Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa"

Transkrypt

1 Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa Wersja z dnia r. Etap: raport końcowy Plik: P11.14_STRATEGIA_KOBYLKA_v2.doc Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy ul. Senatorska Warszawa Egz. nr

2 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 2 Zespół autorski: Katarzyna IWIŃSKA Jan JAKIEL Piotr KOSTRZEWA Łukasz OLESZCZUK kierownik projektu Hubert REGULSKI Adam ZAJĄC Monika ZDERKIEWICZ Współpraca: Jolanta OLSZEWSKA Urząd Miasta Kobyłka Justyna WASIUK Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

3 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 3 Wstęp Zespół autorski serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności mieszkańcom Kobyłki. Każde spotkanie miało swój unikalny, inspirujący charakter, dzięki czemu mogliśmy przygotować niniejszy dokument uwzględniając wiele różnych potrzeb i pomysłów uczestników spotkań. Naszą główną i podstawową rolą było wysłuchanie wszystkich głosów, opinii i spostrzeżeń, a następnie opracowanie na ich podstawie strategii rozwoju usług w zakresie transportu w mieście Kobyłka. Samo uczestnictwo w przygotowywaniu tego dokumentu potwierdziło nasze dotychczasowe przekonanie, że podstawą dobrego funkcjonowania samorządu jest szerokie uczestnictwo wszystkich członków społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących ich małych ojczyzn. W ten sposób następuje urzeczywistnienie konstytucyjnej i ustawowej zasady stanowiącej, iż ogół mieszkańców danej gminy z mocy prawa tworzy wspólnotę samorządową. Jest to jedna z fundamentalnych zasad ustroju państwa zakładająca przekazanie uprawnień władczych samym zainteresowanym, czyli mieszkańcom. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie służył wszystkim mieszkańcom Kobyłki jak i jej władzom samorządowym do zmieniania oblicza tego miasta. Szczerze w to wierzymy widząc podczas spotkań ogromny potencjał całej społeczności lokalnej. Zespół autorski

4 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 4 Spis treści: I. Informacja o projekcie... 8 II. Słownik terminów i skrótów... 8 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka... 9 IV. Struktura strategii... 9 V. Diagnoza Opis stanu istniejącego Portret demograficzny gminy Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Struktura funkcjonalno-przestrzenna Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Transport zbiorowy Infrastruktura rowerowa Infrastruktura piesza Parkingi Opis danych wejściowych Badania społeczne Badanie: Jakość życia mieszkańców gmin podwarszawskich Badanie: Stan usług publicznych w gminie Kobyłka Zapisy dokumentów strategicznych Uwarunkowania zewnętrzne opis dokumentów strategicznych wyższego szczebla Plany inwestycyjne zarządów infrastruktury drogowej i kolejowej Uwarunkowania wewnętrzne opis miejskich dokumentów strategicznych Warsztaty Ocena stanu istniejącego Materiały wykorzystane przy opracowaniu oceny Ocena układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej Ocena wybranych elementów infrastruktury transportu zbiorowego VI. Strategiczny program rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Misja i wizja Określenie celów głównych i szczegółowych Cel główny I: Rozwój powiązań transportowych, które obejmują obszar gminy, powiatu i miasta stołecznego Warszawy Cel I.1.: Zintegrowane planowanie sieci komunikacyjnej w skali aglomeracji oraz integracja taryfowo-biletowa Cel I.2.: Rozwój układu linii komunikacyjnych na terenie miasta i powiatu w tym dostosowywanie rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów Cel I.3.: Poprawa połączeń między częściami miasta podzielonymi linią kolejową... 49

5 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Cel I.4.: Zwiększenie udziału transportu publicznego, podróży pieszych i rowerowych w podziale zadań przewozowych (cel horyzontalny) Cel II: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego oraz pasażerów transportu publicznego Cel II.1.: Wprowadzenie standardów projektowych i wykonawczych w przestrzeni publicznej Cel II.2.: Wdrożenie procedury audytów oraz weryfikacji stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel II.3.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: hierarchizacja sieci drogowo-ulicznych oraz wprowadzenie stref ograniczonej prędkości Cel II.4.: Rozwój infrastruktury pieszej oraz rowerowej Cel II.5.: Poprawa stanu technicznego dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz parkingów Cel II.6. Poprawa dostępności systemu transportowego i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności (cel horyzontalny) Cel III: Wdrożenie systemu komunikacji społecznej, promocji i analiz w zakresie transportu w Kobyłce Cel III.3: Poprawa komunikacji społecznej na linii władze samorządowe mieszkańcy miasta w zakresie transportu Cel III.2.: Wdrożenie i uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej oraz Miejskiego Systemu Informacji Cel III.3.: Realizacja kompleksowych i cyklicznych badań w zakresie potrzeb transportowych mieszkańców VII. Program operacyjny wraz z harmonogramem realizacji VIII. Monitoring realizacji Strategii transportowej IX. Materiały źródłowe:... 61

6 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 6 Spis tabel: Tab. 1. Plany inwestycyjne zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej w rejonie Kobyłki (źródło: opracowanie własne) Tab. 2. Program operacyjny wraz z działaniami dla Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Tab. 3. Harmonogram działań w ramach Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Spis rysunków: Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne) Spis fotografii: Fot. 1. Krawężnik drogowy wzdłuż zatoki autobusowej na przystanku Czereśniowa w kierunku pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 2. Widok na parking pełniący funkcję pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 3. Nieformalny parking samochodowy przy p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Fot. 4. Rowery parkujące przy wygrodzeniach ochronnych wzdłuż dojścia pieszego na peron p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Spis wykresów: Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne).. 12 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Wyk. 5. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez mieszkańców Kobyłki, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 6. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez nieuczących się i niepracujących mieszkańców Kobyłki, N=79 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 7. Średni deklarowany czas dojazdu do pracy/szkoły/na uczelnię lub najczęściej odwiedzanego miejsca, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 8. Ocena liczby miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne)... 28

7 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 7 Spis załączników: 1. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 1 2. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 2 3. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 1 4. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 2

8 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 8 I. Informacja o projekcie Niniejsza Strategia została opracowana w ramach realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych zakładającego partycypacyjne przygotowanie założeń strategicznych do rozwoju usług transportowych na terenie Miasta Kobyłka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Kobyłka przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Podstawą formalno-prawną realizacji zamówienia jest umowa nr CKS/B/X/3/3/U/869/14 zawarta w dniu r. między Miastem Stołecznym Warszawa a JKO Consulting. II. Słownik terminów i skrótów BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego CKS Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy DW droga wojewódzka GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GPR Generalny Pomiar Ruchu GUS Główny Urząd Statystyczny KM Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. m.p.z.p. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. s.u.k.z.p. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 SKM Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. SRD średni ruch dobowy WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. ZTM Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/384/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka

9 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 9 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Adresatami niniejszej Strategii transportowej są następujące grupy: organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy oraz mieszkańcy będący: recenzentami działań władz samorządowych; wsparciem tych władz w działaniach na rzecz poprawy i rozwoju systemu transportowego, a także w ramach działań na zewnątrz ; władze samorządowe i pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka, realizujący cele Strategii transportowej poprzez działania: organizacyjne - wpływające zarówno na zadania własne gminy jak i wywierając nacisk na władze samorządowe jednostek wyższego szczebla jak i jednostki organizacyjne im podległe; własne gminy - w ramach bieżących zadań - wykorzystując dostępne środki i zasoby (w tym np. remonty, organizacja ruchu, zmiana lokalizacji przystanków itp.); inwestycyjne gminy - w ramach dostępnych zasobów finansowych jak i z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych. IV. Struktura strategii Zgodnie z zasadami określającymi sposób sporządzania dokumentów o charakterze strategicznym oraz wymaganiami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (CKS), niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy podstawowe części: 1) diagnoza; 2) przedstawienie wizji, misji i celów strategicznych dla miasta Kobyłka w zakresie transportu; 3) przedstawienie programu operacyjnego (działań) wraz z harmonogramem ich realizacji. W części diagnostycznej przedstawiono syntetycznie uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z dokumentów przyjętych na wyższych szczeblach administracji publicznej. Zespół dokonał również oceny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, układu drogowo-ulicznego i całości

10 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 10 infrastruktury transportowej. Istotnym elementem diagnozy była identyfikacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców na podstawie przeprowadzonych na zlecenie CKS w latach 2013 i 2014 badań społecznych. Najważniejszym elementem diagnozy były warsztaty partycypacyjne i strategiczne przeprowadzone przez zespół projektowy, które pozwoliły zebrać potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz uzyskać dodatkowe informacje z zakresu, jaki obejmuje niniejszy dokument. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych wypracowano dwa z trzech podstawowych elementów strategii, to jest: misję i wizję. Następnie, w oparciu o te warsztaty oraz przeprowadzone prace diagnostyczne, opracowano propozycję celów strategicznych dla Miasta Kobyłka (trzeci element strategii). Wszystkie elementy strategii zostały przedstawione i poddane dyskusji z mieszkańcami podczas warsztatów partycypacyjnych. Dzięki temu możliwe było zhierarchizowanie propozycji celów szczegółowych we współpracy z uczestnikami spotkań, oraz określenie priorytetów w kontekście potrzeb wyrażanych przez społeczność lokalną. Mając na uwadze dotychczas przeprowadzone prace, a w szczególności spotkania z mieszkańcami, przygotowano w ramach programu operacyjnego listę działań wraz harmonogramem, które mogą pomóc w realizacji celów, a także wizji i misji.

11 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 11 V. Diagnoza 1. Opis stanu istniejącego 1.1. Portret demograficzny gminy Podstawą do opisu portretu demograficznego gminy Kobyłka były dane uzyskane z Banku Danych Lokalnych GUS dla okresu od 2003 do 2013 r.. Wyniki dla tego przedziału czasu dla Miasta Kobyłka są zaprezentowane w niniejszym rozdziale, zaś uzyskane dane zostały zaprezentowane na wykresach od 1 do 4. a) Liczba mieszkańców Rzeczywistą liczbę mieszkańców zarejestrowaną w latach oraz zmianę tej liczby w tym okresie prezentuje wykres 1. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy Kobyłka systematycznie rosła. W 2003 roku było to jeszcze niespełna 17,5 tys. osób, podczas gdy w roku 2013 było to już prawie 21 tys. osób. Łączny przyrost liczby mieszkańców w analizowanym okresie wyniósł zatem prawie 20%. Najszybszy przyrost odnotowano w latach 2008 i 2010, gdy osiągnął on tempo prawie 3% w skali roku. Po roku 2010 tempo przyrostu zaczęło systematycznie spadać, zbliżając się do 1%. W roku 2013 ponownie odnotowano większy wzrost liczby mieszkańców, którego wartość osiągnęła prawie 2%. W przyszłości, wraz z zakończeniem ważnych inwestycji infrastrukturalnych w Kobyłce i jej okolicach, można spodziewać się szybszego przyrostu liczby mieszkańców, spowodowanej wzrostem dostępności transportowej i tym samym atrakcyjności dla osób szukających domu lub mieszkania w okolicach Warszawy. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy w większości pracują i uczą się w stolicy, będą wzrastały także potrzeby transportowe.

12 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 12 Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) b) Źródła wzrostu Zmiany uśrednionych wartości przyrostu rzeczywistego (wskaźnik przyrostu naturalnego + saldo migracji) w Kobyłce w latach są zaprezentowane na wykresie 2. Wartość przyrostu rzeczywistego na przestrzeni tych lat była determinowana raz wskaźnikiem przyrostu naturalnego, a raz saldem migracji. Zmiany wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego mają przebieg zbliżony do sinusoidalnego. Maksymalna wartość wskaźnika przypadła na rok 2008, minimalna na 2011 r. i tego czasu obserwuje się już jego wzrost. Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego w większości związana jest z dodatnim saldem migracji, którego wartość na przestrzeni lat wahała się od około 10 do nawet 20 osób na 1000 mieszkańców rocznie. Od 2007 widoczny jest także wzrost wartości współczynnika przyrostu naturalnego, co tłumaczy większa liczba urodzeń w gminie.

13 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 13 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) c) Struktura wiekowa populacji Kolejnym istotnym aspektem związanym z demografią jest struktura wiekowa populacji. Wykres 3 prezentuje piramidę wiekową mieszkańców Kobyłki w roku Do najszerzej reprezentowanych kategorii wiekowych można zaliczyć osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia. Widoczny jest także wzrost liczby dzieci znajdujących się w dwóch pierwszych stopniach piramidy. Jest to między innymi konsekwencja zakładania rodzin przez dzisiejszych trzydziestolatków, którzy są jedną z szerzej reprezentowanych kategorii wiekowych. Ponadto widoczne jest także tzw. falowanie demograficzne, czyli różnice w populacji poszczególnych kategorii, w tym tzw. wyż powojenny. Różnice są jednak minimalizowane przez osiedlanie się w Kobyłce osób w wieku produkcyjnym. Wśród większości kategorii wiekowych różnice pomiędzy populacją mężczyzn i kobiet są nieznaczne. Wyjątkiem są osoby powyżej 65. roku życia, gdzie zdecydowanie dominują kobiety.

14 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 14 Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (2013) 85 i więcej mężczyźni kobiety Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wykres 4 prezentuje strukturę wiekową mieszkańców w podziale na trzy kategorie: osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Udział poszczególnych grup jest dość stabilny w analizowanym okresie, odnotowano jednak niewielki wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym spadł z 23,4% do 21,1%, jednak już w 2006 roku spadł nawet poniżej 22%. W kategorii ludności w wieku produkcyjnym odnotowano nieznaczny wzrost udziału: z 63,4% do 64,2%. W roku 2008, kiedy również odnotowano najwyższe dodatnie saldo migracji oraz w roku 2009 kiedy udział ten przekroczył nawet 65%. Systematycznie rósł za to udział osób w wieku poprodukcyjnym: z 13,2% do 14,7%. Powyższe wyniki wskazują przede wszystkim na nieznaczny wzrost liczby osób starszych, co ma związek z wydłużaniem się życia oraz stopniowym przechodzeniem na emeryturę osób powyżej 60 roku, co niekoniecznie oznacza brak aktywności ekonomicznej. Niewielkie różnice pomiędzy

15 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 15 poszczególnymi wartościami współczynników skłaniają jednak do opinii o stabilności struktury wiekowej w ostatnim dziesięcioleciu. Napływ nowych mieszkańców oraz rosnąca liczba narodzin były w stanie zrównoważyć starzenie się mieszkańców. W przyszłości należy jednak spodziewać się przede wszystkim wzrostu udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka w latach ,2% 13,4% 13,4% 13,4% 13,6% 13,6% 13,8% 13,8% 14,0% 14,4% 14,7% 63,4% 63,7% 64,3% 64,7% 64,9% 65,1% 65,2% 64,7% 64,8% 64,5% 64,2% 23,4% 22,9% 22,3% 21,9% 21,5% 21,3% 21,1% 21,5% 21,2% 21,2% 21,1% ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym ludność w wieku przedprodukcyjnym Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Podsumowując, należy podkreślić, że stały napływ mieszkańców w wieku produkcyjnym pozwala Kobyłce uzyskać zrównoważoną strukturę demograficzną. Osoby w wieku produkcyjnym należą przy tym do grupy o dużych potrzebach transportowych, co jest związane z regularnymi dojazdami do pracy oraz szkół i na uczelnie. Ponadto wraz z liczbą mieszkańców rośnie także liczba dzieci (przyrost naturalny) oraz osób starszych. Należy spodziewać się, że potrzeby transportowe tych dwóch grup wiekowych będą w przyszłości również rosły, a zapewnienie odpowiedniej oferty transportowej wszystkim mieszkańcom, także uczniom oraz osobom starszym, będzie coraz bardziej istotnym zadaniem dla miasta Kobyłka.

16 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Kobyłka położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim. Powierzchnia gminy stanowi 2,1% powierzchni powiatu. Miasto leży w strefie aglomeracji warszawskiej, a odległość od centrum stolicy wynosi ok. 17 km. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS z roku 2008, powierzchnia gminy wynosi 20 km 2, z czego powierzchnia gruntów rolnych to 36%, lasów i gruntów leśnych 27%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 37%. Kobyłka od północy, wschodu i południa graniczy z miastem i gminą Wołomin, od południowegozachodu z Zielonką, od zachodu z Markami, a od północy z gminą Radzymin. Pod względem powiązań komunikacyjnych miasto posiada rozwinięte połączenia kolejowe oraz autobusowe z Warszawą. Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka oraz droga wojewódzka nr 634 łącząca miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kozłowską stanowią główne powiązania z innymi gminami aglomeracji warszawskiej i krajem. W najbliższym czasie budowa trasy S8 wraz z węzłem Kobyłka, położonym przy północno-zachodniej granicy gminy, a także modernizacja linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica sprawią, że znacznej poprawie ulegną zewnętrzne powiązania komunikacyjne, w tym z granicą państwa i krajami nadbałtyckimi a także zachodnią i południową Polską Struktura funkcjonalno-przestrzenna Ład przestrzenny miasta Kobyłka jest w znacznym stopniu związany z uwarunkowaniami historycznymi. Układ miasta jest przede wszystkim wynikiem nawarstwień i opiera się na układzie promienistym w stosunku do historycznego centrum, a także w stosunku do przystanku kolejowego Kobyłka. Zachowały się historyczne przebiegi głównych dróg i ulic, które prowadzą w kierunku Warszawy, Wołomina oraz Radzymina. Obecny kształt miasta i jego struktura przestrzenna jest wynikiem włączania w skład omawianej jednostki samorządu terytorialnego odrębnych osad, wsi oraz osiedli. Na terenie Kobyłki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokim współczynniku powierzchni biologiczne czynnej, jednakże sam sposób zagospodarowania poszczególnych części miasta nie jest homogeniczny i wynika z wcześniej wspominanych uwarunkowań historycznych. Istotnym elementem w strukturze miasta jest linia kolejowa nr 6 (E75),

17 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 17 która dzieli miasto na dwie części o zróżnicowanej strukturze. W podziale Kobyłki można wyróżnić następujące jednostki (osiedla): a) Antolek Antolek jest najstarszą części Kobyłki o dość zwartej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o niewielkiej powierzchni. W centralnej części tego osiedla znajduje się cmentarz wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Charakterystyczną cechą tego fragmentu Kobyłki jest skoncentrowanie większości usług publicznych w postaci Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, przychodni (ośrodka zdrowia) i dwóch zespołów szkół. Układ ulic ma charakter promienisty, co jest typową cechą podwarszawskich miejscowości, które zaczęły się rozwijać w wyniku powstania kolei. Historyczne centrum Kobyłki usytuowane było w rejonie Bazyliki pw. Św. Trójcy. Wraz z powstaniem linii kolejowej, środek ciężkości został przesunięty w rejon przystanku osobowego. Ze względu na brak wolnych parcel, nowe obiekty budownictwa mieszkaniowego, często większych gabarytach i formie powstały na obrzeżach tej części miasta. b) Mareta Osiedle to położone jest na północ od ul. ks. Teodora Zagańczyka i rozciąga się aż do północnych granic miasta. W tej części Kobyłki dominuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na działkach o większej powierzchni niż na terenie Antolka. Pojedyncze działki zajęte są przez obiekty drobnego wytwórstwa i usług. W północnej części osiedla położony jest ośrodek badawczy PIT-RADWAR S.A. W rejonie granicy z gminą Radzymin występują tereny zalesione częściowo wykorzystane pod działalność usługową. c) Grabicz Osiedle Grabicz położone jest w południowo-wschodniej części Kobyłki. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z II poł. XX w. i XXI w. Osią osiedla jest ul. Henryka Sienkiewicza, od której odchodzą ulice poprzeczne. Zabudowa jest tu zwarta i skondensowana na działkach o regularnych kształtach. d) Kobylak-Turów Osiedle to powstało w wyniku przekształcenia wsi o układzie ulicowym, gdzie rolę głównego ciągu pełniła ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Działki mają kształt podłużny, zaś ich krótszy bok jest położony przy w/w ulicy. Na terenie tej części miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dawne parcele rolne zostały podzielone na mniejsze fragmenty, a po dawnych miedzach (granicach)

18 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 18 poprowadzono dojazdy do zabudowy położonej w głębi tych działek. Budownictwo ma tu charakter niejednorodny występują tu zarówno budynki z okresu PRL jak i współczesne realizacje lub adaptacje wcześniejszych obiektów. e) Kolonia Chór Jest to najmniej intensywnie zabudowana część Kobyłki występują tu nieliczne domy jednorodzinne, zaś podział działek ma nadal charakter wskazujący rolniczą przeszłość obszaru. Na północy występują grunty orne i łąki oraz pojedyncze obiekty usługowo-wytwórcze. W ostatnich latach na terenie Kolonii Chór zrealizowano nowe inwestycje mieszkaniowe w postaci zwartych skupisk zabudowy jednorodzinnej np. przy ul. Paproci. f) Sosnówka Osiedle Sosnówka położone jest na południe od przystanku osobowego Kobyłka, między linią kolejową nr 6 (E75) a DW634. W centralnej i wschodniej cześć tej jednostki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zwartym charakterze. W wschodniej części zlokalizowane jest osiedle budownictwa wielorodzinnego po 5-6 kondygnacji. i) Zalasek Osiedle Zalasek rozciąga się na północ od Antolka w kierunku miejscowości Nadma. Jest to miejsce powstawiania nowej zabudowy mieszkaniowej, często w ramach skoncentrowanych inwestycji deweloperskich. Choć dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nowe realizacje charakteryzuje intensywniejsza forma i większe gabaryty. Jednocześnie brakuje jasnego określenia sposobu kształtowania linii zabudowy i charakteru zagospodarowania działek np. budynki cofnięte względem ulicy i odizolowane zielenią. Osiedle obecnie ma charakter monokultury mieszkaniowej. j) Jędrzejek Jędrzejek jest również terenem w większości zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Domy mają zróżnicowany gabaryt i formę, jednak nie przekraczają one wysokości dwóch kondygnacji. Siatka ulic ma charakter regularny. Po wschodniej stronie ul. Napoleona zlokalizowany jest teren przemysłowy Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. k) Maciołki Osiedle Maciołki położone w zachodniej części miasta i graniczy bezpośrednio z Zielonką. Charakter podziału działek świadczy, iż była to pierwotnie wieś typu ulicówka, gdzie funkcję głównego ciągu

19 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 19 pełniła ul. Szeroka. Obecnie dotychczasowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miesza się z nowymi przedsięwzięciami deweloperskimi, które powstają na dawnych podłużnych działkach rolnych. W południowej części osiedla położone są Stawy Glinianki, które pełnią funkcję terenów rekreacyjnych. l) Stefanówka Osiedle Stefanówka położone jest na południe od DW634. Oś urbanistyczną tej części miasta stanowi ul. Bohaterów Ossowa będąca traktem łączącym Antolek z Ossowem obecnie jego przebieg uległ zatarciu w wyniku budowy osiedla budynków wielorodzinnych w Sosnówce. Centralnym punktem Stefanówki jest Rondo Cudu nad Wisłą, przy którym położona jest również szkoła. Stefanówka jest obszarem zabudowy jednorodzinnej o relatywnie zwartym charakterze. m) Nadarzyn Nadarzyn położony jest między osiedlem Kobylak-Turów a terenami leśnymi sąsiadującymi z Sosnówką. Zabudowa na terenie tego osiedla ma charakter luźny, dominują domu jednorodzinne położone na podłużnych działkach rolnych. Wiele parcel nie jest jeszcze obecnie zabudowanych. n) Piotrówek Osiedle to jest umiejscowione na północ od ul. Zagańczyka a od wschodu graniczy z miastem Wołomin. Jedną z głównych ciągów jest ul. Krechowiecka pełniąca rolę dojazdową do miejscowości Nadma (gmina Radzymin). Na terenie tej części miasta znajduje się zespół szkół nr 3. W południowej części występuje zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna, zaś w pobliżu granic miasta dominują tereny rolne i leśne Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Sieć drogową Kobyłki tworzą: droga wojewódzka nr 634 (łączy miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kossowską) w ciągu, której przebiega ul. Nadarzyńska; droga powiatowa nr 4308W w ciągu, której przebiegają ulice: Poniatowskiego, Napoleona, Krechowiecka, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego;

20 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 20 droga powiatowa 4252W w ciągu, której przebiegają ulice: Szeroka, Marecka, Zagańczyka, Załuskiego; droga powiatowa nr 4353W w ciągu, której przebiegają ulice: Ręczajska, Wołomińska; drogi gminne. Sieć drogowa Kobyłki została przedstawiona na schemacie układu drogowego i komunikacji zbiorowej miasta (rys. 1). Układ drogowy miasta ma łącznie ok. 130 km długości, z czego ok. 90 km to drogi gruntowe, a pozostałe to drogi o nawierzchni bitumicznej. Sieć dróg jest podzielona linią kolejową na dwie części, tj. północno-zachodnią oraz południowowschodnią. Przejazd między częściami jest możliwy w ciągu ul. Poniatowskiego i ul. Napoleona (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka Ossów) oraz Al. Jana Pawła II/Wołomińskiej i ul. Ręczajskiej, (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka). Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych odgrywają drogi powiatowe oraz droga wojewódzka. Mają one nawierzchnię bitumiczną. Obsługa wewnętrzna miasta jest prowadzona dodatkowo w oparciu o ulice: Gospodarczą, Serwitucką, Orszagha, Pieniążka, Sienkiewicza, Dojazdową, Bohaterów Ossowa, 3-go Maja i Królewską. Ulice te mają w większości nawierzchnię bitumiczną Transport zbiorowy a) Autobusy W ramach transportu drogowego na terenie miasta funkcjonuje zbiorowa komunikacja autobusowa, w której można wyróżnić trzy rodzaje linii komunikacyjnych (przebieg na rys. 1): 1) linia lokalna miasta Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 2 kursy na godzinę; poza szczytem: 1 kurs na godzinę; 2) nocna linia Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy (N62) o częstotliwości 1 kurs na godzinę (między godzinami: 0.00 a 4.00); 3) prywatne linie autobusowe: linia J o częstotliwości:

21 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 21 w godzinach szczytu: 3 kursy na godzinę; poza szczytem: 2 kursy na godzinę; linia W o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę; linia Radzymin Ciemne Czarna Wołomin - Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę. b) Kolej Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka jest linią dwutorową. W obrębie miasta na linii funkcjonują dwa przystanki osobowe, tj. p.o. Kobyłka oraz p.o. Kobyłka Ossów z peronami wyspowymi dwukrawędziowymi. Od najdalej wysuniętych obrzeży miasta (w jego północnej części) do najbliższego przystanku kolejowego jest ok. 3 km (odległość liczona w ciągu ulic, a nie w linii prostej). Osiedla położone w zachodniej części miasta znajdują się w odległości ok. 2,5 km do stacji kolejowej Zielonka Na przystankach zatrzymuje się 55 pociągów na dobę w obu kierunkach, tj. do i z Warszawy (stan na dzień r.): w szczycie co ok. 10 minut. W związku z modernizacją linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica zamknięty został czasowo ruch pociągów osobowych na linii kolejowej nr 449 w okresie poza zamknięciami realizowane są również połączenia Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. do st. Warszawa Śródmieście przez st. Warszawa Rembertów Infrastruktura rowerowa Na terenie miasta istnieje ok. 2 km nieoznakowanych dróg rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Mareckiej i ul. Teodora Zagańczyka Infrastruktura piesza Przy większości ulic (głównie na obrzeżach miasta) nie ma utwardzonych chodników. Ruch pieszych odbywa się po jezdni lub poboczem, najczęściej o nawierzchni gruntowej.

22 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Parkingi Na terenie miasta przy głównych punktach stanowiących źródła i cele podróży jest wygospodarowany teren na miejsca postojowe dla pojazdów (głównie nieoznakowane miejsca postojowe) m.in. przy przystankach kolejowych, Miejskim Ośrodku Kultury, szkole podstawowej nr 2 i 3 (brak przy szkole podstawowej nr 1), przychodni. W wybranych miejscach są ustawione również stojaki na rowery (np. przy przychodni), przy czym korzystanie z nich niekorzystnie wpływa na eksploatację rowerów (niestateczne mocowanie, przyczynia się do deformacji kół), zaś ich kształt uniemożliwia bezpieczne przypięcie ramy i koła roweru.

23 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 23 Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne)

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE-

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 + STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2014 2020 Urząd Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 43-512 Bestwina tel. /032/ 215 77 00 fax. /032/ 215 77 12 www.bestwina.pl info@bestwina.pl IR CONSULTING S.C.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, październik 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów.........3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel dokumentu...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej

Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Raport z konsultacji społecznych projektu Studium zrównoważonego rozwoju Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej Wstęp Podstawowym celem sporządzonego raportu jest przedstawienie przebiegu oraz podsumowanie konsultacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W RZESZOWIE NA LATA 2007-2015 ALEKSANDER NOWORÓL KONSULTING 30-348 Kraków, ul. Chmieleniec 37/27, tel./fax: 012 263 63 33 http://www.noworol.com, e-mail: konsulting@noworol.eu dr hab. inż. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ dr Kamila

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁAŃCUTA Uchwała Nr XXXVI/247/01 Rady Miasta Łańcuta z dnia 31 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR / / RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA z dnia.r. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA PODLASKA przyjęte Uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja

Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Zalacznik do uchwaly Rady Miejskiej Wodzislawia Slaskiego Nr XLVII/465/10 Lokalny Program Rewitalizacji Wodzisławia Śląskiego na lata 2007 2015 aktualizacja Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego wrzesień

Bardziej szczegółowo