SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nr ST-SO Kod robót CPV Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego. TEMAT: Wymiana i modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego, OBIEKT: Teren wewnętrzny Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej. LOKALIZACJA: Nowa Wieś ul. Grodziska 1, Pruszków. INWESTOR: Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej Nowa Wieś ul. Grodziska 1, Pruszków. PROJEKTANT: mgr inż. Andrzej Gradkowski upr. proj. WA-120/93 DATA: wrzesień 2015 rok.

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT I. Wstęp.....3, II. Budowa linii oświetleniowej...4, 1. Określenia podstawowe...4, 2. Materiały , 3. Sprzęt , 4. Transport , 5. Wykonanie robót...5, 6. Kontrola Jakości robót...5, 7. Obmiar robót...6, 8. Odbiór robót...6, III. PODSTAWA PŁATNOŚCI...6, IV. PRZEPISY ZWIĄZANE

3 I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót: Wymiana i modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego, na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w Nowa Wieś ul. Grodziska 1, Pruszków Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót: Wymiana i modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego, na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w Nowa Wieś ul. Grodziska 1, Pruszków Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do robót: Wymiana i modernizacja opraw oświetlenia zewnętrznego, na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, w Nowa Wieś ul. Grodziska 1, Pruszków. Lp. Nazwa Jednostka Obmiar miary 1 Wymiana wskazanych przez zlecającego opraw OS 1 (klosz mleczny) z lampą kpl. 39,00 żarowo rtęciową o mocy 160,0 W, na oprawy OS -1 (klosz mrożony PMMA) z lampą sodową o mocy 70,0 W mocowanych na trzpieniu słupa lub ramieniu wysięgnika. Dostarczenie zdemontowanych opraw i lamp żarowo rtęciowych na 2 Modernizacja wskazanych przez zlecającego opraw oświetlenia zewnętrznego OS1 z lampą żarowo rtęciową MIX160 W, mocowanych na słupie lub ramieniu słupa, na oprawy OS-1 S 70W z lampą sodową o mocy 70 W poprzez wykonanie poniższych prac: - demontaż daszka z ramą montażową i oprawką E27dla lampy żarowo rtęciowej, - odłączenie przewodów, - wymontowanie ramy montażowej dla lampy żarowo rtęciowej wraz z lampą żarowo rtęciową, - zamontowanie do daszka ramy montażowej z osprzętem elektromagnetycznym dla oprawy OS-1 S 70 z lampą sodową o mocy 70 W, - wkręcenie lampy sodowej o mocy 70 W, - podłączenie przewodów, - zamontowanie daszka z ramą montażową z osprzętem elektromagnetycznym dla oprawy OS-1 S 70 z lampą sodową o mocy 70 W. - sprawdzenie prawidłowości działania oprawy. Dostarczenie zdemontowanych elementów opraw i lamp żarowo rtęciowych na kpl 83 3

4 3 Modernizacja wskazanych przez zlecającego opraw oświetlenia zewnętrznego Kpl. 5 OP A (klosz - kula mleczna) z lampą żarowo rtęciową MIX160 W, mocowanych na wysięgniku słupa kloszem w dół, na oprawy OP A z lampą sodową o mocy 70 W, poprzez wykonanie poniższych prac: - demontaż klosza oprawy, - odłączenie przewodów, - demontaż ramy montażowej dla lampy żarowo rtęciowej, - demontaż stelarza dla lampy żarowo rtęciowej wraz z lampą, - zamontowanie do oprawy, ramy montażowej sodowej z osprzętem elektromagnetycznym i oprawką E27 dla lampy sodowej o mocy 70 W, - podłączenie przewodów, - wkręcenie lampy sodowej o mocy 70 W, - zamontowanie zdemontowanego wcześniej klosza. - sprawdzenie prawidłowości działania oprawy. Dostarczenie zdemontowanych elementów opraw i lamp żarowo rtęciowych na 4 Modernizacja wskazanych przez zlecającego opraw oświetlenia zewnętrznego Kpl. 10 OP A-1 (klosz AURIS) z lampą żarowo rtęciową MIX160 W, mocowanych na słupie kloszem w górę, na oprawy OP A-1 z lampą sodową o mocy 70 W, poprzez wykonanie poniższych prac: - demontaż klosza oprawy, - odłączenie przewodów, - demontaż ramy montażowej dla lampy żarowo rtęciowej, - demontaż stelarza dla lampy żarowo rtęciowej wraz z lampą, - zamontowanie do oprawy, ramy montażowej sodowej z osprzętem elektromagnetycznym i oprawką E27 dla lampy sodowej o mocy 70 W - podłączenie przewodów, - wkręcenie lampy sodowej o mocy 70 W, - zamontowanie zdemontowanego wcześniej klosza. - sprawdzenie prawidłowości działania oprawy. Dostarczenie zdemontowanych elementów opraw i lamp żarowo rtęciowych na 5 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) próba 137,00 II. WYMIANA I MODERNIZACJA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. 1. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 1.1. Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 2. MATERIAŁY 2.1. Materiały stosowane przy wymianie i modernizacji opraw oświetleniowych Źródła światła i oprawy Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, to należy dla oświetlenia drogowego stosować źródła światła i oprawy spełniające wymagania PN-83/E Ze względu na wysoką skuteczność świetlną, trwałość i stałość strumienia świetlnego w czasie oraz oddawanie barw, zaleca się stosowanie wysokoprężnych lamp sodowych, rtęciowych lub metalo-halogenkowych. 4

5 Oprawy powinny charakteryzować się szerokim ograniczonym rozsyłem światła. Ze względów eksploatacyjnych stosować należy oprawy o konstrukcji zamkniętej, stopniu zabezpieczenia przed wpływami zewnętrznymi komory lampowej IP 54 i klasą ochronności I. Elementy oprawy, takie jak układ optyczny i korpus, powinny być wykonane z materiałów nierdzewnych. Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż -5 o C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/O SPRZĘT Sprzęt do wykonania oświetlenia ulicznego. Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z wymianą lub modernizacją oświetlenia drogowego winien wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: samochodu specjalnego z platformą i balkonem, 4. TRANSPORT 4.1. Transport materiałów i elementów oświetleniowych Wykonawca przystępujący do wykonania oświetlenia winien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: samochodu dostawczego, samochodu specjalnego z platformą i balkonem, Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Wymiana lub modernizacja opraw. Montaż opraw na słupach lub wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą nową oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia się lampy). Należy stosować przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 1 mm 2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. Oprawy należy mocować na wysięgnikach i głowicach słupów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samodzielne wyłączanie w układzie sieci TN-C Układ sieci TN-C (Zerowanie). Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. Dodatkowo przy szafie oświetleniowej, na końcu linii oświetleniowej i na końcu każdego odgałęzienia o długości większej niż 200 m, należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może przekraczać 5 omów. Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego z użyciem prętów stalowych 20 mm, nie krótszych niż 2,5 m, połączonych bednarką ocynkowaną 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami zerowymi znajdującymi się w szafie oświetleniowej i latarniach, należy łączyć przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Latarnie oświetleniowe Elementy latarń powinny być zgodne z dokumentacją techniczną i BN-79/

6 Latarnie oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod względem: jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, jakości połączeń opraw, stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów Instalacja przeciwporażeniowa Po wykonaniu instalacji oświetleniowej należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej Pomiar natężenia oświetlenia Pomiary należy wykonywać po upływie co najmniej 0,5 godz. od włączenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny być wyświecone minimum przez 100 godzin. Pomiary należy wykonywać przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdów, pieszych i jakichkolwiek obiektów obcych, mogących zniekształcić przebieg pomiaru. Pomiarów nie należy przeprowadzać podczas nocy księżycowych oraz w złych warunkach atmosferycznych (mgła, śnieżyca, unoszący się kurz itp.). Do pomiarów należy używać przyrządów pomiarowych o zakresach zapewniających przy każdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% całej skali na danym zakresie. Pomiary natężenia oświetlania należy wykonywać za pomocą luksomierza wyposażonego w urządzenie do korekcji kątowej, a element światłoczuły powinien posiadać urządzenie umożliwiające dokładne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary należy przeprowadzać dla punktów jezdni, zgodnie z PN-76/E Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach ST zostaną przez zlecającego odrzucone. Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową dla latarni oświetleniowych jest sztuka. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne Dokumenty końcowego rozliczenia robót protokóły z dokonanych pomiarów skuteczności zerowania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. V. PODSTAWA PŁATNOŚCI 1. Cena jednostki obmiarowej OPRAWY oświetleniowe. Cena 1 szt. oprawy oświetleniowej, obejmuje odpowiednio: dostarczenie materiałów, montaż opraw i instalacji przeciwporażeniowej, podłączenie zasilania, sprawdzenie działania oświetlenia z pomiarem natężenia oświetlenia, konserwacja urządzeń do chwili przekazania oświetlenia Zamawiającemu. 6

7 VI. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Normy 1. PN-76/E Oświetlenie dróg publicznych 2. PN-83/E Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania 3. PN-79/E Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne 4 PN-61/E Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. 2. Inne dokumenty 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie BHP, podczas wykonywania robót budowlanych, 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. w sprawie BHP, podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych i drogowych, 3. Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malarskich - KOR-3A. 7

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE magazynowo garażowego Kraśnik ul. Głęboka obręb 11-Podlesie, działka nr ew. 1624. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 3 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW ul. Jana Pawła II nr 14 61-139 Poznań Tytuł: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANA OPRAW OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO. Inwestor: Wielospecjalistyczny Szpital

Bardziej szczegółowo

Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola

Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola ADRES I LOKALIZACJA INWESTYCJI Łazy ul. Przyszłości gm. Lesznowola BRANŻA Elektryczna NAZWA I ADRES INWESTORA GMINA LESZNOWOLA 05-506 LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60 OPRACOWAŁ RYSZARD KIEŚ nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GŁÓWNEJ na terenie WOC W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH (SzO Małaszewicze 17) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D 07.07.01 INWESTOR: OBIEKT: LOKALIZACJA: ST: Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta Ul. Matejki 1 58-300 Wałbrzych Oświetlenie drogi rowerowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ

PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ SPECYFIKACJE TECHNICZNE PRZEBUDOWA SŁUPA LINII NAPOWIETRZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA. Przebudowa słupa linii napowietrznej nn przy ul. Pszczyńskiej w Suszcu, Gmina Suszec. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY

Bardziej szczegółowo

D Oświetlenie dróg KOD CPV

D Oświetlenie dróg KOD CPV D.07.07.01. Oświetlenie dróg KOD CPV 45316110-9 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.07.07.01 Budowa oświetlenia 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej SST

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: - OŚWIETLENIE DROGOWE - Adres budowy: Dębnica Kaszubska ul. Piaskowa dz.nr 225/1 Stadium dokumentacji: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Inwestor: Gmina Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wykonał: Jarosław Rejlich UNI-ESCO ul. Toruńska 78m3 03-226 Warszawa Stawiski wrzesień 2012 UNI-ESCO Jarosłąw Rejlich, 03-226 Warszawa, ul. Toruńska 78/3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-1 OBIEKT: OŚWIETLENIE PARKINGU ADRES OBIEKTU: obręb Dworszowice Pakoszowe, dz. nr 926/2, Gm. Sulmierzyce INWESTOR: GMINA SULMIERZYCE ADRES INWESTORA: ul. Urzędowa 1, 98-338 Sulmierzyce SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA E-1 instalacje elektryczne wewnętrzne -branża elektryczna TEMAT: Termomodernizacja budynku Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy ul. Kopernika 3 INWESTOR: Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 06 ZASILENIE ELEKTROENERGETYCZNE I OŚWIETLENIE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory. Waldemar Łągiewka;

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ANEKS NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Nr.3/E Instalacje elektroenergetyczne - Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

SPCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: SPCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT: Instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego na istniejących obiektach budowlanych słupach linii napowietrznych niskiego napięcia: 1. Kwasów, 2. Sroczków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE PLACU MANEWROWEGO WORD W ELBLĄGU PRZY UL. SKRZYDLATEJ 1 Kod 45232210-7 roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Biuro Projektowo Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom www.drogan.radom.pl tel: 508-348-065 e-mail: drogan@interia.eu Zamawiający : Gmina Kozienice ul. Parkowa 5; 26 900 Kozienice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST Oświetlenie ulic: Mazowiecka i Brzozowa Mazowiecka i Lipowa (Gorzelnia) Kościelna w miejscowości Szewnica gm. Jadów SPIS TREŚCI 1.1. Przedmiot ST... 3 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI RYTEL UL. LEŚNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI RYTEL UL. LEŚNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI RYTEL UL. LEŚNA INSTALOWANIE URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DROGOWEGO (Kod CPV 45316110-9) Opracował: SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I MIEJSC POSTOJOWE PRZY BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZLOKALIZOWANYM W ŁODZI PRZY UL. ĆWIKLIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OBWODOWEJ W RUTKASCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OBWODOWEJ W RUTKASCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY ULICY OBWODOWEJ W RUTKASCH Kod 45232210-7 roboty w zakresie linii napowietrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT biuro: siedziba: UL. CHEŁMIŃSKA 115, ul. Moniuszki 22/5 86-300 GRUDZIĄDZ 86-300 Grudziądz TEL. 602 104 890 NIP:876-20-40-798 www.bpd.net.pl biuro@bpd.net.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-03.02

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-03.02 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE INSTALOWANIE SŁUPÓW, OPRAW I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BOISK ST-03.02 2 1. WSTĘP Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŚRODKOWEJ W DZIELNICY WESOŁA M.ST. WARSZAWY Inwestor: PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa Pełnomocnik : BURMISTRZ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY SONDLA W BOCHNI INWETOR : Gmina Miasta Bochnia 32-700 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 2

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót w/w. D-01.00. OŚWIETLENIE TERENU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przepompowni ścieków P1

Bardziej szczegółowo

Kolonia Warszawska ul. Przezorna gm. Lesznowola

Kolonia Warszawska ul. Przezorna gm. Lesznowola ADRES I LOKALIZACJA INWESTYCJI Kolonia Warszawska ul. Przezorna gm. Lesznowola BRANŻA Elektryczna NAZWA I ADRES INWESTORA GMINA LESZNOWOLA 05-506 LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60 OPRACOWAŁ RYSZARD

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy drodze Wojewódzkiej dz nr 1099/1 w m. Szówsko ul Lubelska Opracowanie: Firma JS ENERGO Janusz Sęk 37-500 Jarosław ul Pełkińska

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ELEKTRYCZNY GRYFICE, ul. J. Dąbskiego 46c/5, tel Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

PROJEKTOWANIE I NADZÓR ELEKTRYCZNY GRYFICE, ul. J. Dąbskiego 46c/5, tel Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót PROJEKTOWANIE I NADZÓR ELEKTRYCZNY 72-300 GRYFICE, ul. J. Dąbskiego 46c/5, tel. 91 38 48267 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Obiekt: Oświetlenie uliczne ul. Wojska Polskiego w Resku. Adres

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

D Układanie rur ochronnych z PVC

D Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 178 D 10.02.01 Układanie rur ochronnych z PVC STWiORB D-10.02.01 Układanie rur ochronnych PVC 179 1.CZĘŚĆ OGÓLNA 1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze 2178 w m. Kopanka gm. Skawina ADRES dz. nr 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 29/5,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH WEKTOR inż. Andrzej Jezierski Kielce UL. Cisowa 15 tel. (0-41)

PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH WEKTOR inż. Andrzej Jezierski Kielce UL. Cisowa 15 tel. (0-41) 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH I PROJEKTOWYCH WEKTOR inż. Andrzej Jezierski 25-347 Kielce UL. Cisowa 15 tel. (0-41) 34-430-68 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. NA SKARPIE MIĘDZYCHÓD SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.02.01.03 OBIEKT : OŚWIETLENIE ULICZNE ADRES : DZ. NR 511/9 MIĘDZYCHÓD INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIA DROGOWEGO w ŚWIDNIKU ul. Dworcowa

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIA DROGOWEGO w ŚWIDNIKU ul. Dworcowa SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIA DROGOWEGO w ŚWIDNIKU ul. Dworcowa OBIEKT: Oświetlenie drogowe ul. Dworcowej w Świdniku dz. Nr 152/13 INWESTOR: Gmina Miejska Świdnik ul. Wyszyńskiego 15 21-047 Świdnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA Remont ogrodzenia oraz remont nawierzchni przy Gimnazjum nr 1 w Żywcu, branża elektryczna 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST E 02 INSTALOWANIE SŁUPÓW, OPRAW I URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA BOISK KOD CPV 45316100-6 Instalowanie słupów, opraw i urządzeń oświetlenia boisk 1 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769

Tomasz Miodek inż. elektryk. 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY LINII nn PODWIESZENIE LINII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT dla budowy oświetlenia ulicy Nowej w Niemodlinie, na odcinku od istniejącego słupa nr 713 do ulicy Daszyńskiego. 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO STAWY JANA W ŁODZI ULICA RZGOWSKA NR. 247 DZIAŁKA NR 754/2 OŚWIETLENIA ALEJEK PARKOWYCH WZDŁUŻ ULICY PARADNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH FIRMA ELEKTROINŻYNIERYJNA ELMAX S.C. mgr inż. M. BUKOWSKI, mgr inż. J. NOSEK 83-400 KOŚCIERZYNA ul. M. REJA 9 TEL: 58-686-51-05 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Oznaczenie kodu Według

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego NAZWA FIRMY ADRES FIRMY PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

Mysiadło ul. Kuropatwy gm. Lesznowola

Mysiadło ul. Kuropatwy gm. Lesznowola ADRES I LOKALIZACJA INWESTYCJI Mysiadło ul. Kuropatwy gm. Lesznowola BRANŻA Elektryczna NAZWA I ADRES INWESTORA GMINA LESZNOWOLA 05-506 LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60 OPRACOWAŁ RYSZARD KIEŚ nr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIE ULICY ROBERTA GUCWY W TARNOWIE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIE ULICY ROBERTA GUCWY W TARNOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST OŚWIETLENIE ULICY ROBERTA GUCWY W TARNOWIE SPIS TREŚCI 1.1. Przedmiot ST 1.2. Zakres stosowania ST 1.3. Zakres robót objętych ST 1.4. Określenia podstawowe 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-OSŻ.0.0. Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-OSŻ.0.0. Budowa drogowego oświetlenia solarnego w miejscowości Żabówko Adres firmy: ul. 700 LECIA 11B/16, 72-200 Nowogard, tel. kom. +48 604-606-960; +48 606-910-231; WYKONUJE USŁUGI W ZAKRESIE: prac projektowych sieci energetycznych WN/SN/nN oraz oświetlenia ulicznego, prac

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST - 1 1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 1.1 Instalowanie systemów oświetleniowych - CPV 45316100-6 1.2 Instalowanie elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania : Przebudowa drogi gminnej dobudowa oświetlenia ulicznego wymiana słupów. Inwestor : Gmina Proszków. Lokalizacja : Winów ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WZDŁUŻ ULICY Zdrojowej POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI Ciechocinek INWESTOR : GMINA MIEJSKA Ciechocinek 87-720 Ciechocinek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OŚWIETLENIE ST-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OŚWIETLENIE ST-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OŚWIETLENIE ST-4 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dla instalacji oświetlenia

Bardziej szczegółowo

STUDIO PROJEKTOWE arch. Krzysztof CIENCIAŁA CIESZYN, ul. Beskidzka 5 tel./fax. (0-33)

STUDIO PROJEKTOWE arch. Krzysztof CIENCIAŁA CIESZYN, ul. Beskidzka 5 tel./fax. (0-33) Nie można wyświetlić obrazu. Na komputerze może brakować pamięci do otwarcia obrazu lub obraz może być uszkodzony. Uruchom ponownie komputer, a następnie otwórz plik ponownie. Jeśli czerwony znak x nadal

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 25 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa : Modernizacja oświetlenia ulicy Siwińskiego (od ulicy Sobieskiego do ulicy Husarskiej) Inwestor : Gmina Miejska Legionowo 05-120

Bardziej szczegółowo

5. Zastosowane materiały.

5. Zastosowane materiały. CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA DRODZE KRAJOWEJ NR 81 W MIKOŁOWIE. 1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Mysiadło ul. Miła gm. Lesznowola

Mysiadło ul. Miła gm. Lesznowola ADRES I LOKALIZACJA INWESTYCJI Mysiadło ul. Miła gm. Lesznowola BRANŻA Elektryczna NAZWA I ADRES INWESTORA GMINA LESZNOWOLA 05-506 LESZNOWOLA UL. GMINNEJ RADY NARODOWEJ 60 OPRACOWAŁ RYSZARD KIEŚ nr upr.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót BUDOWA LAMP OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO NA TERENIE CMEN- TARZA KOMUNALNEGO ODDZIAŁ PSIE POLE UL. KIEŁCZOWSKA 90 WE WROCŁAWIU. EUROPEJSKA KLASYFIKACJA ROBÓT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Temat: Lokalizacja: PROJEKT BUDOWLANY ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO - WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE - ZAKŁADU PRODUCYJNEGO 46-050 Przywory ul. Parkowa 3 dz. nr 174/5,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROEL Marek Czarnocki Usługi Elektryczne 08-110 Siedlce, ul. Smocza 10, tel. 609 900 940 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TYTUŁ INWESTYCJI: Budowa linii elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INWESTOR: GMINA POLICE UL. BATOREGO 3 72-010 POLICE OBIEKT: OŚWIETLNIE ULICZNE OBWÓD IV ADRES: PILCHOWO UL KLONOWA, OLCHOWA, WIDOKOWA, BRANŻA: ELEKTRYCZNA OPRACOWAŁ: JAN KUBLICKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO ORAZ URZĄDZENIA ZAPEWNIAJĄCEGO BEZPRZERWOWE PODTRZYMANIE ZASILANIA ADRES : ZAKŁAD LECZENIA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT projektu technicznego instalacji Oświetlenia boiska sportowego wielofunkcyjnego z bieżnią Inwestor: Adres Inwestora: Adres Inwestycji: Gmina Miasto Tomaszów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zwanej dalej w skrócie specyfikacją techniczną (ST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków

Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt budowlany : Oświetlenie uliczne Czarnków ulice Nowa, Kolejowa, Naramowskiego Inwestor : Gmina Miasta Czarnków Plac Wolności 6, 64 700 Czarnków Sporządził

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PB Oświetlenia przebudowanego odcinka ulicy Cmentarnej w Kostrzynie n/odrą - zawartość opracowania I. Opis techniczny : 1. Część ogólna. 2. Opis robót. II Rysunki : Schemat oświetlenia

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY

INŻYNIERIA DROGOWA USŁUGI WYKONAWCZE I PROJEKTOWE ul. Parkowa 1 B, Wolin OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania - uzgodnienia z Inwestorem, - techniczne warunki przyłączenia, - projekt techniczny drogowy, - mapka geodezyjna, - wizja lokalna, - aktualne normy i przepisy. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTOR : GMINA NOWY TARG ADRES INWESTYCJI: NOWA BIAŁA Dz. ew. nr 1952/1, 1952/2 NAZWA INWESTYCJI: AMFITEATR Z ZAPLECZEM SOCJALNYM TEMAT OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

str. 9 1. O P I S T E C Z N I C Z N Y 1.1. WSTĘP 1.1.1. Przedmiot i zakres projektu Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy przebudowy instalacji oświetlenia ulicy Przybyszewskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 32 Olsztyn Ul. Murzynowskiego 24 Rodzaj robót: Remont sanitariatów dla dzieci gr. I i IV branża elektryczna Maj 2011r. SPIS ROZDZIAŁÓW 1. WSTĘP 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa : OŚWIETLENIA DROGOWEGO CIĄGU PIESZO JEZDNEGO W WIELISZEWIE NA DZ. EW. 44/181 I 44/183 Inwestor : Gmina Wieliszew Wieliszew ul. Modlińska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT EL-PRO s.c. Anna Pudełko & Gerard Morawiec PROJEKTOWANIE, NADZORY INWESTYCYJNE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ ul. Damrota 78, 43-100 Tychy tel. 501 074 895 SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rozdział IX SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZET 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9. PRZEPISY ZWIĄZANE 1.

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu

Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu Nazwa zamówienia: Przebudowa ul. 59 Pułku Piechoty w Inowrocławiu 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Radom, styczeń 2015 r. 1. Przedmiot i zakres zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu oświetlenia terenu rozdzielni napowietrznych 400

Bardziej szczegółowo

ILUMINACJA BUDYNKU AKADEMII ROLNICZEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE

ILUMINACJA BUDYNKU AKADEMII ROLNICZEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA REALIZACJI TEMATU: ILUMINACJA BUDYNKU AKADEMII ROLNICZEJ PRZY AL. MICKIEWICZA 21 W KRAKOWIE MONTAŻ OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROTMEL Usługi Projektowe 58-506 Jelenia Góra ul. Kiepury 67/46 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KLASYFIKACJA wg CPV DZIAŁ 45000000-7 GRUPA ROBÓT 45200000-9 45300000-0 KLASY ROBÓT 45230000-8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE, PARKOWE Nazwy i kody CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł Opracowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA UL. MICKIEWICZA 22, BIAŁA RAWSKA

Tytuł Opracowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA UL. MICKIEWICZA 22, BIAŁA RAWSKA Tytuł Opracowania INSTALACJA ELEKTRYCZNA W REMONTOWANYCH POMIESZCZENIACH SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA UL. MICKIEWICZA 22, 96-230 BIAŁA RAWSKA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACYJNO

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót branży elektrycznej związanych z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa : Budowa oświetlenia drogowego ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 w miejscowości Komornica gm. Wilieszew Inwestor

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja oświetlenia ulicznego Gminy Stąporków INWESTOR : Gmina Stąporków ADRES INWESTORA : ul. Piłsudskiego 132a, 26-220 Stąporków BRANŻA : ELEKTRYCZNA DATA OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Opracowanie dotyczy rozbudowy oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego w m. Kępeczki gm. Kozienice. Inwestorem jest Gmina Kozienice.

Wstęp. Opracowanie dotyczy rozbudowy oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego w m. Kępeczki gm. Kozienice. Inwestorem jest Gmina Kozienice. Wstęp. Opracowanie dotyczy rozbudowy oświetlenia drogowego oświetlenia drogowego w m. Kępeczki gm. Kozienice. Inwestorem jest Gmina Kozienice. Zakres prac objętych ST. Linia niskiego napięcia zasilanie

Bardziej szczegółowo

Kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejsc. Słupia gm. Baranów

Kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejsc. Słupia gm. Baranów Kępno dnia 03.2016r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kablowa linia oświetlenia ulicznego w miejsc. Słupia gm. Baranów 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1. Przedmiot ST...3 1.2. Zakres stosowania ST...3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH SPECYFIKACJA TECHNICZNA BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO UL. TELEWIZYJNEJ W KATOWICACH Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa obiektu: Adres obiektu: Nr ew. działek: OŚWIETLENIE ULICY JEZIORNEJ W GIŻYCKU. Giżycko, ul. Jeziorna. 320/21, 330/5; obręb 1 Giżycko

Bardziej szczegółowo

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel

Tomasz Miodek inż. elektryk Kraków tel NIP 944 102 98 36 REGON 356778264 EL Tom Tomasz Miodek inż. elektryk 30 377 Kraków tel. 0-509-190-769 ul. Jemiołowa 19b e - mail: eltom7@op.pl PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO ZE STACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV-MIKROINSTALACJI ORAZ WYMIANA OŚWIETLENIA FLUORESCENCYJNEGO I ŻAROWEGO NA OŚWIETLENIE TYPU LED.

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV-MIKROINSTALACJI ORAZ WYMIANA OŚWIETLENIA FLUORESCENCYJNEGO I ŻAROWEGO NA OŚWIETLENIE TYPU LED. Strona tytułowa obmiaru BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PV-MIKROINSTALACJI ORAZ WYMIANA OŚWIETLENIA FLUORESCENCYJNEGO I ŻAROWEGO NA OŚWIETLENIE TYPU LED. Branża: Elektryczna Rodzaj: Przedmiar Wspólny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU E 10.10.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU Oświetlenia ulicznego w miejscowości Jakubowice gm. Wilków Opracował:... Tomasz Szymczyk Rychnów 11 46-142 Bukowa Śl. Grudzień - 2014 r. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania LUTY 2016 rok

PRZEDMIARY ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania LUTY 2016 rok PRZEDMIARY ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ PRZYŁACZA KABLOWEGO ORAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONNYCH ADRES INWESTYCJI : Sierpc,działki: nr ew. 971 oraz 975/1 INWESTOR : Gmina Miasto Sierpc ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH FIRMA HANDLOWO MIŁOSZ USŁUGOWA RUSZEL MIKAR UL. FRYDERYKA CHOPINA 5 56-400 OLEŚNICA NIP: 911-167-07-54 UL. FRYDERYKA TEL./FAX: CHOPINA ( 071 ) 79-80-917, 5/1 56-400 OLEŚNICA KOM. 0500-088-311 NIP: 911-167-07-54

Bardziej szczegółowo

BUDOWA CIĄGU ROWEROWO PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO ULICE KRZYMIŃSKIEGO I WIERZBINSKIEGO W INOWROCAWIU OŚWIETLENIE

BUDOWA CIĄGU ROWEROWO PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO ULICE KRZYMIŃSKIEGO I WIERZBINSKIEGO W INOWROCAWIU OŚWIETLENIE Nazwa zamówienia: BUDOWA CIĄGU ROWEROWO PIESZEGO ŁĄCZĄCEGO ULICE KRZYMIŃSKIEGO I WIERZBINSKIEGO W INOWROCAWIU OŚWIETLENIE 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), M, S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego ADRES INWESTYCJI : Miasto Józefów INWESTOR : GMINA Miasto Józefów ADRES INWESTORA : 05-420 Józefów, ul. Kard. Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI STOBNICA TRZY MORGI INWESTOR Gmina Ręczno ul. Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową.

2.2 Materiały elektryczne Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodnie z dokumentacją projektową. Opracowanie zawiera: 1. WSTĘP... 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej... 3 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej... 3 1.3 Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną... 3 1.4 Określenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2

PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRYCZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE. Powiatowy Urząd Pracy w Piszu Pisz ul. Zagłoby 2 STADIUM PROJEKT BUDOWLANY BRANŻA ELEKTRYCZNA NAZWA PROJEKTU INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE INWESTOR TEMAT PROJEKTANT: Powiatowy Urząd Pracy w Piszu 12-200 Pisz ul. Zagłoby 2 Koncepcja wymiany opraw

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny

Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania Zakres opracowania Zakres projektu Opis techniczny Spis treści 1 Dane wyjściowe do projektowania...3 1.1 Zakres opracowania...3 1.2 Zakres projektu...3 2 Opis techniczny...4 2.1 Oświetlenie drogowe...4 2.1.1 Założenia ogólne dla sytuacji oświetleniowej,

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTIM S.A. PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestycja: Doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu

ELEKTROTIM S.A. PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA. Inwestycja: Doświetlenia przejść dla pieszych we Wrocławiu ELEKTROTIM S.A. 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 tel. (071) 352 13 41 fax (071) 351 48 39 e-mail: sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2110:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 PN-N

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Maciej Ławniczak. CPV: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

PRZEDMIAR ROBÓT. Maciej Ławniczak. CPV: Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Inwestor: Gmina Kazimierz Biskupi Przedmiar sporządził: Maciej Ławniczak Data opracowania przedmiaru: 01-09-2016 1. Dane techniczne: Zamawiający: Gmina Kazimierz Biskupi Dane techniczno - ekonomiczne Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ UMYWALNI W ŻŁOBKU W USTRONIU PRZY UL. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 43 - BRANŻA ELEKTRCZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ działka nr 1338/3 INWESTOR: MIASTO USTROŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.07.01 OŚWIETLENIE ULIC

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.07.01 OŚWIETLENIE ULIC Kom-projekt s.c. Maków Maz. D-07.07.01 Oświetlenie ulic SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-07.07.01 OŚWIETLENIE ULIC 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21 Biuro Projektów Instalacji Elektrycznych "MR" 46-070 Komprachcice, Ochodze ul. Górna 22-f 45100000-8 45113000-2 45232423-3 45231400-9 45310000-3 45316100-6 45317000-2 31000000-6 74200000-1 74260000-9 Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-Archiwum-Piwnica ROBOTY ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE BUDYNKU CPV: 45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, CPV

Bardziej szczegółowo