Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych"

Transkrypt

1 Specyfika ewaluacji projektów i programów infrastrukturalnych Alicja Weremiuk 1

2 Plan zajęć interwencje infrastrukturalne POIiŚ organizacja procesu ewaluacji przykład POIiŚ trudności w ewaluacjach infrastruktury uczestnicy ewaluacji infrastrukturalnych ewaluacje infrastrukturalne dotychczasowe doświadczenia metody, techniki, narzędzia badawcze kierunki ewaluacji infrastrukturalnych i wyzwania na przyszłość 2

3 Interwencje infrastrukturalne Phare, ISPA, SAPARD FS SPOT ZPORR WKP Interreg POIiŚ POIG RPO EWT 3

4 powstanie idei jednego programu infrastrukturalnego koniec 2005 r. Krótko o POIiŚ 6 sektorów (środowisko, transport, energetyka, kultura, zdrowie i szkolnictwo wyższe) alokacja ok. 37 mld kilkadziesiąt instytucji zaangażowanych we wdrażanie 4

5 Charakter POIiŚ a ewaluacja multisektorowy charakter koszty badania, szerokie spectrum interesariuszy ewaluacji, skład zespołu ewaluacyjnego, kształt raportu program kontrowersyjny brak doświadczenia w ewaluacjach z obszaru infrastruktury 5

6 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Model DPSIR D driving forces czynniki (np. urbanizacja, rolnictwo) P pressures they create presja (emisja hałasu, odpady, ścieki) S on the state of environment stan środowiska (zanieczyszczone rzeki, gleba) I impact this has on ecosystems or human health - oddziaływanie na ekosystem i zdrowie ludzi R responses aim to influence one or several D, P, S, I - przeciwdziałania 6

7 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Czynniki Oddziaływanie Działania Presja Stan środowiska 7

8 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Raczej polityka zapobiegania (zasada zanieczyszczający płaci, zasada integracji polityki środowiskowej do innych polityk ooś, poś) niż naprawiania szkód środowiskowych. 8

9 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Analiza wsparcia POIiŚ wg DPSIR: Działania nakierowane na czynniki RD: rozbudowa infrastruktury transportowej przyjaznej środowisku (kolej, transport publiczny, morski i śródlądowy) inwestycje w energetykę odnawialną edukacja środowiskowa, promocja, szkolenia Działania nakierowane na presję - RP: inwestycje w infrastrukturę (gospodarka wodnościekowa, gospodarka odpadami, dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów środowiska 9

10 Logika interwencji infrastrukturalnych przykład sektora środowiska Analiza wsparcia POIiŚ wg DPSIR: Działania nakierowane na poprawę stanu środowiska - RS: rekultywacja terenów poprzemysłowych i powojskowych budowa przejść dla zwierząt reintrodukcja gatunków ochrona obszarów cennych przyrodniczo Działania nakierowane na oddziaływanie RI: monitoring środowiska zapobieganie zagrożeniom naturalnym 10

11 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (1/8) Plan ewaluacji POIiŚ Podstawy prawne: Art. 48 Rozporządzenia nr 1083/2006 Wytyczne nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata Cel: Określenie ram procesu ewaluacji w ramach POIiŚ oraz wskazanie ogólnych kierunków działań w zakresie ewaluacji Programu 11

12 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (2/8) Okresowe plany ewaluacji roczne lista badań ewaluacyjnych na dany rok (zakres, szacunkowy koszt i termin, uzasadnienie) 12

13 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (3/8) Podmioty zaangażowane w proces ewaluacji: Instytucja Zarządzająca POIiŚ Instytucje Pośredniczące i Wdrażające Grupa Sterująca Ewaluacją POIiŚ (GSE) Komitet Monitorujący 13

14 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (4/8) GSE- ciało pomocnicze, powołane przez IZ w celu realizacji zasady partnerstwa i koordynacji procesu ewaluacji POIiŚ. W skład GSE wchodzą przedstawiciele IZ, IP, (IW), Krajowej Jednostki Oceny oraz ad hoc eksperci i partnerzy społeczno-gospodarczy. Główne zadania GSE: opiniowanie rocznych planów ewaluacji POIiŚ monitorowanie postępów w realizacji ww. planów identyfikacja obszarów badawczych wypracowanie sposobu adaptacji wyników ewaluacji (decyzje o przyjęciu bądź nie rekomendacji) opiniowanie podziału środków na ewaluację 14

15 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (5/8) Zadania KM w zakresie ewaluacji: identyfikacja obszarów badawczych opiniowanie decyzji o sposobie wykorzystania kontrowersyjnych lub bardzo istotnych rekomendacji (tych określonych jako istotne lub kontrowersyjne przez GSE) zapoznawanie się z planami ewaluacji i informacjami o ich realizacji zapoznawanie się z wynikami ewaluacji 15

16 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (6/8) Finansowanie ewaluacji POIiŚ: Ewaluacja POIiŚ będzie finansowana ze środków Pomocy technicznej POIiŚ w ramach działań 14.3 i 15.3 Alokacja na działania: 14.3: EUR z EFRR 15.3: EUR z FS 16

17 Główne obszary tematyczne: Ewaluacje bieżące: ewaluacja systemu wyboru projektów ewaluacja barier oraz zagrożeń dla realizacji projektów analiza zaawansowania realizacji poszczególnych osi oraz prognoza wydatkowania środków do końca realizacji programu Ewaluacje podsumowujące - wpływ interwencji POIiŚ m.in. na: poprawę atrakcyjności inwestycyjnej Polski i regionów, stan środowiska, Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (7/8) poprawę dostępności terytorialnej Polski, wypełnianie zobowiązań akcesyjnych, wzrost zatrudnienia, etc. 17

18 Organizacja procesu ewaluacji - POIiŚ (8/8) Zgodnie z rozporządzeniem 1083/2006 ewaluacje będą przeprowadzane w szczególności: w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło znaczące odchylenia od założonych pierwotnie celów, gdy składane są wnioski o dokonanie przeglądu programu operacyjnego lub jego części. Ponadto, dla dokonania alokacji krajowej rezerwy wykonania, do zostanie przeprowadzona ocena stopnia realizacji osi priorytetowych POIiŚ. 18

19 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (1/7) niewielkie doświadczenia niewiele przykładów, brak szczegółowych wytycznych, skomplikowany Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych niezbędna wiedza i doświadczenie kontrakty ewaluacyjne nierentowne w porównaniu z kontraktami na Studium Wykonalności, Inżyniera Kontraktu, etc. złożoność projektów/programów oddziaływanie na wiele czynników niedoskonałości danych statystycznych, monitoringu efekty późno skomplikowane kwestie zarządzania projektami o wartości kilku mln 19

20 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (2/7) Ograniczenia metodologiczne: szacowanie korzyści niepieniężnych, np. próby wyceny wartości środowiska przyrodniczego oparte na rynkach zastępczych/pokrewnych metoda kosztu podróży, metoda cen hedonicznych oparte na rynkach hipotetycznych metoda wyceny warunkowej 20

21 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (3/7) Metoda kosztu podróży Wykorzystanie walorów środowiskowych (np. rekreacyjnych jeziora) wiąże się z poniesieniem wysiłku, czyli kosztu (który ma wartość rynkową, np. koszt: podróży, koszt alternatywny czasu poświęconego na podróż). 21

22 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (4/7) Metoda cen hedonicznych Wyjaśnienie zmiany ceny jakiegoś dobra, jeśli zmianie ulegnie któraś z cech danego dobra. Można stosować do wyceny wartości walorów środowiskowych, takich jak: jakość powietrza, wody, etc. np. za pomocą analizy rynku nieruchomości. 22

23 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (5/7) Inne rynek zastępczy W analizie kosztów i korzyści dla projektu wodnościekowego korzyść z czystej wody została wyceniona na podstawie kosztu alternatywnego wody mineralnej dostępnej w sprzedaży i szacowanego spożycia na głowę (analitycy zakładają odejście od kupna wody w przypadku dostępu do wysokiej jakości wody z kranu). Często wykorzystywane są koszty leczenia poszczególnych schorzeń, których jedną z przyczyn mogą być zanieczyszczenia środowiska. 23

24 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (6/7) Ćwiczenie 24

25 Trudności ewaluacje infrastrukturalne (7/7) Metoda wyceny warunkowej Badanie potencjalnych użytkowników dobra nierynkowego (waloru środowiskowego), ile byliby gotowi zapłacić za dane dobro lub ile gotowi byliby przyjąć rekompensaty za odebranie danego dobra. Problem gapowicza lub niefrasobliwego przeszacowania ze względu na hipotetyczność rynku! 25

26 Cechy głównych uczestników ewaluacji infrastrukturalnych zlecający wykonujący doświadczenie/wiedza: inżynierska ekonomiczna sektorowa sektorowa pozostali interesariusze (organizacje środowiskowe, sektor gospodarczy, społeczeństwo) 26

27 Ewaluacje infrastrukturalne doświadczenia Zgodnie z Bazą badań ewaluacyjnych (stan na ) w obszarze infrastruktury zostało przeprowadzonych 39 badań ewaluacyjnych (od 2004 r.). 27

28 Ewaluacje infrastrukturalne - ex-ante POIiŚ (1/15) Ex-ante POIiŚ Czas realizacji: VIII-XI zamówienia (najpierw 5 sektorów), później zamówienie dodatkowe na ewaluację sektora szkolnictwa wyższego Wykonawca: Kantor Polska Sp. z o.o. Koszt badania: ok. 215 tys. PLN 28

29 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (2/15) podmiot projektujący, zlecający i nadzorujący - IZ brak doświadczenia ewaluacyjnego motyw i cel podjęcia badania zapisy Rozporządzenia ewaluacja zaprojektowana wg Wytycznych KE, brak przeglądu literatury 29

30 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (3/15) Celem ewaluacji ex-ante POIiŚ była optymalizacja alokacji zasobów budżetowych oraz poprawa jakości programowania. Cele cząstkowe: 1) weryfikacja zidentyfikowanych obszarów problemowych dla poszczególnych sektorów 2) ocena trafności działań i alokacji środków na poszczególne działania 3) weryfikacja spójności wewnętrznej i zewnętrznej PO 2) ocena założonych celów, w tym: kwantyfikacji wartości docelowych wskaźników 5) ocena projektu systemu wdrażania PO 30

31 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (4/15) Podmioty zaangażowane: GSE przedstawiciele IP odpowiedzialni za programowanie, a nie ewaluację bieżące wprowadzanie rekomendacji ograniczona rola IP w procesie ewaluacji Zespół koordynujący prace nad ewaluacją exante dokumentów strategicznych na lata zespół badawczy wykonujący prognozę oddziaływania na środowisko 31

32 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (5/15) Sposób realizacji - metody: ekspercka analiza dysproporcji rozwojowych i potencjału badanych sektorów (miała być wsparta analizą potrzeb potencjalnych beneficjentów ankieta pocztowa, ale zwrot ankiet niewystarczający) ekspercka (wsparta FGI) ocena adekwatności priorytetów 32

33 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (6/15) Sposób realizacji - metody: ekspercka analiza celów i priorytetów pod kątem niedoskonałości rynku oraz kontekstu obszaru interwencji matryce zgodności ekspercka analiza systemu wskaźników, m.in. na bazie zaadaptowanej metodologii SMART ocena systemu zarządzania (IDI, samoocena, analiza ekspercka) 33

34 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (7/15) Pozytywna ocena procesu ewaluacji bieżące rozmowy wykonawcy, IZ, IP bieżące poprawki w programie Zastrzeżenia do raportu brak etapu analizy oraz oceny zebranego materiału brak syntetyczności, powtórzenia raport sektorowy, a nie programowy 34

35 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (8/15) TYLKO NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA NA PRZYSZŁOŚĆ!!! Podział (czasowy lub podmiotowy) na 4 podstawowe elementy Więcej czasu!!! 35

36 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (9/15) Stopień uwzględnienia rekomendacji: ok. 66% uwag operacyjnych zostało uwzględnionych całościowo lub częściowo 36

37 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (10/15) Najważniejsze uwzględnione rekomendacje: zmiana głównego wskaźnika realizacji PO IiŚ - miejsce Polski na Światowej Tablicy Wyników Konkurencyjności zostało ograniczone wyłącznie do obszaru infrastruktury dodanie odrębnych dla każdego sektora analiz SWOT aktualizacja diagnozy poprawa opisu strategii poprzez dodanie uzasadnień o wyborze konkretnych problemów do rozwiązania uzupełnienie/doprecyzowanie list beneficjentów korekty zapisów dotyczących celów 37

38 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (11/15) Najważniejsze uwzględnione rekomendacje: możliwość finansowania inwestycji wodociągowych została uwarunkowana połączeniem z infrastrukturą kanalizacyjną rekultywacja terenów zdegradowanych nie będzie się ograniczała wyłącznie do celów przyrodniczych część transportowa została uzupełniona o kontekst środowiskowy rezygnacja z umożliwienia finansowania elektrowni kondensacyjnych po wykazaniu przez ewaluację braku uzasadnienia interwencji publicznej 38

39 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (12/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Negacja zasadności finansowania inwestycji nieujętych w Traktacie Akcesyjnym Weryfikacja zasadności finansowania budowy wielozadaniowych zbiorników retencyjnych Weryfikacja zasadności finansowania (przy zaproponowanej niskiej w stosunku do potrzeb, i w związku z tym możliwych do uzyskania efektów, alokacji środków) żeglugi śródlądowej. Pozostawienie wsparcia w tej dziedzinie powinno zostać uzasadnione silną koncentracją środków na dużych projektach posiadających pozytywne oceny oddziaływania na środowisko 39

40 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (13/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Weryfikacja zasadności finansowania działań w sektorze lotnictwa. W przypadku pozostawienia wsparcia dla tej dziedziny należy uwzględnić również problem powiązania lotnisk z siecią transportową, w tym obsługi ich komunikacją publiczną Likwidacja lub głęboka rewizja zakresu osi priorytetowej IX. Zaproponowane zostały 2 rozwiązania: rozszerzenie interwencji poza transport drogowy; likwidacja osi i przepisanie jej zakresu interwencji do osi VI 40

41 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (14/15) Najważniejsze nieuwzględnione rekomendacje: Negacja idei finansowania osi priorytetowej dot. szkolnictwa wyższego w ramach PO IiŚ zamiast PO IG 41

42 Ewaluacje infrastrukturalne ex-ante POIiŚ (15/15) Wartość dodana: Powstanie jednostki ewaluacyjnej w IZ POIiŚ 42

43 Ewaluacje infrastrukturalne ZPORR Ewaluacja on-going w zakresie wybranych elementów realizacji ZPORR w woj. podkarpackim Główne wyniki: zjawisko rozproszenia środków (zwł. w transporcie problem inwestycji punktowych) realizowane są projekty z zakresu ochrony środowiska, które nie przyczyniają się do realizacji zobowiązań Traktatu Akcesyjnego projekty z zakresu turystyki i kultury nie odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnych i nie wpisują się w koncepcję regionalnego produktu turystycznego 43

44 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 44

45 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Instytut Badawczy Dróg i Mostów Temat: Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg gminnych / powiatowych / wojewódzkich Metoda: Pomiar ruchu na drogach gminnych i powiatowych 45

46 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Pomiary należy wykonywać w ciągu dwóch dni roboczych (wtorek, środa lub czwartek) jednego tygodnia. W każdym z dni pomiarowych pomiary należy prowadzić przez 16 godzin, w godzinach , w przekroju drogi, bez podziału na kierunki. Pomiary mogą być wykonywane w dowolnym miesiącu, tym niemniej zaleca się ich przeprowadzanie w maju lub w październiku tj. w miesiącach, w których średni dobowy ruch jest najbardziej zbliżony do średniego dobowego ruchu w roku. Pomiary bezpośrednie należy wykonywać w punktach pomiarowych zlokalizowanych w ten sposób, aby mierzona wielkość ruchu była miarodajna dla całego odcinka drogi. Nie należy wykonywać pomiarów w dniach, w których ruch na drodze odbiega od normalnego (jarmarki, targi, festyny, inne imprezy okolicznościowe). 46

47 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 47

48 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Holandia Temat: Środowiskowe ryzyko komunikacji - Mobilny pomiar oddziaływania utra drobnych cząsteczek (UFP) na rowerzystów Metoda: pomiar i nagranie video PIMIEX (Picture Mix Exposure Measurement) 48

49 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 49

50 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - pomiary 50

51 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, PROEKO CDM Temat: Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno gospodarczy Metoda: Pomiar stanu jakości wód w Wiśle poniżej Warszawy 51

52 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 52

53 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje wizyty na miejscu realizacji inwestycji 53

54 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, PROEKO CDM Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach SPO Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej Metoda: wizytacja miejsca realizacji projektu 54

55 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 55

56 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obwodnica Puław, brak ochrony przed hałasem siedzib ludzkich. Równocześnie na drodze można zauważyć potrącone zwierzęta (brak barier chroniących przed wtargnięciem zwierząt na jezdnie). 56

57 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Obserwacje - wizyty na miejscu 57

58 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: CASE-Doradcy, EGO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Metoda: przejazd kontrolny 58

59 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych 59

60 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych W celu oceny dostosowania pojazdów oraz infrastruktury linii łódzkiej do potrzeb osób niepełnosprawnych, w dniu zorganizowaliśmy przejazd kontrolny pociągami zestawionymi z zespołów ED74 na odcinku Warszawa Centralna Skierniewice Warszawa Centralna. W przejeździe udział wzięła osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz dwaj obserwatorzy ze strony wykonawcy zlecenia. 60

61 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badania ankietowe 61

62 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Agrotec Polska, EVEKO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach SPO Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej Metoda: Badanie opinii mieszkańców potencjalnie narażonych na negatywne oddziaływanie inwestycji drogowych 62

63 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badanie opinii mieszkańców potencjalnie narażonych na negatywne oddziaływanie inwestycji drogowych prowadzone były wśród osób żyjących w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Badanie prowadzone było przez grupę ankieterów, którzy realizowali wywiady terenowe w każdej lokalizacji w ciągu jednego dnia roboczego. Miejsce realizacji ankiety dobierane było tak, by jej zasięgiem objąć jak największą liczbę mieszkańców żyjących w pobliżu analizowanych projektów. Informacje zbierane były w oparciu o wystandaryzowany kwestionariusz. 63

64 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Badania ankietowe 64

65 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: PTE Oddział w Łodzi, ZETOM-CERT Temat: Ocena zasadności i trafności przyjętego maksymalnego poziomu dofinansowania, wyznaczonej minimalnej wartości projektu oraz systemu oceny projektów w ramach działań 9.4, 9.6, 10.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kontekście możliwości beneficjentów Metoda: CAPI wśród beneficjentów 65

66 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Proszę wskazać główne etapy przygotowania inwestycji, w trakcie których napotkali Państwo na bariery. Do oceny proszę posłużyć się skalą od 1 (brak barier) do 10 (najwięcej barier): 1 Brak odpowiedniej lokalizacji 2 Projektowanie lokalizacji inwestycji i zbieranie niezbędnych danych monitoringowych 3 Brak planu zagospodarowania przestrzennego 4 Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy 5 Przygotowanie biznes planu/studium wykonalności 6 Przeprowadzenie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w tym proces konsultacji społecznych, jeżeli było to konieczne 7 Przygotowanie dokumentacji budowlanej 8 Uzyskanie pozwolenia na budowę 9 Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, jeżeli dotyczy 10 Wysokie opłaty za przyłączenie do sieci 11 Projektowanie, dostawa i montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) 12 Wysokie ceny instalacji i urządzeń do produkcji energii 13 Uzyskanie promesy kredytowej/leasingowej 14 Inne, jakie? 66

67 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Wywiady indywidualne 67

68 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Kantor Doradcy w Zarządzaniu Temat: Przewidywany wpływ projektów SPOT na dostępność oraz wzrost przeładunków w portach morskich w Gdańsku, Gdyni i Szczecinie Metoda: wywiady indywidualne 68

69 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Do udziału w badaniu wytypowano przedstawicieli kadry kierowniczej 12 instytucji, w końcu wywiady przeprowadzono z 8 osobami. PYTANIA, m.in.: Co w największym stopniu utrudnia transport towarów masowych płynnych? Jakie są perspektywy obsługi relacji importowej dla baz masowych w polskich portach? Jakie czynniki wskazalibyście Państwo jako najważniejsze przeszkody w realizacji tego typu usługi? 69

70 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Wykorzystanie danych zastanych 70

71 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod gromadzenia danych Przykład Wykonawca: Akademia Leona Koźmińskiego Temat: Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych i taborowych w transporcie Metoda: wykorzystanie danych z systemów nawigacji satelitarnej 71

72 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych MAMCA - poszerzona analiza wielokryteriowa 72

73 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: Centrum Naukowo Techniczne Kolejnictwa na zlecenie PKP PLK S.A. Temat: Wstępne studium wykonalności Warszawskiego Węzła Transportowego Metoda: poszerzona analiza wielokryteriowa (MCA) MAMCA Multi-Actor Multicriteria Analysis 73

74 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Ocena 5 kryteriów wg 5 profili preferencji skonsultowanych z realnymi przedstawicielami danych profili. 74

75 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych 75

76 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Benchmarking 76

77 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: CASE-Doradcy, EGO Temat: Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach pasażerskich i towarowych Metoda: Porównanie wyposażenia wnętrz służących podobnym przejazdom jednostek piętrowych kolei szwajcarskich (SBB) oraz jednostek ED74 na linii łódzkiej 77

78 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Piętrowa jednostka kolei szwajcarskich (SBB) Jednostka ED74 na linii łódzkiej 78

79 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Uwagę zwraca mniejsza liczba podłokietników i brak rolet, w jednostce szwajcarskiej inaczej rozwiązane jest również oświetlenie. Polski tabor nie jest również wyposażony w drzwi przesuwne, oddzielające przedsionki co zmniejsza efektywność chłodzenia oraz łatwe do utrzymania w czystości skajowe zagłówki. Przestrzeń pasażerska od przestrzeni wejściowej oddzielona jest tylko w sposób symboliczny szybką, charakterystyczną bardziej dla tramwajów lub pojazdów kursujących na liniach kolei aglomeracyjnych (SKM, S- Bahn). 79

80 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Symulacje komputerowe 80

81 Przykład Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Wykonawca: Kavička A., Bažant M. Temat: Simulation as a support for planning infrastructure within Prague Masaryk Station, The Jan Perner Transport Faculty Metoda: Symulacja komputerowa systemu 81

82 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Badanie było podzielone na etapy: zebranie, przetworzenie i analiza danych dotyczących rzeczywistych i planowanych stacji / skrzyżowań konstrukcja modelu infrastrukturalnego konstrukcja dynamicznego modelu ruchu, który pozwala przeanalizować funkcjonowanie stacji w proponowanej konfiguracji infrastruktury Eksperymenty (pozycja i liczba peronów, czas oczekiwania pociągów na peronach) z modelem jest to proces iteracyjny ciągłego prowadzenia symulacji przy coraz to nowych parametrach ukazujący zachowanie się systemu i osiąganie wyników pożądanych do rozwiązania problemu analiza wyników eksperymentu Villon pozwala użytkownikowi śledzić na bieżąco ruch wszystkich mobilnych zasobów i procesów technologicznych (w formie animacji) 82

83 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Analiza rozwiązań prawnych 83

84 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Przykład Wykonawca: WYG International Temat: Analiza cyklu życia kompleksowych projektów wodno-ściekowych porównanie na przykładzie projektów Funduszu Spójności Metoda: analiza rozwiązań prawnych 84

85 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod analizy danych Na podstawie analizy uregulowań prawnych przygotowano cykle życia projektów środowiskowych. Opracowano warianty optymistyczne i pesymistyczne dla poszczególnych elementów projektowych (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków) realizowanych wg założeń FIDIC (żółtego lub czerwonego). 85

86 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady metod Inne metodologie: analizy kosztów i korzyści oceny inżynieryjne pomiary ruchu, zanieczyszczenia, etc. ocena technologiczna metodologia badań społecznych metoda delficka foresight 86

87 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (1/11) Przykład z Polski Wykonawca: UW EUROREG Temat: Badanie regionu Lubuskiego Przedmiot ewaluacji : kwestie zrównoważonego rozwoju Metoda: model/metoda 4 kapitałów (de facto pakiet metod i narzędzi) 87

88 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (2/11) 4 rodzaje kapitałów: gospodarczy majątek trwały i infrastruktura ludzki pracownicy (np. ich zdrowie) i ich umiejętności (np. wykształcenie, doświadczenie, motywacja) społeczny (zaufanie i spójność społeczna) naturalny (zasoby naturalne oraz ekosystem) przyczyniają się do rozwoju. Mamy do czynienia z rozwojem trwałym/zrównoważonym, gdy zasoby wszystkich ww. kapitałów pozostają stałe lub rosną. 88

89 Ćwiczenie Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (3/11) 89

90 Skoro mamy do czynienia z rozwojem trwałym/zrównoważonym, gdy zasoby wszystkich ww. kapitałów pozostają stałe lub rosną, często musimy dokonywać wyboru coś za coś (trade-offs). Ten model ma: Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (4/11) uświadamiać decydentom trade-offs pomóc ustalić próg krytyczny (dopuszczalny dla decydentów poziom uszczuplenia któregoś z kapitałów) pomóc monitorować (za pomocą wskaźników) stan zasobów poszczególnych kapitałów w trakcie realizacji 90

91 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (5/11) Realizacja projektu: pozycjonowanie regionu ocena strategii regionu ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na l

92 Przykład KE Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (6/11) Wykonawca: GHK na zlecenie KE Temat: strategiczna ewaluacja środowiskowa (ex-ante ) ocena potrzeb środowiskowych i planowanych priorytetów Rodzaj ewaluacji: zakładany wpływ środowiskowy i pozaśrodowiskowy projektów środowiskowych Metoda: analiza wpływu - podejście eksperckie 92

93 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (7/11) Ocena ekspercka wpływu (1 mln ) poszczególnych inwestycji (wodociągi, kanalizacja, gospodarka odpadami komunalnymi, odnawialne źródła energii) na kryteria (np. wypełnienie zobowiązań akcesyjnych, uniknięcie strat ekonomicznych i społecznych, rozwój rynku i nowe technologie, wzrost zatrudnienia, stwarzania możliwości zatrudnienia i szkoleń dla niewykwalifikowanych pracowników i trudnych grup, promocja współpracy transgranicznej, wzmocnienie strategicznego planowania środowiskowego i zapewnienie spójności dokumentów, promocja efektywnych rozwiązań kosztowych, np. partnerstwa publiczno-prywatnego) w skali punktowej: 10 b. duży wpływ, 7 duży wpływ, 3 ograniczony wpływ, 0 brak wpływu lub wpływ pomijalny 93

94 Przykład KJO Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (8/11) Wykonawca: EGO na zlecenie KJO Temat: Metodologia pomiaru efektu netto projektów transportowych Rodzaj ewaluacji: ewaluacja efektu netto Metoda: PSM 94

95 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (9/11) Opracowanie modelu szacowania efektu netto interwencji publicznych z zakresu inwestycji w infrastrukturę transportową dokonane zostało na przykładzie projektu o nazwie Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych. 95

96 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (10/11) Dobór skrzyżowań referencyjnych: W początkowej fazie prowadzonych badań zdecydowano się na klasyczny sposób doboru skrzyżowań referencyjnych, czyli na model regresji logistycznej. W modelu uwzględnione zostały następujące zmienne: liczba wlotów skrzyżowania, ruch na wszystkich wlotach skrzyżowania, rodzaj terenu (zabudowany, niezabudowany), rodzaj skrzyżowania (jednopoziomowe, dwupoziomowe, rondo) oraz liczba poszkodowanych w latach (wypadki ogółem, zabici, ranni). Okazało się, że taki sposób doboru daje bardzo dobre rezultaty. Ostatecznie otrzymano dopasowanie skrzyżowań referencyjnych do wszystkich skrzyżowań ewaluowanych na poziomie 98,1%. 96

97 Ewaluacje infrastrukturalne przykłady modelu (11/11) Porównanie osiągniętych wartości przed i po na skrzyżowaniach badanych i referencyjnych. Wyniki Liczba wypadków spadła mniej na skrzyżowaniach, gdzie była interwencja niż na skrzyżowaniach referencyjnych Liczba ofiar śmiertelnych spadła bardziej na skrzyżowaniach, gdzie była interwencja niż na skrzyżowaniach referencyjnych 97

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO )

REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO ) REGIONALNY WYMIAR INTERWENCJI ŚRODOWISKOWEJ (NSRO 2007-2013) KONTEKST ANALIZY Badanie dotyczące Wpływu polityki spójności 2007-2013 na środowisko naturalne, realizowane jest w ramach ewaluacji expost NSRO

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020. Warszawa 12.12.2014 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w ramach EFS 2014-2020 Warszawa 12.12.2014 Fundusze Strukturalne 2014-2020 Polityki horyzontalne Rozporządzenie ogólne 2014-2020 zasadę równości szans płci i równości

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r.

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich. 4 marca 2013 r. Ilona Ligocka Departament Funduszy Europejskich Perspektywa 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP

PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP PROJEKT Planu Ewaluacji RPO WP 2014-2020 Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA

NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PO IiŚ 2014-2020 stan prac Joanna Miniewicz WFOŚiGW w Gdańsku Fundusze polityki spójności 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko 27 513,90 Inteligentny Rozwój 8 614,10 Wiedza,

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania

Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Inwestycje środowiskowe w perspektywie 2014-2020 wybór obszarów finansowania Pytanie: Jak wykorzystać praktyczną wiedzę z zakresu wydawania decyzji środowiskowych w celu prawidłowej identyfikacji obszarów

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE

INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE INFORMACJE ZAWARTE W PREZENTACJI SĄ PRZEDMIOTEM NEGOCJACJI Z KOMISJĄ EUROPEJSKĄ I MOGĄ ULEC ZMIANIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI KOMUNALNYCH ZE ŚRODKÓW PO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 2

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni

dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni dr hab. Adam Przybyłowski Katedra Logistyki i Systemów Transportowych Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademia Morska w Gdyni 1. Wprowadzenie 2. Zrównoważony rozwój transportu i spójność terytorialna

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Organizacje ekologiczne wobec Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Krzysztof Smolnicki / Fundacja EkoRozwoju (PZS) Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r.

Wytyczne do rewitalizacji w kontekście. Polski Zachodniej w 2014 r. Wytyczne do rewitalizacji w kontekście Informacja Narodowego o realizacji Programu Strategii Rewitalizacji Rozwoju Polski Zachodniej w 2014 r. Materiał na drugie spotkanie Zespołu ds. Rewitalizacji Departament

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009

Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Okresowy plan ewaluacji RPO WK-P na rok 2009 Decyzja nr 233 /2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. Listopad 2009 r. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 postulaty organizacji pozarządowych Przemysław Kalinka Ekspert ds. funduszy UE, Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ.

Przygotowania do nowej perspektywy w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ. Przygotowania do nowej perspektywy 2014-2020 w zakresie finansowania projektów środowiskowych RPO WZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 RPO WZ 2014 2020 to jedna z

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Podstawowa dokumentacja konkursowa Podstawowa dokumentacja konkursowa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów RPO WZ Przewodnik do

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku

Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w dniu 4 października 2013 roku Wsparcie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki odpadami w Projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Posiedzenie Konwentu Burmistrzów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 17 grudnia 2014 r.

Wrocław, 17 grudnia 2014 r. Wrocław, 17 grudnia 2014 r. KONCEPCJA SYSTEMU MONITORINGU OPIS SYSTEMU ZAŁOŻENIA INSTYTUCJONALNE ZAKRES PRZEDMIOTOWY NARZĘDZIA MONITORINGU Przyjęta Uchwałą nr 6242/IV/14 Zarządu Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

Regietów, 20 stycznia 2010

Regietów, 20 stycznia 2010 OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2010-2030 2030 Regietów, 20 stycznia 2010 PLAN PREZENTACJI Część I: Rola Strategii Rozwoju Transportu w planowaniu systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie środków UE Procedury i wymagania Regionalne Programy Operacyjne Infrastruktura i Środowisko Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na poziomie każdego z 16 województw monofunduszowe: finansowane

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI

Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI 2014 Dobre praktyki w zakresie monitoringu i ewaluacji w Polsce: BAROMETR INNOWACYJNOŚCI Warsztaty monitorowania inteligentnych specjalizacji w Polsce Warszawa, 12 marca 2014 r. Jacek Pokorski PARP Idea

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej?

Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Miasto 2010 efektywność energetyczna w miastach Tendencje związane z rozwojem sektora energetyki w Polsce wspieranego z funduszy UE rok 2015 i co dalej? Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.:

Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Pakiet legislacyjny dla Polityki Spójności 2014-2020 Projekty rozporządzeń opublikowane 6 października 2011 r.: Rozporządzenie ogólne (dwie części dla funduszy oraz dla polityki spójności) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji

Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Miejskie projekty transportowe realizowane w ramach POIiŚ problemy na etapie aplikowania i podczas realizacji Centrum Unijnych Projektów Transportowych Legionowo, 16 lutego 2012 r. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE Możliwości finansowania inwestycji w biomasę DZIAŁALNOŚĆ WFOŚIGW PRZYCHODY Przychody statutowe WF - ogółem Przychody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA II RPO WO 2014-2020 KONKURENCYJNA GOSPODARKA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Oś priorytetowa Działanie Poddziałanie II Konkurencyjna gospodarka 2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Skierniewice, 18.02.2015 r. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Skierniewice, 18.02.2015 r. 1 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 2 Agenda spotkania 1. Czym jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i w jakim celu się go tworzy? 2. Uwarunkowania krajowe i międzynarodowe 3. Szczególne

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020 Szansą dla zrównoważonego rozwoju regionu poziom krajowy System rozwoju Polski: nowe dokumenty strategiczne KPZK+ DSRK+ +ŚSRK+ 9 strategii

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Rozwoju Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego OBSZARY OBJĘTE WSPÓŁPRACĄ W RAMACH OIOF Zagadnienia z zakresu: zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska Plan spotkania 2 Prezentacja:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko

Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA. Oceny oddziaływania na środowisko Partnerstwo Środowisko dla Rozwoju ENEA Oceny oddziaływania na środowisko Katarzyna Twardowska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ grudzień 2010 r. Projekty finansowane ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. doświadczenia w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty inwestycyjne ze środków Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i perspektywy na przyszłość Warszawa, 29.11.2013 r. Spis treści Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Funduszu EFRR 176 560 369,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1161/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2016 roku pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa 1. Numer i nazwa osi

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna. Warszawa, 09.06.2015

Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna. Warszawa, 09.06.2015 Inwestycje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 a Ramowa Dyrektywa Wodna Warszawa, 09.06.2015 1 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 Wsparcie gospodarki efektywnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia)

Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Załącznik nr 2 do Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego (Załącznik do uzupełnienia) Szczegółowe nakłady na realizację Programu Rozwoju Innowacji województwa lubuskiego. Dokument przedstawia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI KONIŃSKIEJ Projekt Aglomeracja konińska współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

PO Polska Wschodnia 2014 2020

PO Polska Wschodnia 2014 2020 PO Polska Wschodnia 2014 2020 Cel główny POPW wsparcie MŚP w zakresie działalności innowacyjnej tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu innowacyjnych MŚP w Polsce Wschodniej tworzenie nowych modeli

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej

Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej Katarzyna Paprocka Doradca Departament Ochrony i Gospodarowania Wodami Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE

POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE POIŚ 2014-2020 KWESTIE KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA KE Przemysław Kalinka Komisja Europejska Dyrekcja generalna ds. polityki regionalnej i miejskiej Wydział H2 - Polska Adaptacja do zmian klimatu, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne. 1 Nazwa projektu. 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina

Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne. 1 Nazwa projektu. 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina Załącznik 3. Wzór fiszki zgłoszeniowej Część A Informacje ogólne 1 Nazwa projektu 2 Lokalizacja inwestycji woj./powiat/gmina 3 Uzasadnienie dla realizacji projektu w trybie pozakonkursowym 1 4 Przewidywany

Bardziej szczegółowo

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r.

Piotr Kukla. Katowice 28.08.2013r. Omówienie zasad składania wniosku w zakresie ogłoszonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013,

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO

IR ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań wdrażanych za pośrednictwem projektów grantowych realizowanych w trybie pozakonkursowym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych

Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Informacja na temat stanu przygotowania do wdrożenia RPO WKP 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem prac dot. Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WKP 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych

Bardziej szczegółowo

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu

analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013 Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Zagadnienia kluczowe dla zrównoważonego rozwoju w perspektywie wdrażania RPO dla województwa lubelskiego na lata 2014-2020 analiza założeń do RPO woj. lubelskiego 2014+ Krzysztof Gorczyca, Lublin, 26.04.2013

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ;

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata ; Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe rozwiązanie dla miast i aglomeracji w polityce spójności na lata 2014 2020; Polityka Spójności 2014 2020: zrównoważony rozwój obszarów miejskich Interwencja

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo