created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "created by ENIGMATIS POLSKA Identyfikacja wizualna"

Transkrypt

1 Identyfikacja wizualna wersja 1.0 //

2 Informacje podstawowe 02 Logo jest podstawowym i jedynym obowi¹zuj¹cym symbolem graficznym spó³ek z grupy Global. Logo nie powinno byæ poddawane adnym zmianom naruszaj¹cym jego pierwotny kszta³t oraz zalecan¹ kolorystykê. Jedyne dopuszczalne zmiany kolorystyki oraz kszta³tu s¹ opisane w dalszej czêœci Ksiêgi. Logo powinno byæ dostarczane wszelkim podmiotom (w tym przede wszystkim studiom graficznym, drukarniom oraz producentom materia³ów promocyjnych) tylko i wy³¹cznie w postaci elektronicznej wraz z wersj¹ elektroniczn¹ Ksiêgi w celu unikniêcia u ycia znaku niezgodnego z zasadami to samoœci wizualnej grupy Global.

3 01 Spis treœci Znak firmowy Global Management Znak firmowy Global Outsourcing Znak firmowy Global Accounting Znak firmowy Global Tax&Audit Znak firmowy Global Solutions Informacje dodatkowe Konstrukcja znaków grupy Global K¹ty stosowane do budowy znaku Konstrukcja znaku Global Management Konstrukcja znaku Global Outsourcing Konstrukcja znaku Global Accounting Konstrukcja znaku Global Tax&Audit Konstrukcja znaku Global Solutions Wielkoœæ minimalna znaku Pole ochronne znaku Siatka modu³owa znaku Wersja czarno-bia³a Znak wœród innych marek Niedozwolone formy wystêpowania znaku Liternictwo firmowe Kolory firmowe Global Management Kolory firmowe Global Outsourcing Kolory firmowe Global Accounting Kolory firmowe Global Tax&Audit Kolory firmowe Global Solutions Inne motywy graficzne do wykorzystania Wielkoœæ znaku na poszczególnych formatach

4 02.1 Znak Global Management 04 GLOBAL Management Wersja podstawowa znaku Wersja podstawowa znaku Global Management sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Management pisanego w dwóch rzêdach). Elementy tworz¹ logo Global Management i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku. GLOBAL Management Wersja uzupe³niaj¹ca znaku na ciemne t³a Wersja uzupe³niaj¹ca znaku Global Management sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Management pisanego w dwóch rzêdach) wystêpuj¹cymi na ciemnym tle. Elementy tworz¹ logo Global Management i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

5 02.2 Znak Global Solutions 05 GLOBAL Solutions Wersja podstawowa znaku Wersja podstawowa znaku Global Solutions sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Solutions pisanego w dwóch rzêdach). Elementy tworz¹ logo Global Solutions i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku. GLOBAL Solutions Wersja uzupe³niaj¹ca znaku na ciemne t³a Wersja uzupe³niaj¹ca znaku Global Solutions sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Solutions pisanego w dwóch rzêdach) wystêpuj¹cymi na ciemnym tle. Elementy tworz¹ logo Global Solutions i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

6 02.3 Znak Global Accounting 06 GLOBAL Accounting Wersja podstawowa znaku Wersja podstawowa znaku Global Accounting sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Accounting pisanego w dwóch rzêdach). Elementy tworz¹ logo Global Accounting i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku. GLOBAL Accounting Wersja uzupe³niaj¹ca znaku na ciemne t³a Wersja uzupe³niaj¹ca znaku Global Accounting sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Accounting pisanego w dwóch rzêdach) wystêpuj¹cymi na ciemnym tle. Elementy tworz¹ logo Global Accounting i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

7 02.4 Znak Global Tax&Audit 07 GLOBAL Tax&Audit Wersja podstawowa znaku Wersja podstawowa znaku Global Tax&Audit sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Tax&Audit pisanego w dwóch rzêdach). Elementy tworz¹ logo Global Tax&Audit i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku. GLOBAL Tax&Audit Wersja uzupe³niaj¹ca znaku na ciemne t³a Wersja uzupe³niaj¹ca znaku Global Tax&Audit sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Tax&Audit pisanego w dwóch rzêdach) wystêpuj¹cymi na ciemnym tle. Elementy tworz¹ logo Global Tax&Audit i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

8 02.5 Znak Global Solutions 08 GLOBAL Solutions Wersja podstawowa znaku Wersja podstawowa znaku Global Solutions sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Solutions pisanego w dwóch rzêdach). Elementy tworz¹ logo Global Solutions i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku. GLOBAL Solutions Wersja uzupe³niaj¹ca znaku na ciemne t³a Wersja uzupe³niaj¹ca znaku Global Solutions sk³ada siê z god³a (elementu graficznego - stylizowanej litery nazwy spó³ki) oraz logotypu (napisu Global wraz z nazw¹ spó³ki Solutions pisanego w dwóch rzêdach) wystêpuj¹cymi na ciemnym tle. Elementy tworz¹ logo Global Solutions i nie mog¹, poza szczególnymi przypadkami, wystêpowaæ oddzielnie. Poprzez szczególne przypadki rozumie siê brak mo liwoœci technicznych do zastosowania podstawowej wersji znaku.

9 03 Informacje dodatkowe 09 Informacje zawarte w dalszej czêœci Ksiêgi znajduj¹ zastosowanie dla wszystkich znaków spó³ek z grupy Global. Przedstawione na kolejnych stronach zasady u ywania znaku, rozwi¹zania graficzne, opisy, wymiary oraz sposoby prezentacji znaku (za wyj¹tkiem kolorystyki) s¹ identyczne dla wszystkich spó³ek grupy Global.

10 04 Konstrukcja znaków grupy Global 10 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego 100% 70% Zwymiarowane proporcje pomiêdzy poszczególnymi elementami znaku jednej ze spó³ek Global s¹ opisane po lewej stronie. Te same proporcje dotycz¹ wszystkich znaków spó³ek wchodz¹cych w sk³ad grupy Global. GLOBAL K¹ty stosowane do budowy znaku o 60 o 120 o 60

11 04.1 Konstrukcja znaku Global Management 11 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego Global Management b 0,14 b 0,14 b 0,14 a 0,51 a 0,19 a 0,21 a 0,36 a a 0,35 a 0,06 b 0,06 b 0,06 b 0,72 b a 0,47 a 0,11 a 0,7 a Zwymiarowany symbol Global Management, gdzie: a = wysokoœæ znaku, b = szerokoœæ znaku. Sposób wykreœlenia symbolu zosta³ przedstawiony jedynie jako wzorzec do celów dokumentacyjnych. b 1,8 b 2 b W praktyce nale y u ywaæ tylko i wy³¹cznie z plików dostarczonych z Ksiêg¹.

12 04.2 Konstrukcja znaku Global Outsourcing 12 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego Global Outsourcing b 0,14 b 0,14 b 0,14 a 0,19 a 0,21 a a 0,72 a 0,19 a 0,21 a 0,14 a 0,06 b 0,06 b 0,72 b a 0,47 a 0,11 a 0,7 a Zwymiarowany symbol Global Outsourcing, gdzie: a = wysokoœæ znaku, b = szerokoœæ znaku. Sposób wykreœlenia symbolu zosta³ przedstawiony jedynie jako wzorzec do celów dokumentacyjnych. b 1,8 b 2 b W praktyce nale y u ywaæ tylko i wy³¹cznie z plików dostarczonych z Ksiêg¹.

13 04.3 Konstrukcja znaku Global Accounting 13 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego Global Accounting b 0,14 b 0,14 b 0,14 a 0,33 a 0,19 a 0,21 a 0,52 a a 0,06 a 0,72 a 0,14 a 0,06 b 0,06 b 0,72 b a 0,47 a 0,11 a 0,7 a Zwymiarowany symbol Global Accounting, gdzie: a = wysokoœæ znaku, b = szerokoœæ znaku. Sposób wykreœlenia symbolu zosta³ przedstawiony jedynie jako wzorzec do celów dokumentacyjnych. b 1,65 b 2 b W praktyce nale y u ywaæ tylko i wy³¹cznie z plików dostarczonych z Ksiêg¹.

14 04.4 Konstrukcja znaku Global Tax&Audit 14 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego Global Tax&Audit b 0,14 b 0,14 b 0,14 a 0,19 a 0,21 a a 0,6 a 0,72 a 0,14 a 0,06 b 0,72 b a 0,47 a 0,11 a 0,7 a Zwymiarowany symbol Global Tax&Audit, gdzie: a = wysokoœæ znaku, b = szerokoœæ znaku. Sposób wykreœlenia symbolu zosta³ przedstawiony jedynie jako wzorzec do celów dokumentacyjnych. b 1,65 b 2 b W praktyce nale y u ywaæ tylko i wy³¹cznie z plików dostarczonych z Ksiêg¹.

15 04.5 Konstrukcja znaku Global Solutions 15 GLOBAL Konstrukcja znaku firmowego Global Solutions b 0,14 b 0,14 b 0,14 a 0,33 a 0,19 a 0,21 a a 0,06 a 0,72 a 0,19 a 0,21 a 0,14 a 0,72 b a 0,47 a 0,11 a 0,7 a Zwymiarowany symbol Global Solutions, gdzie: a = wysokoœæ znaku, b = szerokoœæ znaku. Sposób wykreœlenia symbolu zosta³ przedstawiony jedynie jako wzorzec do celów dokumentacyjnych. b 1,45 b 2 b W praktyce nale y u ywaæ tylko i wy³¹cznie z plików dostarczonych z Ksiêg¹.

16 05 Wielkoœæ minimalna znaku pole ochronne 16 GLOBAL Wielkoœæ minimalna znaku Minimalna wielkoœæ znaku podyktowana jest jego czytelnoœci¹ i wynosi dok³adnie 25 mm szerokoœci znaku bez uwzglêdnienia wielkoœci pola ochronnego. Poni ej tej wartoœci znak traci swoj¹ czytelnoœæ. 25 mm GLOBAL Pole ochronne znaku 2X X 2X Aby znak by³ wyraÿnie widoczny, powinien byæ otoczony jak najwiêksz¹ stref¹ ochronn¹. Minimaln¹ strefê ochronn¹ pokazuje przerywana linia. Wielkoœæ strefy ochronnej wyznaczono w celu oddzielenia logo od typografii i innych elementów graficznych, które mog³yby pojawiæ siê za blisko i zaburzyæ widocznoœæ znaku. W miarê mo liwoœci strefa powinna byæ wiêksza ni 2X, gdzie X to szerokoœæ litery G. 2X 2X Minimaln¹ strefê nale y stosowaæ w przypadku ka dego projektu, na którym umieszczony jest którykolwiek ze znaków Global.

17 06 Siatka modu³owa znaku wersja czarno-bia³a 17 GLOBAL Siatka modu³owa znaku Konstrukcjê i zale noœci podstawowe symbolu i jego elementów sk³adowych wyznacza siatka modu³owa, która ma zastosowanie przy du ych powiêkszeniach lub w przypadku braku wersji elektronicznej wzorca. Elementem modu³owym siatki jest szerokoœæ litery "G". GLOBAL Wersja czarno-bia³a znaku Wersjê czarno-bia³¹ znaku nale y stosowaæ tylko wtedy, gdy niemo liwe jest u ycie wersji podstawowej znaku (np. w przypadku druku jednokolorowego). Dopuszczalne tak e jest stosowanie znaku jednokolorowego (bez u ycia wype³nieñ tonalnych) w celu wykonania t³oczeñ, b¹dÿ wycinania znaku z plexi, szk³a, czy metalu.

18 GLOBAL Corporate Identity GLOBAL Znak wœród innych marek XXII MIÊDZYNARODOWE SYMPOZJUM INWESTORÓW 07 Znak wœród innych marek Przedstawiona poni ej charakterystyczna forma znaku firmowego Global jest w obecnoœci innych marek, najbardziej zauwa alna i zapamiêtywalna przez odbiorcê. Ju przy pierwszym kontakcie ze znakiem, dziêki wyró niaj¹cemu siê kszta³towi oraz kolorystyce, jest ona doskonale rozpoznawalna. SPONSORZY: 18

19 08 Niedozwolone formy wystêpowania znaku 19 GLOBAL Niedozwolone formy wystêpowania znaku Niedozwolone s¹ jakiekolwiek odstêpstwa od zasad u ywania znaku firmowego opisanych na wczeœniejszych stronach. Prezentowane przyk³ady pokazuj¹ jak nieprawid³owe u ycie znaku lub koloru mo e zak³óciæ spójnoœæ identyfikacji wizualnej. NIE WOLNO zmieniaæ proporcji miêdzy poszczególnymi elementami znaku. NIE WOLNO zmieniaæ po³o enia elementów znaku wzglêdem siebie. NIE WOLNO skalowaæ bez zachowania proporcji oraz deformowaæ znaku. NIE WOLNO dodawaæ cieni ani stosowaæ innych zabiegów graficznych na znaku. NIE WOLNO zmieniaæ kolorystyki god³a ani adnego innego elementu znaku. NIE WOLNO zamieniaæ któregokolwiek z elementów istniej¹cego znaku.

20 09 Liternictwo firmiwe Stosowane czcionki 20 GLOBAL Liternictwo firmowe Calibri Normal a¹bcædeêfghijkl³mnñoópqrsœtuvwxyz Ÿ A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPQRSŒTUVWXYZ Calibri Bold a¹bcædeêfghijkl³mnñoópqrsœtuvwxyz Ÿ A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPQRSŒTUVWXYZ Czcionka Calibri jest u ywana do wszelkich materia³ów spó³ek Global, zarówno tych drukowanych, jak i elektronicznie wype³nianych przez pracowników. Stosuje siê j¹ tak e do wszelkiego rodzaju korespondencji firmowej, umów, zaproszeñ, listów, itp. Calibri jest krojem standardowo do³¹czanym do systemów operacyjnych z rodziny Windows Vista, co gwarantuje kontrolê nad wygl¹dem dokumentów przesy³anych na zewn¹trz i otwieranych na ró nych stanowiskach komputerowych. GLOBAL Czcionka uzupe³niaj¹ca Arial Normal a¹bcædeêfghijkl³mnñoópqrsœtuvwxyz Ÿ A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPQRSŒTUVWXYZ Jeœli z jakiegoœ powodu niemo liwe jest u ycie podstawowej czcionki, nale y jako zamiennik u yæ czcionki Arial. Arial Bold a¹bcædeêfghijkl³mnñoópqrsœtuvwxyz Ÿ A BCÆDEÊFGHIJKL MNÑOÓPQRSŒTUVWXYZ

21 10.1 Kolorystyka firmowa Global Management 21 GLOBAL Kolorystyka firmowa Global Management C: 0, M: 100, Y: 70, K: 20 R: 166, G: 37, B: 61 WEB: # C41039 Podstawowym kolorem stosowanym przez firmê Global Management we wszelkich materia³ach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów drukowanych jest kolor o wartoœciach CMYK: C:0, M: 100, Y: 70, K:20. GLOBAL Wype³nienie tonalne stosowane w znaku Global Management W znaku zastosowano przejœcie tonalne promieniowe o wartoœciach CMYK opisanych po prawej stronie. Sposób przygotowania przejœcia tonalnego w programie Adobe Illustrator przedstawiono na rysunku: Wype³nienie tonalne jest przesuniête w pionie wzglêdem œrodka o 25%. C: 0, M: 80, Y: 40, K: 0 R: 218, G: 84, B: 106 WEB: # F05B72 C: 0, M: 100, Y: 70, K: 40 R: 131, G: 35, B: 52 WEB: # 9E032A C: 0, M: 100, Y: 70, K: 20 R: 166, G: 37, B: 61 WEB: # C41039

22 10.2 Kolorystyka firmowa Global Outsourcing 22 GLOBAL Kolorystyka firmowa Global Outsourcing C: 100, M: 50, Y: 0, K: 0 R: 27, G: 86, B: 161 WEB: # 0072BC Podstawowym kolorem stosowanym przez firmê Global Outsourcing we wszelkich materia³ach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów drukowanych jest kolor o wartoœciach CMYK: C:100, M: 50, Y: 0, K:0. GLOBAL Wype³nienie tonalne stosowane w znaku Global Outsourcing W znaku zastosowano przejœcie tonalne promieniowe o wartoœciach CMYK opisanych po prawej stronie. Sposób przygotowania przejœcia tonalnego w programie Adobe Illustrator przedstawiono na rysunku: Wype³nienie tonalne jest przesuniête w pionie wzglêdem œrodka o 25%. C: 60, M: 10, Y: 0, K: 0 R: 38, G: 157, B: 218 WEB: # 52B7E8 C: 100, M: 70, Y: 0, K: 40 R: 34, G: 48, B: 97 WEB: # C: 100, M: 50, Y: 0, K: 0 R: 27, G: 86, B: 161 WEB: # 0072BC

23 10.3 Kolorystyka firmowa Global Accounting 23 GLOBAL Kolorystyka firmowa Global Accounting C: 70, M: 0, Y: 100, K: 0 R: 41, G: 171, B: 59 WEB: # 50B848 Podstawowym kolorem stosowanym przez firmê Global Accounting we wszelkich materia³ach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów drukowanych jest kolor o wartoœciach CMYK: C:70, M: 0, Y: 100, K:0. GLOBAL Wype³nienie tonalne stosowane w znaku Global Accounting W znaku zastosowano przejœcie tonalne promieniowe o wartoœciach CMYK opisanych po prawej stronie. Sposób przygotowania przejœcia tonalnego w programie Adobe Illustrator przedstawiono na rysunku: Wype³nienie tonalne jest przesuniête w pionie wzglêdem œrodka o 25%. C: 30, M: 0, Y: 80, K: 0 R: 150, G: 209, B: 91 WEB: # BCD85F C: 80, M: 0, Y: 100, K: 30 R: 10, G: 121, B: 51 WEB: # C: 70, M: 0, Y: 100, K: 0 R: 41, G: 171, B: 59 WEB: # 50B848

24 10.4 Kolorystyka firmowa Global Tax&Audit 24 GLOBAL Kolorystyka firmowa Global Tax&Audit C: 0, M: 60, Y: 100, K: 0 R: 220, G: 122, B: 35 WEB: # F58220 Podstawowym kolorem stosowanym przez firmê Global Tax&Audit we wszelkich materia³ach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów drukowanych jest kolor o wartoœciach CMYK: C:0, M: 60, Y: 100, K:0. GLOBAL Wype³nienie tonalne stosowane w znaku Global Tax&Audit W znaku zastosowano przejœcie tonalne promieniowe o wartoœciach CMYK opisanych po prawej stronie. Sposób przygotowania przejœcia tonalnego w programie Adobe Illustrator przedstawiono na rysunku: Wype³nienie tonalne jest przesuniête w pionie wzglêdem œrodka o 25%. C: 0, M: 20, Y: 100, K: 0 R: 237, G: 200, B: 0 WEB: # FFCB05 C: 0, M: 100, Y: 100, K: 15 R: 176, G: 42, B: 37 WEB: # CE181E C: 0, M: 60, Y: 100, K: 0 R: 220, G: 122, B: 35 WEB: # F58220

25 10.5 Kolorystyka firmowa Global Solutions 25 GLOBAL Kolorystyka firmowa Global Solutions C: 50, M: 80, Y: 10, K: 0 R: 127, G: 67, B: 130 WEB: # Podstawowym kolorem stosowanym przez firmê Global Solutions we wszelkich materia³ach komunikacji wewnêtrznej i zewnêtrznej, ze szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów drukowanych jest kolor o wartoœciach CMYK: C:50, M: 80, Y: 10, K:0. GLOBAL Wype³nienie tonalne stosowane w znaku Global Solutions W znaku zastosowano przejœcie tonalne promieniowe o wartoœciach CMYK opisanych po prawej stronie. Sposób przygotowania przejœcia tonalnego w programie Adobe Illustrator przedstawiono na rysunku: Wype³nienie tonalne jest przesuniête w pionie wzglêdem œrodka o 25%. C: 0, M: 60, Y: 0, K: 0 R: 228, G: 113, B: 164 WEB: # F287B7 C: 80, M: 90, Y: 50, K: 0 R: 80, G: 50, B: 89 WEB: # 5C4268 C: 50, M: 80, Y: 10, K: 0 R: 127, G: 67, B: 130 WEB: #

26 11 Inne motywy graficzne do wykorzystania 26 GLOBAL Inne motywy graficzne do wykorzystania Jako dodatkowy motyw graficzny stosowany w identyfikacji wizualnej grupy Global stosuje siê outline god³a firmowego o gruboœci punktów w kolorze bia³ym. GLOBAL Management Uk³ad elementów jest dowolny, pod warunkiem proporcjonalnego skalowania outline znaku. Kolor t³a nie podlega zmianie i jest œciœle okreœlony dla ka dej ze spó³ek grupy. GLOBAL Outsourcing GLOBAL Accounting GLOBAL Tax&Audit GLOBAL Solutions

27 12 Wielkoœæ znaku na poszczególnych formatach 27 GLOBAL Wielkoœæ znaku na poszczególnych formatach A3 A4 60 mm 42 mm A5 35 mm < A5 minimum 25 mm

28

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego

GDYNIA moje miasto. Księga Znaku Promocyjnego GDYNIA moje miasto Księga Znaku Promocyjnego SPIS TREŚCI 01 ELEMENTY BAZOWE 01.01... Znak podstawowy 01.02... Kolorystyka 01.03... Budowa znaku 01.04... Znak w wersjach uproszczonych 01.05... Znak w wersji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała...

Spis treści. 1. Znak... 3. Konstrukcja symbolu... 3. Budowa znaku... 3. 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3. Kolorystyka wersja czarno-biała... KSIĘGA ZNAKU 1 Spis treści 1. Znak... 3 Konstrukcja symbolu... 3 Budowa znaku... 3 2. Kolorystyka wersja podstawowa... 3 Kolorystyka wersja czarno-biała... 4 Kolorystyka wersja jednokolorowa druk aplą,

Bardziej szczegółowo

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE

STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO. Latam z Katowic! Miêdzynarodowy Port Lotniczy KATOWICE STANDARYZACJA ZNAKU FIRMOWEGO Górnoœl¹skie Towarzystwo Lotnicze S.A. Miêdzynarodowy Port Lotniczy Katowice ul. Wolnoœci 90, 41-600 Pyrzowice tel.: +48 (32) 284 58 54, fax: +48 (32) 284 58 52 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

ZNAK MARKI ZASADY STOSOWANIA

ZNAK MARKI ZASADY STOSOWANIA ZNAK MARKI ZASADY STOSOWANIA SPIS TREŒCI Elementy bazowe wersja podstawowa 1.00 konstrukcja znaku 1.01 wielkoœæ minimalna 1.02 minimalny obszar ochronny 1.03 nieprawid³owe u ycie znaku 1.04 wersja podstawowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŒCI ZNAK WSAiB W WERSJI PODSTAWOWEJ KONSTRUKCJA GOD A NA SIATCE MODU OWEJ KONSTRUKCJA I POLE OCHRONNE ZNAKU W WERSJI PODSTAWOWEJ ZNAK WSAiB W WERSJACH UZUPE NIAJ

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5

TYTUŁ DZIAŁU 01 OX SPIS TREŚCI LOGO 3 SYMBOLIKA MARKI 15 WERSJA PODSTAWOWA 3 WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI TYTUŁ DZIAŁU 0 OX LOGO WERSJA PODSTAWOWA WERSJE PODSTAWOWE: POZIOMA I PIONOWA 4 SIATKA MODUŁOWA 5 OBSZAR OCHRONNY 6 WERSJE MINIMALNE 7 KOLORYSTYKA 8 WERSJE UZUPEŁNIAJĄCE 9 WERSJE

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Spis treści:

Księga znaku. Spis treści: Gminy Wadowice Górne Spis treści Księga znaku Spis treści: Wstęp - str. 3 Znak graficzny i logotyp - str. 4 Budowa znaku - str. 4 Budowa znaku c.d. - str. 5 Pole ochronne - str. 6 Minimalny wymiar - str.

Bardziej szczegółowo

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ

Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA ZNAKU PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ Departament Wspó³pracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych KSIÊGA PROGRAMU POLSKIEJ POMOCY ZAGRANICZNEJ SPIS TREŒCI - WPROWADZENIE / 2 - WERSJA Z LOGOTYPEM / 3 - LOGO, LOGOTYP / 4 - KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Książka znaku Znak marki Logo (inaczej znak firmowy), to zaraz po nazwie, podstawa wizerunku i tożsamości firmy. Spełnia rolę marketingową a jednocześnie informacyjną.

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA LOGO

ZASADY STOSOWANIA LOGO ZSDY STOSOWNI LOGO Logo powinno być reprodukowane WYŁĄCZNIE Z PLIKÓW ŹRÓDŁOWYCH. Niedopuszczalne jest przerysowywanie lub jakakolwiek jego modyfikacja, w tym zmiana proporcji i kolorów. WERSJ PODSTWOW

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ MEDIA HUB SPIS TREŒCI 1. LOGOTYP 1.1 Podstawowa wersja logotypu 1.2 Przestrzenna wersja logotypu 1.3 Uzupe³niaj¹ca wersja logotypu 1.4 Minimalna wersja logotypu 1.5 Proporcje logotypu 1.6 Pole ochronne logotypu

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki

System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki System Identyfikacji Wizualnej i Werbalnej dla Kampanii promuj¹cej produkt turystyki biznesowej miasta Katowice - Ksiêga Marki Warszawa 2008 roku PART SA w Warszawie SPIS TREŒCI 2 ZNAK KONSTRUKCJA SYMOBLU

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej

Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej Podr cznik Identyfikacji Wizualnej Muzeum II Wojny Âwiatowej 1 1 Spis treêci: 1. Logotyp / wersja podstawowa 2. Logotyp / kolorystyka 3. Logotyp / minimalna wielkoêç znaku 4. Logotyp / wersja czarno-biała

Bardziej szczegółowo

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku

Ksiega Znaku Ksiega. Znaku Ksiega Znaku Ksiega Znaku PREZENTACJA LOGOTYPU Logo jest głównym i zarazem podstawowym elementem budowania identyfikacji wizualnej firmy. Jest to powodem aby stosować znak w sposób spójny i zgodny z zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

KS Konstancin Księga znaku

KS Konstancin Księga znaku KS Konstancin Księga znaku 1. Herb klubowy wersja podstawowa Herb klubowy Unikalny znak graficzny klubu sportowego, który pełni rolę identyfikacyjną i jest podstawowym elementem jego wizerunku. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Spis treści 1. Znaki marki z logo sponsora tytularnego 2. Znaki marki z herbami klubów 3. Znaki marki z oficjalnym partnerem 4. Aplikacje stadionowe (przykłady) 5. System

Bardziej szczegółowo

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW.

Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katalog identyfikacji wizualnej Katalog niniejszy powstał w celu wdro enia i zachowania jednolitych standardów komunikacji wizualnej Wydziału Nauk Ekonomicznych UW. Katalog

Bardziej szczegółowo

Ksiêga identyfikacji taboru - lokomotywy PKP Cargo S.A.

Ksiêga identyfikacji taboru - lokomotywy PKP Cargo S.A. Ksiêga identyfikacji taboru lokomotywy PKP Cargo S.A. Data aktualizacji 1 paÿdziernika 2008 O Z N A K O W A N I E T A B O R U K O L E J O W E G O Z N A K F I R M O W Y Kolorystyka znaku na lokomotywach

Bardziej szczegółowo

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa

Ksiêga znaku RSU. Sieæ InnoWaMa 1.01 1.02 1.03 1.04 2.01 2.02 2.03 2.04 3.01 3.02 3.03 3.04 4.01 5.01 5.02 6.01 Logo RSU - sieæ InnoWaMa - wersja podstawowa Konstrukcja - Logo RSU wersja podstawowa - wielkoœci i proporcje Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE. Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie

IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE. Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie IZBA PRZEMYSŁOWO- HANDLOWA W RZESZOWIE Księga znaku Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie Spis treści Forma podstawowa Odmiany formy podstawowej Formy pionowe Odmiany form pionowych Siatka modułowa Pole

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI LOGOTYPY WSTEP OFERTA KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI LOGOTYPY WSTEP OFERTA KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI, WSTEP OFERTA KONTAKT Kamelot radzi: Glównym celem logo jest przede wszystkim przyci¹ganie uwagi potencjalnego klienta poprzez niepowtarzaln¹ formê graficzn¹ wywoluj¹c

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Księga znaku województwa podkarpackiego. - aktualizacja listopad 2011

Księga znaku województwa podkarpackiego. - aktualizacja listopad 2011 Księga znaku województwa podkarpackiego - aktualizacja listopad 2011 1. znak marki 2. kolorystyka marki 3. zalecane wielkości minimalne i zastosowania niedopuszczalne 4. typografia marki 5. zasada współwystępowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA

ZASADY REPRODUKCJI SYMBOLI GRAFICZNYCH PRZEDMOWA Poprzez połączenie symbolu graficznego Unii Europejskiej oraz części tekstowej oznaczającej jeden z jej programów operacyjnych powstaje symbol graficzny, który zgodnie z obowiązującymi dyrektywami ma być

Bardziej szczegółowo

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki.

Novamedia innovision chce budować swoją pozycję rynkową. w Polsce i na Świecie przy pomocy silnej i stabilnej marki. księga znaku v.1.0 spis treści wstęp 2 znak firmowy 3 pole ochronne 4 budowa i skalowanie 5 minimalne rozmiary 6 kolorystyka 7 stosowanie kolorystyki 9 hasło firmowe 10 stosowanie kolorystyki z hasłem

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013

Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 Ksi ga wizualizacji znaku Programu Operacyjnego Zrównowa ony rozwój sektora rybo ówstwa i nadbrze nych obszarów rybackich 2007-2013 Warszawa grudzie 2008 r. 1 Spis tre ci znak marki 1.01 znak graficzny

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C.

KSIĘGA ZNAKU TOTORU S.C. 2011 SPIS TREŚCI FORMA PODSTAWOWA...03 FORMY UZUPEŁNIAJĄCE...06 KONSTRUKCJA ZNAKU...08 POLE PODSTAWOWE I POLE OCHRONNE...10 WIELKOŚCI MINIMALNE...11 WARIANTY ACHROMATYCZNE I MONOCHROMATYCZNE...13 KOLORYSTYKA...15

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE [uwagi techniczne] Rozwi¹zania zastosowane w niniejszym dokumencie pozwalaj¹ na ró norodne, zautomatyzowane przegl¹danie go.

WPROWADZENIE [uwagi techniczne] Rozwi¹zania zastosowane w niniejszym dokumencie pozwalaj¹ na ró norodne, zautomatyzowane przegl¹danie go. WPROWADZENIE [uwagi techniczne] Rozwi¹zania zastosowane w niniejszym dokumencie pozwalaj¹ na ró norodne, zautomatyzowane przegl¹danie go. Wszystkie pozycje spisu treœci posiadaj¹ odnoœniki do konkretnych

Bardziej szczegółowo

SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY

SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY SYMBOLIKA FIRMOWA IDENTYFIKACJA WIZUALNA FIRMY WZÓR SYMBOLU wzór symbolu Symbol firmowy jest w³asnoœci¹ firmy Nowodworski sp. j. i jest chroniony prawnie. Ze wzglêdu na znaczenie jakie ma dla firmy: -

Bardziej szczegółowo

Rybnik to dobry adres. Znak promocyjny Rybnik to dobry adres Ksiêga Znaku

Rybnik to dobry adres. Znak promocyjny Rybnik to dobry adres Ksiêga Znaku Znak promocyjny Ksiêga Znaku Has³o niesie ze sob¹ jednoznaczny w odbiorze, szeroki tematycznie, pozytywny przekaz. Wyra a wprost charakter miasta i jego mieszkañców, atmosferê w nim panuj¹c¹ ( dobre miejsce

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.)

Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.) Wytyczne do stosowania herbu Województwa Mazowieckiego oraz logo Marki Mazowsze (wersja z dn. 15.07.2009 r.) 1. Cel dzia 2. Podstawa prawna 3. Kiedy herb, a kiedy logo? 4. Zasady zamieszczania herbu Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r.

Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. Wersja: 1.2 (kwiecieñ 2011 r.) Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku Czêœæ: A Standaryzacja Sanok 2011 r. A.1 Katalog identyfikacji wizualnej Starostwa Powiatowego w Sanoku. Standaryzacja

Bardziej szczegółowo

księga znaku Echo Investment

księga znaku Echo Investment księga znaku Echo Investment Logotyp / wersja podstawowa Logotyp podstawowy jest zaprojektowany specjalnie dla Echo Investment. Powinien identyfikować firmę echo investment we wszelkich relacjach z otoczeniem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 01. LOGO POLITECHNKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ORAGANIZACJI I ZARZĄDZANIA KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ to szczegółowy opis techniczny budowy logo oraz przykładów jak należy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY ZAKRZEWO. z dnia 22 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.80.2015 RADY GMINY z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia znaku promocyjnego (logo) Gminy Zakrzewo oraz zasad jego używania i wykorzystywania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna

Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Identyfikacja wizualna Spraw Zagranicznych Identyfikacja wizualna Elementy bazowe 1. Znak podstawowy logotyp, logotyp B Wersja kolorowa - pozytyw. Logotyp, B Wersja monochromatyczna - pozytyw 3. Logotyp, B Wersja monochromatyczna

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA UNIWER SYTECKA W WARSZAWIE. Ksi ga znaku

BIBLIOTEKA UNIWER SYTECKA W WARSZAWIE. Ksi ga znaku Ksi ga znaku Geneza znaku 3 Podstawowa forma znaku 4 Logotyp w formie poziomej 5 Logotyp w kontrze 6 Logotyp w kontrze (forma pozioma) 7 Konstrukcja i proporcje znaku 8 Pole podstawowe znaku 9 Pole podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rybnik. Miasto z ikr¹. Znak promocyjny Rybnik. Miasto z ikr¹. Ksiêga Znaku

Rybnik. Miasto z ikr¹. Znak promocyjny Rybnik. Miasto z ikr¹. Ksiêga Znaku Znak promocyjny Ksiêga Znaku Budowa, symbolika i przekaz znaku Logo Rybnika w wersji podstawowej sk³ada siê z piêciobarwnego znaku graficznego i has³a promocyjnego Logo wystêpuje w dwóch wersjach: centrowanej

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego księga znaku. Spis rzeczy

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego księga znaku. Spis rzeczy Księga znaku Spis rzeczy 1.1 Wersja podstawowa znaku 1.2 Wersje alternatywne 1.3 Konstrukcja wersji podstawowej 1.4 Konstrukcja wersji alternatywnych 1.5 Kolorystyka 1.6 Warianty kolorystyczne 1.7 Pole

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w usługach prawnych

Rewolucja w usługach prawnych Rewolucja w usługach prawnych System identyfikacji wizualnej Availo Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka tel. 017 785 26 09, fax 017 785 23 06, www: www.availo.pl, e-mail: biuro@availo.pl NIP 8133671973,

Bardziej szczegółowo

identyfikacja wizualna

identyfikacja wizualna identyfikacja wizualna Spis tresci Logo 2 Konstrukcja i budowa znaku 3 Skalowanie 5 Kolorystyka 6 Typografia 15 Ochrona znaku 16 1 Logo Wersja podstawowa Wersje dodatkowe Logotyp Feel Joy występuje w wersji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla środków masowego przekazu

Wytyczne dla środków masowego przekazu Wytyczne dla środków masowego przekazu ZASADY korzystania ze znaków PZPN przez środki masowego przekazu Nowe znaki PZPN są jedynie obowiązującymi. Dotychczasowych logotypów można używać wyłącznie do celów

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna marki

Identyfikacja wizualna marki 1 Spis treści Logo - kolorystyka podstawowa Logo - siatka modułowa Logo - zależności wielkościowe Logo - pole ochronne Logo czarno-białe - wersja podstawowa Logo czarno-białe - wersje dopuszczalne Logo

Bardziej szczegółowo

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników

Księga znaku Prywatna chmura dla prawników Księga znaku 2017 Prywatna chmura dla prawników Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Znak podstawowy Konstrukcja znaku Pole podstawowe znaku Pole ochronne znaku Typografia Kolorystyka podstawowe

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA

WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA WŁADZA WDRAŻAJĄCA PROGRAMY EUROPEJSKIE IDENTYFIKACJA WIZUALNA SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Symbol 4 Wersja podstawowa 4 Pole podstawowe 5 Obszar ochronny 6 Proporcje i budowa 7 Uzupełniające wersje kolorystyczne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 2 Spis treści WSTĘP...4 GENEZA LOGOTYPU...7 ELEMENTY BAZOWE...20 GRAFIKA FIRMOWA...158 GALANTERIA BIUROWA...238 PIECZĄTKI...253

Bardziej szczegółowo

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych.

W logotypie to zestawienie występuje zawsze razem, ale dopuszcza się wykorzystanie symbolu jako samodzielnego ozdobnika w materiałach reklamowych. księga znaku KONSTRUKCJA SYMBOLU Symbolem logotypu jest biała strzałka odchylona od poziomu pod kątek 45 stopni. Strzałka znajduje się na niebieskim polu. Symbol stanowi literę O i jest wpleciony w nazwę

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego

Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Uchwała Nr... Rady Powiatu w Sławnie z dnia... Projekt w sprawie ustalenia znaku graficznego logo Powiatu Sławieńskiego Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa

Księga Znaku. CARSEKT Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Księga Znaku Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa Spis zawartości CA RS EK T wersja uproszczona Dezynfekcja Dezynsekcja Deratyzacja Fumigacja eksportowa 1.1 Wstęp Księga znaku marki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej

Podręcznik Identyfikacji Wizualnej Podręcznik Identyfikacji Wizualnej 1. ZESTAWIENIE ZNAKÓW 1 Znak RDC występuje w wersji pełnej z dopiskiem: Polskie Radio. Podstawowa wersja znaku składa się z symbolu graficznego RDC. Znak jako podstawowy

Bardziej szczegółowo

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o.

System Identyfikacji Wizualnej. opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. System Identyfikacji Wizualnej opracowany dla ZOO Wrocław sp. z o.o. 2 System Identyfikacji Wizualnej Spis treści Spis treści 1. Znak firmowy 1.1 Podstawowa forma znaku 1.2 Dopuszczalne formy znaku 1.3

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INIG-PIB EDYCJA IV XI 2013 1.1. Logotyp wersja podstawowa Logotyp jest głównym elementem tożsamosci wizualnej. Logotyp to forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ wersja 1.0 23.07.2012 SPIS TREŚCI 3. LOGO 4. LOGO - wersja achromatyczna, negatyw wersji achromatycznej 5. Pole ochronne loga 6. Wielkość minimalna logotypu 7. Kolorystyka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ SPIS TREŚCI. IDENTYFIKACJA MARKI DRUKI AKCYDENSOWE 1.00 Logo. 1.01 Logo. Forma podstawowa i opis. 1.02 Logo. Forma podstawowa na siatce. 1.03 Logo. Kolorystyka podstawowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podstawowa forma znaku. Forma pozioma znaku. Forma pionowa znaku. Logo z hasłem. Sygnet. Uproszczona forma znaku.

SPIS TREŚCI. Podstawowa forma znaku. Forma pozioma znaku. Forma pionowa znaku. Logo z hasłem. Sygnet. Uproszczona forma znaku. KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 2 Podstawowa forma znaku Forma pozioma znaku Forma pionowa znaku Logo z hasłem Sygnet Uproszczona forma znaku Konstrukcja znaku Pole ochronne znaku Kolorystyka Typografia Skalowanie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Pomorskiego

Wytyczne Województwa Pomorskiego 4. Wytyczne Województwa Pomorskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku

01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK LOGOTYP SYGNET. 4 mm / 60px. System identyfikacji wizualnej / Księga znaku System identyfikacji identyfikacji wizualnej / Księga znaku wizualnej / Księga znaku 01. BUDOWA ZNAKU I ROZMIAR MINIMALNY ZNAK Znak BPX składa się z sygnetu i części typograficznej - akronimu BPX. Występuje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych

Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych 7. Wytyczne Menad era Funduszy Powierniczych dla wspólnych dzia³añ promocyjno-informacyjnych dotycz¹cych inicjatywy JEREMIE Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 2015 1 KORPO 4 01FORMA PODSTAWOWA Znak graficzny OKNOPLAST składa się z logotypu lub logotypu z claimem spójrz w przyszłość oraz sygnetu w formie symbolu okna. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku Księga Identyfikacji Wizualnej Znaku spis treści 1. ZNAK FIRMOWY 1.01 forma podstawowa 4 1.02 logo na siatce modułowej 5 1.03 pole ochronne znaku 6 1.04 pełnokolorowe warianty znaku - kolory z przejściem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r.

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ. znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ znaku promocyjnego Szlaku Zabytków Techniki Katowice 2011 r. SPIS TREŚCI 1. ZNAK MARKI 1.1 forma podstawowa 1.2 formy uzupełniające 1.3 budowa i proporcje znaku 1.4 pole

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. wprowadzenie str. 1 słownik pojęć str. 2

WSTĘP. wprowadzenie str. 1 słownik pojęć str. 2 KSIĘGA ZNAKU ABC PRO sp. z o.o. 0 WSTĘP wprowadzenie str. słownik pojęć str. KSIĘGA ZNAKU ABC PRO sp. z o.o. 0 Spis treści Wprowadzenie WSTĘP Wprowadzenie...str. Słownik pojęć...str. ZNAK FIRMOWY Formy

Bardziej szczegółowo

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ KSIÊGA TO SAMOŒCI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ LOGOTYP Logotyp jest g³ównym elementem to samoœci wizualnej bêd¹cym zapisem graficznym nazwy. Dziêki swojej formie i kolorystyce zapewnia wizualn¹ odrêbnoœæ.

Bardziej szczegółowo

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0

VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Księga znaku VIGA Księga znaku Spis treści 1.0 Znak podstawowy Budowa logo i jego proporcje Pole ochronne logo Konstrukcja symbolu na siatce Logo w wersji kolorowej Logo w skali szarości Logo w jednym

Bardziej szczegółowo

system identyfikacji wizualnej

system identyfikacji wizualnej system identyfikacji wizualnej 01 znak firmowy - siatka konstrukcyjna -1 mod. granica bezwzględnej ochrony znaku 26 mod. 5 mod. -1 mod. szerokość logotypu 26 mod. wysokość logotypu 5 mod. Granica bezwzględnej

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja logotypu

Wizualizacja logotypu Wizualizacja logotypu 3 4 5 6 Idea mieszkańcy, m, 100, napis Logo z napisem i bez napisu Relacje odległości piktogram a napis pole ochronne 10 11 12 13 14 15 Billboard wielkość logo przykład 1 przykład

Bardziej szczegółowo

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia

1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia 1.2 Logo Sonel podstawowe załoŝenia Logo czyli graficzna forma przedstawienia symbolu i nazwy firmy. Terminu logo uŝywamy dla całego znaku, składającego się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja i pole ochronne znaku podstawowego. Wielkość minimalna znaku podstawowego. 19 mm. Znak podstawowy wariant.

Konstrukcja i pole ochronne znaku podstawowego. Wielkość minimalna znaku podstawowego. 19 mm. Znak podstawowy wariant. symbolika firmowa znak podstawowy 6 1.1.0 Znak podstawowy jest najczęściej powtarzanym elementem identyfikacji Spółki. Znak podstawowy składa się z sygnetu (płomień), logotypu (graficznego zapisu nazwy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU VER / WRZESIEŃ 2016

KSIĘGA ZNAKU VER / WRZESIEŃ 2016 KSIĘGA ZNAKU VER. 1.1.3 / WRZESIEŃ 2016 Spis treści 2 Informacje podstawowe Logotyp firmowy Siatka modułowa Pole ochronne Typografia Multiplikacje Parametry znaku Niedozwolone formy logotypu Minimalne

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ

SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ ADWOKATURY POLSKIEJ Spis treści POLA EKSPLOATACJI 6... Symbol Adwokatury Polskiej negatyw 7... Znak Adwokatury Polskiej negatyw 8... Symbol Adwokatury Polskiej 9... Znak

Bardziej szczegółowo

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA.

LOGO BUDOWA LOGO. Znak składa się z dwóch części - sygentu zbudowanego z trzech wielkoątów oraz logotypu - typograficznego zapisu nazwy firmy CDA. LOGO FIRMOWE LOGO Logo jest głównym elementem identyfikacji wizualnej firmy. Dzięki oryginalnej formie i odpowiedniej kolorystyce jest ono łatwo rozpoznawane i zapamiętywane. BUDOWA LOGO Znak składa się

Bardziej szczegółowo

Znak wersja podstawowa

Znak wersja podstawowa Księga znaku Spis treści Znak wersja podstawowa...2 Układ poziomy...2 Układ pionowy...2 Konstrukcja znaku...3 Symbol...3 Napis...3 Siatka modułowa...4 Układ poziomy...4 Układ pionowy...4 Pole ochronne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku

Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku 01. Logotyp Raty Santander Consumer Bank siatka konstrukcyjna strona 1 Instrukcja dot. używania logotypu eraty Santander Consumer Bank w materiałach reklamowych Banku Wrocław, sierpień 2016 r. 1. Logotyp

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych

Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Identyfikacja wizualna miejskich jednostek organizacyjnych Spis treœci 1. Charakterystyka budowy logotypu 1.1 Logotyp 1.1.1 Logotyp /miejsce pochodzenia 1.1.2 Logotyp/rodzina 1.1.3 Logotyp ZZO 1.1. 4 Wersje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego

Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego 2. Wytyczne Województwa Dolnoœl¹skiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU GLENPORT 2016

KSIĘGA ZNAKU GLENPORT 2016 KSIĘGA ZNAKU GLENPORT 2016 Spis treści 1. Znak / wersja podstawowa 2. Symbol graficzny / wersja dodatkowa z hasłem 3. Symbol graficzny / kontra 4. Sybmbol graficzny / kontra/ wersja uproszczona 5. Symbol

Bardziej szczegółowo

Logo wersja podstawowa logotyp i godło

Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo wersja podstawowa logotyp i godło Logo PARP Logo zawierające godło i akronim (skrót PARP) jest stosowane w większości sytuacji. W szczególności we wszystkich dokumentach obcojęzycznych. Logo zawierające

Bardziej szczegółowo

Księga znaku. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn

Księga znaku. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn 1 Księga znaku Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Bezpieczny Olsztyn 2 Spis treści Forma podstawowa znaku Budowa i proporcje znaku

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU

ZASADY STOSOWANIA ZNAKU ZASADY STOSOWANIA ZNAKU Spis treści: 1. KONSTRUKCJA OPIS ZNAKU 3 2. OPIS KOLORYSTYKI ZNAKU 4 3. POLE OCHRONNE ZNAKU 5 4. MINIMALNA WIELKOŚĆ ZNAKU 6 5. WERSJA CZARNO-BIAŁA ZNAKU 7 6. WERSJA ZNAKU W KONTRZE

Bardziej szczegółowo

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A.

Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. Księga znaku Znaki marki Znak firmowy ARP S.A. ARP S.A. Księga Znaku / Znaki marki / Znak firmowy ARP S.A. Strona 2 Forma podstawowa znaku Forma podstawowa znaku z deskryptorem składa się z trzech elementów:

Bardziej szczegółowo

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ Leonardo da Vinci KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ 1. } logotyp, kolorystyka i typografia } 4 1.1. } logotyp Logotyp jest najważniejszym elementem identyfikacji wizualnej programu Leonardo da Vinci, dlatego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2

Wprowadzenie. KRajowa izba doradców podatkowych / system identyfikacji wizualnej Doradców Podatkowych 2 Wprowadzenie Wprowadzenie System Identyfikacji Wizualnej Doradcy Podatkowego to swoisty przewodnik, określający dozwolone sposoby wykorzystania znaku Krajowej Izby Doradców Podatkowych. KRajowa izba doradców

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

KANCELARIA PRAWNA KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS KANCELARIA PRAWNA Kancelaria Prawna Expertus Widerak & Wspólnicy powstała w wyniku połączenia Działu Prawnego Spółki Expertus oraz Kancelarii Adwokackiej prowadzonej przez adwokata Radosława Wideraka.

Bardziej szczegółowo

Księga Znaku Warszawa, wrzesień 2015 Karina Marczak-Skirko, GHOST COMMUNICATION

Księga Znaku Warszawa, wrzesień 2015 Karina Marczak-Skirko, GHOST COMMUNICATION Księga Znaku Warszawa, wrzesień 2015 Karina Marczak-Skirko, GHOST COMMUNICATION Spis treści Znak z pełną nazwą - budowa, pole ochronne Znak z pełną nazwą - budowa, pole ochronne Znak z nazwą skróconą -

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020

Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Zasady wizualizacji PROW 2014-2020 Materiał opracowany przez Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL

KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL KSIĘGA IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ CORPORATE IDENTITY MANUAL Księga znaku firmowego jest nie tylko prezentacją poszczególnych elementów systemu identyfikacji wizualnej, lecz także zbiorem wskazówek, jak należy

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. dla. Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. oraz

KSIĘGA TOŻSAMOŚCI. dla. Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego. oraz KSIĘGA TOŻSAMOŚCI dla Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Standaryzacja nazewnictwa...4

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ FIRMY logo, akcydensy wersja 2009.12 1. Logo - proporcje Logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych

Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Inicjatywa JESSICA wskazówki dotyczące sporządzania tablic informacyjnych Logo JESSICA Wersja podstawowa kolorowa Logo składa się ze skrótu JESSICA od pierwszych liter angielskiej nazwy inicjatywy: Joint

Bardziej szczegółowo

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange

budowa i zasady użycia logo Fundacji Orange budowa i zasady użycia 1 budowa i kolorystyka 1.1 A B logo Orange deskryptor Podstawowy znak Fundacji Orange składa się z logotypu Orange i deskryptora: Fundacja Orange, umieszczonego z prawej strony.

Bardziej szczegółowo

grudzieñ 2010 KSIÊGA ZNAKU ŒWIECKIEGO

grudzieñ 2010 KSIÊGA ZNAKU ŒWIECKIEGO grudzieñ 2010 KSIÊGA ZNAKU POWIATU ŒWIECKIEGO 1 Spis treœci 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16

Bardziej szczegółowo

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS

GRUPA EXPERTUS KSIĘGA ZNAKU EXPERTUS GRUPA EXPERTUS Firma od 1999 roku specjalizuje się w windykacji i zarządzaniu wierzytelnościami, jednocześnie świadcząc usługi prawne. Wieloletnie doświadczenie oraz profesjonalna obsługa pozwala zapewnić

Bardziej szczegółowo

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST

J-ednolita S-trategia T-erytorialna = spójny obszar funkcjonalny powiatu mikołowskiego poprzez wzmocnienie mechanizmów efektywnej współpracy JST KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI Symbolika znaku 3 Forma podstawowa znaku 4 Sygnet 7 Siatka modułowa 8 Typografia 9 Kolorystyka znaku 10 Zasady stosowania znaku 13 Niedozwolone modyfikacje 15 GMINA WYRY KSIĘGA

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym.

OCHRONA PRAWNA ZNAKU TOWAROWEGO. Słowny i graficzny znak towarowy STEGU w Polsce i na świecie jest znakiem prawnie chronionym. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU SPIS TREŚCI 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 EWOLUCJA LOGO STEGU LOGO I POLE OCHRONNE LOGO I SIATKA MODUŁOWA LOGO I KOLORYSTYKA LOGO I WERSJA MONOCHROMATYCZNA LOGO I WERSJA W KONTRZE

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk

KSIĄŻKA ZNAKU. Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu. Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla. Zatwierdził: Antoni Czyżyk Przygotowali: Krzysztof Prochera, Justyna Kozłowska-Dyrla... Zatwierdził: Antoni Czyżyk... Elbląg, dn... Pełna forma nazwy prawnej: Światowid w Elblągu lub Centrum Spotkań Europejskich. Formy pełnej nazwy

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26

Spis treści 3 4 4 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 13-14 15-16 17 17-19 20 21 22 23-24 25 26 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 LT-PL-RU 2007-2013 System Identyfikacji Wizualnej 2011 Spis treści Koncepcja plastyczna prezentacji symbolu Określenie kolorystyki znaku graficznego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja projektu

Specyfikacja projektu Specyfikacja projektu Zgłoszony w Konkursie Projekt powinien: odzwierciedlać główny przekaz marki tj. Ciesz się jazdą, podróżuj, kochaj życie - bądź aktywny; być utrzymany w tonie przyjaznym, pogodnym,

Bardziej szczegółowo