NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!"

Transkrypt

1 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 2/2011r. NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! Ks. Janusz P. Krzysztof P. Teresa P. Igor P. Miros aw P. Grzegorz P. Agnieszka Admira Bogdan P. Krzysztof P. Karina Forever Young P. Kinga P. Ma gorzata W numerze m.in.: Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom Jajeczko Wielkanocne Wywiad z Pose Joann Fabisiak

2 2 Od Redakcji Szanujmy warto cz owieka Pragniemy eby ludzie czyli si - a nie dzielili na A, B i C. Szanujmy wolno cz owieka, nie narzucajmy ludziom stylu ycia. Realizacja naszej wizji sprawi, e b dzie ona pi knie z ka dym dniem. dziemy dumni i szcz liwi, i przysz o nam nie w tak pi knym kraju. Serdecznie zach cam Gdy ga nie pami ludzka dalej krzycz kamienie. Kardyna Stefan Wyszy ski Zofia Korzeniecka-Podrucka Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek Komunikaty Czas zbiórki dla Micha a na protezy planowali my na dwa i pó roku. To dzi ki Wam zamykamy si w roku. Przekazanie II etapu protez odb dzie si we Wrze niu. oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek dosta o zaproszenie do Brukseli i Francji od Dyrektora Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego P. Jaros awowa Gabryelczyka. ród 20 osób s nasi podopieczni oraz zas eni wolontariusze naszego Stowarzyszenia. Wyjazd planowany jest 4 wrze nia. Serdecznie dzi kujemy za zaproszenie. WYPE NIJ TWÓJ PIT SERCEM Przeka 1% podatku To proste! Kochani Wolontariusze i Sympatycy! oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek niesie pomoc najbardziej potrzebuj cym od 2007r. Mo liwe jest to tylko dzi ki Wam! Setki tysi cy ludzi zbiera plastikowe nakr tki, dzi ki którym uda o nam si pomóc wielu osobom w ci kiej sytuacji yciowej. Na Twoj pomoc czeka kolejnych kilkana cie osób... Pomó wype niaj c PIT to nic nie kosztuje.

3 3 Kochani Darczy cy, Korkowicze! Dzi kuj Wszystkim za w czenie si w akcj NAKR TKA, Wspania ej m odzie y pod kierownictwem swoich pedagogów, pomagaj c ludziom najbardziej pokrzywdzonym przez los dajecie si pozna jako ludzie szlachetni wra liwi na krzywd, cierpienie drugiego cz owieka. Pragn te podzi kowa instytucjom zaanga owanym w zbiórk nakr tek, a mianowicie: szko om, przedszkolom, wszystkim gminom samorz dowym, Ratuszowi m.st. Warszawa, dom i Prokuraturom, Policji, Stra y Miejskiej, Pa stwowej Stra y Po arnej, oraz innym instytucjom zaanga owanym w zbiórk nakr tek nadziei. Dzi kuj Wam z ca ego serca! Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek Zofia Korzeniecka - Podrucka Dzi kujemy: Spó ce DHL P. wiceprezesowi Igorowi Cabanowi, P. Miros awowi Olkowiczowi, Spó ce DHL Global Forwarding Sp. z o.o. P. wiceprezesowi Krzysztofowi Bielicowi, P. Karina Zdaniuk za zakup sto u do rehabilitacji dla Jowity, zbieraj i dostarczaj nakr tki. S zawsze sercem z Nami, P. Jaros awowi Gabrielowi Gabryelczykowi - Dyrektorowi Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego za otwarcie serca dla naszego Stowarzyszenia, P. Burmistrzowi Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Krzysztofowi Bugla za wspó prac z lud mi, P. Teresie Kudlickiej Prezes Zarz du Banku Spó dzielczego w P sku za wielkie serce, zrozumienie i niesienie pomocy Naszym podopiecznym, P. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Agnieszce K deja - od Pani Burmistrz da si wyczu wiele ciep a nie tylko na terenie Rembertowa, ale równie w ca ej Warszawie, P. Edycie Wuszter z firmy Hortex za przekazanie na potrzeby dnia dziecka pysznych soczków, P. Ewie Kurowskiej za zorganizowanie akcji Nakr tka na warszawskich Bielanach, P. Bogdanowi Wi niewskiemu za rejs dla Darka Oli skiego z odzi, który czeka na wózek a 40 lat, dzi ki oliborskiemu Stowarzyszeniu Dom Rodzina Cz owiek otrzyma go w zaledwie kilka miesi cy, P. Grzegorzowi Wolnemu - od pocz tku zwi zany sercem ze Stowarzyszeniem. Ostatnio otrzyma od dzieci chorych wielkie serce. Nie tylko doro li go kochaj, ale równie dzieci wiedz jego po wi cenie. P. Józefowi Melakowi.

4 4 Kochany DHL Po raz kolejny mogli my liczy na bezinteresown pomoc naszych Przyjació z DHLu. 18 maja kurier P. Grzegorz przywióz podarowany przez DHL wózek, który ma atwi nam transport nakr tek. Dzi kujemy! Telekomunikacja Polska Sk adamy wyrazy podzi kowania Dyrektorowi Regionu Centrum Grupy Telekomunikacji Polskiej S.A. p. Piotrowi Szarzy skiemu p. Kindze Matyjasik p. Ma gorzacie Kani Za prezenty dla dzieci i zbiórk odzie y dla rodziny z Popowa Dzi kujemy! Ksi a Orioni ci Dzi kujemy za okazan po raz kolejny pomoc dla Darka Oli skiego. Dzi ki wam Darek móg sp dzi tydzie w Warszawie oraz uczestniczy w obchodach Dnia Dziecka Dzieci-Dzieciom Dzi kujemy za przekazanie nowych ubra dla niemowlaków, dzieci i doros ych oraz za zeszyty. Szcz liwy ten dzie, kiedy zesz y si drogi oliborskiego Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Cz owiek oraz Fundacji Ksi dza Orione Czy my Dobro. Dzi ki ks. Januszowi Nowakowi FDP oraz zaanga owaniu si wolontariuszy w pomoc Stowarzyszeniu mo emy razem Czyni Dobro zawsze, czyni dobro wszystkim. Dzi kujemy!

5 5 Podzi kowanie dla OPS oliborz Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno cz owieka. oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek wraz z dzie mi zdrowymi i chorymi przesy a sentencj Kardyna a Stefana Wyszy skiego. Przesta my kr ci si wokó siebie, a pomy limy o niesieniu pomocy innym. Jeste my mocni w s owach, ale s abi w czynie. Cz owiek ujawnia swoj osobowo w sposobie traktowania innych. Nie wystarczy urodzi si cz owiekiem, trzeba jeszcze by cz owiekiem. Dialog w Urz dzie Zofia Korzeniecka-Podrucka Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina- Cz owiek aktywnie uczestniczy w debatach spo ecznych po wi conych sytuacji najbardziej potrzebuj cych. W czasie Komisji Dialogu Spo ecznego Dzielnicy oliborz Miasta Sto ecznego Warszawy staramy si walczy o stworzenie lepszych warunków dla osób chorych i pokrzywdzonych przez los. boko wierzymy, i nasza praca poci gnie wraz z nami szereg ludzi, którzy b szli z pomoc dla innych. Dla ludzi, którzy czekaj na pomoc. Serdecznie dzi kujemy Przewodnicz cej Komisji Dialogu Spo ecznego Pani Alicji Tyc za jej oddanie i trosk o podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Gor co wszystkich zach camy.

6 Numer 2/2011r. 6 Jajeczko Wielkanocne Jak co roku Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek oraz Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro sp dza wraz z podopiecznymi cudowne chwile. Chwile wzruszenia, wymiany prze dzieci jeszcze bardziej nas z czy y i ta wi trwa wiecznie. b dzie W tym dniu pocz stunek, prezenty oraz biegi. Liczymy dni kiedy znowu si spotkamy. To by o najsmaczniejsze jajeczko wielkanocne z naszymi Podopiecznymi. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno cz owieka.

7 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 7 cz owieka.

8 8 Majówka Uniwersytetu III Wieku Organizatorami tegorocznej majówki w Parku K pa Potocka byli: awomira Pie kowska, Burmistrz Dzielnicy oliborz - Krzysztof Bugla, Pani Pose Joanna Fabisiak. Wszyscy razem bawimy si, ciesz si dzieci i doro li zapominaj c o troskach i k opotach codziennych. czymy si wszyscy we wspólnej zabawie. Jarmark Europejski w Zielonce W dniu 7 maja b.r. w Gimnazjum im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego odby si Jarmark Europejski, w którym na zaproszenie naszej kochanej Pani Dyrektor Ireny Nowak i Gra yny Bie kowskiej mogli my uczestniczy. Cudownym m odym ludziom za ich prac i po wi cenie na rzecz najbardziej potrzebuj cych przekazali my podkoszulki z logiem naszego Stowarzyszenia. Dyrektor Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego - Pan Jaros aw Gabryelczyk ofiarowa zgromadzonej m odzie y notesy, a radny Dzielnicy oliborz Pan Roman Krakowski kalendarze i smycze. Naprawd nie potrzeba tak wiele, eby by cz owiekiem i nie przymyka oczu na ból i cierpienie ludzkie. Pomagajmy innym, bo jest bardzo mo liwe, e sami te o pomoc poprosimy.

9 9 Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom W dniu 6 czerwca w Pubie agiel oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek wraz z Fundacj Ksi dza Orione Czy my Dobro zorganizowa o Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom. ród wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci mo na by o znale : przywitanie dzieci chorych i zdrowych w tak bardzo s onecznym dniu; pocz stunek; zawody i gry w dzieci chorych ze zdrowymi; konkurs recytatorski; zabawa taneczna; przygotowanie dzieci przez Admira a Bogdana Wi niewskiego jak zachowywa si w trakcie rejsu (wi zanie liny, sygnalizacja d wi kowa z u yciem dzwona pok adowego, co oznaczaj komendy wyg aszane przez Admira a. Ide organizacji tego wi ta by a integracja dzieci chorych wraz z dzie mi zdrowymi. W trakcie licznych zabaw dzieci doskonale ze sob wspó pracowa y, ciesz c si z wzajemnego spotkania. Widoczny by u miech na ustach naszych 318 Pociech. Serdecznie Dzi kujemy Sponsorom za w czenie si w organizacj tego wi ta Dzieci: DHL, TP S.A., nieoficjalnej grupie kibiców klubu sportowego Legia Warszawa Forever Young, Zespo owi Charytatywnemu Caritas dzia aj cemu przy Parafii w. Alojzego Orione w Warszawie oraz firmom, które przeznaczy y dary dla Dzieci. Nieoficjalna grupa kibiców Forever Young kolejny raz stane a na wysoko ci zadania sponsoruj c pocz stunek, paczki dla dzieci, jak i równie grilla, którego nie potrafi zapewni OPS Dzielnicy oliborz m. st. Warszawa. Nasz Radny Roman Krakowski nie zapomnia o dzieciach przekazuj c komputer Adasiowi. Chore dzieci, którym w tym dniu spe ni y si marzenia prosi y o kolejne spotkanie z dzie mi zdrowymi. Spe nimy ich marzenie organizuj c kolejne podobne uroczysto ci.

10 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 10 cz owieka.

11 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 11 cz owieka.

12 12 O takich ludziach jak P. Joanna, która jest Pos em i nie zapomnia a o dzieciach oraz odzie y - pami tamy. Wywiad z Pose Joann Fabisiak Jest Pani pomys odawczyni Konkursu O miu Wspania ych. Co Pani inspirowa o, by go rozpocz? Na pomys organizacji Konkursu O miu Wspania ych wpad am na pocz tku lat 90-tych, gdy by am sekretarzem na oliborzu. Zachwyci y mnie spontaniczne inicjatywy m odych ludzi, skierowane do potrzebuj cych. Dowiedzia am si o uczennicach, które dobrowolnie zaanga owa y si w akcj noszenia obiadów ze sto ówki szkolnej do domów starszych, schorowanych osób. Zdawa am sobie spraw, e czas transformacji skutkowa wzrostem zachowa patologicznych w ród m odzie y, wi c uzna am za konieczne pokazanie pozytywnych wzorów. Tak narodzi a si idea Konkursu. Pozosta a kwestia nazwy. Uwa am, e western b dzie dobr formu, bo tam jest pokazane zmaganie dobra ze z em. Tak powsta a pierwsza nazwa Siedmiu Wspania ych, bo dzielnic Warszawy by o wówczas siedem, a to budzi o mi e skojarzenie z westernem, w którym siedmiu facetów wypowiada walk z u i wygrywa. Po roku ustrój stolicy si zmieni i tak pozostali my przy O miu Wspania ych. Dzi Konkurs realizowany jest w ca ej Polsce, a zwyci zcami zostaj m odzi ludzie, którzy przeciwstawiaj si uzale nieniom, przemocy i egoizmowi w rodowisku szkolnym, kole skim i rodzinnym, a promuj yczliwo i uczynno wobec potrzebuj cych pomocy ludzi. Jakie by y okoliczno ci powstania Fundacji wiat na Tak? Jakie s jej cele? Do za enia Fundacji zmobilizowali mnie uczestnicy Konkursu O miu Wspania ych, których przybywa o. Podczas eliminacji opowiadali o swojej pracy w wietlicach dzieci cych, szpitalach i hospicjach, ale wyra nie brakowa o im merytorycznego zaplecza, organizacji, od której otrzymaliby wsparcie. Tak wi c to oni i sympatycy Konkursu domagali si stworzenia formu y prawnej do dzia ania przede wszystkim w rodowisku szkolnym. Tak powsta y Kluby O miu M odzie owego Wolontariatu w szko ach i placówkach kulturalnych. Aby ogarn ruch spo eczny, opieraj cy si na wolontariacie, koniecznym by o powo anie organizacji pozarz dowej i tak w 1998 r. powsta a Fundacja wiat na Tak ukierunkowana na pomoc m odzie y, promocj pozytywnych postaw i systemowe wsparcie szkolnych klubów O miu M odzie owego Wolontariatu. D ugo zastanawiali my si nad nazw Fundacji. Wybrali my wiat na Tak bo chcia am, aby nios a ona dobry, optymistyczny przekaz. Dzi mog si pochwali, ze w ca ej Polsce jest ju 330 Klubów O miu, które skupiaj 6,5 tys. wolontariuszy. Fundacja wiat na Tak motywuje do organizowania lokalnych du ych akcji jak np. balu dla niepe nosprawnych, wigili dla dzieci z domu dziecka i Gal Konkursu O miu Wspania ych w miastach wojewódzkich. Podstaw dzia ania Klubów O miu jest opisana przeze mnie metoda wychowawcza Wolontariatwychowanie przez prac i pomoc s abszym. Zak ada ona przede wszystkim systematyczn prac na rzecz drugiego cz owieka i kszta towanie asnego charakteru. Klubowicze, pod czujnym okiem opiekuna i wybranych przez grup gospodarza i gospodyni, podejmuj na pocz tku roku zobowi zania np. opieki nad dzieckiem niepe nosprawnym, udzielania korepetycji abszym kolegom, opieki nad zwierz tami w schronisku, pomocy seniorom, a nawet odwiedzania chorych dzieci w szpitalach czy hospicjach. Kluby O miu s grupa wsparcia dla ka dego wolontariusza. Mog oni z kole ankami i kolegami podzieli si refleksjami z odbytych prac i uzyska od nich lub od opiekuna porad.

13 13 Jest Pani równie Pos em, w jakich komisjach Pani pracuje i co uda o si Pani w tej kadencji osi gn? Pracuj w dwóch komisjach sta ych: w Komisji Nauki, Edukacji i M odzie y, w której przewodnicz Podkomisji Sta ej ds. M odzie y, a tak e Komisji czno ci z Polakami za Granic pe ni c funkcj przewodnicz cej. W Komisji Edukacji, Nauki i M odzie y jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego koncentruje si na pracach zwi zanych z nauk i szkolnictwem wy szym. W tej kadencji przygotowali my sze ustaw, po wi conych nauce i now ustaw o szkolnictwie wy szym, a wi c stworzyli my konstytucj dla polskiej nauki. Musz si tak e pochwali, e jako przewodnicz cej Podkomisji ds. M odzie y uda o mi si doprowadzi do powo ania Narodowej Rady Organizacji M odzie owych. Próby jej utworzenia czynione by y od 20 lat, ale bez powodzenia. Teraz dzi ki jej istnieniu m odzie polska b dzie reprezentowana na forum europejskim. W Komisji czno ci z Polakami za Granic skoncentrowa am si na problemie dost pno ci nauki przedmiotów ojczystych dla wszystkich dzieci mieszkaj cych poza granicami kraju. Wiem, ze nie ma innej drogi, aby dziecko urodzone poza Polsk i wychowane w innym kraju mog o zachowa w asn to samo. Jak Pani godzi prac Pos a z prac w Fundacji, czy bycie Pos em pomaga, czy przeszkadza w prowadzeniu tej organizacji? Praca w Fundacji z m odzie pasjonuje mnie od 20 lat i j traktuj jako misj. Podobnie jak wolontariusze ja tak e nauczy am si w Fundacji wiele. Z pewno ci jestem bardziej kreatywna i twórcza, a to pomaga mi w pracy poselskiej. Dzi ki temu jestem bardziej wra liwa na potrzeby odwiedzaj cych mnie podczas dy urów warszawiaków. W zesz ym roku otrzyma a Pani od dzieci Order U miechu, jakie to wyró nienie mia o dla Pani znaczenie i czy wypi a Pani do dna szklank soku z cytryny? Order U miechu otrzyma am za prac wychowawcz z m odzie i jest to dla mnie niezwykle wa ne wyró nienie. By am wzruszona, gdy zgodnie z ceremoni pasowano mnie na Kawalera Orderu U miechu. Oczywi cie musia am wypi do dna szklank soku z cytryny. Zrobi am to bez problemu i nawet si u miechn am. Ostatnie pytanie dotyczy hymnu Fundacji wiat na Tak, który ma bardzo adne owa, kto je napisa? Nasz hymn Zmieniaj wiat na tak zna na pami ka dy klubowicz. piewamy go na pocz tku i na ko cu ka dej Gali Konkursu O miu Wspania ych. Oddaje on ducha Fundacji, zach ca do yczliwo ci, przyja ni, pracy dla drugiego cz owieka.s owa do hymnu Fundacji Zmieniaj wiat na tak napisa Andrzej Sobczak, a muzyk Robert Kalicki. ZMIENIAJ WIAT NA TAK Hymn M odych Wspania ych owa: Andrzej Sobczak / Muzyka: Robert Kalicki Dom rodzinny, Dzieci stwa jasny dom I d matki, co cie ki prostuje, No w pami ci Na przekór trudnym dniom - Kiedy innym ten obraz darujesz. Zawsze serce, Otwarte serce miej - Tylko przyja si liczy w potrzebie I gdy przyjdzie Na bliskich próby dzie, Nie stój z boku, lecz innym daj siebie. wiat na tak, wiat na tak. Zmieniaj wiat na tak! Serca nie miej ze ska y, jak o miu wspania ych! wiat na tak, wiat na tak, Zmieniaj wiat na tak, W ka dym ge cie i s owie Poka ludziom, e cz owiek Innym szcz cie powinien dzi da! Ludzie mówi, e w yciu tak ju jest I dzie jasny z ponurym si splata, Wi c twój u miech Niech nawet w porze ez Jak nadzieja niech b dzie skrzydlata. A gdy jeszcze Potrafisz silnym by, Kiedy innym potrzeba twej d oni, Wtedy powiesz: Dla wiata warto I za wspólnym marzeniem wci goni!

14 14 Podzi kowania dla Rembertowa Mo na da bardzo du o i zrani, a mo na bardzo malutko i serce rozradowa, jak by skrzyd a komu przypi do ramion. Dzi kujemy za pomoc potrzebuj cym Stowarzyszeniu Samorz dny Rembertów, w szczególno ci naszej Kochanej Dorocie d Ercerville-Mi dzyb ockiej oraz Kochanemu Tadeuszowi Witkowskiemu. Podzi kowania dla Wyszkowa Dla Was i dla Nas Przyjaciele to drobiazg, ale wspólnym wysi kiem mo emy przywróci sens ycia wielu pokrzywdzonym ludziom przez los. Dzi kujemy za aktywne zaanga owanie si ównego koordynatora Ani Prusionowskiej, a tak e Pani Dyrektor Hanny Dziubiel ze Szko y Podstawowej nr 1 w Wyszkowie. Podzi kowania dla Siedlec oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek dzi kuje za wk ad serca w prac na rzecz potrzebuj cych g ównemu koordynatorowi z Siedlec P. Ewie Maciejak z grup ludzi: Pani Joannie Kowalskiej-Wróbel - Dyrektor Zespo u Szkó nr2 w Siedlcach - za ogromny dar serca dla ludzi potrzebuj cych, promowanie i szerzenie idei wolontariatu Barbarze obacz Januszowi Mazurkowi Barbarze Murek Beacie Spyrzewskiej El biecie Mitura Marioli Rymuzie Agacie Miatkowskiej Agnieszce Lewockiej Ma gorzacie Wo niak Aldonie Chwedczuk Urszuli Ko uchowskiej Jadwidze Skup siostrze Agnieszce z Parafii Bo ego Cia a w Siedlcach Paniom Demianiuk i Dembowskiej ze szko y podstawowej nr 12 w Siedlcach Adzie Ca ej z Rodzicami Pani Somli ze szko y podstawowej nr 7

15 15 Wie ci z Halinowa Nasze dzieci wraz z rodzinami uzbiera y do tej pory 1308,53 kg., jest to wynik obejmuj cy czas konkursu. Pomimo uko czenia konkursu wiele osób donosi o kolejne kilogramy, tak wi c suma z ca pewno ci uleg a zmianie. Jeste my dumni, e mogli my tyle uzbiera. Gdy sobie u wiadomi am, e 1308 d oni dotyka o nakr tk by w czy si w ca akcj, to nie ukrywam, e ogarn o mnie ogromne wzruszenie. Pan Micha Mroczek jest ju znan osob nie tylko w naszej szkole, ale w ca ym Halinowie. Ka dy pyta ile jeszcze nale y przynie nakr tek, aby zrealizowa marzenie tego m odego cz owieka. Informacja o akcji zawarta zosta a w naszych semestralnych folderach, na akademiach oraz na g ównej uroczysto ci zwi zanej z ko cem roku. Pan Micha sta si idolem dla ma ych dzieci, m odzie y z gimnazjum, nauczycieli oraz wielu rodzin. Cieszy mnie fakt tak wielkiego zaanga owanie wielu ludzi, bo wiadczy to o ogromnej wra liwo ci ludzkiej oraz ch ci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu cz owiekowi. Jeszcze raz sprawdza si powiedzenie, e jak Polak chce - to potrafi. Pomimo trudu jaki w ylam podejmuj c si czynnej akcji, wiem, e dopóki b mia a si y, b z wielkim zaanga owaniem podejmowa si kolejnym wyzwaniom, bo warto robi wielkie rzeczy, chocia by dla miechu drugiego cz owieka. Wierz w to mocno, e pewnego dnia gdy Pan Micha dzie odbiera ostatni element protezy, zobacz u miech w którym b dzie odbija si szcz cie i ca e niebo. Ma gorzata Cudny Informacje, które zosta y umieszczone w szkolnym folderze /semestr II/ Góra nakr tek Nadzieja przychodzi do cz owieka wraz z drugim cz owiekiem Dante Alighieri Dnia 11 marca 2011r. w Auli Urz du Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawa odby si uroczysty akt przekazania pierwszego elementu protez dla pana Micha a Mroczka, finansowanych z funduszy uzyskanych w spo ecznej akcji gromadzenia i sprzeda y plastikowych nakr tek w ramach akcji NAKR TKA. Z uwagi na fakt, e wszyscy nasi wychowankowie (wraz z odzia em przedszkolnym) uczestnicz czynnie w akcji Góra nakr tek, 22 osobowa grupa uczniów wzi a udzia w w/w uroczysto ci. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów z naszej szko y wr czyli my Panu Micha owi ksi pt. Podaj mi dalej, z yli my yczenia oraz za piewali my radosn piosenk ycz c wiary, nadziei i mi ci. Dzieci Dzieciom Dnia 6 maja 2011r. z okazji Dnia Dziecka grupa uczniów z klas IV VI wzi a udzia w pikniku zorganizowanym przez oliborskie Zrzeszenie Dom Rodzina Cz owiek. Podczas imprezy mia y miejsce konkursy, wyst py, oraz wiele ró nych atrakcji (w tym grill). Spotkanie mia o wymiar integracyjny, poniewa na wspóln zabaw by y zaproszone dzieci zdrowe i niepe nosprawne. Uczniowie wrócili zadowoleni i pe ni wra. Do akcji trwaj cej od wrze nia 2010r. aktywnie czyli si równie uczniowie klas I-III. Jak wiadomo celem akcji jest zbiórka plastikowych nakr tek, których odbiorc jest oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek. Trud i zaanga owanie wielu uczniów oraz ich rodzin mo e si przyczyni do zrealizowania marze (protezy, wózek inwalidzki) wielu niepe nosprawnych ludzi, którzy bardzo licz na nasz pomoc. Uczniowie z klas I-III zebrali 101 kg. Akcja Góra nakr tek trwa nadal. Ju we wrze niu wszyscy b mogli przynie wakacyjne zbiory plastikowych nakr tek. Konkurs Góra nakr tek Laureaci konkursu z klas IV-VI.. W akcj zbierania nakr tek w czy y si równie przedszkolaki z naszego Przedszkola (20,9 kg) oraz gimnazjali ci (6,4 kg). cznie w ca ym roku szkolnym 2010/2011 zebrano 1308,53 kg. Mi o nam poinformowa wszystkich wolontariuszy, LOGO naszej szko y zosta o zamieszczone na stronie internetowej oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek (www.dom-rodzinaczlowiek.org/darczyncy.php). Za udzia w akcji dzi kujemy wszystkim uczniom, ich rodzinom, nauczycielom oraz pracownikom szko y.

16 16 Podzi kowanie za przekazanie ubranek dla ma ych dzieci podarowanych przez Caristas dla Stowarzyszenia. Ubranka trafi y do potrzebuj cych z Raci a.

17 17 Wi ziennictwo Jak pi kny jest dzie, kiedy zesz y si drogi oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek z lud mi z wi ziennictwa - P. pp k Ann Osowsk -Rembeck i P. kpt El biet Krakowsk. Serdecznie dzi kuj za wasze serca, za wielkie zaanga owanie w zbiórk nakr tek we wszystkich jednostkach wi ziennictwa, to ogromna pomoc dla naszych podopiecznych. Czy my Dobro, zawsze dobro.

18 18

19 19

20 20 Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Zielonce Miejskie Gimnazjum Ul. ukasi skiego 1/ Zielonka ko o Warszawy tel./fax: (22) tel. kom.: Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro ul. Lindleya Warszawa tel./fax: (22) tel. kom.: oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Adres do korespondencji oraz miejsce dostarczania nakr tek: "Pub agielek" ul. Wybrze e Gdy skie Warszawa tel. kom.: Chcesz do nas napisa? To aden problem, wy lij do nas swój list za pomoc poczty ! Redakcja G osu Sumienia: Zofia Korzeniecka-Podrucka, Sebastian Szumski, Iwona Glodi, Maciej Cieplak

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne

REGION MIGRODZKI -2- GMINNE WIESCI. upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe ne -2- GMINNE WIESCI REGION MIGRODZKI Program Aktywne wakacje - - nauka jazdy konnej w Nowym migrodzie upatrywali sobie ulubie ca. M odzie uczy a si te podstawowych wicze wolty erskich. Te zaj cia by y pe

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION

FUNDACJA PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION FUNDACJA M ODZIE OWEJ PRZEDSI BIORCZO CI JUNIOR ACHIEVEMENT FOUNDATION Sprawozdanie merytoryczne za rok 2006 stycze grudzie 2006 Dzie przedsi biorczo ci III edycja "Dnia przedsi biorczo ci" odby a si 15

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ poniedzia ek, 20 listopada 2006 str. 1 masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 1,50 z³ poniedzia ek 20 listopada 2006 r. Nr 24/163/2006 Rok IV tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym

Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Zasady miłoœci. Jak mądrze kochać i być kochanym Autor: Richard Templar Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-2260-3 Tytuł oryginału:

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami

Miêdzy rodzicami a dzieæmi. Przyjazne kontakty z pociechami Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog ksiazek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji

KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji KAZIMIERZ BARTOSZEWICZ WOJNA YDOWSKA W ROKU 1859 (POCZ TKI ASYMILACYI I ANTISEMITYZMU.) W edycji 1 I. Po latach odr twienia i przygn bienia, spowodowanego kl ska, roku 1831, zacz si kolo roku 1840 budzi

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo