R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( 1983-1993 )"

Transkrypt

1 kmdr inż. Zbigniew Kazimierz KRUKOWSKI Szef Oddziału OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ ODDZIAŁ OKRĘTOWYCH SYSTEMÓW SPECJALNYCH R A P O R T Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU RT ( ) EDYCJA I GDYNIA 1994

2 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 2 SPIS TREŚCI STR 1. WPROWADZENIE 3 2. RYS HISTORYCZNY 3 3. STRUKTURY ORGANIZACYJNE ODDZIAŁU 4 4. PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE Praca badawczo-rozwojowa "LODÓWKA" Praca badawczo-rozwojowa "PSTROKOSZ" Praca badawczo-rozwojowa "GAWRON - INTEGRACJA" Praca badawczo-rozwojowa "WOJOWNIK - LIKWIDATOR" Stacja hydrolokacyjna SHL Cyfrowo - analogowy repetytor logu CARL PRACE NAUKOWO - BADAWCZE FINANSOWANE Z KBN Optymalizacja struktur informatycznych Modernizacja stanowiska do badań anten sonarów okrętowych Oprogramowanie imitatora pracy sonaru Oprogramowanie pracy radaru ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH WAŻNIEJSZYCH PRAC PUBLIKACJE I SYMPOZJA WYNIKI EKONOMICZNE I FINANSOWE ZATRUDNIENIE WYKAZ WAŻNIEJSZYCH DOKUMENTACJI I OPRACOWAŃ 48

3 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 3 1. WPROWADZENIE Niniejsze wydanie jest pierwszą próbą przedstawienia w postaci raportu działalności Oddziału RT ( RD ). Przedstawia i omawia struktury organizacyjne i obsadę personalną w latach , realizowane prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe oraz wyniki ekonomiczne uzyskane w latach W opracowaniu oparto się na dokumentach i materiałach prowadzonych i znajdujących się głównie w Oddziale RT oraz danych możliwych do uzyskania w 1993 r. z komórek funkcjonalnych CTM. 2. RYS HISTORYCZNY W celu kompleksowego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i projektowych w dziedzinie wytwarzania specjalnej techniki morskiej, na podstawie Zarządzenia Nr 22/Org/85 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, z dniem 1 października 1985 r. utworzony został OŚRODEK BADAWCZO - ROZWOJOWY p.n. " CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ " - jako następca prawny Centrum Techniki Morskiej. W strukturze organizacyjnej OBR CTM i odpowiadającej jej etatyzacji, wyodrębnione zostały komórki organizacyjne i stanowiska naukowe oraz badawczo-techniczne, podlegające Dyrektorowi d/s Rozwoju - DR, których zasadniczym celem będzie prowadzenie prac naukowobadawczych i rozwojowych. W związku z powyższym, zarządzeniem DN Nr. 24/85 z dnia r. i w oparciu o Uchwałę Nr. 192 Rady Ministrów z dnia r., zarządzeniem MHiPM Nr. 22/Org/85 z dnia r. oraz statutem OBR CTM, anulowane zostały zarządzenia DN Nr.3/84, Pf-20/85, Nr. 3/85, Nr. 7/85 oraz Nr. 14/85 i wprowadzony z dniem 1 listopada 1985 r. nowy schemat organizacyjny, zmieniany następnie Zarządzeniami DN w kolejnych latach.

4 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 4 3. STRUKTURY ORGANIZACYJNE ODDZIAŁU Struktura organizacyjna Centrum Techniki Morskiej zawierała mn Pion Rozwoju Budowy Okrętów - TR ( Szef Pionu - kmdr dr inż. Witold SIEMIENIEC ), w którym znajdował się mn Oddział Systemów Dowodzenia i Uzbrojenia - RD ( Szef Oddziału - kmdr por. mgr inż. Anatol BIELAWSKI ) o następującym schemacie na dzień r. : RD O D D Z I A Ł S Y S T E M Ó W DOWODZENIA I UZBROJENIA 1 kmdr por. mgr inż Anatol BIELAWSKI DA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI SYSTEMÓW DOWODZENIA 5 kmdr por. dr Andrzej ZYCH DU ZAKŁAD SYSTEMÓW UZBROJENIA MORSKIEGO 2 kmdr por. dr inż Edwin PIOTROWSKI DŁ ZAKŁAD SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI I OBSERWACJI TECHNICZNEJ 7 kmdr por. inż Zbigniew K. KRUKOWSKI R A Z E M O S Ó B 15 7 Koncepcja zmian organizacyjnych w OBR CTM a w szczególności w komórkach zajmujących się rozwojem, powstała na początku grudnia 1984 r. Z zadań postawionych dla Oddziału na najbliższe lata wynikała konieczność znacznego zwiększenia potencjału naukowo-badawczego i produkcyjnego. Opracowywano wówczas wymagania taktyczno-techniczne (WTT), projekty koncepcyjne (PK), projekty techniczne (PT), oraz zakładano wykonawstwo nowoopracowywanych modeli urządzeń dla takich okrętów jak:

5 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 5 - okręt niszczyciel min - j.pr. 255 (LODÓWKA); - okręt rozpoznania radioelektronicznego - j.pr. 866 (PODRÓŻNICZEK); - okręt dozoru - j.pr. 620-II (GAWRON II); - okrętowe systemy rozpoznania radioelektronicznego (RRE); - system dowodzenia MW "ŁEBA". Na zachodzie pierwsze Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia pojawiły się już w latach sześćdziesiątych. Na podstawie tych doświadczeń było coraz bardziej oczywiste, że budowa nowych ZaSyD musi mieć co najmniej taki priorytet, jak nowe systemy broni, które mają być przez nie wykorzystywane. Nowoczesne dowodzenie bez automatyzacji nie jest możliwe. Stan wiedzy w dziedzinie elektroniki zapewnia praktycznie osiągnięcie każdej wymaganej w ZaSyD szybkości działania, mocy obliczeniowej a jednocześnie zachowanie małych wymiarów i niewielkiej masy urządzeń wchodzących w skład jego wyposażenia. Odpowiednio wcześnie podjęte zmiany organizacyjne, postawienie na elektronikę, informatykę i jego specjalistów przy złożoności współczesnych ZaSyD, było istotą koniecznych zmian strukturalnych i organizacyjnych w komórkach OBR CTM. Dla dotychczasowych wzorców konwencjonalnych, trudno było niektórym specjalistom i decydentom zrozumieć istotę koniecznych zmian. Struktury organizacyjne Oddziału w kolejnych latach przedstawiają schematy. Oddział RT zajmował pomieszczenia, pracownie i warsztaty w budynku OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku ul. Matejki 6. W lipcu 1993 r. przeniesiony został do nowo wybudowanych obiektów OBR CTM Oddział w Gdyni przy ul. Dickmana 62.

6 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 6 OBSADA OSOBOWA ODDZIAŁU RT NA DZIEŃ R. ODDZIAŁ RT SYSTEMÓW DOWODZENIA 2 2 UZBROJENIA i ELEKTRONIKI kmdr inż. SZEF ODDZIAŁU Zbigniew K.KRUKOWSKI Asystent Grażyna Bartnicka ZAKŁAD TA AUTOMATYZACJI 5 4 SYSTEMÓW DOWODZENIA KIEROWNIK ZAKŁADU VACAT St. specjalista kmdr por. mgr Adam Hoszowski St. specjalista por. mar. mgr inż.zbigniew Kudła St. specjalista mgr Teofil Smoczyński Asystent mgr inż. Halina Moskwa ZAKŁAD TU SYSTEMÓW 5 2 UZBROJENIA MORSKIEGO i WRE kmdr por. dr inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Edwin PIOTROWSKI St. specjalista kmdr rez. mgr inż.włodzimierz Kubik ZAKŁAD TŁ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 10 7 i OBSERWACJI TECHNICZNEJ kmdr por. mgr inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Zdzisław JARANOWSKI St. specjalista kmdr por. mgr inż.jan Chwicewski St. specjalista por. mar. mgr inż.kazimierz Czarniecki St. specjalista kmdr por.rez.inż.bogusław Tuczkowski St. asystent mgr inż. Krzysztof Pacwald St. asystent mgr inż. Zbigniew Teślak Asystent techn. Adam Dłuski ZAKŁAD TE MODELOWY 13 4 ELEKTRONIKI SPECJALNEJ inż. KIEROWNIK ZAKŁADU Roman CIEŚLIK Asystent techn. Piotr Ladman Asystent techn. Henryk Wit Asystent techn. Jolanta Górecka RAZEM ETAT / FAKTYCZNIE : 35 19

7 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 7 OBSADA OSOBOWA ODDZIAŁU RT NA DZIEŃ R. ODDZIAŁ RT OKRĘTOWYCH 3 3 SYSTEMÓW SPECJALNYCH kmdr inż. SZEF ODDZIAŁU Zbigniew K.KRUKOWSKI GŁÓW NY SPECJALISTA mgr inż. Jerzy Dąbrowski St. specjalista mgr Janina Markiewicz ZAKŁAD TA AUTOMATYZACJI 12 8 SYSTEMÓW DOWODZENIA kmdr por. mgr KIEROW NIK ZAKŁADU Rober NACZKE Gł. specjalista kmdr por. rez. mgr inż. K. Jawniak St. specjalista kmdr rez. mgr inż. Jan Jarzyna St. specjalista mgr Zygmunt W ierzbicki St. specjalista kmdr por.rez. inż. Andrzej Jamiołkowski St. asystent mgr inż. Piotr Olechno Asystent techn. Janusz Różycki Asystent techn. Piotr Perski ZAKŁAD TŁ SYSTEMÓW ŁĄCZNOŚCI 10 6 i OBSERWACJI TECHNICZNEJ kmdr por. rez. mgr inż. KIEROW NIK ZAKŁADU Zdzisław JARANOWSKI St. specjalista kmdr ppor.rez.mgr inż. Jacek W ojtkowiak St. specjalista kmdr ppor.rez. mgr inż.roman Gryz St. specjalista kmdr por.rez.inż. Bogusław Tuczkowski St. specjalista kmdr por.rez.inż. Stanisław Konfederak St. specjalista mgr inż. Ryszard Kotecki ZAKŁAD TE BUDOWY 10 9 MODELI I PROTOTYPÓW kmdr por. rez. inż. KIEROW NIK ZAKŁADU Edmund OLECHNO Gł. specjalista mgr inż. W ładysław Męciński St. specjalista mgr inż. Leszek W roński St. specjalista inż. Henryk Kobyliński St. specjalista inż. Ryszard Bednarek St. specjalista inż. Zygmunt Songin St. asystent techn. Piotr Ladman St. asystent techn. Janusz Michniewicz St. asystent techn. Mariola Nowak RAZEM ETAT / FAKTYCZNIE : 35 26

8 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 8 4. PRACE BADAWCZO - ROZWOJOWE I WDROŻENIOWE Niniejszy rozdział omawia prowadzone lub planowane do realizacji w Oddziale prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i produkcyjne w latach Do roku 1990 prace naukowo-badawcze uruchamiane i finansowane były w ramach Centralnych Planów Badawczo Rozwojowych zwanych C.P.B.R, przy czym temat ZaSyD finansowany był z C.P.B.R W związku ze zmianą zakresu tematów w C.P.B.R , prace nad j.pr. 255 i jej systemach przerwano i zgodnie z protokołem przerwania pracy Nr. Pf 239/RT/89 z r. oraz notatką służbową Pf 437/RT/89 z r, zalecono po weryfikacji dokumentacji ukierunkować na j.pr Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych (Dz.U.Nr 8, poz.28), Komitet Badań Naukowych (KBN) rozpoczął finansowanie lub dofinansowywanie działalności statutowej jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych, oraz badania własne szkół wyższych. Na tej podstawie wydana została Uchwała Nr 26/91 Komitetu Badań Naukowych z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania środków finansowych na działalność statutową jednostek naukowych i jednostek badawczo-rozwojowych oraz na badania własne szkół wyższych, uchylona nową Uchwałą Nr 4/93 Komitetu Badań Naukowych z dnia 15 lutego 1993 r, która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 1993 r. Wykaz prac badawczorozwojowych i wdrożeniowych realizowanych i planowanych do realizacji przez Oddział RT w latach oraz szczegółowy w latach przedstawiają tabele:

9 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 9 WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH I WDROŻENIOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ODDZIAŁ RT W LATACH LATA L.P. TEMAT PRACY REALIZACJA Praca badawczo-rozwojowa p.k. "LODÓWKA" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "K O S" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "S Z P A K" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "ZIMORODEK" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "KRZYŻODZIÓB" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "NAWAŁNIK" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "JASTRZĄB" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "N U R - 27" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "GARŁACZ" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "B R E Ń" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "PUCHACZ" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "CARL - 01" Praca wdrożeniowa urządzenia UK Praca wdrożeniowa urządzenia CARL Praca badawczo-rozwojowa p.k. "KORMORAN" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "PSTROSZ-1" Praca badawczo-rozwojowa p.k. "WOJOWNIK-LIKWIDATOR" Praca wdrożeniowa sonaru p.n. SHL Praca wdrożeniowa urządzenia LR-4k Praca badawczo-wdrożeniowa p.k. "GAWRON-INTEGRACJA" Praca n-b.modernizacja stanowiska do badań anten sonarów Praca n-b.koncepcja ZaSyD dla niszczyciela min Praca n-b.oprogramowanie stanowiska imitatora radaru Praca n-b.oprogramowanie stanowiska imitatora radaru Praca n-b.multimedia w okrętowych systemach dowodzenia Praca n-b.optymalizacja struktur informatycznych okręt. syst

10 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 10 WYKAZPRACBADAWCZO-ROZWOJOWYCHI WDROŻENIOWYCH REALIZOWANYCHI PLANOWANYCHWLATACH PRZEZ ODDZIAŁ RT LATA KOSZTYREALIZACJI (mln. zł. ) ŻRÓDŁO L.P. TEMAT PRACY REALIZACJA WLATACH OGÓŁEM FINANS Praca bad-rozw MON+KBN "PSTROKOSZ-1" Praca bad-rozw MON+KBN "GAWRON-INTEGR." Modernizacja stanow KBN do badań anten sonarów Koncepcja ZaSyD KBN dla niszczyciela min Oprogram. stanowiska KBN imitatora radaru Oprogram. stanowiska KBN imitatora sonaru Multimedia wokrętowych KBN systemach dowodzenia Optymalizacja struktur KBN inform. okręt. syst. dow RAZ EM Planowano: MON+KBN Otrzymano : Omówione skrótowo poniżej prace nie są przedstawione i opisane chronologicznie, lecz wg ważności tematyki i ich problematyki. Bardziej szczegółowe ich omówienie zawarte zostało w oddzielnych tematycznych opracowaniach, wykaz których umieszczono w katalogu opracowań RT-91/T-013 oraz na końcu niniejszego opracowania.

11 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA "LODÓWKA" ( ) Prace naukowo-badawcze w temacie Zautomatyzowane Systemy Dowodzenia (ZSD) okrętem, zaprojektowane i zbudowane w oparciu o technikę mikroprocesorową i mikrokomputerową rozpoczęto w 1986 r. w ramach jednostki niszczyciel min z takim wyliczeniem, ażeby montaż i badania całego systemu rozpocząć w 1991 r. Projekt koncepcyjny systemu, przewidywał następującą konfigurację podsystemów specjalistycznych: - system wspomagania dowodzenia (SWD); - zintegrowany system określania pozycji (ZSOP); - system sterowania po trajektorii i dynamicznego pozycjonowania; - system zdalnego sterowania zespołem napędowo-sterowym, elektrownią okrętową oraz dozorowania alarmowego nad siłownią i urządzeniami ogólno - okrętowymi; - zautomatyzowany system łączności (ZSŁ); - sonar obserwacji czołowej (FLAMING A); - sonar obserwacji bocznej (FLAMING B); - bezzałogowy pojazd podwodny z układami sterowania i transmisji danych (proj.190).. W stosunku do rozwiązań przyjętych w koncepcji systemu, przewidującej konfigurację systemu ZSD w dwóch wariantach ( I i II ), przyjęto rozwiązanie w wariancie I-szym. Wybór podyktowany został głównie większymi postępami prac w kraju nad systemami mikrokomputerowymi współpracującymi na zasadzie " każdy z każdym ". Zrezygnowano z wariantu II-go zakładającego konfigurację w oparciu o wspólną szeregową magistralę danych (WSMD-Proway), głównie z powodu niewystarczających postępów w pracach rozwojowych w kraju i nie uzyskanie w znanych aplikacjach informatycznych i przemysłowych szerszego zastosowania.

12 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 12 Konfiguracja była typu rozproszonego przestrzennie, której podsystemy i elementy są oddalone od siebie od kilku do kilkudziesięciu metrów, w zależności od rozmieszczenia ich na okręcie. Podsystemy miały strukturę systemów mikrokomputerowych, zbliżoną do sterowników automatyki przemysłowej z rozszerzeniem o możliwości obliczeń matematycznych. Przesyłane strumienie informacji dotyczyły danych koniecznych do wykonywania podstawowych zadań przez okręt i procedur transmisyjnych, pomiędzy współpracującymi systemami i elementami. Każdy z podsystemów wyposażony był w pakiety służące do realizacji współpracy pomiędzy sobą w standarcie styku V-24 (RS-232). Wymiana informacji odbywała się sposobem asynchronicznym z częstotliwością dostosowaną do potrzeb danego podsystemu czy elementu. Zaproponowany protokół komunikacyjny, był koncepcją przerwaniowej obsługi transmisji. Głównym wykonawcą systemu, nowoopracowywanych urządzeń oraz Generalnym Dostawcą dla Stoczni miał być OBR Centrum Techniki Morskiej w Gdańsku z następującymi głównymi podwykonawcami zewnętrznymi: - Zakłady Automatyki Przemysłowej "MERA-ZAP" w Ostrowie Wlkp., - Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "WSK-PZL" w Warszawie, - Akademia Marynarki Wojennej - Instytut Elektrotechniki w Gdyni, - Politechnika Wrocławska- Instytut Cybernetyki w Wrocławiu, - Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu k/warszawy, - Jednostka Wojskowa "Okręt Badawczy" w Gdyni. W związku ze zmianą zakresu tematów w CPBR 12.07, prace nad okrętem niszczyciel min i jej systemach przerwano w 1989 r. na etapie III - budowy modeli laboratoryjnych.

13 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA "PSTROKOSZ-1" ( ) Pracę badawczo-rozwojową p.k."pstrokosz-1" przyjęto do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie prototypu systemu w warunkach okrętowych powinno zostać zakończone w końcu 1996 r. Celem pracy p.k. "PSTROKOSZ-1" jest wykonanie prototypu systemu dowodzenia okrętem po badaniach kwalifikacyjnych, wyniki badań oraz dokumentacja na wykonanie partii próbnej. Temat pracy realizowany jest od 1991 roku, a jego poprzednikiem była praca p.k. "LODÓWKA" realizowany p.n. "Zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania okrętem ". W wyniku realizacji tematu "PSTROKOSZ-1" w końcu 1993 r. osiągnięto etap zbudowania funkcjonującego informatycznego modelu systemu, który pozwolił na dokonanie jego oceny i spełnienia wymagań. Poniesione koszty na realizację pracy w poszczególnych latach przedstawia wykres: KOSZTY"PSTROKOSZ-1"(mln. zł.) WLATACH M5000 L N 4000 Z Ł RAZEM L A T A

14 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 14 Dla celów projektu wstępnego zakupiono zestawy komputerowe PEP Modular Computers VME2650 w konfiguracji development, umożliwiające tworzenie zestawów dla różnych zastosowań i zawierający następujące pakiety: - z grupy CPU - VM20 ; VSBC-1 ; - z grupy kontrolerów - VGPM, VSCSI ; - z grupy we/wy A/C - VDAD, VDIN ; - do obsługi sieci ETHERNET - VLAN ; - napędy dysków - HD (130 Mb), FD (3,5 cala) ; - zasilacz - SWE-3 ; - obudowa - VME2630. Z grupy urządzeń niezbędnych do budowy modelu ZaSyŁ zaprojektowano i zbudowano model urządzeń komutacyjnych UK-8 i UK-15 oraz urządzenia szybkiej transmisji danych USTD-1 (3 kpl.). Dla urządzeń tych wykonano również niezbędną dokumentację techniczno-eksploatacyjną. Budowa wybranych elementów modelu systemu i podsystemów umożliwiła sprawdzenia przyjętej koncepcji, opracowanych i wybranych algorytmów i oprogramowania, a także sformułowania wniosków do dalszego rozwoju systemu i budowy prototypu. Przedstawiony model informatyczny systemu p.k."pstrokosz-1", którego wykonanie zawieszano w grudniu 1991 i w grudniu 1992 r. a następnie po półrocznych opóźnieniach uruchamiano, uwzględnia szereg problemów związanych z takim podejściem, tzn. budową warstwy uniwersalnej systemu między innymi poprzez: - uniwersalizację konsol operatorskich; - możliwość dynamicznej rekonfiguracji systemu; - zasady jednolitej komunikacji operatorów z systemem; - rozdział zadań systemowych na podsystemy funkcjonalne (działy okrętowe) i ich organizacja współpracy; - jednolite zasady dołączania sprzętu specjalistycznego i specjalistycznych zadań.

15 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 15

16 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 16

17 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 17 Do wytestowania modelu w zakresie budowy warstwy uniwersalnej wykonano sprzętową implementację wyżej wymienionych funkcji systemu "PSTROKOSZ-1", opartą o konfigurację współpracujących ze sobą w sieci lokalnej komputerów INTELDIGID MIRPROWAY typu IP-2000 a następnie firmy PEP Modular Computers i MOTOROLA 8840 a w szczególności w zakresie połączenia stanowisk i podsystemów modelu systemu "PSTROKOSZ-1" tj.: - ogólnym, przedstawiającym założenia systemu z oprogramowaniem warstwy uniwersalnej ; - zobrazowania i kontroli, przedstawiającym koncepcję zbierania i opracowywania informacji o aktualnej sytuacji taktycznej wokół okrętu wraz z propozycją kilku rozwiązań w zakresie jej zobrazowania i udostępniania podsystemom wykorzystującym te informacje; - nawigacji, przedstawiającej koncepcję i możliwe rozwiązania wykorzystywania sprzętu i technologii do zbudowania zintegrowanego systemu nawigacji okrętu oraz stanowiska wspomagania nawigowania okrętem ; - wspomagania decyzyjnego, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną systemu, zalgorytmizowano zadania decyzyjne, które powinny być udostępnione dowódcy okrętu podczas podejmowania decyzji kierowania uzbrojeniem w zakresie zwalczania okrętów podwodnych ; - kierowania uzbrojeniem, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną dotyczącej możliwości oprogramowania zadań taktycznych tj. dla zadania realizującego atak torpedowy pojedynczego okrętu; - łączności, w celu wytestowania współpracy warstwy uniwersalnej z warstwą aplikacyjną dotyczącej łączności zewnętrznej radiowej na poziomie wstępnego opisu funkcjonalnego zasady kontaktowania się okrętu w sieciach radiowych z innymi okrętami (współdziałającymi) i jednostkami brzegowymi w ramach systemu "ŁEBA".

18 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 18 KALKULACJA KOSZTÓWOPRACOWANIA I WYKONANIA SYSTEMU "PSTROKOSZ-1" (mln. zł.) L. SKRÓCONY ZAKRES ROZP. PLAN. PRZEW. PROC. PROC. P. PRACY ZAK. KOSZTY KOSZTY PLAN. PRZEW. E I PROJEKT ,98% 20,13% WSTĘPNY Prace bad-rozw. i analit Dokumentacja PW cz Dokumentacja PW cz Modele urządzeń i podsyst E II PROJEKT TECHNICZNY ,01% 64,07% I WDROŻENIE Dokumentacja PT Dokumentacja ekspl Budowa prototypów Badania wstępne Badania kwalifikacyjne E III REWIZJA ,00% 15,80% DOKUMENTACJI Aktualizacja dok Przygotowanie dok. prod O G Ó Ł E M ( mln. zł.): ,00% 100,00% Głównym wykonawcą systemu i nowoopracowywanych urządzeń "PSTROKOSZ-1", oraz Generalnym Dostawcą dla Stoczni Marynarki Wojennej RP będzie OBR CTM w Gdyni z następującymi głównymi podwykonawcami zewnętrznymi: - PEP Modular Computers RFN, - Akademia Marynarki Wojennej - IEiE oraz WDSz w Gdyni, - Gdańskie Zakłady Elektroniczne "UNIMOR" w Gdańsku ; - Wojskowy Instytut Łączności w Zegrzu k/w-wy ; - Zespół Informatyki Marynarki Wojennej w Gdyni, - Jednostka Wojskowa "Okręt Badawczy" w Gdyni.

19 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 19 Wydaje się, że system "PSTROKOSZ-1" zabezpieczy potrzeby automatyzacji systemów dowodzenia dla takich okrętów jak trałowce i niszczyciele min. Mógłby również stanowić bazę do dalszego rozwoju i budowy własnych systemów w zależności od potrzeb Marynarki Wojennej RP dla innych typów tak nowobudowanych jak i modernizowanych okrętów. Pełne przebadanie prototypu "PSTROKOSZ-1" w warunkach okrętowych powinno zostać zrealizowane do końca 1996 r PRACA BADAWCZO - ROZWOJOWA "GAWRON-INTEGRACJA" ( ) Pracę badawczo-wdrożeniową p.k."gawron-integracja" założono do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie systemu w warunkach okrętowych powinno zostać zakończone w końcu 1996 r. Celem pracy p.k."gawron- INTEGRACJA" jest nawiązanie ścisłej współpracy międzynarodowej i stopniowego powiększania udziału polskich przedsiębiorstw w szybkim transferze najnowszej technologii zachodniej w podnoszeniu zdolności bojowej okrętów i budowie nowych jednostek oraz wykorzystanie ich do dalszych prac przy opracowaniu dokumentacji, skompletowaniu, montażu i próbach na przykładzie ORP "Kaszub" dla zintegrowanego systemu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem okrętowym w oparciu o doświadczenia i kontrakt zawarty z firmą HOLLANDSE SIGNAALAPPARATEN B.V. Negocjacje i dyskusje z firmą rozpoczęto w maju 1992 r. w wyniku których umowę o informacjach prawnie zastrzeżonych podpisano w Hengelo, 30 czerwca 1992 r. i parafowano w Gdańsku 3 lipca 1992 r. Przedmiotem kontraktu jest dostawa przez f-mę SIGNAAL dla OBR CTM : 1. Brzegowego poligonu doświadczalno-integracyjnego (LIPS), jako zintegrowanego środowiska sprzętowego i programowego; 2. Zautomatyzowanego okrętowego systemu dowodzenia i kierowania uzbrojeniem artyleryjskim (SFCS) dla ORP "KASZUB".

20 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 20 Generalny harmonogram realizacji pracy p.k."gawron-integracja" z poszczególnymi etapami i kosztami przedstawia poniższa tabela : L. SKRÓCONY ZAKRES TERMIN WART. WART. UWAGI P. P R A C Y ROZ/ZAK MLD ZŁ. MLN. $ E I P R O J E K T ,42 0,15 K O N C E P C Y J N Y Rozp. i analiza pod kątem automat. 2 Wybór wariantów ZaSyD 3 Projekt ZTT na moder. okrętu 4 Uzasadn. koncepcji ZaSyD CENY 5 Algorytmy aplikacji użytkowych BEZ CŁA E II P R O J E K T ,17 1,39 I W S T Ę P N Y PODATKU 1 Dokum. PT modelu ZaSyD dla okr. OBROTOW. 2 Zakup urządzeń i syst. do modelu 15,26 0,95 3 Budowa i testowanie modelu Cło=15% 4 Opracowanie programów użytk. Podatek=7% 5 Badania modelu ZaSyD 6 Weryfikacja ZTT 7 Opracowanie ZTO 8 Opracowanie harm. pracy etapu PT E III P R O J E K T ,27 12,45 T E C H N I C Z N Y Dok. PT ( konstr. i technolog ) 2 Dokumentacja eksploatacyjna 3 Opracowanie warunków techniczn. 4 Zakup urządzeń i systemów na okręt 194,25 12,14 E IV M O N T A Ż ,41 0,40 I U R U C H O M I E N I E Montaż urządz. i syst. na okręcie 2 Uruchomienie urządz. i systemów E V O D B I Ó R ,4 0,21 I T E S T O W A N I E Odbiór i testowanie systemów 2 Szkolenie załóg okrętowych E VI B A D A N I A ,51 0,53 I W D R O Ż E N I E Próby morskie i zdawcze 2 Badania kwalifikacyjne 3 Wdrożenie do eksploatacji O G Ó Ł E M : 242,18 15,14

21 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 21 Brzegowy poligon doświadczalno-integracyjny umożliwić ma utworzenie zintegrowanego środowiska sprzętowego i programowego oraz własnych nowoczesnych narzędzi projektowych posiadających duże możliwości rozwojowe, otwartość na rozbudowę i przystosowanie do prac naukowo-badawczych i projektowych dla innych klas modernizowanych, projektowanych i budowanych okrętów i systemów brzegowych. System ten ma zawierać wybrane elementy takie jak pełny zestaw systemu dowodzenia TACTICOS oraz interfejsy sprzęgające podsystemy łączności, nawigacji a także interfejs podsystemu sterowania armatą 30 mm. Ponadto ma być wyposażony w pełne oprogramowanie systemowe, aplikacyjne oraz użytkowe umożliwiające rozbudowę i jego dalszy rozwój w ramach prowadzonych przez OBR CTM własnych prac B+R. Dysponując odpowiednimi narzędziami w postaci oprogramowania i sprzętu typu "development " systemu oraz nabytą wiedzą i doświadczeniem zakłada się, że w/w urządzenia i systemy będą integrowane z systemem dowodzenia przez OBR CTM przy szerokiej współpracy z instytucjami i przemysłem krajowym. Zautomatyzowany system kierowania uzbrojeniem i wspomagania dowodzenia okrętem zapewni sprawne dowodzenie okrętem, spełniając równocześnie dwie główne funkcje: - uzyskanie i przetwarzanie informacji niezbędnych do dowodzenia i optymalnego wykorzystania właściwości bojowych okrętu; - uzyskanie i przetwarzanie informacji dotyczących oceny sytuacji taktycznej oraz danych potrzebnych do dowodzenia okrętem. System ten zintegruje znajdujące się na okręcie urządzenia i systemy w jednolity system dla realizacji zadań związanych z rozpoznaniem i oceną sytuacji taktycznej, dowodzenia okrętem, kierowania uzbrojeniem, nawigacją i łącznością. Wszystkie informacje o wykrytych celach przez okrętowe środki obserwacji powietrznej, nawodnej i podwodnej przekazywane będą automatycznie do centralnego ośrodka kierowania uzbrojeniem i wspomagania decyzyjnego na okręcie (BCI) zbudowanego na dwóch uniwersalnych konsolach operatorskich zobrazowujących aktualną sytuację taktyczną.

22 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 22 Zautomatyzowany system dowodzenia okrętem przeznaczony będzie do: - automatyzacji procesów przygotowania danych dla dowodzenia okrętem i funkcjonowania działów okrętowych, - zautomatyzowanej obsługi określonych technicznych urządzeń sensorowych dostarczających dane do zabezpieczenia funkcjonowania okrętu, sprzętu i uzbrojenia bojowego, - wspierania ustalonych działań obejmujących wybór, wspomaganie wykorzystania i kierowania uzbrojeniem i okrętowymi środkami walki, - przetwarzania i wymiany danych pomiędzy stanowiskami systemu okrętowego i obiektami spoza okrętu w zakresie sytuacji taktycznej oraz planowanych i prowadzonych przez okręt działań bojowych, - przesyłania informacji o sytuacji taktycznej w strefie obserwacji, innym okrętom i służbom operacyjnym sztabu dowództwa sił morskich wyposażonych w zautomatyzowany system dowodzenia.. Do podstawowych zadań zautomatyzowanego systemu należeć będzie zapewnienie ciągłości zobrazowania sytuacji bojowej, określenie parametrów wykrytych celów i optymalnego użycia uzbrojenia i kierowania ogniem. W skład systemu wchodzą: - radary obserwacji nawodno-powietrznej, - radary do kierowania uzbrojeniem i ogniem, - wielofunkcyjne konsole zobrazowania sytuacji taktycznej, - zintegrowane środowisko informatyczne, - zautomatyzowany system łączności, - zintegrowany system nawigacji, - zespół przesyłania obrazów i danych.

23 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S 23 Przewidywane i wynegocjowane łączne koszty realizacji pracy "GAWRON- INTEGRACJA" w poszczególnych latach oraz razem, przedstawia poniższy wykres: 250,00 KOSZTY "GAWRON-INTEGRACJA" (mld. zł.) W LATACH ,18 M L D Z Ł 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 205,68 24,48 11,91 0, OGÓŁEM L A T A Realizacja projektu pozwoli na utworzenie zintegrowanego systemu dowodzenia okrętem, który zapewni wymaganą spójność i sprawność dowodzenia. Zaprojektowany i zbudowany zautomatyzowany system dowodzenia okrętem będzie nową generacją systemów dowodzenia i kierowania ogniem i maksymalnie zbliżony do przyszłych wymagań taktyczno technicznych dla okrętów i jego systemów. Posiadać będzie duże możliwości rozwojowe, otwarty na rozbudowę i przystosowanie dla innych klas modernizowanych, projektowanych i budowanych okrętów.

24 Z.K.Krukowski - Raport RT - 94/13/DT/S PRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA "WOJOWNIK-LIKWIDATOR" ( ) Pracę badawczo - rozwojową p.k."wojownik-likwidator" przyjęto do realizacji na lata , przy czym pełne przebadanie i wdrożenie systemu w warunkach poligonowych zostało zakończone w połowie 1993 r. Celem pracy p.k. "Wojownik-Likwidator" było opracowanie, analiza możliwości technicznych, przedstawienie koncepcji oraz budowa urządzenia przeznaczonego do zapewnienia bezpieczeństwa strzelań rakietowych w strefie obrony MW RP na poligonach poprzez : : - transmisję zakodowanego sygnału radiowego do układu odbiorczego zamontowanego na aparacie latającym (rakiecie); - odbiór sygnału radiowego o likwidacji, jego rozkodowanie oraz uruchomienie układów wykonawczych likwidatora; - samolikwidację aparatów latających poprzez zastosowanie dwóch niezależnie i jednocześnie działających systemów czasowej likwidacji aparatu podczas jego lotu. W 1992 roku wykonano elementy modelu a następnie prototyp urządzenia typ LR- 4K, który poddano intensywnym badaniom środowiskowo-poligonowym. Uzyskane wyniki potwierdziły założone parametry taktyczno-techniczne. W czerwcu 1993 r. na poligonie morskim w rejonie Wicko Morskie w czasie strzelań rakietowych, wykorzystano i przetestowano 7 kpl. urządzeń. Urządzenie LR-4K przeznaczone jest do zainstalowania na aparatach latających typu 4K30U, 4K31 oraz 4K32 w celu zwiększenia bezpieczeństwa w czasie wykonywania przez okręty MW RP zadań bojowych i szkoleniowych na poligonach morskich. Urządzenie składa się z dwóch zasadniczych części : * Likwidatora radiowego R - 92 zawierającego: - koder umożliwiający zakodowanie sygnału radiowego (10000 kombinacji kodowych), - nadajnik radiowy FM z anteną (typ RMV60B), - odbiornik radiowy FM z anteną mieczową, - dekoder sygnału kodowego, - zasilacz i układ sprzęgający.

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych

Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na pokłady statków powietrznych INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Sprawozdanie merytoryczne z wykonania projektu rozwojowego R00-O0066/3 Opracowanie technologii i stanowiska do optymalizacji zintegrowanego systemu awionicznego na

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu

Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Zakład Sieci (Z - 2) Koncepcja systemu analitycznego dla wspomagania rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w kierunku szybkiego i bardzo szybkiego Internetu Praca nr 02 30 001 1 Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH. z dnia 30 kwietnia 2009 r. Ministra Spraw Zagranicznych 68 Poz. 33 33 DECYZJA NR 27 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia i wdrożenia koncepcji informatyzacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397. DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 397 Zarząd Planowania Logistyki P4 DECYZJA Nr 444 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wprowadzania do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21. DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 stycznia 2014 r. Warszawa, dnia 22 stycznia 2014 r. Poz. 21 Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE POZWALAJĄCE EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE ZDALNIE ZARZĄDZAĆ OBIEKTAMI WALKI ELEKTRONICZNEJ Jarosław MILEWSKI*, j.milewski@wil.waw.pl Robert MATYSZKIEL*, r.matyszkiel@wil.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice

Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy BZP.27... Projekt: Przeprowadzenie analizy, wykonanie koncepcji systemu ERP dla Miasta Katowice Koncepcja wdrożenia systemu ERP w Urzędzie Miasta Katowice i jednostkach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo