4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot"

Transkrypt

1 PROTOKOI- Nr XLVIII z sesji Rady GminY Dgbe Wielkie odb)'tej dnia 4 wrzesnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie Obrady Sesji trwaly od godz w sali konferencyjnej Urzqdu Gminy Dqbe Wielkie. Obrady XLVIJI Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie prowadzil Przewodnicz4cy Rady Grniny Dqbe Wielkie Pan Miroslaw Siwik W sesii udzial wzielir 1. Radni Rady Gminy DQbe Wielkie 2. Radni Rady Powiatu Miiskiego 3. W6jt Gminy Dabe Wielke Pana Krzysztof Kalinowski 4. Skarbnik Gminy DQbe Wielkie - Pani Bozena Kot 5. Seketarz Gminy Dqbe Wielkie- Pan Stanislaw Kierat 6. Praco*nicy Urzgdu Gminy Dabe Wielkie 7. Obecni na sali Sohysi 8. Mieszkafcy Przewodnicz4cy Rady Gminy Pim Miroslaw Siwik o godzinie otworzyl XLVIII Sesjq Rady Gminy Dqbe Wielkie i po powitaniu Radnych, pracownik6* Urzqdu Gmin} oraz gosci przybylych na Sesje oswiadczl, 12 zgodnle z list4 obecnosci w posiedzeniu uczestniczy 13 Radnych, co wobec usta*owego skladu Rady wynosz4cego 15 os6b starowi quorum, pozwalajace na rozpoczqcie sesji oraz na podejmowanie prawomocnych uchwal. Punkt 3 PRZEDSTAWIENIE I ZATWIERDZENIE PORZ,{DKU OBR-{D NastQpnie Pzewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik pzedstawil zaploponowany porz4dek obrad niniejszej sesji: Porzadek obrad l.otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porz4dku obrad. 4. Przljqcie protololow z poprzednich sesji. 5. Projekt uchwaly w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy DEbe Wielkie na lata: druknrl 6. Projekt uchwaly ry sprawie: zmian w budzecie Gminy DQbe Wielkie na rok druk nr 2 7. Projekt uchwaly w sprarvier uchwaly w sprawie zaci4gniqcia kredyu dlugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budzetu - druk nr 3 8. Projekt uchwaly ry sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d - druknr4 9. Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solect\a'a DQbe Wielkie Centrum- druk nr 5 I 0. Projekt uchwaty rv sprawie: uchwalenia statutu solect*a DQbe Wielkie Poludnie- druk nr 6

2 11. Projekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy matedalnej o charakterze socjaln).rn dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie - druk nr Projekt uchwaly rv sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie dozywiania,,pomoc gminy w zakresie do2ywiania,' na lata druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekurlcze. z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6louych warunk6w czesciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie przyjqcia planu nadzoru nad zlobkami oraz klubami dziecigcymi w zakresie warunft6w i jako5ci dwiadczonej opieki nad dzie6mi do lat trzech druk nr Projekt uchwaly w sprawie w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlaicicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad kozystania z tych przystank6w - druk nr Projekt uchwaty w sprawie: odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr ZO.XLV z dr\ia 25 czerwca 2014 r. - druk nr 12 lt.projekt uchwaly w sprav/ie rozpatrzenia skargi na dzialalnos6 W6jta Gminy Dqbe Wielkie - druk nr Projekt uchwaly w sprawie przyjqcia stanowiska odnosnie plaaowanej na terenie Gminy Zielonka, w sqsiedztwie miejscowosai K4ty GoZdziejewskie II gmina Dqbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina" - druk nr 1,1 lg.projekt uchwaly w przyjqcia stanowiska odnodnie lokalizacji na terenie Gminy Zielonka, w s4siedztwie miejscowo3ci Kqty GoZdziejewskie I oraz Kqty cozdziejewskie II, planowanego przedsigwziqcia pn..,instalacja do pzetwarzania osad6w Sciekowych w procesach kompostowania pryzmowego" - druk nr Projekt uchwaly w sprawie pzyjqcia stanowiska w sprawie mozliwosci zlokalizowania na terenie miejscowo5ci Olesin skladowiska odpad6w. druknr16 2l.Projekt uchwaly w sprawie nadania naavy ulicy Malinowa w miejscowosci Dqbe Wielkie. gmina Dqbe Wielkie- druk nr Projekt uchwaly w sprawie wrazenia zgody na odplahe nabycie nieruchomosci polozonej w miejscowo3ci Dpbe Wielkie - druk nr Projekt uchrvaly w spbwie wmzenia zgody na odplatne nabycie nieruchomosci polozonych w miejscowosci Chrosla - druk nr lnformacje Przewodnicz4cego Rady o dzialaniach podejmowanych w okresie miqdzysesyn)4n, 25. Infomacje Przewodniczqcych Komisji o dzialaniach podejmowanych w okesie miqdzysesyjnym. 26.Sprawozdanie z dzialalnosci W6jta w okesie miqdzysesyjnym, 27. lnteryelacje i zap)4ania Radn)ch 28.Odpowiedzi na interpelacje zgloszone na popzednich Sesjach, 29.Wolne wnioski i informacie 30. Zakonczenie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie porzqdek obrad.

3 Odbylo siq glosowanie nad przyjgciem porz4dku obrad: Obecnych radnych Za glosowalo Przeciw glosowalo Wstr4malo siq 13 Radnych 13 Radnych 0 Radnych 0 Radnych Porz1dek obrad przyjety zostal jednoglognie. Punkt 4 - Przyjgcie protokolu obrad z poprz edniej sesji W punkcie 4 porz4dku obrad Przewodniczqcy Rady Gminy poddal pod glosowanie protokoly z Sesji Rady cminy z dnla 25 czerwca 2014r. i z sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie z dnia l7 hpca 2014r. Przewodniczqcy wskazal, iz Radni otrzymali oba Fotokoly, mogli sie z nim zapoaa6 i wnieji do nich uwagi. Jak wskazal Przewodnicz4cy zaden z Radnych nie wni6sl urvag do protokol6w. Wobec braku uwag, odbylo sig glosowanie nad protokolem Sesji Rady Gminy z dnia 25 czelwca2014r.: Za przyjqciern glosowalo: 12 Radnych Przeciw przyjqciu glosowalo: 0 Radnych Wstrzlrnalo siq: I Radny Protok6l z Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r. przyjqty zostal wiqkszorici4 glos6w: Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych przyjqla protok6l z obrad Sesji Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2014r NastQpnie odbylo si glosowanie nad prctokolem Sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014r. : Za przyjgciem glosowalo: l1 Radnych Przeciw przyjgciu glosowalo: 0 Radnych Wstr4'rnalo siq: 2 Radny Protok6l z Sesji Rady Gminy z dnia 17 lipca 2014r przyjqty zostal wiqkszo(ci4 glos6w: Rada Gminy w obecnodci 13 Radnych przyjqla protok6l z obrad z Sesji Rady Gminy dnia 17 lipca 2014r. Punkt 5 Projekt uchwaly w sprawie: zmian rv Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy DQbe Wielkie na lata: druk nr I

4 W punkcie 5 porzqdku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Miroslaw Siwik odcz),tat tresi projektu uchwaly w sprawie: zmian Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Deb; Wielkie na lata: (druk nr 1) Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz projekt niniejszej :"1*q lll omawiany na posiedzeniu wsp6lnym wszystkich stalych komisji Rady Gminy Dqbe Wielkie w dniu 1 wzesnia 2014r NastQpnie glos zabral Radny Pan Tomasz Ruciriski, kt64, z\a16cil sie z p),taniem do W6jta Gminy dotycz4cym wybor! Partnera prla4,atnego w procesie planowanej'temomodemizacji obiekt6w gminnych. Radny pan Tomasz Ruciriiki na polqczonych komisjach poprosil W6jia o: pzeslanie pocztq elektroniczn4 informacji dotycz4cych wyboru partnera, w tlm SIWZ i projektu umowy z Partlterem oraz o udzielenie informacji czy przed przyst4pieniem do ne_ gocjacji.wykonany zostal aud)'t energetyczny obiekt6w gminnych poale;aj4;ych termomo_ demizacii. W odlowiedzi W6jt przeprosil, i2 infolmacje. o kt6re prosil Randy pan Tomasz Rucinski nie Tostalyjeszcze do Niego pzeslane. Jak zapermil W6jt takie informacje zostanq wk6tce prze_ slane. W6jt poinformowal r6wnie2 radnych, i2 zostaty okedlone 4 k4,teria do wyboru partne_ Pryl\alnego i bqdq ro m.in.: cena- :3 zag\,r.rnlo$ane oszczgdnosci u eksploatacji. wojr_wskazat. l2 w zakres prac termomodemizacyjnych wchodzi ocieplenie Scian budynl6w. wlrniana okien. modemjzacja sl stemu grzewczego tak aby oddzielii ogrzewanie dla szk6l od mreszkan komunalnych. w Rudzj wymiana piec6w i moderaizacja kotlowni. w szkole pod_ stawowej w DQbem Wielkim odwodnienie budyntu, w gimnazjum prace zwi4zane z elewacj4 b]]dynku, ze schodami zeu,nqtrzaymi, zabezpieczeniem przeciwpozaro.lm'konstrukcji da_ cht. Wobec barku uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik poddal pod gloso_ wanie.projekt uchwaly w sprawie: zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminybgbe Wielkie na lata: druknr I Odbvlo sie elosowanie: Za glosowalo 8 Radnych Przeciw glosowalo 3 Radnych Wstrzlmalo siq 2 Radnych Uchwala w sprawie: zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej cminy DQbe Wielkie na lata: , podjgta zostala wiekszoiciq gloi6w. 1"9 Gpiiy 1"9!g:-dci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, *iqkszo3ciq gios6w podjpla Uchwalg m FK.XLVIIt w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Dgbe Wielkie na lata: Ct29 P.o podjqciu niniejszej uchwall gjos zabrala Radna pani Marianna Druzbalska, kt6ra wlaazila obawqjak szkola Podstauowa \\ Dqbem Wielkim "przezyje', kolejny rok w oczekiwaniu na temonodemizacje. W swojej wypowiedzi podkedlila. iz stan techniczny szkolyjest bardzo zly,.cieknie dach, klasy od st.ony p6lnocnej s4 za.lewane, odpadaj4 tynli. Zdaniem Radnej Pani MariannJ Druzbalskiej Zle sie stalo, i2 prace zwiqzane i tennomodemizacjd s4przesu_ wane na koiejny rok. Glosuj4c przeciwko uchwala Radna Mariaora Dnizbalska uyrazila sw6j sprzeciw wobec kolejnego przesunigcia prac tennomodernizacyjnych.

5 Punkt 6 - Projekt uchwaly w sprawie: zmian w budiecie Gminy Dpbe Wielkie na rok druk nr 2 W punkcie 6 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady cminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tres6 projektu uchwaly w sprawie zmian w bud2ecie Gminy Dqbe Wielkie na rok 2014 (druk n 2). Przewodnicz4cy wskazal, 2e powyzszy projekt byl omawiany na posiedzeniu wsp61n1.m stalych komisji Rady cminy Dgbe Wielkie w dniu 1 wrzeinia 2014r.. a czlonkowie komisja Bud2etu poz].tywnie zaopiniowala po$f'zszy projekt. Wobec baxku uwag Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: zmian w budzecie Gminy DQbe Wielkie na rok Odbylo sie glosowanie: Za glosowalo 12 Radnych Wstrzlmalo siq I Radnych Uchwala w sprawiet zmian w budzecie Gminy Dgbe Wielkie na rok 2014 podjqta zostala WigkszoSciq glos6w. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, wiqkszosci4 glos6w podjqla UchwalE nr FK.XLVIL w sprawie: zn an w bud2ecie Gminy Dpbe Wielkie na rok2014 Punkt 7. Projekt uchwaly rv sprawie: zaci4gniecia kredytu dlugoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budzetu - druk nr 3 W punkcie 7 porzqdku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tre36 projektu uchwaly w sprawie: zaciqgnigcia kedltu dlugoterminowego na finansowanie planowanego defic)tu bud2etu, druk nr 3 Pzervodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejszej uchwaly pracowaly w dniu I wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy, w qrrr czlonkowie Komisji Budzetu, ktdlzy j ednoglosnie pozyty\r'nie zaopiniowali proj ekt uchwaly. NastQpnie glos zabrala Pani Skarbnik, kt6ra poprosila Radnych o dodanie w $ I ust.l uchwaly wyruenia,do". Po dodaniu zapis otrzymalby brzmienie,,do kwoty...". Takie sformr.rlowanie unozliwi elastyczne okreslenie wysolosci zaciqganego ked)'tu. Odbylo siq glosowanie nad zaproponowan4poprawk4 Odbylo si9 qlosorvaniei Za gloso$'alo 13 Radnych Pzeciw glosowalo 0 Radnych Wstzymalo siq 0 Radnych

6 Rada Gminy jednoglosnie przyjgla zaproponowan4poprawke. W zwiqzku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: zaci4gni cia kredltu dlugoteminowego na finansowanie planowanego defic)'tu budzetu. Odbylo sie glosowanie: Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie: zaciqgniqcia kredytu dlugoteminow go na finansowanie planowanego defi cyru bud2elu podjqta zoslala jednoglojnie. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglotuie podjqla UchwalQ nr FK.XLVIII w spnwie zaci4gniqcia kedltu dlugoteminowego na fi nansou'anie planowanego defi cltu. Punkt 8 - Projekt uchwaty w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Debe Wielkie Wsch6d -druk nr 4 W punkcie 8 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczytal tresi projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Nastqpnie glos zabral W6jt gminy, kt6ry poinformowal. i2 wszystkie 3 projekty statut6w zostaly poddane konsultacjom z mieszkaicami nowo utworzonych solectw. W konsultacjach tych najliczniej udzial wziqli mieszkarlcy solectwa DQbe Wielkie Poludnie, w pozostalych dw6ch solectwach udzial mieszkaic6w byl bardzo niewielki, co z przykro6ci4 wskazuje na male zainteresowanie mieszkanc6w sprawami solectwa. NastQpnie W6jt wskazal, i2 nowoscia w powyzszych statutach jest wprowadzenie zapisu dotycz4cego zwolania zebrania soleckiego w dfligim teminie, kt6ry to nastqpuje po 30 minutach od zebrania w pierwszym teminie. Rozwiqzanie to ma na celu usprawnienie funkcjonowania solectw. W6jt wyrazil przekonanie, i2 w zebraliach soleckich bqdzie uczestniczy6 wigksza liczba mieszkafc6w. Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Si\\'ik poinformo$,a1. i2 nad projeklem niniejszej uchwal pracowaly w dniu 1 wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglosnie poz).q$'nie zaopiniowaly projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, i2 publikacja w Dzienniku Urzgdowym Woje$'6dztwa Muowieckiego wymaga czasu, Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wyra2enia z moc4 obowi4zujqcqod dnia I wzeinia 2014r. Przewodniczqcy odczltal nowe brzmienie $ 3 uchwaly. Odbylo.ig glosouanie nad propono$dna /miana: Odbylo sie slosowanie:

7 Za glosowalo l3 Radnych Wstzymalo siq 0 Radnych Zrr,rarta zoslala ptzyjela j ednogloinie. W zwi4zku z brakiem dalszych uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik podda] pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Odbylo sie elosowanie: Wstrz]'malo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchrvalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d podjqta zostala jednoglosnie. Rada Grniny w obecnosci 13 Radnych uczestniczacych w posi dzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjqla UchwalQ 2O.XLVIII w spmwie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Wsch6d. Punkt 9 - Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dtbe Wielkie Centrum -druk nr 5 W punkcie 9 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz).tal tre66 projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum (&uk m 5). Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejszej uchwal pracowaly w dniu I \azesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglosnie pozltywnie zaopiniowaly projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, iz publikacja w Dzienniku UrzQdowym Wojew6dztwa Mazowieckiego \rymaga czasu Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wyra2enia z moc4 obowi4zuj4c4od dnia l wrzesnia 2014r. PzewodniczAcy odczltal nowe brzmienie $ 3 uchwaly. Odbllo sie glosouanie nad proponowana zmian4: Odbylo sie glosowanie: Obecnychradnych 13Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Zmiana zostala przyjqta j ednoglosnie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod

8 glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Centrum. Odbylo sie elosowanie: Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum podjqla zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestniczacych w posiedzeniu XIVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglo6nie podjqla UchwalQ 2O.XLVL w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Centrum. Punkt 10 - Projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dtbe Wielkie Poludnie -druk nr 6 W punkcie 10 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcrytal tres6 projektu uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Poludnie (dmk m oj. Przewodnicz4cy Rady Gmiry Pan Miroslaw Siwik poiniormowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly w dniu I wzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i jednoglo3nie pozlt'$nie zaopiniowaty projekt uchwaly. Z uwagi na fakt, iz publikacja w Dzienniku Urzqdoulm Wojew6dztwa Mazowieckiego wymaga czasu Przewodnicz4cy zglosil wniosek o dopisanie w $ 3 wl.ra2enia z mocq obowi4.zuj4c4od dnia 1wrze6nia20l4r. Pzewodnicz4cy odc4tal nowe brznienie $ 3 uchwaly. Odbylo siq glosouanie nad proponowana zmianq: Odbvlo sis slosowanie: Obecnychradnych 13Radnych Wstzlmalo siq 0 Radnych Zmiana zostala przyjqta jednoglosnie. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: uchwalenia statutu solectwa Dgbe Wielkie Poludnie. Odbylo sie slosowanie: Przeciw glosou'alo 0 Radnych

9 Wstrzyrnalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie uchwalenia statutu solectwa DEbe Wielkie Poludnie podjeta zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnogci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy DQbe Wielkie, jednoglodnie podjqla UchwalQ 2O.X1V1I w sprawie uchwalenia statutu solectwa DQbe Wielkie Poludnie. Punkt 11 Projekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszka$ch na terenie gminy D be Wielkie - druk nr 7 W punkcie 1l porzadku obrad Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Mfuoslaw Siwik odcz,'tal tre36 projektu uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy rnaterialnej o chankterze socjalnyrn dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie. Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Mioslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wnie2 w dniu 1 wrze6nia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i Komisja Oswiaty pozltywnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie Fojekt uchwaly w sprawie: Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakteze socjalnym dla uczni6w zami6szkalych na terenie gminy Dgbe Wielkie. Odbylo sie elosowanie: Obecnych mdnych 13 Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni6w zamieszkalych na terenie gminy DQbe Wielkie podjgta zostala jednoglo3nie. Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych uczestnicz4cych w posiedzenilr XLVII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo6nie podjgla Uchwalq m GOPS.XLVI.000'7.3' w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznidw zamieszkalych na terede grniny DQbe Wielkie. Punkt 12 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakiesie do4rviania,,pomoc gminyw zakresie doilrwiaai," n l^t^ druk nr 8 W punkcie 12 porz4dku obrad PrzewodniczAcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczyal tresi projektu uchwaly w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie do2twiania,,pomoc gminy w zakesie doz).wiania" na 1ata20l

10 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wnie2 w dniu 1 wrzeenia 2014r. pol4czone konisje Rady Gminy i Komisja OSwiaty pozltlararie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4du z bratiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawier ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania,,pomoc gminy w zakesie do25'wianla,- nalata20l Odbvlo sie glosowanie: Wstzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania,,pomoc gminy w zakesie dozywiania" na lata podjqta zostala jednoglo- Sllle. Rada Gminy w obecno$ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjqla Uchwalg m GOPS.XLVIII.000'7.3' w sprawie ustanowienia wieloletniego programu oslonowego w zakesie doz).wiada,,pomoc gminy w zakesie do{rwiania" na lata Punkt 13 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekuicze, z rrtl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla osdb zzaburzeniamipsychicznymi oraz szczeg6lonrych warunkr5w cz Sciowego lub calkowitego zrvolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr 9 W punkcie 13 porz4dl-u obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczyal tres6 projektu uchwaly w sprawie szczeg6lowych warunl<6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuicze i specjalistyczne uslugi opiekuicze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zaburzeniami psychicznymi oraz szczeg6loraych warunkdw czq- Sciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat,jak r6wniez trybu ich pobierania - druk nr 9 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6wniez w dniu I wrze6nia 2014r. polqczone komisje Rady Gminy i Komisja O3wiaty pozg^,nie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodlicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: szczeg6lowych warunl(6w przyznawania i odplatnofui za uslugi opiekuicze i specjalistyczne ustugi opiekuicze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuiczych dla os6b z zabrzer\ianri psychicznymi oraz szczeg6lowych warulk6w czq(ciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat,jak r6wnie2 trybu ich pobierania. Odbylo sie slosowanie:

11 Wstz',rnalo sie 0 Radnych Uchwala w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odlatnodci za uslugi opiekuricze i specjalistyczne uslugi opiekufcze, z wyl4czeniem specjalistycznych uslug opiekuriczych dla os6b z zabwzeniaml psychicznymi oraz szczeg6lowych warunt6w czgsciowego lub calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania podjqta zostala jedn;- glotuie. Rada Gminy w obecno6ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglo6nie podjqla UchwalQ nr GOPS.XLVII '.J\O1.3' w sprawie szczeg6lowych warunk6w przyznawania i odplatnosci za uslugi opiekuncze i specjalisfczne uslugi opiekuricze, z wyl4czeniem specjalisb/cznych uslug opiekunczych dla os6b z zaburzeniami psychicznyni oraz szczeg6lowych warunk6w czedciowego lul calkowitego zwolnienia od oplat, jak r6wniez trybu ich pobierania Punkt 14 Projekt uchwaly w sprawie w sprawie przyjecia planu nadzoru nad Zlobkami oraz klubami dzieci cymi w zakr.esie warunk6w i jakosci iwiadczonej opieki nad dziedmi do lat trzech - druk nr 10 W purlcie 14 porz4dku obrad Pzewodniczecy Rady Gminy pan Miroslaw Siwik odczltal tres6 projellu uchwaly w sprawie: przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dzie_ ciqcymi w zakresie warunk6w ijako3ci Swiadczonej opieki nad dzie6mi do lat tzech. Przewodniczqcy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, iz nad projektem niniejsz j uchwal pracowaly r6uniez w dniu I wrzesnia 2014r. pol4czone komisje Rady Gminy i Komisja Oswiaty pozltywnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwi4zku z brakiem uwag Przewodniczqcy Rady Gminy par Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projekt uchwaly w sprawie: przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami omz klubami dzieciqcymi w zakesie warunt<6w i jakosci Swiadczonej opieki nad dzieimi do lat trzech. Odbvlo sie eloso\aanie: Zaglosowalo 13 Radnych Wstrzymalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie przyjqcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dziecrpcyrm w zakresie warunk6w i jakosci Swiadczonej opieki nad dzie6mi do lat trzech podjqta zostala jed_ noglosnie. Rada Gminy w obecnoici 13 Radnych uczestniczqcych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady

12 Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo{nie podjqla UchwalQ ff ZO.XLVIII w sprawie przyjpcia planu nadzoru nad 2lobkami oraz klubami dziecigcymi w zakesie wamnk6w i jakosci Swiadczonei opieki nad dzieimi do lal trzech. Punkt 15 Projekt uchwaly w sprawie okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wla- Scicielem lub zarz4dzaj4cym jest Gmina D be Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystati^ z rych przystank6w - druk nr 11 W punkcie l5 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odczltal tre36 projelrtu uchwaly w sprawie: okreslenia przystant6w komunikacyjnych, kt6rych wla- 6cicielem lub zarzedzajqcym jest Gmina Dqbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych przystank6w. NastQpnie glos zabral W6jt Gminy, kt6ry poprosil Radnych o przyjqcie uchwaly w wersji dostarczonej przed Sesjq. Jak wskazal W6jt wersja ostateczna projektu zawiera dodatkowe przystanki komunikacyjne. W por6wnaniu do projektu omawianego na pol4czonych komisjach dodane zostaly - po konsultacjach z mieszkafcami, dodatkowe przystanki komunikacyjne. Dodanie nowych przystant6w ulatwi6 ma mieszkafcom korzystanie z przystank6w zwlaszcza w przypadku dojazdu dzieci do szk6l. Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poinformowal, i2 nad projektem niniejszej uchwal pracowaly r6u,nie2 w drfu 1 wzesnia 2014r. poleczone komisje Rady Gminy i Komisja Rolnictwa poz)'t)"wnie zaopiniowala projekt uchwaly. W zwiqzku z brakiem uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie Fojekt uchwaly w sprawie: okreslenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlagcicielem l.ub zarz4dzaj4cym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych peystank6w. Odbvlo sie elosowanie: Zaglosowalo 13 Radnych Pzeciw glosowalo 0 Radnych Wstrzymalo sie 0 Radnych Uchwala w sprawie okre6lenia pzystant6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarzadzajqcym jest Gmina DEbe Wielkie oraz warunk6w i zasad kozystania z tych przystank6w podjqta zostala jednoglosnie. Rada Gminy w obecnosci l3 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy DQbe Wielkie, jednoglosnie podjqla UchwalQ nr SR.XLVIII w sprawie okre6lenia przystank6w komunikacyjnych, kt6rych wlascicielem lub zarz4dzajacym jest Gmina DQbe Wielkie oraz warunk6w i zasad korzystania z tych pzystank6w. Punkt 16

13 Projekt uchwaly w sprawie odmowy uwzglednienia wezwania do usunitcia naruszenia praws w uchwale Rady cminy Nr 2OJ4LV,0007.3S z dnia 25 czeywca 2014 r. - druk nr 12 W puntcie 16 porz4dku obrad Przewodnicz4cy Rady Gminy pan Mircslaw Siwik odcz],tal t es6 projektu uchwaly w sprawie odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniecia naruszenia prawa u7 uchwale Rady Gminy Nr ZO.XLV z dnia2s czer.;vca2ol4 t. Nastqpnie glos Przewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej, kt6ry poinformowal Radnych i2 Komisja Rewizyjna zajmowala siq powyzsze sprawq w dniu 23 lipca 2014 r. oraz w dniu I wrzeinia Czlonkowie Komisji Rewizyjnej ponornie przianalizowali zarzuty postawione w wezwaniu. Czlontowie Komisji Rewizyjnej wyrazili swoje sta[owisko w niniejszej sprawie Polqczone komisje Rady Gminy na posiedzeniu w dniu I wze6nia 2014r. jednoglosnie pozytyurie zaopiniowalyprojekt uchwaly. W zwi4zku z brakiern uwag Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik poddal pod glosowanie projelt uchwaly w sprawie: odmowy uwzglqdnienia wezwania do usrmiqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dnta21 czemvca2}l4 r. Odbylo sie slosowanie: Zaglosowalo 12 Radnych Przeciw glosowalo l Radny Wstrz]'rnalo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie odmowy uwzglqdnienia wezwania do usuniqcia naruszema prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dna25 czerwca2014 t. podjqta zostala wiqkszosci4 glos6w. Rada Gminy w obecnosci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVIII Sesji Rady Gminy Dqbe Wielkie, jednoglo5nie podjqla UchwalQ m ZO.XLV I w sprawie odmo\i'y uwzglqdnienia we^rr'ania do usuniqcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nr 2O.XLV z dna25 czerwca 2014 t. Punkt 17 Projekt uchwaly w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnosd W6jta Gminy Dpbe Wielkie - druk nr 13 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz).tal tre3i projektu ucfiwaly w sprawie: rczpatrzenia skargi na dzialalno$ W6jta Gminy Dqbe Wielkie. NastQpnie Pzewodnicz4cy Komisji Rewizyjnej Radny Pan Grzegorz Wojda, poinfonnowal, i2 nad projektem niniejszej uchwaly Komisja Rewizyjna Rady Gmin pracowala w dniu 13 wrzesnia 2014r. Na tym posiedzeniu czlonkowie komisji zapoznali sig z materialem zebra-

14 nym w sprawie a tak2e wysfuchali wyjasniei W6jta Gminy Debe Wielkie. Komisja Rewizyjna analizowala r6wniez te sprawq na posiedzedu w dniu 1 wflesnia 2014 r. Sta.nowisko Kornisji Rewizyjnej zostalo przedstawione wraz z projektem uchraly na posiedzedu wsp6lnyrn stalych komisji rady Gminy w dniu 1 wrzednia 2014r. Polqczone komisje Rady Gminy jednoglosnie pozltlamie zaopiniowaly projekt uch*aly. W zwi4zku z brakiem uwag Pzewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslau Si*ik pod<lal pod glosowade projekt uchwaly w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialaho5i W6jta Gminlr Debe Wielkie. Odbylo sie elosowanie: Wstz),malo siq 0 Radnych Uchwala w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalnoi6 W6jta Gminy Dgbe Wielkie. podjqta zostala j ednoglosnie. Rada Gminy w obecno5ci 13 Radnych uczestnicz4cych w posiedzeniu XLVII Sesji Rady Gminy Dgbe Wielkie, jednoglosnie podjela UchwalE rlr ZO.XLVIIL w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnoid W6jta Gminy Dgbe Wielkie. Punkt 18 Projekt uchwaly w sprawie przyj cia stanowiska odnosnie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sqsiedztwie miejscowosci K4ry Goidziejewskie II gmina Dpbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina" - druk nr 14 W puntcie 17 Przewodnicz4cy Rady Gminy Pan Miroslaw Siwik odcz)'tal tresi projektu uchwaly w sprawie pzyjqcia stanowiska odnoinie planowanej na terenie Gminy Zielonka, w sasiedztwie miejscowogci K4ty coidziejewskie I gmina DEbe Wielkie lokalizacji Zakladu Unieszkodliwiania Odpad6w "Ekolina". Po odczltaniu tresci projekt uchwaly Przewodnicz4cy udzielil glosu przybylej na Sesje przedstawicielce stowarzyszenia,,zielony Wiqz" Pani Elzbiecie Janowskiej. Pani Elzbieta Janowska zwr6cila uwagg na brzmienie ostatniego zdania w $ 1 uchwaly,,realizowana przez ft'ntg EQ Zielonka S.A. w likwidacji z siedzib4przy ul. Strazackiej 63/65 w Warszawie." Jak wyja3nila przedstawicielka stowarzyszenia, w zwi4zku z odkupieniem grunt6w od EQ Zielonka S.A. przez Miejskie Przedsiqbiorstwo Oczyszczania Miasta Stolecznego Warszawie sp. z o o. ul. Obozowa Firma EQ Zielonka nie realizuje juz tego projektu. Na chwilq obecne projekt ten bqdzie realizowany przez MPO. Wobec tych fakt6w zasadnejest sprostowanie tego ftagmentu uchwaly. W odpowiedzi Przewodnicz4cy Rady Gminy podzigkowal Pani Elzbiecie Janowskiej za przekazanie aktualnych informacji i zaproponowal wprowadzenie zrniany do tresci uchwaly. Zgodnie z zaproponowana zmiane wyrdzenie,,realizowana pzez fi1mq EQ Zielonka S.A. \l' likwidacji z siedzib4 przy ul. Strazackiej 63/65 w Warszawie." zastqpuje sig,,realizowana

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4

RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 RADA QMIWY PSARY 42-512 Psary, ul Malinowicka 4 ROIV-0063-3-23/10 Protokol Nr 44/10 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia 2010r. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyio si? w Urz^dzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00

Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Protokół Nr XLVI/06 sesji Rady Miejskiej w Czempiniu odbytej w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00 Obrady rozpoczto w dniu 20 marca 2006 roku o godzinie 17.00. Obrady zakoczono w dniu 20 marca 2006

Bardziej szczegółowo

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8

Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej PIAST w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Protok61 z lustracji pelnej przeprowadzonej w Sp61dzielni Mieszkaniowej "PIAST" w Katowicach, nl. Zawiszy Czarnego 8 Telefon 1fax 2546505/254 1025 Regon 001053234 NIP 6340136084 Stosownie do zapisu art.

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A.

STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. STATUT SP6IKI AKCYJNEJ BUMECH S.A. Wy2ej wymienieni AkcjonariuszeZalo2yciele uchwalajq Statut Sp6lki Akcyjnej - zwanej dalej Sp6fkq w poni2szym brzmieniu. POSTANOWIENIA OG6LNE 5r L.Firma Sp6lki brzmi:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI

WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI WYTYCZNE DLA INSTYTUCJI POSREDNICZACYCH W ZARZADZANIU DOTYCZACE PODSTAWOWYCH WYMOGÓW DO PROGRAMOWANIA I PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW DO FUNDUSZU SPÓJNOSCI W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2004-2006 1 1. WSTEP... 3 SKRÓTY...3

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku

Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Protokół nr LI/09 z sesji Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku Obecni radni wg listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Nieobecni radni Krzysztof Gnacy, Andrzej

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii

Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii /. Szczegolowe warunki konkursu ofert na udzielanie swladczen zdrowotnych przez lekarzy i pielegniarki w Osrodku Terapii 31-826 Krak6w, os. Zlotej Jesieni 1 Szezegolewe na udzielanie wiadczen zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r.

PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. PROTOKÓŁ Nr V/11 z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 2011 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 00 i trwała do godz.. 13 25. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu w

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brześć Kujawski na lata 2012-2020. PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim ds. zdrowia i opieki społecznej, edukacji, kultury, sportu i porządku publicznego oraz Komisji ds. ds. finansów i budżetu, rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA

NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA www.radziemice.gmina.pl e-mail: kwartalnikradziemicki@wp.pl NR 3 ROK I 6 CZERWIEC 2014 ISSN 2353-2777 NAKŁAD 1000 EGZ. GAZETA BEZPŁATNA Międzynarodowy Dzień Dzień Dziecka Dziecka obchodzony obchodzony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. OR. 0002.7.2013 Protokół nr XXIX/2013 z XXIX sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9 00. W sesji udział wzięli: 1. Adam Bandura 2.

Bardziej szczegółowo

Ad. 3. Dzialanie 421 "Wdrazanie projektów wspólpracy":

Ad. 3. Dzialanie 421 Wdrazanie projektów wspólpracy: 9. Gmina Pacyna - "Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowe CIagu spacerowo-pieszego w miejscowosci Luszyn". 1O. Gmina Nowy Duninów - "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowe

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo