Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych"

Transkrypt

1 Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych Alicja Weremiuk 1

2 Plan zajęć interwencje infrastrukturalne POIiŚ organizacja procesu ewaluacji przykład POIiŚ trudności w ewaluacjach infrastruktury uczestnicy ewaluacji infrastrukturalnych ewaluacje infrastrukturalne dotychczasowe doświadczenia metody, techniki, narzędzia badawcze kierunki ewaluacji infrastrukturalnych i wyzwania na przyszłość 2

3 Interwencje infrastrukturalne Phare, ISPA, SAPARD FS SPOT ZPORR WKP Interreg POIiŚ POIG RPO EWT 3

4 powstanie idei jednego programu infrastrukturalnego koniec 2005 r. Krótko o POIiŚ 6 sektorów (środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie i szkolnictwo wyższe) alokacja ok. 37 mld kilkadziesiąt instytucji zaangażowanych we wdrażanie 4

5 Charakter POIiŚ a ewaluacja multisektorowy charakter koszty badania, szerokie spectrum interesariuszy ewaluacji, skład zespołu ewaluacyjnego, kształt raportu program kontrowersyjny brak doświadczenia w ewaluacjach z obszaru infrastruktury 5

6 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Model DPSIR D driving forces czynniki (np. urbanizacja, rolnictwo) P pressures they create presja (emisja hałasu, odpady, ścieki) S on the state of environment stan środowiska (zanieczyszczone rzeki, gleba) I impact this has on ecosystems or human health - oddziaływanie na ekosystem i zdrowie ludzi R responses aim to influence one or several D, P, S, I - przeciwdziałania 6

7 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Czynniki Oddziaływanie Działania Presja Stan środowiska 7

8 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Raczej polityka zapobiegania (zasada zanieczyszczający płaci, zasada integracji polityki środowiskowej do innych polityk ooś, poś) niż naprawiania szkód środowiskowych. 8

9 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Analiza wsparcia POIiŚ wg DPSIR: Działania nakierowane na czynniki RD: rozbudowa infrastruktury transportowej przyjaznej środowisku (kolej, transport publiczny, morski i śródlądowy) inwestycje w energetykę odnawialną edukacja środowiskowa, promocja, szkolenia Działania nakierowane na presję - RP: inwestycje w infrastrukturę (gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami, dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów środowiska 9

10 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Analiza wsparcia POIiŚ wg DPSIR: Działania nakierowane na poprawę stanu środowiska - RS: rekultywacja terenów poprzemysłowych i powojskowych budowa przejść dla zwierząt reintrodukcja gatunków ochrona obszarów cennych przyrodniczo Działania nakierowane na oddziaływanie RI: monitoring środowiska zapobieganie zagrożeniom naturalnym 10

11 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (1/8) Plan ewaluacji POIiŚ Podstawy prawne: Art. 48 Rozporządzenia nr 1083/2006 Wytyczne nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Cel: Określenie ram procesu ewaluacji w ramach POIiŚ oraz wskazanie ogólnych kierunków działań w zakresie ewaluacji Programu 11

12 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (2/8) Okresowe plany ewaluacji roczne lista badań ewaluacyjnych na dany rok (zakres, szacunkowy koszt i termin, uzasadnienie) 12

13 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (3/8) Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji: Instytucja Zarządzająca POIiŚ Instytucje Pośredniczące i Wdrażające Grupa Sterująca Ewaluacją POIiŚ (GSE) Komitet Monitorujący 13

14 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (4/8) GSE- ciało pomocnicze, powołane przez IZ w celu realizacji zasady partnerstwa i koordynacji procesu ewaluacji POIiŚ. W skład GSE wchodzą przedstawiciele IZ, IP, (IW), Krajowej Jednostki Oceny oraz ad hoc eksperci i partnerzy społeczno-gospodarczy. Główne zadania GSE: opiniowanie rocznych planów ewaluacji POIiŚ monitorowanie postępów w realizacji ww. planów identyfikacja obszarów badawczych wypracowanie sposobu adaptacji wyników ewaluacji (decyzje o przyjęciu bądź nie rekomendacji) opiniowanie podziału środków na ewaluację 14

15 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (5/8) Zadania KM w zakresie ewaluacji: identyfikacja obszarów badawczych opiniowanie decyzji o sposobie wykorzystania kontrowersyjnych lub bardzo istotnych rekomendacji (tych określonych jako istotne lub kontrowersyjne przez GSE) zapoznawanie się z planami ewaluacji i informacjami o ich realizacji zapoznawanie się z wynikami ewaluacji 15

16 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (6/8) Finansowanie ewaluacji POIiŚ: Ewaluacja POIiŚ będzie finansowana ze środków Pomocy technicznej POIiŚ w ramach działań 14.3 i 15.3 Alokacja na działania: 14.3: EUR z EFRR 15.3: EUR z FS 16

17 Główne obszary tematyczne: Ewaluacje bieżące: ewaluacja systemu wyboru projektów ewaluacja barier oraz zagrożeń dla realizacji projektów analiza zaawansowania realizacji poszczególnych osi oraz prognoza wydatkowania środków do końca realizacji programu Ewaluacje podsumowujące - wpływ interwencji POIiŚ m.in. na: poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regionów, stan środowiska, Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (7/8) poprawę dostępności terytorialnej Polski, wypełnianie zobowiązań akcesyjnych, wzrost zatrudnienia, etc. 17

18 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (8/8) Zgodnie z rozporządzeniem 1083/2006 ewaluacje będą przeprowadzane w szczególności: w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych pierwotnie celów, gdy składane są wnioski o dokonanie przeglądu programu operacyjnego lub jego części. Ponadto, dla dokonania alokacji krajowej rezerwy wykonania, do zostanie przeprowadzona ocena stopnia realizacji osi priorytetowych POIiŚ. 18

19 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (1/7) niewielkie doświadczenia niewiele przykładów, brak szczegółowych wytycznych, skomplikowany Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych niezbędna wiedza i doświadczenie kontrakty ewaluacyjne nierentowne w porównaniu z kontraktami na Studium Wykonalności, Inżyniera Kontraktu, etc. złożoność projektów/programów oddziaływanie na wiele czynników niedoskonałości danych statystycznych, monitoringu efekty późno skomplikowane kwestie zarządzania projektami o wartości kilku mln 19

20 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (2/7) Ograniczenia metodologiczne: szacowanie korzyści niepieniężnych, np. próby wyceny wartości środowiska przyrodniczego oparte na rynkach zastępczych/pokrewnych metoda kosztu podróży, metoda cen hedonicznych oparte na rynkach hipotetycznych metoda wyceny warunkowej 20

21 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (3/7) Metoda kosztu podróży Wykorzystanie walorów środowiskowych (np. rekreacyjnych jeziora) wiąże się z poniesieniem wysiłku, czyli kosztu (który ma wartość rynkową, np. koszt: podróży, koszt alternatywny czasu poświęconego na podróż). 21

22 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (4/7) Metoda cen hedonicznych Wyjaśnienie zmiany ceny jakiegoś dobra, jeśli zmianie ulegnie któraś z cech danego dobra. Można stosować do wyceny wartości walorów środowiskowych, takich jak: jakość powietrza, wody, etc. np. za pomocą analizy rynku nieruchomości. 22

23 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (5/7) Inne rynek zastępczy W analizie kosztów i korzyści dla projektu wodnościekowego korzyść z czystej wody została wyceniona na podstawie kosztu alternatywnego wody mineralnej dostępnej w sprzedaży i szacowanego spożycia na głowę (analitycy zakładają odejście od kupna wody w przypadku dostępu do wysokiej jakości wody z kranu). Często wykorzystywane są koszty leczenia poszczególnych schorzeń, których jedną z przyczyn mogą być zanieczyszczenia środowiska. 23

24 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (6/7) Ćwiczenie 24

25 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (7/7) Metoda wyceny warunkowej Badanie potencjalnych użytkowników dobra nierynkowego (waloru środowiskowego), ile byliby gotowi zapłacić za dane dobro lub ile gotowi byliby przyjąć rekompensaty za odebranie danego dobra. Problem gapowicza lub niefrasobliwego przeszacowania ze względu na hipotetyczność rynku! 25

26 Cechy głównych uczestników ewaluacji infrastrukturalnych zlecający wykonujący doświadczenie/wiedza: inżynierska ekonomiczna sektorowa sektorowa pozostali interesariusze (organizacje środowiskowe, sektor gospodarczy, społeczeństwo) 26

27 Ewaluacje infrastrukturalne doświadczenia Zgodnie z Bazą badań ewaluacyjnych (stan na ) w obszarze infrastruktury zostało przeprowadzonych 39 badań ewaluacyjnych (od 2004 r.). 27

28 Ewaluacje infrastrukturalne - ex-ante POIiŚ (1/15) Ex-ante POIiŚ Czas realizacji: VIII-XI zamówienia (najpierw 5 sektorów), później zamówienie dodatkowe na ewaluację sektora szkolnictwa wyższego Wykonawca: Kantor Polska Sp. z o.o. Koszt badania: ok. 215 tys. PLN 28

29 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (2/15) podmiot projektujący, zlecający i nadzorujący - IZ brak doświadczenia ewaluacyjnego motyw i cel podjęcia badania zapisy Rozporządzenia ewaluacja zaprojektowana wg Wytycznych KE, brak przeglądu literatury 29

30 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (3/15) Celem ewaluacji ex-ante POIiŚ była optymalizacja alokacji zasobów budżetowych oraz poprawa jakości programowania. Cele cząstkowe: 1) weryfikacja zidentyfikowanych obszarów problemowych dla poszczególnych sektorów 2) ocena trafności działań i alokacji środków na poszczególne działania 3) weryfikacja spójności wewnętrznej i zewnętrznej PO 2) ocena założonych celów, w tym: kwantyfikacji wartości docelowych wskaźników 5) ocena projektu systemu wdrażania PO 30

31 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (4/15) Podmioty zaangażowane: GSE przedstawiciele IP odpowiedzialni za programowanie, a nie ewaluację bieżące wprowadzanie rekomendacji ograniczona rola IP w procesie ewaluacji Zespół koordynujący prace nad ewaluacją exante dokumentów strategicznych na lata zespół badawczy wykonujący prognozę oddziaływania na środowisko 31

32 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (5/15) Sposób realizacji - metody: ekspercka analiza dysproporcji rozwojowych i potencjału badanych sektorów (miała być wsparta analizą potrzeb potencjalnych beneficjentów ankieta pocztowa, ale zwrot ankiet niewystarczający) ekspercka (wsparta FGI) ocena adekwatności priorytetów 32

33 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (6/15) Sposób realizacji - metody: ekspercka analiza celów i priorytetów pod kątem niedoskonałości rynku oraz kontekstu obszaru interwencji matryce zgodności ekspercka analiza systemu wskaźników, m.in. na bazie zaadaptowanej metodologii SMART ocena systemu zarządzania (IDI, samoocena, analiza ekspercka) 33

34 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (7/15) Pozytywna ocena procesu ewaluacji bieżące rozmowy wykonawcy, IZ, IP bieżące poprawki w programie Zastrzeżenia do raportu brak etapu analizy oraz oceny zebranego materiału brak syntetyczności, powtórzenia raport sektorowy, a nie programowy 34

35 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (8/15) TYLKO NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA NA PRZYSZŁOŚĆ!!! Podział (czasowy lub podmiotowy) na 4 podstawowe elementy Więcej czasu!!! 35

36 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (9/15) Stopień uwzględnienia rekomendacji: ok. 66% uwag operacyjnych zostało uwzględnionych całościowo lub częściowo 36

37 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (10/15) Najważniejsze uwzględnione rekomendacje: zmiana głównego wskaźnika realizacji PO IiŚ - miejsce Polski na Światowej Tablicy Wyników Konkurencyjności zostało ograniczone wyłącznie do obszaru infrastruktury dodanie odrębnych dla każdego sektora analiz SWOT aktualizacja diagnozy poprawa opisu strategii poprzez dodanie uzasadnień o wyborze konkretnych problemów do rozwiązania uzupełnienie/doprecyzowanie list beneficjentów korekty zapisów dotyczących celów 37

38 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (11/15) Najważniejsze uwzględnione rekomendacje: możliwość finansowania inwestycji wodociągowych została uwarunkowana połączeniem z infrastrukturą kanalizacyjną rekultywacja terenów zdegradowanych nie będzie się ograniczała wyłącznie do celów przyrodniczych część transportowa została uzupełniona o kontekst środowiskowy rezygnacja z umożliwienia finansowania elektrowni kondensacyjnych po wykazaniu przez ewaluację braku uzasadnienia interwencji publicznej 38

39 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (12/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Negacja zasadności finansowania inwestycji nieujętych w Traktacie Akcesyjnym Weryfikacja zasadności finansowania budowy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych Weryfikacja zasadności finansowania (przy zaproponowanej niskiej w stosunku do potrzeb, i w związku z tym możliwych do uzyskania efektów, alokacji środków) żeglugi śródlądowej. Pozostawienie wsparcia w tej dziedzinie powinno zostać uzasadnione silną koncentracją środków na dużych projektach posiadających pozytywne oceny oddziaływania na środowisko 39

40 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (13/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Weryfikacja zasadności finansowania działań w sektorze lotnictwa. W przypadku pozostawienia wsparcia dla tej dziedziny należy uwzględnić również problem powiązania lotnisk z siecią transportową, w tym obsługi ich komunikacją publiczną Likwidacja lub głęboka rewizja zakresu osi priorytetowej IX. Zaproponowane zostały 2 rozwiązania: rozszerzenie interwencji poza transport drogowy; likwidacja osi i przepisanie jej zakresu interwencji do osi VI 40

41 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (14/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Negacja idei finansowania osi priorytetowej dot. szkolnictwa wyższego w ramach PO IiŚ zamiast PO IG 41

42 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (15/15) Wartość dodana: Powstanie jednostki ewaluacyjnej w IZ POIiŚ 42

43 Ewaluacje infrastrukturalne ZPORR Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim Główne wyniki: zjawisko rozproszenia środków (zwł. w transporcie problem inwestycji punktowych) realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska, które nie przyczyniają się do realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego projekty z zakresu turystyki i kultury nie odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych i nie wpisują się w koncepcję regionalnego produktu turystycznego 43

44 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 44

45 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Temat: Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych / powiatowych / wojewódzkich Metoda: Pomiar ruchu na drogach gminnych i powiatowych 45

46 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia. W każdym z dni pomiarowych pomiary należy prowadzić przez 16 godzin, w godzinach , w przekroju drogi, bez podziału na kierunki. Pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miesiącu, tym niemniej zaleca się ich przeprowadzanie w maju lub w październiku tj. w miesiącach, w których średni dobowy ruch jest najbardziej zbliżony do średniego dobowego ruchu w roku. Pomiary bezpośrednie należy wykonywać w punktach pomiarowych zlokalizowanych w ten sposób, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego odcinka drogi. Nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi, festyny, inne imprezy okolicznościowe). 46

47 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 47

48 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Holandia Temat: Środowiskowe ryzyko komunikacji - Mobilny pomiar oddziaływania utra drobnych cząsteczek (UFP) na rowerzystów Metoda: pomiar i nagranie video PIMIEX (Picture Mix Exposure Measurement) 48

49 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 49

50 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 50

51 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, PROEKO CDM Temat: Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno gospodarczy Metoda: Pomiar stanu jakości wód w Wiśle poniżej Warszawy 51

52 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 52

53 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje wizyty na miejscu realizacji inwestycji 53

54 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, PROEKO CDM Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach SPO Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej Metoda: wizytacja miejsca realizacji projektu 54

55 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 55

56 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obwodnica Puław, brak ochrony przed hałasem siedzib ludzkich. Równocześnie na drodze można zauważyć potrącone zwierzęta (brak barier chroniących przed wtargnięciem zwierząt na jezdnie). 56

57 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - wizyty na miejscu 57

58 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: CASE-Doradcy, EGO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Metoda: przejazd kontrolny 58

59 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 59

60 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych W celu oceny dostosowania pojazdów oraz infrastruktury linii łódzkiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w dniu zorganizowaliśmy przejazd kontrolny pociągami zestawionymi z zespołów ED74 na odcinku Warszawa Centralna Skierniewice Warszawa Centralna. W przejeździe udział wzięła osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz dwaj obserwatorzy ze strony wykonawcy zlecenia. 60

61 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badania ankietowe 61

62 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, EVEKO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach SPO Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej Metoda: Badanie opinii mieszkańców potencjalnie narażonych na negatywne oddziaływanie inwestycji drogowych 62

63 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badanie opinii mieszkańców potencjalnie narażonych na negatywne oddziaływanie inwestycji drogowych prowadzone były wśród osób żyjących w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Badanie prowadzone było przez grupę ankieterów, którzy realizowali wywiady terenowe w każdej lokalizacji w ciągu jednego dnia roboczego. Miejsce realizacji ankiety dobierane było tak, by jej zasięgiem objąć jak największą liczbę mieszkańców żyjących w pobliżu analizowanych projektów. Informacje zbierane były w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz. 63

64 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badania ankietowe 64

65 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: PTE Oddział w Łodzi, ZETOM-CERT Temat: Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów Metoda: CAPI wśród beneficjentów 65

66 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Proszę wskazać główne etapy przygotowania inwestycji, w trakcie których napotkali Państwo na bariery. Do oceny proszę posłużyć się skalą od 1 (brak barier) do 10 (najwięcej barier): 1 Brak odpowiedniej lokalizacji 2 Projektowanie lokalizacji inwestycji i zbieranie niezbędnych danych monitoringowych 3 Brak planu zagospodarowania przestrzennego 4 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 5 Przygotowanie biznes planu/studium wykonalności 6 Przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w tym proces konsultacji społecznych, jeżeli było to konieczne 7 Przygotowanie dokumentacji budowlanej 8 Uzyskanie pozwolenia na budowę 9 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jeżeli dotyczy 10 Wysokie opłaty za przyłączenie do sieci 11 Projektowanie, dostawa i montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 12 Wysokie ceny instalacji i urządzeń do produkcji energii 13 Uzyskanie promesy kredytowej/leasingowej 14 Inne, jakie? 66

67 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Wywiady indywidualne 67

68 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Temat: Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie Metoda: wywiady indywidualne 68

69 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Do udziału w badaniu wytypowano przedstawicieli kadry kierowniczej 12 instytucji, w końcu wywiady przeprowadzono z 8 osobami. PYTANIA, m.in.: Co w największym stopniu utrudnia transport towarów masowych płynnych? Jakie są perspektywy obsługi relacji importowej dla baz masowych w polskich portach? Jakie czynniki wskazalibyście Państwo jako najważniejsze przeszkody w realizacji tego typu usługi? 69

70 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Wykorzystanie danych zastanych 70

71 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego Temat: Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Metoda: wykorzystanie danych z systemów nawigacji satelitarnej 71

72 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych MAMCA - poszerzona analiza wielokryteriowa 72

73 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa na zlecenie PKP PLK S.A. Temat: Wstępne studium wykonalności Warszawskiego Węzła Transportowego Metoda: poszerzona analiza wielokryteriowa (MCA) MAMCA Multi-Actor Multicriteria Analysis 73

74 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Ocena 5 kryteriów wg 5 profili preferencji skonsultowanych z realnymi przedstawicielami danych profili. 74

75 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych 75

76 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Benchmarking 76

77 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: CASE-Doradcy, EGO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Metoda: Porównanie wyposażenia wnętrz służących podobnym przejazdom jednostek piętrowych kolei szwajcarskich (SBB) oraz jednostek ED74 na linii łódzkiej 77

78 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Piętrowa jednostka kolei szwajcarskich (SBB) Jednostka ED74 na linii łódzkiej 78

79 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Uwagę zwraca mniejsza liczba podłokietników i brak rolet, w jednostce szwajcarskiej inaczej rozwiązane jest również oświetlenie. Polski tabor nie jest również wyposażony w drzwi przesuwne, oddzielające przedsionki co zmniejsza efektywność chłodzenia oraz łatwe do utrzymania w czystości skajowe zagłówki. Przestrzeń pasażerska od przestrzeni wejściowej oddzielona jest tylko w sposób symboliczny szybką, charakterystyczną bardziej dla tramwajów lub pojazdów kursujących na liniach kolei aglomeracyjnych (SKM, S- Bahn). 79

80 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Symulacje komputerowe 80

81 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: Kavička A., Bažant M. Temat: Simulation as a support for planning infrastructure within Prague Masaryk Station, The Jan Perner Transport Faculty Metoda: Symulacja komputerowa systemu 81

82 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Badanie było podzielone na etapy: zebranie, przetworzenie i analiza danych dotyczących rzeczywistych i planowanych stacji / skrzyżowań konstrukcja modelu infrastrukturalnego konstrukcja dynamicznego modelu ruchu, który pozwala przeanalizować funkcjonowanie stacji w proponowanej konfiguracji infrastruktury Eksperymenty (pozycja i liczba peronów, czas oczekiwania pociągów na peronach) z modelem jest to proces iteracyjny ciągłego prowadzenia symulacji przy coraz to nowych parametrach ukazujący zachowanie się systemu i osiąganie wyników pożądanych do rozwiązania problemu analiza wyników eksperymentu Villon pozwala użytkownikowi śledzić na bieżąco ruch wszystkich mobilnych zasobów i procesów technologicznych (w formie animacji) 82

83 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Analiza rozwiązań prawnych 83

84 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Przykład Wykonawca: WYG International Temat: Analiza cyklu życia kompleksowych projektów wodno-ściekowych porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności Metoda: analiza rozwiązań prawnych 84

85 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Na podstawie analizy uregulowań prawnych przygotowano cykle życia projektów środowiskowych. Opracowano warianty optymistyczne i pesymistyczne dla poszczególnych elementów projektowych (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków) realizowanych wg założeń FIDIC (żółtego lub czerwonego). 85

86 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod Inne metodologie: analizy kosztów i korzyści oceny inżynieryjne pomiary ruchu, zanieczyszczenia, etc. ocena technologiczna metodologia badań społecznych metoda delficka foresight 86

87 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (1/11) Przykład z Polski Wykonawca: UW EUROREG Temat: Badanie regionu Lubuskiego Przedmiot ewaluacji : kwestie zrównoważonego rozwoju Metoda: model/metoda 4 kapitałów (de facto pakiet metod i narzędzi) 87

88 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (2/11) 4 rodzaje kapitałów: gospodarczy majątek trwały i infrastruktura ludzki pracownicy (np. ich zdrowie) i ich umiejętności (np. wykształcenie, doświadczenie, motywacja) społeczny (zaufanie i spójność społeczna) naturalny (zasoby naturalne oraz ekosystem) przyczyniają się do rozwoju. Mamy do czynienia z rozwojem trwałym/zrównoważonym, gdy zasoby wszystkich ww. kapitałów pozostają stałe lub rosną. 88

89 Ćwiczenie Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (3/11) 89

90 Skoro mamy do czynienia z rozwojem trwałym/zrównoważonym, gdy zasoby wszystkich ww. kapitałów pozostają stałe lub rosną, często musimy dokonywać wyboru coś za coś (trade-offs). Ten model ma: Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (4/11) uświadamiać decydentom trade-offs pomóc ustalić próg krytyczny (dopuszczalny dla decydentów poziom uszczuplenia któregoś z kapitałów) pomóc monitorować (za pomocą wskaźników) stan zasobów poszczególnych kapitałów w trakcie realizacji 90

91 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (5/11) Realizacja projektu: pozycjonowanie regionu ocena strategii regionu ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na l

92 Przykład KE Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (6/11) Wykonawca: GHK na zlecenie KE Temat: strategiczna ewaluacja środowiskowa (ex-ante ) ocena potrzeb środowiskowych i planowanych priorytetów Rodzaj ewaluacji: zakładany wpływ środowiskowy i pozaśrodowiskowy projektów środowiskowych Metoda: analiza wpływu - podejście eksperckie 92

93 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (7/11) Ocena ekspercka wpływu (1 mln ) poszczególnych inwestycji (wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi, odnawialne źródła energii) na kryteria (np. wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, uniknięcie strat ekonomicznych i społecznych, rozwój rynku i nowe technologie, wzrost zatrudnienia, stwarzania możliwości zatrudnienia i szkoleń dla niewykwalifikowanych pracowników i trudnych grup, promocja współpracy transgranicznej, wzmocnienie strategicznego planowania środowiskowego i zapewnienie spójności dokumentów, promocja efektywnych rozwiązań kosztowych, np. partnerstwa publiczno-prywatnego) w skali punktowej: 10 b. duży wpływ, 7 duży wpływ, 3 ograniczony wpływ, 0 brak wpływu lub wpływ pomijalny 93

94 Przykład KJO Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (8/11) Wykonawca: EGO na zlecenie KJO Temat: Metodologia pomiaru efektu netto projektów transportowych Rodzaj ewaluacji: ewaluacja efektu netto Metoda: PSM 94

95 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (9/11) Opracowanie modelu szacowania efektu netto interwencji publicznych z zakresu inwestycji w infrastrukturę transportową dokonane zostało na przykładzie projektu o nazwie Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych. 95

96 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (10/11) Dobór skrzyżowań referencyjnych: W początkowej fazie prowadzonych badań zdecydowano się na klasyczny sposób doboru skrzyżowań referencyjnych, czyli na model regresji logistycznej. W modelu uwzględnione zostały następujące zmienne: liczba wlotów skrzyżowania, ruch na wszystkich wlotach skrzyżowania, rodzaj terenu (zabudowany, niezabudowany), rodzaj skrzyżowania (jednopoziomowe, dwupoziomowe, rondo) oraz liczba poszkodowanych w latach (wypadki ogółem, zabici, ranni). Okazało się, że taki sposób doboru daje bardzo dobre rezultaty. Ostatecznie otrzymano dopasowanie skrzyżowań referencyjnych do wszystkich skrzyżowań ewaluowanych na poziomie 98,1%. 96

97 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (11/11) Porównanie osiągniętych wartości przed i po na skrzyżowaniach badanych i referencyjnych. Wyniki Liczba wypadków spadła mniej na skrzyżowaniach, gdzie była interwencja niż na skrzyżowaniach referencyjnych Liczba ofiar śmiertelnych spadła bardziej na skrzyżowaniach, gdzie była interwencja niż na skrzyżowaniach referencyjnych 97

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych

Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Podręcznik ewaluacji efektów projektów infrastrukturalnych Czy Twój projekt przyniósł oczekiwane korzyści? Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Przewodnik po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014 2020 [Robocze tłumaczenie na język polski lipiec 2015 r.] Grudzień 2014 r. PODZIĘKOWANIA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy

STRONA 1. Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020. Raport końcowy STRONA 1 Ocena ex-ante instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO WP 2014-2020 Raport końcowy STRONA 2 Badanie wykonała firma WYG PSDB Raport opracował zespół w składzie: Bartek Bartniczak Aleksandra

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY

ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 174/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2010 r. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYGOTOWYWANIA STUDIÓW WYKONALNOŚCI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY KULTURY Opracowanie dokumentu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9

2 OCENA ZAWARTOŚCI PROJEKTU WRPO 2014+ ORAZ JEGO POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI... 9 Data: 22.10.2013 Status: Prognoza oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Akceptacja: Opracowanie: ekovert Łukasz Szkudlarek

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2020 ISO 17025 AKREDYTACJA NR AB 1135 ISO 9001 CERTYFIKAT NR 401/2006 ECOPLAN Ryszard KOWALCZYK, 45-010 OPOLE ul. Szpitalna 3/9 tel. / fax 456-65-16 tel. kom. 604 186 539 e-mail: ecoplan@ecoplan.pl, www.ecoplan.pl

Bardziej szczegółowo