4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot"

Transkrypt

1 PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz w sali konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie. Obrady XLVIJI Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie prowadzil Przewodnicz4cy Rady Grniny Dqbe Wielkie Pan Miroslaw Siwik W sesii udzial wzielir 1. Radni Rady Gminy DQbe Wielkie 2. Radni Rady Powiatu Miiskiego 3. W6jt Gminy Dabe Wielke Pana Krzysztof Kalinowski 4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot 5. Seketarz Gminy Dqbe Wielkie- Pan Stanislaw Kierat 6. Praco*nicy Urzgdu Gminy Dabe Wielkie 7. Obecni na sali Sohysi 8. Mieszkafcy Przewodnicz4cy Rady Gminy Pim Miroslaw Siwik o godzinie otworzyl XLVIII Sesjq Rady Gminy Dqbe Wielkie i po powitaniu Radnych, pracownik6* Urzqdu Gmin} oraz gosci przybylych na Sesje oswiadczl, 12 zgodnle z list4 obecnosci w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec usta*owego skladu Rady wynosz4cego 15 os6b starowi quorum, pozwalajace na rozpoczqcie sesji oraz na podejmowanie prawomocnych uchwal. Punkt 3 PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE PORZ,{DKU OBR-{D NastQpnie Pzewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik pzedstawil zaploponowany porz4dek obrad niniejszej sesji: Porzadek obrad l.otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porz4dku obrad. 4. Przljqcie protololow z poprzednich sesji. 5. Projekt uchwaly w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy DEbe Wielkie na lata: druknrl 6. Projekt uchwaly ry sprawie: zmian w budzecie Gminy DQbe Wielkie na rok druk nr 2 7. Projekt uchwaly w sprarvier uchwaly w sprawie zaci4gniqcia kredyu dlugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budzetu - druk nr 3 8. Projekt uchwaly ry sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d - druknr4 9. Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solect\a'a DQbe Wielkie Centrum- druk nr 5 I 0. Projekt uchwaty rv sprawie: uchwalenia statutu solect*a DQbe Wielkie Poludnie- druk nr 6

2 11. Projekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy matedalnej o charakterze socjaln).rn dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie - druk nr Projekt uchwaly rv sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie dozywiania,,pomoc gminy w zakresie do2ywiania,' na lata druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekurlcze. z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6louych warunk6w czesciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie przyjqcia planu nadzoru nad zlobkami oraz klubami dziecigcymi w zakresie warunft6w i jako5ci dwiadczonej opieki nad dzie6mi do lat trzech druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaicicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad kozystania z tych przystank6w - druk nr Projekt uchwaty w sprawie: odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr ZO.XLV z dr\ia 25 czerwca 2014 r. - druk nr 12 lt.projekt uchwaly w sprav/ie rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 W6jta Gminy Dqbe Wielkie - druk nr Projekt uchwaly w sprawie przyjqcia stanowiska odnosnie plaaowanej na terenie Gminy Zielonka, w sqsiedztwie miejscowosai K4ty GoZdziejewskie II gmina Dqbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina" - druk nr 1,1 lg.projekt uchwaly w przyjqcia stanowiska odnodnie lokalizacji na terenie Gminy Zielonka, w s4siedztwie miejscowo3ci Kqty GoZdziejewskie I oraz Kqty cozdziejewskie II, planowanego przedsigwziqcia pn..,instalacja do pzetwarzania osad6w Sciekowych w procesach kompostowania pryzmowego" - druk nr Projekt uchwaly w sprawie pzyjqcia stanowiska w sprawie mozliwosci zlokalizowania na terenie miejscowo5ci Olesin skladowiska odpad6w. druknr16 2l.Projekt uchwaly w sprawie nadania naavy ulicy Malinowa w miejscowosci Dqbe Wielkie. gmina Dqbe Wielkie- druk nr Projekt uchwaly w sprawie wrazenia zgody na odplahe nabycie nieruchomosci polozonej w miejscowo3ci Dpbe Wielkie - druk nr Projekt uchrvaly w spbwie wmzenia zgody na odplatne nabycie nieruchomosci polozonych w miejscowosci Chrosla - druk nr lnformacje Przewodnicz4cego Rady o dzialaniach podejmowanych w okresie miqdzysesyn)4n, 25. Infomacje Przewodniczqcych Komisji o dzialaniach podejmowanych w okesie miqdzysesyjnym. 26.Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okesie miqdzysesyjnym, 27. lnteryelacje i zap)4ania Radn)ch 28.Odpowiedzi na interpelacje zgloszone na popzednich Sesjach, 29.Wolne wnioski i informacie 30. Zakonczenie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie porzqdek obrad.

3 Odbylo siq glosowanie nad przyjgciem porz4dku obrad: Obecnych radnych Za glosowalo Przeciw glosowalo Wstr4malo siq 13 Radnych 13 Radnych 0 Radnych 0 Radnych Porz1dek obrad przyjety zostal jednoglognie. Punkt 4 - Przyjgcie protokolu obrad z poprz edniej sesji W punkcie 4 porz4dku obrad Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie protokoly z Sesji Rady cminy z dnla 25 czerwca 2014r. i z sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie z dnia l7 hpca 2014r. Przewodniczqcy wskazal, iz Radni otrzymali oba Fotokoly, mogli sie z nim zapoaa6 i wnieji do nich uwagi. Jak wskazal Przewodnicz4cy zaden z Radnych nie wni6sl urvag do protokol6w. Wobec braku uwag, odbylo sig glosowanie nad protokolem Sesji Rady Gminy z dnia 25 czelwca2014r.: Za przyjqciern glosowalo: 12 Radnych Przeciw przyjqciu glosowalo: 0 Radnych Wstrzlrnalo siq: I Radny Protok6l z Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. przyjqty zostal wiqkszorici4 glos6w: Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych przyjqla protok6l z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r NastQpnie odbylo si glosowanie nad prctokolem Sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014r. : Za przyjgciem glosowalo: l1 Radnych Przeciw przyjgciu glosowalo: 0 Radnych Wstr4'rnalo siq: 2 Radny Protok6l z Sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014r przyjqty zostal wiqkszo(ci4 glos6w: Rada Gminy w obecnodci 13 Radnych przyjqla protok6l z obrad z Sesji Rady Gminy dnia 17 lipca 2014r. Punkt 5 Projekt uchwaly w sprawie: zmian rv Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy DQbe Wielkie na lata: druk nr I

4 W punkcie 5 porzqdku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Miroslaw Siwik odcz),tat tresi projektu uchwaly w sprawie: zmian Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Deb; Wielkie na lata: (druk nr 1) Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz projekt niniejszej :"1*q lll omawiany na posiedzeniu wsp6lnym wszystkich stalych komisji Rady Gminy Dqbe Wielkie w dniu 1 wzesnia 2014r NastQpnie glos zabral Radny Pan Tomasz Ruciriski, kt64, z\a16cil sie z p),taniem do W6jta Gminy dotycz4cym wybor! Partnera prla4,atnego w procesie planowanej'temomodemizacji obiekt6w gminnych. Radny pan Tomasz Ruciriiki na polqczonych komisjach poprosil W6jia o: pzeslanie pocztq elektroniczn4 informacji dotycz4cych wyboru partnera, w tlm SIWZ i projektu umowy z Partlterem oraz o udzielenie informacji czy przed przyst4pieniem do ne_ gocjacji.wykonany zostal aud)'t energetyczny obiekt6w gminnych poale;aj4;ych termomo_ demizacii. W odlowiedzi W6jt przeprosil, i2 infolmacje. o kt6re prosil Randy pan Tomasz Rucinski nie Tostalyjeszcze do Niego pzeslane. Jak zapermil W6jt takie informacje zostanq wk6tce prze_ slane. W6jt poinformowal r6wnie2 radnych, i2 zostaty okedlone 4 k4,teria do wyboru partne_ Pryl\alnego i bqdq ro m.in.: cena- :3 zag\,r.rnlo$ane oszczgdnosci u eksploatacji. wojr_wskazat. l2 w zakres prac termomodemizacyjnych wchodzi ocieplenie Scian budynl6w. wlrniana okien. modemjzacja sl stemu grzewczego tak aby oddzielii ogrzewanie dla szk6l od mreszkan komunalnych. w Rudzj wymiana piec6w i moderaizacja kotlowni. w szkole pod_ stawowej w DQbem Wielkim odwodnienie budyntu, w gimnazjum prace zwi4zane z elewacj4 b]]dynku, ze schodami zeu,nqtrzaymi, zabezpieczeniem przeciwpozaro.lm'konstrukcji da_ cht. Wobec barku uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik poddal pod gloso_ wanie.projekt uchwaly w sprawie: zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminybgbe Wielkie na lata: druknr I Odbvlo sie elosowanie: Za glosowalo 8 Radnych Przeciw glosowalo 3 Radnych Wstrzlmalo siq 2 Radnych Uchwala w sprawie: zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej cminy DQbe Wielkie na lata: , podjgta zostala wiekszoiciq gloi6w. 1"9 Gpiiy 1"9!g:-dci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, *iqkszo3ciq gios6w podjpla Uchwalg m FK.XLVIIt w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Dgbe Wielkie na lata: Ct29 P.o podjqciu niniejszej uchwall gjos zabrala Radna pani Marianna Druzbalska, kt6ra wlaazila obawqjak szkola Podstauowa \\ Dqbem Wielkim "przezyje', kolejny rok w oczekiwaniu na temonodemizacje. W swojej wypowiedzi podkedlila. iz stan techniczny szkolyjest bardzo zly,.cieknie dach, klasy od st.ony p6lnocnej s4 za.lewane, odpadaj4 tynli. Zdaniem Radnej Pani MariannJ Druzbalskiej Zle sie stalo, i2 prace zwiqzane i tennomodemizacjd s4przesu_ wane na koiejny rok. Glosuj4c przeciwko uchwala Radna Mariaora Dnizbalska uyrazila sw6j sprzeciw wobec kolejnego przesunigcia prac tennomodernizacyjnych.

5 Punkt 6 - Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budiecie Gminy Dpbe Wielkie na rok druk nr 2 W punkcie 6 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady cminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tres6 projektu uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Gminy Dqbe Wielkie na rok 2014 (druk n 2). Przewodnicz4cy wskazal, 2e powyzszy projekt byl omawiany na posiedzeniu wsp61n1.m stalych komisji Rady cminy Dgbe Wielkie w dniu 1 wrzeinia 2014r.. a czlonkowie komisja Bud2etu poz].tywnie zaopiniowala po$f'zszy projekt. Wobec baxku uwag Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy DQbe Wielkie na rok Odbylo sie glosowanie: Za glosowalo 12 Radnych Wstrzlmalo siq I Radnych Uchwala w sprawiet zmian w budzecie Gminy Dgbe Wielkie na rok 2014 podjqta zostala WigkszoSciq glos6w. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, wiqkszosci4 glos6w podjqla UchwalE nr FK.XLVIL w sprawie: zn an w bud2ecie Gminy Dpbe Wielkie na rok2014 Punkt 7. Projekt uchwaly rv sprawie: zaci4gniecia kredytu dlugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budzetu - druk nr 3 W punkcie 7 porzqdku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tre36 projektu uchwaly w sprawie: zaciqgnigcia kedltu dlugoterminowego na finansowanie planowanego defic)tu bud2etu, druk nr 3 Pzervodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejszej uchwaly pracowaly w dniu I wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy, w qrrr czlonkowie Komisji Budzetu, ktdlzy j ednoglosnie pozyty\r'nie zaopiniowali proj ekt uchwaly. NastQpnie glos zabrala Pani Skarbnik, kt6ra poprosila Radnych o dodanie w $ I ust.l uchwaly wyruenia,do". Po dodaniu zapis otrzymalby brzmienie,,do kwoty...". Takie sformr.rlowanie unozliwi elastyczne okreslenie wysolosci zaciqganego ked)'tu. Odbylo siq glosowanie nad zaproponowan4poprawk4 Odbylo si9 qlosorvaniei Za gloso$'alo 13 Radnych Pzeciw glosowalo 0 Radnych Wstzymalo siq 0 Radnych

6 Rada Gminy jednoglosnie przyjgla zaproponowan4poprawke. W zwiqzku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: zaci4gni cia kredltu dlugoteminowego na finansowanie planowanego defic)'tu budzetu. Odbylo sie glosowanie: Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie: zaciqgniqcia kredytu dlugoteminow go na finansowanie planowanego defi cyru bud2elu podjqta zoslala jednoglojnie. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglotuie podjqla UchwalQ nr FK.XLVIII w spnwie zaci4gniqcia kedltu dlugoteminowego na fi nansou'anie planowanego defi cltu. Punkt 8 - Projekt uchwaty w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Debe Wielkie Wsch6d -druk nr 4 W punkcie 8 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczytal tresi projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Nastqpnie glos zabral W6jt gminy, kt6ry poinformowal. i2 wszystkie 3 projekty statut6w zostaly poddane konsultacjom z mieszkaicami nowo utworzonych solectw. W konsultacjach tych najliczniej udzial wziqli mieszkarlcy solectwa DQbe Wielkie Poludnie, w pozostalych dw6ch solectwach udzial mieszkaic6w byl bardzo niewielki, co z przykro6ci4 wskazuje na male zainteresowanie mieszkanc6w sprawami solectwa. NastQpnie W6jt wskazal, i2 nowoscia w powyzszych statutach jest wprowadzenie zapisu dotycz4cego zwolania zebrania soleckiego w dfligim teminie, kt6ry to nastqpuje po 30 minutach od zebrania w pierwszym teminie. Rozwiqzanie to ma na celu usprawnienie funkcjonowania solectw. W6jt wyrazil przekonanie, i2 w zebraliach soleckich bqdzie uczestniczy6 wigksza liczba mieszkafc6w. Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Si\\'ik poinformo$,a1. i2 nad projeklem niniejszej uchwal pracowaly w dniu 1 wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglosnie poz).q$'nie zaopiniowaly projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, i2 publikacja w Dzienniku Urzgdowym Woje$'6dztwa Muowieckiego wymaga czasu, Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wyra2enia z moc4 obowi4zujqcqod dnia I wzeinia 2014r. Przewodniczqcy odczltal nowe brzmienie $ 3 uchwaly. Odbylo.ig glosouanie nad propono$dna /miana: Odbylo sie slosowanie:

7 Za glosowalo l3 Radnych Wstzymalo siq 0 Radnych Zrr,rarta zoslala ptzyjela j ednogloinie. W zwi4zku z brakiem dalszych uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik podda] pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Odbylo sie elosowanie: Wstrz]'malo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchrvalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d podjqta zostala jednoglosnie. Rada Grniny w obecnosci 13 Radnych uczestniczacych w posi dzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjqla UchwalQ 2O.XLVIII w spmwie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Punkt 9 - Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dtbe Wielkie Centrum -druk nr 5 W punkcie 9 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz).tal tre66 projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum (&uk m 5). Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejszej uchwal pracowaly w dniu I \azesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglosnie pozltywnie zaopiniowaly projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, iz publikacja w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego \rymaga czasu Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wyra2enia z moc4 obowi4zuj4c4od dnia l wrzesnia 2014r. PzewodniczAcy odczltal nowe brzmienie $ 3 uchwaly. Odbllo sie glosouanie nad proponowana zmian4: Odbylo sie glosowanie: Obecnychradnych 13Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Zmiana zostala przyjqta j ednoglosnie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod

8 glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Centrum. Odbylo sie elosowanie: Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum podjqla zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestniczacych w posiedzeniu XIVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglo6nie podjqla UchwalQ 2O.XLVL w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum. Punkt 10 - Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dtbe Wielkie Poludnie -druk nr 6 W punkcie 10 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcrytal tres6 projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Poludnie (dmk m oj. Przewodnicz4cy Rady Gmiry Pan Miroslaw Siwik poiniormowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly w dniu I wzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglo3nie pozlt'$nie zaopiniowaty projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, iz publikacja w Dzienniku Urzqdoulm Wojew6dztwa Mazowieckiego wymaga czasu Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wl.ra2enia z mocq obowi4.zuj4c4od dnia 1wrze6nia20l4r. Pzewodnicz4cy odc4tal nowe brznienie $ 3 uchwaly. Odbylo siq glosouanie nad proponowana zmianq: Odbvlo sis slosowanie: Obecnychradnych 13Radnych Wstzlmalo siq 0 Radnych Zmiana zostala przyjqta jednoglosnie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Poludnie. Odbylo sie slosowanie: Przeciw glosou'alo 0 Radnych

9 Wstrzyrnalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchwalenia statutu solectwa DEbe Wielkie Poludnie podjeta zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnogci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy DQbe Wielkie, jednoglodnie podjqla UchwalQ 2O.X1V1I w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Poludnie. Punkt 11 Projekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszka$ch na terenie gminy D be Wielkie - druk nr 7 W punkcie 1l porzadku obrad Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Mfuoslaw Siwik odcz,'tal tre36 projektu uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy rnaterialnej o chankterze socjalnyrn dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie. Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Mioslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wnie2 w dniu 1 wrze6nia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i Komisja Oswiaty pozltywnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie Fojekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakteze socjalnym dla uczni6w zami6szkalych na terenie gminy Dgbe Wielkie. Odbylo sie elosowanie: Obecnych mdnych 13 Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie podjgta zostala jednoglo3nie. Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych uczestnicz4cych w posiedzenilr XLVII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo6nie podjgla Uchwalq m GOPS.XLVI.000'7.3' w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznidw zamieszkalych na terede grniny DQbe Wielkie. Punkt 12 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakiesie do4rviania,,pomoc gminyw zakresie doilrwiaai," n l^t^ druk nr 8 W punkcie 12 porz4dku obrad PrzewodniczAcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczyal tresi projektu uchwaly w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie do2twiania,,pomoc gminy w zakesie doz).wiania" na 1ata20l

10 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wnie2 w dniu 1 wrzeenia 2014r. pol4czone konisje Rady Gminy i Komisja OSwiaty pozltlararie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4du z bratiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawier ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania,,pomoc gminy w zakesie do25'wianla,- nalata20l Odbvlo sie glosowanie: Wstzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania,,pomoc gminy w zakesie dozywiania" na lata podjqta zostala jednoglo- Sllle. Rada Gminy w obecno$ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjqla Uchwalg m GOPS.XLVIII.000'7.3' w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie doz).wiada,,pomoc gminy w zakesie do{rwiania" na lata Punkt 13 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekuicze, z rrtl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla osdb zzaburzeniamipsychicznymi oraz szczeg6lonrych warunkr5w cz Sciowego lub calkowitego zrvolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr 9 W punkcie 13 porz4dl-u obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczyal tres6 projektu uchwaly w sprawie szczeg6lowych warunl<6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekuicze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6loraych warunkdw czq- Sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat,jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr 9 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wniez w dniu I wrze6nia 2014r. polqczone komisje Rady Gminy i Komisja O3wiaty pozg^,nie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodlicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: szczeg6lowych warunl(6w przyznawania i odplatnofui za uslugi opiekuicze i specjalistyczne ustugi opiekuicze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zabrzer\ianri psychicznymi oraz szczeg6lowych warulk6w czq(ciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat,jak r6wnie2 trybu ich pobierania. Odbylo sie slosowanie:

11 Wstz',rnalo sie 0 Radnych Uchwala w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odlatnodci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekufcze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zabwzeniaml psychicznymi oraz szczeg6lowych warunt6w czgsciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania podjqta zostala jedn;- glotuie. Rada Gminy w obecno6ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglo6nie podjqla UchwalQ nr GOPS.XLVII '.J\O1.3' w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalisfczne uslugi opiekuricze, z wyl4czeniem specjalisb/cznych uslug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznyni oraz szczeg6lowych warunk6w czedciowego lul calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania Punkt 14 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie przyjecia planu nadzoru nad Zlobkami oraz klubami dzieci cymi w zakr.esie warunk6w i jakosci iwiadczonej opieki nad dziedmi do lat trzech - druk nr 10 W purlcie 14 porz4dku obrad Pzewodniczecy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik odczltal tres6 projellu uchwaly w sprawie: przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dzie_ ciqcymi w zakresie warunk6w ijako3ci Swiadczonej opieki nad dzie6mi do lat tzech. Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejsz j uchwal pracowaly r6uniez w dniu I wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i Komisja Oswiaty pozltywnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodniczqcy Rady Gminy par Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami omz klubami dzieciqcymi w zakesie warunt<6w i jakosci Swiadczonej opieki nad dzieimi do lat trzech. Odbvlo sie eloso\aanie: Zaglosowalo 13 Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dziecrpcyrm w zakresie warunk6w i jakosci Swiadczonej opieki nad dzie6mi do lat trzech podjqta zostala jed_ noglosnie. Rada Gminy w obecnoici 13 Radnych uczestniczqcych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady

12 Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo{nie podjqla UchwalQ ff ZO.XLVIII w sprawie przyjpcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dziecigcymi w zakesie wamnk6w i jakosci Swiadczonei opieki nad dzieimi do lal trzech. Punkt 15 Projekt uchwaly w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wla- Scicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmina D be Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystati^ z rych przystank6w - druk nr 11 W punkcie l5 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tre36 projelrtu uchwaly w sprawie: okreslenia przystant6w komunikacyjnych, kt6rych wla- 6cicielem lub zarzedzajqcym jest Gmina Dqbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w. NastQpnie glos zabral W6jt Gminy, kt6ry poprosil Radnych o przyjqcie uchwaly w wersji dostarczonej przed Sesjq. Jak wskazal W6jt wersja ostateczna projektu zawiera dodatkowe przystanki komunikacyjne. W por6wnaniu do projektu omawianego na pol4czonych komisjach dodane zostaly - po konsultacjach z mieszkafcami, dodatkowe przystanki komunikacyjne. Dodanie nowych przystant6w ulatwi6 ma mieszkafcom korzystanie z przystank6w zwlaszcza w przypadku dojazdu dzieci do szk6l. Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6u,nie2 w drfu 1 wzesnia 2014r. poleczone komisje Rady Gminy i Komisja Rolnictwa poz)'t)"wnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwiqzku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie Fojekt uchwaly w sprawie: okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlagcicielem l.ub zarz4dzaj4cym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych peystank6w. Odbvlo sie elosowanie: Zaglosowalo 13 Radnych Pzeciw glosowalo 0 Radnych Wstrzymalo sie 0 Radnych Uchwala w sprawie okre6lenia pzystant6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarzadzajqcym jest Gmina DEbe Wielkie oraz warunk6w i zasad kozystania z tych przystank6w podjqta zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy DQbe Wielkie, jednoglosnie podjqla UchwalQ nr SR.XLVIII w sprawie okre6lenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz4dzajacym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych pzystank6w. Punkt 16

13 Projekt uchwaly w sprawie odmowy uwzglednienia wezwania do usunitcia naruszenia praws w uchwale Rady cminy Nr 2OJ4LV,0007.3S z dnia 25 czeywca 2014 r. - druk nr 12 W puntcie 16 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Mircslaw Siwik odcz],tal t es6 projektu uchwaly w sprawie odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa u7 uchwale Rady Gminy Nr ZO.XLV z dnia2s czer.;vca2ol4 t. Nastqpnie glos Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej, kt6ry poinformowal Radnych i2 Komisja Rewizyjna zajmowala siq powyzsze sprawq w dniu 23 lipca 2014 r. oraz w dniu I wrzeinia Czlonkowie Komisji Rewizyjnej ponornie przianalizowali zarzuty postawione w wezwaniu. Czlontowie Komisji Rewizyjnej wyrazili swoje sta[owisko w niniejszej sprawie Polqczone komisje Rady Gminy na posiedzeniu w dniu I wze6nia 2014r. jednoglosnie pozytyurie zaopiniowalyprojekt uchwaly. W zwi4zku z brakiern uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projelt uchwaly w sprawie: odmowy uwzglqdnienia wezwania do usrmiqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dnta21 czemvca2}l4 r. Odbylo sie slosowanie: Zaglosowalo 12 Radnych Przeciw glosowalo l Radny Wstrz]'rnalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniqcia naruszema prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dna25 czerwca2014 t. podjqta zostala wiqkszosci4 glos6w. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo5nie podjqla UchwalQ m ZO.XLV I w sprawie odmo\i'y uwzglqdnienia we^rr'ania do usuniqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dna25 czerwca 2014 t. Punkt 17 Projekt uchwaly w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnosd W6jta Gminy Dpbe Wielkie - druk nr 13 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz).tal tre3i projektu ucfiwaly w sprawie: rczpatrzenia skargi na dzialalno$ W6jta Gminy Dqbe Wielkie. NastQpnie Pzewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej Radny Pan Grzegorz Wojda, poinfonnowal, i2 nad projektem niniejszej uchwaly Komisja Rewizyjna Rady Gmin pracowala w dniu 13 wrzesnia 2014r. Na tym posiedzeniu czlonkowie komisji zapoznali sig z materialem zebra-

14 nym w sprawie a tak2e wysfuchali wyjasniei W6jta Gminy Debe Wielkie. Komisja Rewizyjna analizowala r6wniez te sprawq na posiedzedu w dniu 1 wflesnia 2014 r. Sta.nowisko Kornisji Rewizyjnej zostalo przedstawione wraz z projektem uchraly na posiedzedu wsp6lnyrn stalych komisji rady Gminy w dniu 1 wrzednia 2014r. Polqczone komisje Rady Gminy jednoglosnie pozltlamie zaopiniowaly projekt uch*aly. W zwi4zku z brakiem uwag Pzewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslau Si*ik pod<lal pod glosowade projekt uchwaly w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialaho5i W6jta Gminlr Debe Wielkie. Odbylo sie elosowanie: Wstz),malo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnoi6 W6jta Gminy Dgbe Wielkie. podjqta zostala j ednoglosnie. Rada Gminy w obecno5ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjela UchwalE rlr ZO.XLVIIL w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoid W6jta Gminy Dgbe Wielkie. Punkt 18 Projekt uchwaly w sprawie przyj cia stanowiska odnosnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sqsiedztwie miejscowosci K4ry Goidziejewskie II gmina Dpbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina" - druk nr 14 W puntcie 17 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz)'tal tresi projektu uchwaly w sprawie pzyjqcia stanowiska odnoinie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sasiedztwie miejscowogci K4ty coidziejewskie I gmina DEbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina". Po odczltaniu tresci projekt uchwaly Przewodnicz4cy udzielil glosu przybylej na Sesje przedstawicielce stowarzyszenia,,zielony Wiqz" Pani Elzbiecie Janowskiej. Pani Elzbieta Janowska zwr6cila uwagg na brzmienie ostatniego zdania w $ 1 uchwaly,,realizowana przez ft'ntg EQ Zielonka S.A. w likwidacji z siedzib4przy ul. Strazackiej 63/65 w Warszawie." Jak wyja3nila przedstawicielka stowarzyszenia, w zwi4zku z odkupieniem grunt6w od EQ Zielonka S.A. przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Oczyszczania Miasta Stolecznego Warszawie sp. z o o. ul. Obozowa Firma EQ Zielonka nie realizuje juz tego projektu. Na chwilq obecne projekt ten bqdzie realizowany przez MPO. Wobec tych fakt6w zasadnejest sprostowanie tego ftagmentu uchwaly. W odpowiedzi Przewodnicz4cy Rady Gminy podzigkowal Pani Elzbiecie Janowskiej za przekazanie aktualnych informacji i zaproponowal wprowadzenie zrniany do tresci uchwaly. Zgodnie z zaproponowana zmiane wyrdzenie,,realizowana pzez fi1mq EQ Zielonka S.A. \l' likwidacji z siedzib4 przy ul. Strazackiej 63/65 w Warszawie." zastqpuje sig,,realizowana

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie.

I Komisja wyjazdowa Ochrony Srodowiska-sprawdzenie jako3ci dr6g w gminie Dqbe Wielkie. Protok6l Nr. 10 / 2014-2018 Z posiedzenia komisji Ochrony Srodowiska, Spraw Gospodarczych i planowania przestrzennego. Komisja wyj azdowa. Rady Gminy Dgbe Wielkie Posiedzenie z dnia 18.05'2015 Obecni na

Bardziej szczegółowo

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku.

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. Posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesj arozpoczgla

Bardziej szczegółowo

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku

Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku Protok6t Nr XLIXII4 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dnia 29 wrzesnia 2014 roku SesjE Rady Gminy Koriskowola rozposzet o godzinie 1500, a zakonczono o godzinie 1600. Ad. pkt. I XLIX sesjg Rady Gminy Koriskowola

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz.

Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. Protok6l Nr V/2007 z odbytej w dniu 30 stycznia 2007r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og6ln4liczbq W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12@ Sesjg zakoriczono godz. 14&

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku

Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Protok6l nr 14612013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 12 lutego 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 800 otworzyl obrady ZarzEdu Powiatu Lw6weckiego i na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku PROTOKOL NR 36 /10 z dnia 26 stycznia 2010 roku z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach Obecni na posiedzeniu czlonkowie komisji: 1. Szafranski Tadeusz- przewodniczq.cy

Bardziej szczegółowo

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami.

4. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwal Rady Powiatu i dzialalnosci Zaru4du Powiatu mt gdzy sesj ami. Protok6l Nr XXVI/l4 z sesji Rady Powiatu Miriskiego, ktrira odbyla sig w Starostwie Powiatowym w Mirisku Mazowieckim w dniu 23 kwietnia2dl4 r. Lista obecnosci radnych stanowi zal. nr I do protokolu. Lista

Bardziej szczegółowo

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie.

7. Podj~cieuchwalyw sprawie wyborulawnikowdo S(lduRejonowegow Braniewie. Protok61 N r XI07 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej w dniu 21 wrzesnia 2007 r. Ad. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz(lcy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku

Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Protokól Nr XXIII/2005 z posiedzenia XXIII Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 24 sierpnia 2005 roku Obrady rozpoc,zqto o godz. 10.00 a zakoiczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych - 15 Radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r.

PROTOKOL Nr XIX/2012. z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL. zdnia 161istopada2012r. PROTOKOL Nr XIX/2012 z obrad XIX SESJI RADY GNflNY KOLBIEL zdnia 161istopada2012r. Otwarcia obrad XIX Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr.

PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PROJEKT PROTOK6T, Nr XXVIU2O13 obradxxvii sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 27 wrzeinia 2013 rolnr. PosiedzenieXXVII sesji Rady Gminy Sniadowoodbyto sip w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesjarozpoczglasiq

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku

z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw Cz.gstochowie w dniu 9 kwietnia 2008 roku Z!riqcsk Kom!lflolny cmin ci,'s Woa{oilQgow i Konoljzocji rv Czaslocholvle. Joskrowslo I d/4,1 lel 324.7A.21\it 266 PROTOKOL z posiedzenia 68 Zgtomadzenia Zwiqzkr Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacliw

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL Nr XL/14. AdA

PROTOKOL Nr XL/14. AdA PROTOKOL Nr XL/14 z XL Sesji Rady Gminy w Wisniewie kt6ra odbyla silf w dniu 23.04.2014 roku Obrady rozpocz~to 0 godz. 12:00, zakonczono 0 godz. 14.00. W obradach udzial wzi~li: 1. Radni wg za1'lczonej

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla - Przewodniczaca Komisji Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 2 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyla

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku

Protok6l nr 109/2012. z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego. w dniu 11 lipca 2012 roku Protok6l nr 109/2012 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lw6weckiego w dniu 11 lipca 2012 roku Pan Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 7 30 otworzyl obrady Zarzqdu Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy.

PROTOKOL NR XVI/12. Przewodnicz~cego Rady Gminy. PROTOKOL NR XVI/12 Z Sesji Rady Gminy Ciechanow w dniu 11 maja 2012 roku w lokalu Urz~du Gminy w Ciechanowie pod przewodnictwem Pana Eugeniusza Olszewskiego Przewodnicz~cego Rady Gminy. W Sesji uczestniczylo:

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku

Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Protok6l nr lsl/2013 z posiedzenia Zarz4du Powiatu Lwrfweckiego w dniu 15 marca 2013 roku Jozef Stanislaw Mr6wka Starosta Lw6wecki o godzinie 8 00 otworzyl obrady Zarz4du Powiatu Lw6weckiego, w kt6rym

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO

UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO UCHWALA NR IV/36/I5 RADY GMINY RYBNO w sprawie plzyjfcia regulaminu okreslaiqcego szczeg6lowe warunki udziehnia styp ndium nsukowcgo W6jts Gminy Rybno za wyniki w nauce, formy i zakres tej pomocy orsz

Bardziej szczegółowo

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego,

i restrukturyzacji SPZOZ w Mirisku Maz. w formule partnrerstwa publiczno-prywatnego, Protok6N Nr 3/14 posiedzen ia Zarzqdu Powiatu Mi 6s liiego w dniu 22 grudnia 20'14 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Wicerstarosta - Krzyszlof Plochocki czlon kowie ZarzEdu: t-ukasz Bogucki Marek Pachnik

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli.

UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. UCHWALA NR VIII/36/2007 Rady Gminy KolbieI z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Osrodka Pomocy Spoiecznej w Kotbieli. Na podstawie art.7 ust.l pkt. 6, atr.9 ust.l i art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie

i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie BURMISTRZ GMIN.l { \{IASTA ('zerw ronka'l-eszczyny ZARZADZENTE NR.3.../16 BurmistrzaGmi,xli.Yf iplxrluilorka'leszczvnv dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice

Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Protok6l Nr XVI/2008 z odbytej w dniu 29 kwietnia 2008 r. sesji Rady Gminy Domaszowice Na og61n4 liczbg W sesji udzial wziglo - 15 radnych - 15 radnych Sesjq rozpoczgto o godz. l2w Sesjq zakonczono godz.

Bardziej szczegółowo

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie.

- Kizyszlof Plochocki otworzyl posiedzenie. ProtokoN Nr 130/14 pos iedzen ia )Zarzqdu Powiatu M i ris kie go w dniiu 4 sierpnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Wicestarosta - Krzvsztof Ptochocki czlonkowie Zarzqdu: Henryk Ksiq:Zopolski Marek

Bardziej szczegółowo

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r.

PROTOKOLNrX/2011. zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 30 wrzesnia 2011 r. PROTOKOLNrX/2011 zobrad X SESJI RADY GMINY KOLBIEL z dnia 30 wrzesnia 2011 r. Otwarcia obrad X Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku.

Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Protok6l Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Koriskowola z dma25 marca 2015 roku. Obrady rozpoczeto o god2.15.00 azakohczono o godz. 17.00. W sesji uczestniczylo 15 Radnych wedlug zalqczonej listy obecno5ci.

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r.

Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. Protokól Nr 36/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 26 listopada 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Krzysztof Michalik czlon

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku

UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku , UCHWALA Nr 111/18/2015 Rady Gminy Wieczfnia Koscielna z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie przyj~cia programu opieki nad zwierz~tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierz~t na terenie Gminy Wieczfnia

Bardziej szczegółowo

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3.

sr. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. s2. s3. UCHWAI,ANR... RADY GMINY DEBE WIELKIE z dnia25 czerwca 2014r. w sprawie: Programu Stypendialnego gminy Dqbe llielkie Na podstawie art. 18 ust. 2 pki 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku

Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Protok6f Nr L4 ZOLS z posiedzenia Zarzqdu Powiatu L'w6weckiego w dniu 10 marca 2015 rroku Marcin Fluder Starosta Lw6wecki o godzinie 80'l otworzyl obrady Zarz1du Powiatu Lw6weckiego. W obradach uczestniczylo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI. Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak Sp6lka Akcyjna. w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEI Kujawskich Zaklad6w Poligraficznych,,Druk-Pak" Sp6lka Akcyjna w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2010 z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5

Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 Rr'!1]I\üMINY ul.3zi(0iila 5 58-533 MYST..AI{OV'iicbl Protokól NrXLI/10 tel.6' 3-9!l I r-l z sesja Rady Gminy Myslakowice, która odbyla siq dnia 30 marca 2010r., w sali konferencyjnej Urzgdu Gminy. Porz4dek

Bardziej szczegółowo

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym

Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym file: C: Document\ and Sening./PUP U\lawienia lokalne'lemporar... Jgdrzej6w: zorgan izowa nie i przeprowadzen ie g ru powego szkolen ia wyjazdowego dla 8 pracownik6w zatrudnionych w Powiatowym Urzqdzie

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r.

Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. Zarzqdzenie Nr 0050'43A.2013 W6jta Gminy Dtbe Wielkie z dnia 29 maia 2013 r. w sprawie: ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadaf Gminy Dgbe Wielkie w z&kresie organizacji czasu wolnegoraz

Bardziej szczegółowo

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia.

Ko2uch6w: Rewitalizacja wie2y ci6nier{ wraz z infrastrukturq technicznq. Budowa ogrodzenia. http : / lbzp0.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show &pozy cja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajecy udostepnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.uskom.eu Ko2uch6w: Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad:

OR.0002.2.2014. Proponowany porz^dek obrad: OR.0002.2.2014 Protokol zxli Sesji Rady Gminy Brudzew, ktora odbyla si^ w dniu 14 lutego 2014 n, na sali konferencyjnej Urz^u Gminy Brudzew wgodzinachod 15:30 do 17:00 Proponowany porz^dek obrad: 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r.

UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. UCHWALA Nr V/27/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 31marca 2015r. w sprawie przyj~cia Rocznego Programu Wspolpracy Gminy Sochocin z organizacjami pozarz~dowymi oraz innymi podmiotami, 0 ktorych mowa wart.

Bardziej szczegółowo

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki". konkursow~.

L,S l) DRUK NR... 1 wrzesnia 2014 roku do 31 sierpnia 2015 roku, na kazde dziecko objyte ofert~ prowadz~cymjest Miasto Marki. konkursow~. L,S l) DRUK NR..... Uchwala nr Rady Miasta Marki z dnia w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie niepublicznym przedszkolom dotacji z budzetu gminy, 0 kt6rych mowa wart. 1 pkt 20 lit. b ustawy z dnia 13

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL. z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w Czqstochowie w dniut Pet2dziemika 2008 roku

PROTOKOL. z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w Czqstochowie w dniut Pet2dziemika 2008 roku Zvriozek KomunolnY Gmin d/s Wodoclqgow i Konolizocii w Czeslochowie, Joskrowsko l4144 ie1.324-70 2l w 266 PROTOKOL z posiedzenia 69 Zgromadzenia Zw\qzku Komunalnego Gmin ds. Wodoci4g6w i Kanalizacji w

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy

Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy Protok61 Nr XXIV 12013 Sesji Rady Gminy w Bytnicy DataXXIV sesji-28.03.2013r. Miejsce posiedzenia sala narad Bytnica. Godzina rozpocz\lcia 12:30 Sesji przewodniczyl Przewodnic~cy Rady Gminy Pan Tomasz

Bardziej szczegółowo

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r.

&- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. &- Aoo,L -8-Xn4, Informacja o realizacji inwestycji w 2013 r. 1. Budowa Kanalizacji sanitarnej orazprzebudowa wodoci4gu w Orli W dniu 15 lipca 2013 r. odebrano od Wykonawcy - Przedsigbiorstwa Inzynierii

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Bardziej szczegółowo

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU

BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU BRM-0063-t/28/04 PROTOKÓT, NR 28/04 Z POSIBDZENIA KOMISJI BUDZETU I MIENIA KOMUNALNEGO W DI\IU 3 GRUDNIA 2OO4 ROKU Komisja Budzetu i Mienia Komunalnego rozpoczela obrady o godz. 1100 w skladzie wg listy

Bardziej szczegółowo

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku.

PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. BRM-0063-3/25/04 PRoroKóz xn 2s/04 z posiedzeivia KoMISil osvw. TY, K(rLTURY, ZDROWIA T OPIEKT SPOT,ECZAIEJ W DNIU 21 paádziernika 2004 roku. Kornisja Oéwiaty,_Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznej rozpoczpla

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45

PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 l r t, '-., d i., l i:. J l", it 11,,,. i'irl3ttt t' 1r,r ll.rl, ;r PROTOKOL NR XXVI/2004 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 2 GRUDNIA 2OO4 R. Czas trwan ia Sesji ut godz. 14.3 do 18,45 W

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku

BRM 0063-3/16/04. Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku BRM 0063-3/16/04 Protokól Nr 16 / 04 z posiedzenia Komisii OéwiatY, Kultury, Zdrowia i Opieki Spolecznei odbytego w dniu 19 lutego 2004 roku Posiedzenie komisji rozpoczqlo sig o godz. 1100. Uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez BRM. 0012.7.2.201.5 PROTOKoT NR 2/201s POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WIOCTAWEK Prowadzqcy posiedzenie: radny Janusz Dqbczyriski - Przewodniczqcy Komisji. Data i miejsce obrad:23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku

BRM 0063-4/12/03. Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku BRM 0063-4/12/03 Protokól Nr 12 / 03 z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Integracji z Uniq Europejskq odbytego dnia 5 grudnia 2003 roku Posiedzenie Komisji rozpoczqlo sig o godz. 900. Uczestniczyli w nim:

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015 Zalecznik do Zdz4dzenia Nf l4ll14 wdjta GDiny Klzsk z dnia 25 lulego 2014 r. Regulamin rekrutacji do Przedszkola Gminnego w Kramsku i Punktu Pzedszkolnego w Patrzykowie na rok szkolnv 2014/2015 Rozdzial

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

w sorawiez progrumu opieki na.t zvierrytami bedomnymi orsz zapob,iegeia bezdonno$ci zwierzqt na tercnie Gmin! Dcbe lfiekie w 2013 roku'

w sorawiez progrumu opieki na.t zvierrytami bedomnymi orsz zapob,iegeia bezdonno$ci zwierzqt na tercnie Gmin! Dcbe lfiekie w 2013 roku' Uchwala Nr KE.)OOL0007.218.2013 Rady Gminy Dgbe Wielkie z dnia 26 marca 2013r. w sorawiez progrumu opieki na.t zvierrytami bedomnymi orsz zapob,iegeia bezdonno$ci zwierzqt na tercnie Gmin! Dcbe lfiekie

Bardziej szczegółowo

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog

warszawa: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drog http ://b40.portal.uzp. gov.pvindex.php?ogloszenie:show&porycj... Adres strony internetowej, na kt6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacjq Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www.zdm.waw.pl warszawa: opracowanie

Bardziej szczegółowo

J I li,ii'1ffi"ffi:i'

J I li,ii'1ffiffi:i' http: //bzp I.portal.u4.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&porycja... Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacjg Istotnych Warunk6w Zam6wienia: www,bi p,gzwikr:gow.wikom.pl

Bardziej szczegółowo

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r.

Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. Protok61 Nr X12001 z sesji Rady Gminy Pokrzywnica odbytej w dniu 28 listopada 2001 r. w lokalu Urz~du Gminy w Pokrzywnicy

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY PROTOKOL

AKT NOTARIALNY PROTOKOL WYCliG Repertorium A numer 6073/2012 AKT NOTARIALNY Dnia ph,:tnastego czerwca dwa tysi/tce dwunastego roku (15-06-2012 r.), przed notariuszem Sebastianem Szafrallskim, w Kance1arii Notaria1nej Sebastian

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA NR 36 W ZABRIiZU Opracowano na Podstawie: l. Ustawv z dnia 07 wrzesnia 1991r o systemie oswialy (Dz.U' Nr 67 z 1996r por.sze r@t.n;^w,i1. 2. Statnhr Przedszkola

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r.

Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. Protokól Nr 38/07 z pos edzenia Zarzqdu Powiatu Mitískiego w dniu 17 grudnia 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodnicz4cy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczynski Wicestarosta - Krzysztof Michalik cztonkowie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc

pienigzregona zakup posilku lub rywnosci dla os6b objgtych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresiedozlnviania,,pomoc PROTOKOL Nr XxxIV2014 obradxxxii sesjiradygminysniadowoodbytejw dniu 06 marca2014roku. Posiedzenie XXXII sesjiradygminy Sniadowoodbylosigw GminnymOsrodkuKultury w Sniadowie.Sesja rozptoczelasig o godz.

Bardziej szczegółowo

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

ORN-II.17t2.3.2013. URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok SPRAWOZDANIE Z KONTROLI URZAD I\IIEJSKI W BIALY}ISTOKU DEP^\RTAil{ENT ORG.{NIZ\CYJM I NADZORU ul, Sionir.rrskal, 15-950 Bialystok ORN-II.17t2.3.2013 SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej w Departamencie Skarbu UrzEdu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r.

Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. Protokól Nr 19/07 z posiedzenia Zarzqdu Powiatu Mirískiego w dniu 9 lipca 2007 r. W posiedzeniu uczestniczyli : Przewodniczqcy Zarzqdu - Antoni Jan Tarczyñski Wicestarosta - Ktzysztof Michalik czlonkowie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. / Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 29 lipca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY FINANSOWYM I TECHNICZNYM. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Wroclaw: Swiadczenie uslug cateringowych w ramach szkolen Problemy psychiczne w wieku senioralnym - w ramach wojewodzkiego programu Nestor Numer ogloszenia: 153892-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz

2. Analiza zalozen do Programu Profilaktyki i Rozwia.zywania Problemow Alkoholowych oraz RADA 42-512 Psary, u{ PSA RY ROlV-0063-2-11/09 ProtokoJ nr 38/09 posiedzenia Komisji Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 22 grudnia 2009r. Posiedzenie Komisji odbylo si? w Urzedzie Gminy w Psarach.

Bardziej szczegółowo

NTXXIV/2008 PROTOKOL. obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku

NTXXIV/2008 PROTOKOL. obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku PROTOKOL NTXXIV/2008 obrad XXIV sesii Rady Miejskiej Ostrzesz6w odbytej w dniu 29 grallnia 2008 roku Ustawowy stan Rady Miejskiej 21, ofucnych na sesji 20 tadnych(90,5%)- Nieobegni usprawiedliwieni: 1.

Bardziej szczegółowo

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku.

s2 Taryt okre6lone w S 1 maiqzastosowanie do dostaw wody i odprowadzania Sciekow w okresie od 1 stycznia2010 roku do dnia 31 grudnia2010 roku. Uchwala N'...4./..1.18..q..199 Rady Miejs[iej w Jgdryejowie, dnia --2'.S.lwd-m a. "3' (W n w sprawi e zatwierdzenia taryf Zaldadu Wodoci4g6w i Kanalizacii w Jgdrzejowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ rstotnych Warunk6w Zam6wienia: www.mikstat.bip.net.pl Mikstat: Uslugi transportowe na przew6z dzieci i mlodziezy szkolnej z gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOLNrVI/2011. z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 31 marca 2011 r.

PROTOKOLNrVI/2011. z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL. z dnia 31 marca 2011 r. PROTOKOLNrVI/2011 z obrad VI SESJI RADY GMINY KOLBIEL z dnia 31 marca 2011 r. Otwarcia obrad VI Sesji Rady Gminy Kolbiel dokonal o godzinie 16^ Przewodniczacy Rady Pan Waldemar Kloch. Stwierdzil na podstawie

Bardziej szczegółowo

XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY. w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny,

XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY. w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny, XX OGOLNOPOLSKI KONKTIRS KRASOMOW CZY KAZUS I CYWILNY w dniu 20 grudnia 2007 r. na drodze S40 miar miejsce wypadek komunikacyjny, w wynik-u kt6rego Smieri poniosla wanda G. Sprawc4 wypadku - \rykrytym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 6.10,2015 bzp0.poftal.uzp.gov.pl/indaxphp?og loszenie= shovdpozpja-263166&role201$ 1G06, Adres strony internetowej, na kt6rej Zamawiajqcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w Zam6wienia: vrnffl\f.1,!r0cla

Bardziej szczegółowo

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. ,. PROTOKÓL Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 zakonczono

Bardziej szczegółowo

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica

zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica w$,d i.' il'iilirl.ini ii I,{,t -)') rr"l_.\irii.i \ Qn zarz,idzent E Nr...!.Y.../20 r 4 lldita Gminv Kobvlnica " n t ^{ z. dnfu 49,V.!'';...2014 r. w sprawie u'pr6wadzenia regulaminu wydawania i korzystania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r.

PROTOKÓL. z XIX Sesji Rady Gminy Baranów. odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. - - PROTOKÓL z XIX Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 21 pazdziernika 2008 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 13 radnych. Nieobecny Radny

Bardziej szczegółowo

'*::w-z. ili'.tf,"ilj".4#, $4 Uchwala wchodzi w 2ycie po uply'wie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego.

'*::w-z. ili'.tf,ilj.4#, $4 Uchwala wchodzi w 2ycie po uply'wie 14 dni od daty jej ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Woj ew6dztwa Mazowieckiego. UCHWALA Nr KE.XLN.0007.336.201 4 RADY GMINY DqBE WTELKIE z dnia21 marca2014r. w sprawie: programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegartia bezdomnosct zwierz4t na terenie Gminy Dgbe Wielkie

Bardziej szczegółowo

Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku

Cl{INY / J REGNOW ü,- RADA. Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Cl"{INY / J REGNOW ü,- RADA Protokól Nr XXIV/2005 z posiedzenia XXIV Sesji Rady Gminy Regnów w dniu 20 paidziernika 2005 roku Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 azakonczono o godz. 13.30 Ustawowa liczba radnych

Bardziej szczegółowo

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku

$4 Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjpcia. PRZEW. Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku Uchwala nr 9/2015 Zarz4dr Powiatu Sztu mskiego z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. I r 2 pkt,2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz4dzie

Bardziej szczegółowo

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se:

Instrumentami umozliwiaj4cymi zrealizowanie cel6w, o kt6rych mowa w $ 2 se: UCHWAtr A Nr XXXVIII/347I13 Rady Miejskiej w Jgdrzejowie z dnia 28 czerwc^ 2013 roku w sprawie pomocy dla rodzin wielodzietnych w ramach Programu,, J4DRZEJ6W PRO" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

ozawarcia umowy ramowej

ozawarcia umowy ramowej Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na ktorej Zamawiajqcy udost~pnia Specyfikacj~ Istotnych Warunkow Zamowienia: www.artbem.pl BIP Warszawa: Prowadzenie zaj~c ogolnorozwojowych dla dzieci ( w grupach

Bardziej szczegółowo

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej

UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej UCHWAI,A NR RADY MIEJSKIEJ W J4DRZEJOWIE z dnia w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomosci w ramach udzielania regionalnej pomocy inwesfycyjnej Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r.

PROTOKÓL. odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. I.., PROTOKÓL z VII Sesji Rady Gminy Baranów odbytej w dniu 18 czerwca 2007 r. Sesja odbyla sie w sali Urzedu Gminy w Baranowie. Na stan 15 radnych w sesji uczestniczylo 15 radnych. Spoza Rady w Sesji

Bardziej szczegółowo