NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI!"

Transkrypt

1 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 2/2011r. NIE DAJMY SERCU PRZESTA BI! Ks. Janusz P. Krzysztof P. Teresa P. Igor P. Miros aw P. Grzegorz P. Agnieszka Admira Bogdan P. Krzysztof P. Karina Forever Young P. Kinga P. Ma gorzata W numerze m.in.: Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom Jajeczko Wielkanocne Wywiad z Pose Joann Fabisiak

2 2 Od Redakcji Szanujmy warto cz owieka Pragniemy eby ludzie czyli si - a nie dzielili na A, B i C. Szanujmy wolno cz owieka, nie narzucajmy ludziom stylu ycia. Realizacja naszej wizji sprawi, e b dzie ona pi knie z ka dym dniem. dziemy dumni i szcz liwi, i przysz o nam nie w tak pi knym kraju. Serdecznie zach cam Gdy ga nie pami ludzka dalej krzycz kamienie. Kardyna Stefan Wyszy ski Zofia Korzeniecka-Podrucka Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek Komunikaty Czas zbiórki dla Micha a na protezy planowali my na dwa i pó roku. To dzi ki Wam zamykamy si w roku. Przekazanie II etapu protez odb dzie si we Wrze niu. oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek dosta o zaproszenie do Brukseli i Francji od Dyrektora Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego P. Jaros awowa Gabryelczyka. ród 20 osób s nasi podopieczni oraz zas eni wolontariusze naszego Stowarzyszenia. Wyjazd planowany jest 4 wrze nia. Serdecznie dzi kujemy za zaproszenie. WYPE NIJ TWÓJ PIT SERCEM Przeka 1% podatku To proste! Kochani Wolontariusze i Sympatycy! oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek niesie pomoc najbardziej potrzebuj cym od 2007r. Mo liwe jest to tylko dzi ki Wam! Setki tysi cy ludzi zbiera plastikowe nakr tki, dzi ki którym uda o nam si pomóc wielu osobom w ci kiej sytuacji yciowej. Na Twoj pomoc czeka kolejnych kilkana cie osób... Pomó wype niaj c PIT to nic nie kosztuje.

3 3 Kochani Darczy cy, Korkowicze! Dzi kuj Wszystkim za w czenie si w akcj NAKR TKA, Wspania ej m odzie y pod kierownictwem swoich pedagogów, pomagaj c ludziom najbardziej pokrzywdzonym przez los dajecie si pozna jako ludzie szlachetni wra liwi na krzywd, cierpienie drugiego cz owieka. Pragn te podzi kowa instytucjom zaanga owanym w zbiórk nakr tek, a mianowicie: szko om, przedszkolom, wszystkim gminom samorz dowym, Ratuszowi m.st. Warszawa, dom i Prokuraturom, Policji, Stra y Miejskiej, Pa stwowej Stra y Po arnej, oraz innym instytucjom zaanga owanym w zbiórk nakr tek nadziei. Dzi kuj Wam z ca ego serca! Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek Zofia Korzeniecka - Podrucka Dzi kujemy: Spó ce DHL P. wiceprezesowi Igorowi Cabanowi, P. Miros awowi Olkowiczowi, Spó ce DHL Global Forwarding Sp. z o.o. P. wiceprezesowi Krzysztofowi Bielicowi, P. Karina Zdaniuk za zakup sto u do rehabilitacji dla Jowity, zbieraj i dostarczaj nakr tki. S zawsze sercem z Nami, P. Jaros awowi Gabrielowi Gabryelczykowi - Dyrektorowi Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego za otwarcie serca dla naszego Stowarzyszenia, P. Burmistrzowi Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Krzysztofowi Bugla za wspó prac z lud mi, P. Teresie Kudlickiej Prezes Zarz du Banku Spó dzielczego w P sku za wielkie serce, zrozumienie i niesienie pomocy Naszym podopiecznym, P. Burmistrz Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy Agnieszce K deja - od Pani Burmistrz da si wyczu wiele ciep a nie tylko na terenie Rembertowa, ale równie w ca ej Warszawie, P. Edycie Wuszter z firmy Hortex za przekazanie na potrzeby dnia dziecka pysznych soczków, P. Ewie Kurowskiej za zorganizowanie akcji Nakr tka na warszawskich Bielanach, P. Bogdanowi Wi niewskiemu za rejs dla Darka Oli skiego z odzi, który czeka na wózek a 40 lat, dzi ki oliborskiemu Stowarzyszeniu Dom Rodzina Cz owiek otrzyma go w zaledwie kilka miesi cy, P. Grzegorzowi Wolnemu - od pocz tku zwi zany sercem ze Stowarzyszeniem. Ostatnio otrzyma od dzieci chorych wielkie serce. Nie tylko doro li go kochaj, ale równie dzieci wiedz jego po wi cenie. P. Józefowi Melakowi.

4 4 Kochany DHL Po raz kolejny mogli my liczy na bezinteresown pomoc naszych Przyjació z DHLu. 18 maja kurier P. Grzegorz przywióz podarowany przez DHL wózek, który ma atwi nam transport nakr tek. Dzi kujemy! Telekomunikacja Polska Sk adamy wyrazy podzi kowania Dyrektorowi Regionu Centrum Grupy Telekomunikacji Polskiej S.A. p. Piotrowi Szarzy skiemu p. Kindze Matyjasik p. Ma gorzacie Kani Za prezenty dla dzieci i zbiórk odzie y dla rodziny z Popowa Dzi kujemy! Ksi a Orioni ci Dzi kujemy za okazan po raz kolejny pomoc dla Darka Oli skiego. Dzi ki wam Darek móg sp dzi tydzie w Warszawie oraz uczestniczy w obchodach Dnia Dziecka Dzieci-Dzieciom Dzi kujemy za przekazanie nowych ubra dla niemowlaków, dzieci i doros ych oraz za zeszyty. Szcz liwy ten dzie, kiedy zesz y si drogi oliborskiego Stowarzyszenia Dom-Rodzina-Cz owiek oraz Fundacji Ksi dza Orione Czy my Dobro. Dzi ki ks. Januszowi Nowakowi FDP oraz zaanga owaniu si wolontariuszy w pomoc Stowarzyszeniu mo emy razem Czyni Dobro zawsze, czyni dobro wszystkim. Dzi kujemy!

5 5 Podzi kowanie dla OPS oliborz Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno cz owieka. oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek wraz z dzie mi zdrowymi i chorymi przesy a sentencj Kardyna a Stefana Wyszy skiego. Przesta my kr ci si wokó siebie, a pomy limy o niesieniu pomocy innym. Jeste my mocni w s owach, ale s abi w czynie. Cz owiek ujawnia swoj osobowo w sposobie traktowania innych. Nie wystarczy urodzi si cz owiekiem, trzeba jeszcze by cz owiekiem. Dialog w Urz dzie Zofia Korzeniecka-Podrucka Prezes oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina- Cz owiek aktywnie uczestniczy w debatach spo ecznych po wi conych sytuacji najbardziej potrzebuj cych. W czasie Komisji Dialogu Spo ecznego Dzielnicy oliborz Miasta Sto ecznego Warszawy staramy si walczy o stworzenie lepszych warunków dla osób chorych i pokrzywdzonych przez los. boko wierzymy, i nasza praca poci gnie wraz z nami szereg ludzi, którzy b szli z pomoc dla innych. Dla ludzi, którzy czekaj na pomoc. Serdecznie dzi kujemy Przewodnicz cej Komisji Dialogu Spo ecznego Pani Alicji Tyc za jej oddanie i trosk o podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Gor co wszystkich zach camy.

6 Numer 2/2011r. 6 Jajeczko Wielkanocne Jak co roku Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek oraz Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro sp dza wraz z podopiecznymi cudowne chwile. Chwile wzruszenia, wymiany prze dzieci jeszcze bardziej nas z czy y i ta wi trwa wiecznie. b dzie W tym dniu pocz stunek, prezenty oraz biegi. Liczymy dni kiedy znowu si spotkamy. To by o najsmaczniejsze jajeczko wielkanocne z naszymi Podopiecznymi. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno cz owieka.

7 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 7 cz owieka.

8 8 Majówka Uniwersytetu III Wieku Organizatorami tegorocznej majówki w Parku K pa Potocka byli: awomira Pie kowska, Burmistrz Dzielnicy oliborz - Krzysztof Bugla, Pani Pose Joanna Fabisiak. Wszyscy razem bawimy si, ciesz si dzieci i doro li zapominaj c o troskach i k opotach codziennych. czymy si wszyscy we wspólnej zabawie. Jarmark Europejski w Zielonce W dniu 7 maja b.r. w Gimnazjum im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego odby si Jarmark Europejski, w którym na zaproszenie naszej kochanej Pani Dyrektor Ireny Nowak i Gra yny Bie kowskiej mogli my uczestniczy. Cudownym m odym ludziom za ich prac i po wi cenie na rzecz najbardziej potrzebuj cych przekazali my podkoszulki z logiem naszego Stowarzyszenia. Dyrektor Departamentu Europos a Paw a Zalewskiego - Pan Jaros aw Gabryelczyk ofiarowa zgromadzonej m odzie y notesy, a radny Dzielnicy oliborz Pan Roman Krakowski kalendarze i smycze. Naprawd nie potrzeba tak wiele, eby by cz owiekiem i nie przymyka oczu na ból i cierpienie ludzkie. Pomagajmy innym, bo jest bardzo mo liwe, e sami te o pomoc poprosimy.

9 9 Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom W dniu 6 czerwca w Pubie agiel oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek wraz z Fundacj Ksi dza Orione Czy my Dobro zorganizowa o Dzie Dziecka Dzieci-Dzieciom. ród wielu atrakcji przygotowanych dla dzieci mo na by o znale : przywitanie dzieci chorych i zdrowych w tak bardzo s onecznym dniu; pocz stunek; zawody i gry w dzieci chorych ze zdrowymi; konkurs recytatorski; zabawa taneczna; przygotowanie dzieci przez Admira a Bogdana Wi niewskiego jak zachowywa si w trakcie rejsu (wi zanie liny, sygnalizacja d wi kowa z u yciem dzwona pok adowego, co oznaczaj komendy wyg aszane przez Admira a. Ide organizacji tego wi ta by a integracja dzieci chorych wraz z dzie mi zdrowymi. W trakcie licznych zabaw dzieci doskonale ze sob wspó pracowa y, ciesz c si z wzajemnego spotkania. Widoczny by u miech na ustach naszych 318 Pociech. Serdecznie Dzi kujemy Sponsorom za w czenie si w organizacj tego wi ta Dzieci: DHL, TP S.A., nieoficjalnej grupie kibiców klubu sportowego Legia Warszawa Forever Young, Zespo owi Charytatywnemu Caritas dzia aj cemu przy Parafii w. Alojzego Orione w Warszawie oraz firmom, które przeznaczy y dary dla Dzieci. Nieoficjalna grupa kibiców Forever Young kolejny raz stane a na wysoko ci zadania sponsoruj c pocz stunek, paczki dla dzieci, jak i równie grilla, którego nie potrafi zapewni OPS Dzielnicy oliborz m. st. Warszawa. Nasz Radny Roman Krakowski nie zapomnia o dzieciach przekazuj c komputer Adasiowi. Chore dzieci, którym w tym dniu spe ni y si marzenia prosi y o kolejne spotkanie z dzie mi zdrowymi. Spe nimy ich marzenie organizuj c kolejne podobne uroczysto ci.

10 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 10 cz owieka.

11 Numer 2/2011r. Nasz cel to niesienie pomocy pokrzywdzonym, biednym ludziom i walka o godno 11 cz owieka.

12 12 O takich ludziach jak P. Joanna, która jest Pos em i nie zapomnia a o dzieciach oraz odzie y - pami tamy. Wywiad z Pose Joann Fabisiak Jest Pani pomys odawczyni Konkursu O miu Wspania ych. Co Pani inspirowa o, by go rozpocz? Na pomys organizacji Konkursu O miu Wspania ych wpad am na pocz tku lat 90-tych, gdy by am sekretarzem na oliborzu. Zachwyci y mnie spontaniczne inicjatywy m odych ludzi, skierowane do potrzebuj cych. Dowiedzia am si o uczennicach, które dobrowolnie zaanga owa y si w akcj noszenia obiadów ze sto ówki szkolnej do domów starszych, schorowanych osób. Zdawa am sobie spraw, e czas transformacji skutkowa wzrostem zachowa patologicznych w ród m odzie y, wi c uzna am za konieczne pokazanie pozytywnych wzorów. Tak narodzi a si idea Konkursu. Pozosta a kwestia nazwy. Uwa am, e western b dzie dobr formu, bo tam jest pokazane zmaganie dobra ze z em. Tak powsta a pierwsza nazwa Siedmiu Wspania ych, bo dzielnic Warszawy by o wówczas siedem, a to budzi o mi e skojarzenie z westernem, w którym siedmiu facetów wypowiada walk z u i wygrywa. Po roku ustrój stolicy si zmieni i tak pozostali my przy O miu Wspania ych. Dzi Konkurs realizowany jest w ca ej Polsce, a zwyci zcami zostaj m odzi ludzie, którzy przeciwstawiaj si uzale nieniom, przemocy i egoizmowi w rodowisku szkolnym, kole skim i rodzinnym, a promuj yczliwo i uczynno wobec potrzebuj cych pomocy ludzi. Jakie by y okoliczno ci powstania Fundacji wiat na Tak? Jakie s jej cele? Do za enia Fundacji zmobilizowali mnie uczestnicy Konkursu O miu Wspania ych, których przybywa o. Podczas eliminacji opowiadali o swojej pracy w wietlicach dzieci cych, szpitalach i hospicjach, ale wyra nie brakowa o im merytorycznego zaplecza, organizacji, od której otrzymaliby wsparcie. Tak wi c to oni i sympatycy Konkursu domagali si stworzenia formu y prawnej do dzia ania przede wszystkim w rodowisku szkolnym. Tak powsta y Kluby O miu M odzie owego Wolontariatu w szko ach i placówkach kulturalnych. Aby ogarn ruch spo eczny, opieraj cy si na wolontariacie, koniecznym by o powo anie organizacji pozarz dowej i tak w 1998 r. powsta a Fundacja wiat na Tak ukierunkowana na pomoc m odzie y, promocj pozytywnych postaw i systemowe wsparcie szkolnych klubów O miu M odzie owego Wolontariatu. D ugo zastanawiali my si nad nazw Fundacji. Wybrali my wiat na Tak bo chcia am, aby nios a ona dobry, optymistyczny przekaz. Dzi mog si pochwali, ze w ca ej Polsce jest ju 330 Klubów O miu, które skupiaj 6,5 tys. wolontariuszy. Fundacja wiat na Tak motywuje do organizowania lokalnych du ych akcji jak np. balu dla niepe nosprawnych, wigili dla dzieci z domu dziecka i Gal Konkursu O miu Wspania ych w miastach wojewódzkich. Podstaw dzia ania Klubów O miu jest opisana przeze mnie metoda wychowawcza Wolontariatwychowanie przez prac i pomoc s abszym. Zak ada ona przede wszystkim systematyczn prac na rzecz drugiego cz owieka i kszta towanie asnego charakteru. Klubowicze, pod czujnym okiem opiekuna i wybranych przez grup gospodarza i gospodyni, podejmuj na pocz tku roku zobowi zania np. opieki nad dzieckiem niepe nosprawnym, udzielania korepetycji abszym kolegom, opieki nad zwierz tami w schronisku, pomocy seniorom, a nawet odwiedzania chorych dzieci w szpitalach czy hospicjach. Kluby O miu s grupa wsparcia dla ka dego wolontariusza. Mog oni z kole ankami i kolegami podzieli si refleksjami z odbytych prac i uzyska od nich lub od opiekuna porad.

13 13 Jest Pani równie Pos em, w jakich komisjach Pani pracuje i co uda o si Pani w tej kadencji osi gn? Pracuj w dwóch komisjach sta ych: w Komisji Nauki, Edukacji i M odzie y, w której przewodnicz Podkomisji Sta ej ds. M odzie y, a tak e Komisji czno ci z Polakami za Granic pe ni c funkcj przewodnicz cej. W Komisji Edukacji, Nauki i M odzie y jako pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego koncentruje si na pracach zwi zanych z nauk i szkolnictwem wy szym. W tej kadencji przygotowali my sze ustaw, po wi conych nauce i now ustaw o szkolnictwie wy szym, a wi c stworzyli my konstytucj dla polskiej nauki. Musz si tak e pochwali, e jako przewodnicz cej Podkomisji ds. M odzie y uda o mi si doprowadzi do powo ania Narodowej Rady Organizacji M odzie owych. Próby jej utworzenia czynione by y od 20 lat, ale bez powodzenia. Teraz dzi ki jej istnieniu m odzie polska b dzie reprezentowana na forum europejskim. W Komisji czno ci z Polakami za Granic skoncentrowa am si na problemie dost pno ci nauki przedmiotów ojczystych dla wszystkich dzieci mieszkaj cych poza granicami kraju. Wiem, ze nie ma innej drogi, aby dziecko urodzone poza Polsk i wychowane w innym kraju mog o zachowa w asn to samo. Jak Pani godzi prac Pos a z prac w Fundacji, czy bycie Pos em pomaga, czy przeszkadza w prowadzeniu tej organizacji? Praca w Fundacji z m odzie pasjonuje mnie od 20 lat i j traktuj jako misj. Podobnie jak wolontariusze ja tak e nauczy am si w Fundacji wiele. Z pewno ci jestem bardziej kreatywna i twórcza, a to pomaga mi w pracy poselskiej. Dzi ki temu jestem bardziej wra liwa na potrzeby odwiedzaj cych mnie podczas dy urów warszawiaków. W zesz ym roku otrzyma a Pani od dzieci Order U miechu, jakie to wyró nienie mia o dla Pani znaczenie i czy wypi a Pani do dna szklank soku z cytryny? Order U miechu otrzyma am za prac wychowawcz z m odzie i jest to dla mnie niezwykle wa ne wyró nienie. By am wzruszona, gdy zgodnie z ceremoni pasowano mnie na Kawalera Orderu U miechu. Oczywi cie musia am wypi do dna szklank soku z cytryny. Zrobi am to bez problemu i nawet si u miechn am. Ostatnie pytanie dotyczy hymnu Fundacji wiat na Tak, który ma bardzo adne owa, kto je napisa? Nasz hymn Zmieniaj wiat na tak zna na pami ka dy klubowicz. piewamy go na pocz tku i na ko cu ka dej Gali Konkursu O miu Wspania ych. Oddaje on ducha Fundacji, zach ca do yczliwo ci, przyja ni, pracy dla drugiego cz owieka.s owa do hymnu Fundacji Zmieniaj wiat na tak napisa Andrzej Sobczak, a muzyk Robert Kalicki. ZMIENIAJ WIAT NA TAK Hymn M odych Wspania ych owa: Andrzej Sobczak / Muzyka: Robert Kalicki Dom rodzinny, Dzieci stwa jasny dom I d matki, co cie ki prostuje, No w pami ci Na przekór trudnym dniom - Kiedy innym ten obraz darujesz. Zawsze serce, Otwarte serce miej - Tylko przyja si liczy w potrzebie I gdy przyjdzie Na bliskich próby dzie, Nie stój z boku, lecz innym daj siebie. wiat na tak, wiat na tak. Zmieniaj wiat na tak! Serca nie miej ze ska y, jak o miu wspania ych! wiat na tak, wiat na tak, Zmieniaj wiat na tak, W ka dym ge cie i s owie Poka ludziom, e cz owiek Innym szcz cie powinien dzi da! Ludzie mówi, e w yciu tak ju jest I dzie jasny z ponurym si splata, Wi c twój u miech Niech nawet w porze ez Jak nadzieja niech b dzie skrzydlata. A gdy jeszcze Potrafisz silnym by, Kiedy innym potrzeba twej d oni, Wtedy powiesz: Dla wiata warto I za wspólnym marzeniem wci goni!

14 14 Podzi kowania dla Rembertowa Mo na da bardzo du o i zrani, a mo na bardzo malutko i serce rozradowa, jak by skrzyd a komu przypi do ramion. Dzi kujemy za pomoc potrzebuj cym Stowarzyszeniu Samorz dny Rembertów, w szczególno ci naszej Kochanej Dorocie d Ercerville-Mi dzyb ockiej oraz Kochanemu Tadeuszowi Witkowskiemu. Podzi kowania dla Wyszkowa Dla Was i dla Nas Przyjaciele to drobiazg, ale wspólnym wysi kiem mo emy przywróci sens ycia wielu pokrzywdzonym ludziom przez los. Dzi kujemy za aktywne zaanga owanie si ównego koordynatora Ani Prusionowskiej, a tak e Pani Dyrektor Hanny Dziubiel ze Szko y Podstawowej nr 1 w Wyszkowie. Podzi kowania dla Siedlec oliborskie Stowarzyszenie Dom-Rodzina-Cz owiek dzi kuje za wk ad serca w prac na rzecz potrzebuj cych g ównemu koordynatorowi z Siedlec P. Ewie Maciejak z grup ludzi: Pani Joannie Kowalskiej-Wróbel - Dyrektor Zespo u Szkó nr2 w Siedlcach - za ogromny dar serca dla ludzi potrzebuj cych, promowanie i szerzenie idei wolontariatu Barbarze obacz Januszowi Mazurkowi Barbarze Murek Beacie Spyrzewskiej El biecie Mitura Marioli Rymuzie Agacie Miatkowskiej Agnieszce Lewockiej Ma gorzacie Wo niak Aldonie Chwedczuk Urszuli Ko uchowskiej Jadwidze Skup siostrze Agnieszce z Parafii Bo ego Cia a w Siedlcach Paniom Demianiuk i Dembowskiej ze szko y podstawowej nr 12 w Siedlcach Adzie Ca ej z Rodzicami Pani Somli ze szko y podstawowej nr 7

15 15 Wie ci z Halinowa Nasze dzieci wraz z rodzinami uzbiera y do tej pory 1308,53 kg., jest to wynik obejmuj cy czas konkursu. Pomimo uko czenia konkursu wiele osób donosi o kolejne kilogramy, tak wi c suma z ca pewno ci uleg a zmianie. Jeste my dumni, e mogli my tyle uzbiera. Gdy sobie u wiadomi am, e 1308 d oni dotyka o nakr tk by w czy si w ca akcj, to nie ukrywam, e ogarn o mnie ogromne wzruszenie. Pan Micha Mroczek jest ju znan osob nie tylko w naszej szkole, ale w ca ym Halinowie. Ka dy pyta ile jeszcze nale y przynie nakr tek, aby zrealizowa marzenie tego m odego cz owieka. Informacja o akcji zawarta zosta a w naszych semestralnych folderach, na akademiach oraz na g ównej uroczysto ci zwi zanej z ko cem roku. Pan Micha sta si idolem dla ma ych dzieci, m odzie y z gimnazjum, nauczycieli oraz wielu rodzin. Cieszy mnie fakt tak wielkiego zaanga owanie wielu ludzi, bo wiadczy to o ogromnej wra liwo ci ludzkiej oraz ch ci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu cz owiekowi. Jeszcze raz sprawdza si powiedzenie, e jak Polak chce - to potrafi. Pomimo trudu jaki w ylam podejmuj c si czynnej akcji, wiem, e dopóki b mia a si y, b z wielkim zaanga owaniem podejmowa si kolejnym wyzwaniom, bo warto robi wielkie rzeczy, chocia by dla miechu drugiego cz owieka. Wierz w to mocno, e pewnego dnia gdy Pan Micha dzie odbiera ostatni element protezy, zobacz u miech w którym b dzie odbija si szcz cie i ca e niebo. Ma gorzata Cudny Informacje, które zosta y umieszczone w szkolnym folderze /semestr II/ Góra nakr tek Nadzieja przychodzi do cz owieka wraz z drugim cz owiekiem Dante Alighieri Dnia 11 marca 2011r. w Auli Urz du Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawa odby si uroczysty akt przekazania pierwszego elementu protez dla pana Micha a Mroczka, finansowanych z funduszy uzyskanych w spo ecznej akcji gromadzenia i sprzeda y plastikowych nakr tek w ramach akcji NAKR TKA. Z uwagi na fakt, e wszyscy nasi wychowankowie (wraz z odzia em przedszkolnym) uczestnicz czynnie w akcji Góra nakr tek, 22 osobowa grupa uczniów wzi a udzia w w/w uroczysto ci. W imieniu Dyrekcji, nauczycieli i uczniów z naszej szko y wr czyli my Panu Micha owi ksi pt. Podaj mi dalej, z yli my yczenia oraz za piewali my radosn piosenk ycz c wiary, nadziei i mi ci. Dzieci Dzieciom Dnia 6 maja 2011r. z okazji Dnia Dziecka grupa uczniów z klas IV VI wzi a udzia w pikniku zorganizowanym przez oliborskie Zrzeszenie Dom Rodzina Cz owiek. Podczas imprezy mia y miejsce konkursy, wyst py, oraz wiele ró nych atrakcji (w tym grill). Spotkanie mia o wymiar integracyjny, poniewa na wspóln zabaw by y zaproszone dzieci zdrowe i niepe nosprawne. Uczniowie wrócili zadowoleni i pe ni wra. Do akcji trwaj cej od wrze nia 2010r. aktywnie czyli si równie uczniowie klas I-III. Jak wiadomo celem akcji jest zbiórka plastikowych nakr tek, których odbiorc jest oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek. Trud i zaanga owanie wielu uczniów oraz ich rodzin mo e si przyczyni do zrealizowania marze (protezy, wózek inwalidzki) wielu niepe nosprawnych ludzi, którzy bardzo licz na nasz pomoc. Uczniowie z klas I-III zebrali 101 kg. Akcja Góra nakr tek trwa nadal. Ju we wrze niu wszyscy b mogli przynie wakacyjne zbiory plastikowych nakr tek. Konkurs Góra nakr tek Laureaci konkursu z klas IV-VI.. W akcj zbierania nakr tek w czy y si równie przedszkolaki z naszego Przedszkola (20,9 kg) oraz gimnazjali ci (6,4 kg). cznie w ca ym roku szkolnym 2010/2011 zebrano 1308,53 kg. Mi o nam poinformowa wszystkich wolontariuszy, LOGO naszej szko y zosta o zamieszczone na stronie internetowej oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek (www.dom-rodzinaczlowiek.org/darczyncy.php). Za udzia w akcji dzi kujemy wszystkim uczniom, ich rodzinom, nauczycielom oraz pracownikom szko y.

16 16 Podzi kowanie za przekazanie ubranek dla ma ych dzieci podarowanych przez Caristas dla Stowarzyszenia. Ubranka trafi y do potrzebuj cych z Raci a.

17 17 Wi ziennictwo Jak pi kny jest dzie, kiedy zesz y si drogi oliborskiego Stowarzyszenia Dom Rodzina Cz owiek z lud mi z wi ziennictwa - P. pp k Ann Osowsk -Rembeck i P. kpt El biet Krakowsk. Serdecznie dzi kuj za wasze serca, za wielkie zaanga owanie w zbiórk nakr tek we wszystkich jednostkach wi ziennictwa, to ogromna pomoc dla naszych podopiecznych. Czy my Dobro, zawsze dobro.

18 18

19 19

20 20 Miejskie Gimnazjum im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Zielonce Miejskie Gimnazjum Ul. ukasi skiego 1/ Zielonka ko o Warszawy tel./fax: (22) tel. kom.: Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro ul. Lindleya Warszawa tel./fax: (22) tel. kom.: oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Adres do korespondencji oraz miejsce dostarczania nakr tek: "Pub agielek" ul. Wybrze e Gdy skie Warszawa tel. kom.: Chcesz do nas napisa? To aden problem, wy lij do nas swój list za pomoc poczty ! Redakcja G osu Sumienia: Zofia Korzeniecka-Podrucka, Sebastian Szumski, Iwona Glodi, Maciej Cieplak

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT SZKOLNY Inspiracją do napisania programu i założenia w mojej szkole wolontariatu były słowa Krzysztofa Zanussiego: Jeśli chcesz zrobić coś dobrze, nie odkładaj tego na jutro, zrób

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego

50. rocznica urodzin ks. Andrzeja Sowińskiego GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE Numer 7 (113) Mierzeszyn, 15 marca 2014 r. ISSN 2082-0089 Rok 5 UROCZYSTOŚĆ 110. ROCZNICY MSZY ŚWIĘTEJ PRYMICYJNEJ KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA POD

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie!

W wakacje bliżej pracy Stać cię na to wyzwanie! TAI Press 0707115750301 Kurier Szczeciński z dnia 2007-07-24 W wakacje bliżej pracy W NAJBLIŻSZY czwartek startują letnie warsztaty aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Świetna zabawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów

Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Regulamin konkursu plastycznego ogłoszonego z okazji obchodów Światowego Dnia AIDS w Województwie Łódzkim przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz Wojewódzką Stację Sanitarno

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne

REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne : www.gminastezyca.pl 2 Cel Konkursu 3 Założenia ogólne REGULAMIN KONKURSU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Stężyca zwany dalej Organizatorem. 2. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora - na tablicy ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI

Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Przykładowy konspekt lekcji dla uczniów klas IV-VI Temat: Nie jesteś sam. Cele ogólne: Dostrzeganie różnorodności postaw i zachowań ludzi. Rozumienie problemu samotności z powodu trudnej sytuacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO KAMPANII INFORMACYJNEJ PORZUCONE-NIEPEŁNOSPRAWNE pt. Mój niepełnosprawny Przyjaciel 1 Organizator Konkursu 1. Organizatorem konkursu plastycznego pt. Mój niepełnosprawny

Bardziej szczegółowo

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS

Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS Regulamin członkostwa w Klubie Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS 1. Regulamin określa tryb działania Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS zwanego dalej Klubem IMPULS. 1 2. Klub IMPULS zrzesza

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik

Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych. Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych Barbara Czołnik Edukacja leśna społeczeństwa w Lasach Państwowych rozwijana jest już od 33 lat 1983 r. otwarcie pierwszej wystawy stałej Muzeum Leśnictwa

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016 Załącznik nr 1 Plan wychowawczy Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej na rok szkolny 2015/2016 L p Zadania Odpowiedzialni Termin realizacji CEL: WPAJAĆ PATRIOTYZM I POSTAWY PATRIOTYCZNE 1. Zrealizować na godzinach

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

KONKURS PLASTYCZNY. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.

KONKURS PLASTYCZNY. Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. KONKURS PLASTYCZNY Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas. (Flora Edwards) ORGANIZATOR: Fundacja Pomocy Dzieciom MAGIA Zaprasza dzieci

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks.

oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. 1 oliborskie Stowarzyszenie Dom Rodzina Cz owiek Prezes Zofia Korzeniecka-Podrucka Fundacja Ksi dza Orione Czy my Dobro Prezes ks. Janusz Nowak FDP Numer 1/2011r. A w numerze m.in.: Wspomnienie zmar ego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014.

Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska za rok 2014. Lublin, dnia 19 lutego 2015 r. Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Koła Regionalnego Instytutu Audytorów. I. W celu realizacji obowiązku określonego w paragrafie 7 pkt.8 Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK Aktualności Zawody Skate Jam w Okonku Burmistrz Miasta i Gminy Okonek i Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Okonku w ramach II GMINNYCH DNI PROFILAKTYKI I PROMOCJI ZDROWIA OKONEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-hindi Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! स म गल भव młodej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-chiński Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 młodej parze Wszystkiego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY

Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Gimnazjum im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY WSPÓŁPRACA SZKOLNEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Z ORGANAMI SZKOŁY Samorząd uczniowski to

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz

DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ. 15 maja 2014 roku, Zgierz DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ 15 maja 2014 roku, Zgierz Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO

SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA WARSZAWSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 28 września 2011 roku, godz. 16.00 Obecni na posiedzeniu członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (WRP):

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku

DZIECI I ICH PRAWA. Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku DZIECI I ICH PRAWA Prawa Dziecka są dla wszystkich dzieci bez wyjątku i jakiejkolwiek dyskryminacji, niezaleŝnie od koloru skóry, płci, języka, jakim się posługuje, urodzenia oraz religii. Zostały one

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 23 marca 2016 r. Rada Miejska w Choszcznie ul.wolności 24 73-200 CHOSZCZNO tel. 095 765 27 31 UCHWAŁA NR XIV/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

Kolorowe przytulanki

Kolorowe przytulanki Innowacja pedagogiczna. Kolorowe przytulanki Autorki : mgr Małgorzata Drozdek mgr Wioletta Szypowska Założenia ogólne: Każdy rodzaj kontaktu ze sztuką rozwija i kształtuje osobowość człowieka. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku

UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA Nr VI/17/2015 Rady Gminy w Jedlińsku z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2015-2018 Na podstawie art. 10 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy

Program działania. Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy Program działania Zespołu Samokształceniowego nauczycieli bibliotekarzy pracujących w dzielnicy Warszawa Praga Południe na rok szkolny: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 oprac. Bożena Dawidowska-Langer Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 19 w Sosnowcu opracowana na lata 2013-2016 Mów dziecku, że jest mądre, że umie, że potrafi... W szkole nie tylko wiedza ma być nowoczesna, ale również jej nauczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r.

UCHWAŁA NR V/29/15. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. UCHWAŁA NR V/29/15 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 17 marca 2015r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wschowa w 2015

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik nr 3 do Regulaminu FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 WNIOSEK o przyznanie stypendium Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przekazanie

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku

Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku Uchwała Nr XXXVI/768/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy miasta stołecznego Warszawy w roku 2004 z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom

REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom REGULAMIN KONKURSU Organizacja Przyjazna Wolontariuszom 1. CELE I ZADANIA KONKURSU 1. Konkurs Organizacja Przyjazna Wolontariuszom, zwany dalej Konkursem, jest etapem wojewódzkim ogólnopolskiego konkursu,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów

Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów Regulamin II Powiatowego Konkursu Języków Obcych dla Gimnazjalistów 1 Postanowienia ogólne 1. II Powiatowy Konkurs Języków Obcych dla Gimnazjalistów, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Liceum

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Opis przykładu dobrej praktyki Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu:

Opis przykładu dobrej praktyki Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: Przedsięwzięcie : Co może mały człowiek realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie Odrzańskim Opis przykładu dobrej praktyki Informacje ogólne o przedsięwzięciu/działaniu: Nazwa szkoły/placówki:

Bardziej szczegółowo

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej

Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Przy ZSO II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Bielsku - Białej Jesteśmy grupą 10 uczniów z klasy 2B Dyrektor Naczelny: Ewelina Wojciechowska Dyrektor ds. finansów: Kamila Dobija Dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan

Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Omnec Onec Zbiór tekstów - Część III - List od Wenusjan Venusian Script Collection of Texts Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Zbiór tekstów Part III - Copyright 2000 by Omnec Onec Kopiowanie i rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Rekrutacja do Szkoły Podstawowej w Lubiszewie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm); 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka ANKIETA Powrót rodziców na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka Ankieta ta została stworzona na potrzeby zdiagnozowania ilości rodziców zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM - DUET OKRES SPRAWOZDAWCZY: OD 01 STYCZNIA Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U.2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015

Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2014/2015 Strona internetowa dla rodziców dostępna od 02 kwietnia 2014 r.: https://www.edu.gdansk.pl

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH 1 Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdańsku Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Wiersze Pana JANA KUCHTY

Wiersze Pana JANA KUCHTY Słowo wstępne W lutym 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Długosza w Sandomierzu wraz z nauczycielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych, rozpoczęła cykl Spotkań z Poezją. Spotkania odbywają

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo