4 o długości około 7 metrów. Jej niewielkie zanurzenie i wysoka zdolność do pełnienia róŝnorodnych funkcji pozwoliła na wykonywanie pomiarów wzdłuŝ kanału na całej jego szerokości. MoŜliwość podejścia do samego brzegu pozwala uzyskać moŝliwie największą ilość danych bez pozostawiania obszarów niezbadanych. Rys. 1 Motorówka pomiarowa IM ŁM-4 w trakcie pomiarów. Badanie przeprowadzone zostały w dwu etapach. W pierwszej kolejności wykonane zostały: a) przeszukanie sonarowe wysokoczęstotliwościowym cyfrowym sonarem b) pomiary batymetryczne sondą wielowiązkową. a) b) Rys. 2 Pomiary sonarowe (a) oraz głębokościowe sondą wielowiązkową (b) kanału derywacyjnego EW Dychów Badanie to pozwoliło na wykrycie miejsc, w których występują widoczne pęknięcia płyt pokrywających ściany kanału, rozsunięć płyt na dylatacjach pionowych

20 Strona 19 i poziomych, duŝych kamieni, fragmentów połamanych płyt betonowych powstałych w wyniku naturalnego niszczenia kanału, a takŝe obiektów antropogenicznych takich jak hałdy gruzu, narzuty kamienne powstałe w trakcie doraźnych napraw, oraz innych obiektów wykonanych ręką człowieka takich jak wraki samochodów. W drugim etapie wykonano pomiary profilomierzem osadów typu SBP Pinger ORETECH 3010, w celu zebrania materiału potwierdzającego istnienie kawern w miejscach wytypowanych w trakcie analizy materiałów uzyskanych z sonaru bocznego oraz sondy wielowiązkowej. Betonowe płyty tworzące ściany kanału Kawerny Rys. 3 Pomiary profilomierzem osadów Pinger ORETECH Krytycznym dla powodzenia całego projektu było właściwe pozycjonowanie jednostki pomiarowej oraz przetworników urządzeń pomiarowych. Dla wypełnienia załoŝeń dokładnościowych narzuconych w trakcie realizacji całego projektu przez zleceniodawcę wybrano satelitarny system pozycjonowania z korekcją pozycji w czasie rzeczywistym. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na uzyskaną dokładność pozycjonowania był fakt, iŝ kanał przebiega wśród lasów. Wysokie drzewa powodowały powstawanie stref w których niektóre z satelitów bywały czasowo przesłonięte. Rozwiązaniem problemu była nieustanna obserwacja ilości widzianych satelitów, zaniechanie pomiarów w czasie niedostatecznej ich ilości, lub powtarzanie części pomiarów w momentach kiedy była ich wystarczająca ilość. W celu zrealizowania zadania Instytut Morski w Gdańsku wykorzystał następujący sprzęt pomiarowy: 1. Motorówka pomiarowa przystosowana do badań batymetrycznych oraz geofizycznych 2. Echosonda wielowiązkowa (MBES) Saebat Cyfrowy holowany sonar boczny Edgetech Urządzenie do pomiaru prędkości dźwięku w wodzie SVP Profiler. 5. System dynamicznej korekcji (Dynamic Motion Sensor with gyro) POS MV do elektronicznej stabilizacji głowicy MBES. 6. System Coda DA 100 do zbierania danych sonarowych oraz system Coda DA 200 do zbierania danych z profilomierza. 7. System Qinsy do gromadzenia w trybie rzeczywistym i przetwarzania danych z sondy wielowiązkowej. 8. Profilomierz osadów ORETECH Oraz dodatkowy sprzęt zabezpieczający: 1. Samochód dostawczy wraz z przyczepą.

ROV JAKO PLATFORMA POMIARÓW ECHOSONDĄ WIELOWIĄZKOWĄ ROV AS MULTIBEAM ECHO SOUNDER PLATFORM

ROV JAKO PLATFORMA POMIARÓW ECHOSONDĄ WIELOWIĄZKOWĄ ROV AS MULTIBEAM ECHO SOUNDER PLATFORM Polish Hyperbaric Research Marcin Plichta Prospect Road, Arnhall Business Park, Westhill, Aberdeenshire, AB32 6FE, Scotland, UK Tel +44 1224526762 Fax +44 1224527000 Mob +48 601491180 Marcin.Plichta@subsea7.com

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin

INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ. POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI. Anna Bielutin INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Anna Bielutin POLLUTION LEVEL MONITOR INTERAKTYWNA WIZUALIZACJA PARAMETRÓW ŚRODOWISKA Z WYKORZYSTANIEM GOOGLE MAPS

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Piszczek WEBGIS I WEBMAPPING TECHNOLOGIE DLA GLOBALNYCH SYSTEMÓW INFORMACJI PRZESTRZENNEJ studia dzienne

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Krzysztof Stopka TWORZENIE WYSOKODOSTĘPNYCH KLASTRÓW DLA POTRZEB ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO NA PRZYKŁADZIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

Bardziej szczegółowo

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER

POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER POZNAŃ SUPERCOMPUTING AND NETWORKING CENTER Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01 LABORATORIUM WIRTUALNE I TELEIMERSJA Marcin Lawenda Poznań, Wrzesień 2001 Copyright PCSS SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 1 WSTĘP

Bardziej szczegółowo

MOZAIKOWANIE OBRAZÓW SONAROWYCH. Wstęp

MOZAIKOWANIE OBRAZÓW SONAROWYCH. Wstęp mgr inż. Renata KABEROW kmdr ppor. mgr inż. Marek SZATAN Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej MOZAIKOWANIE OBRAZÓW SONAROWYCH Wstęp Aktualnie istnieje kilka technologii pozwalających oglądać obiekty

Bardziej szczegółowo

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH

ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH Kmdr Krzysztof KUBICKI Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej ROLA MORSKIEJ INFORMACJI GEOPRZESTRZENNEJ DLA ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ MORSKICH 1. Pojęcie morskiej informacji geoprzestrzennej 1 Pojęcie Morskiej

Bardziej szczegółowo

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne

Czasopismo wydawane przez Polskie Forum Nawigacyjne Komitet Programowy Andrzej Banachowicz Krzysztof Czaplewski Daniel Duda Andrzej Felski Wiesław Galor Marek Grzegorzewski Lucjan Gucma Jacek Januszewski Artur Makar Cezary Specht Andrzej Stateczny Adam

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r.

RAPORT SYNTETYCZNY Z PRAC WYKONANYCH w 2010 r. Projekt : KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inŝynierskiej i planowania gospodarczego) Zadanie

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych

Andrzej Ćwiok. System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym z wykorzystaniem sieci neuronowych POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział InŜynierii Materiałowej i Metalurgii Zarządzanie i InŜynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu PRACA MAGISTERSKA Andrzej Ćwiok System zarządzania ryzykiem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS

Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2012 Recenzent prof. dr hab. inż. WŁADYSŁAW MANTURA Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych

Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań inteligentnych Wspomaganie planowania finansowego w systemach informatycznych 111 Marcin RELICH Zakład Controllingu i Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Zielonogórski E mail: m.relich@wez.uz.zgora.pl Wspomaganie planowania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr Arkadiusz Januszewski Komitet Redakcyjny: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski

Inteligentne miasta SMART CITY. Tarnów miasto pilotaży. Klaster Inteligentnego Budownictwa. Forum Klastrów Małopolski INNOWACJE DLA MAŁOPOLSKI nr 1 (36) 2015 KWIECIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Inteligentne miasta SMART CITY Tarnów miasto pilotaży Klaster Inteligentnego

Bardziej szczegółowo