Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa"

Transkrypt

1 Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa Wersja z dnia r. Etap: raport końcowy Plik: P11.14_STRATEGIA_KOBYLKA_v2.doc Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy ul. Senatorska Warszawa Egz. nr

2 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 2 Zespół autorski: Katarzyna IWIŃSKA Jan JAKIEL Piotr KOSTRZEWA Łukasz OLESZCZUK kierownik projektu Hubert REGULSKI Adam ZAJĄC Monika ZDERKIEWICZ Współpraca: Jolanta OLSZEWSKA Urząd Miasta Kobyłka Justyna WASIUK Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

3 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 3 Wstęp Zespół autorski serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności mieszkańcom Kobyłki. Każde spotkanie miało swój unikalny, inspirujący charakter, dzięki czemu mogliśmy przygotować niniejszy dokument uwzględniając wiele różnych potrzeb i pomysłów uczestników spotkań. Naszą główną i podstawową rolą było wysłuchanie wszystkich głosów, opinii i spostrzeżeń, a następnie opracowanie na ich podstawie strategii rozwoju usług w zakresie transportu w mieście Kobyłka. Samo uczestnictwo w przygotowywaniu tego dokumentu potwierdziło nasze dotychczasowe przekonanie, że podstawą dobrego funkcjonowania samorządu jest szerokie uczestnictwo wszystkich członków społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących ich małych ojczyzn. W ten sposób następuje urzeczywistnienie konstytucyjnej i ustawowej zasady stanowiącej, iż ogół mieszkańców danej gminy z mocy prawa tworzy wspólnotę samorządową. Jest to jedna z fundamentalnych zasad ustroju państwa zakładająca przekazanie uprawnień władczych samym zainteresowanym, czyli mieszkańcom. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie służył wszystkim mieszkańcom Kobyłki jak i jej władzom samorządowym do zmieniania oblicza tego miasta. Szczerze w to wierzymy widząc podczas spotkań ogromny potencjał całej społeczności lokalnej. Zespół autorski

4 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 4 Spis treści: I. Informacja o projekcie... 8 II. Słownik terminów i skrótów... 8 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka... 9 IV. Struktura strategii... 9 V. Diagnoza Opis stanu istniejącego Portret demograficzny gminy Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Struktura funkcjonalno-przestrzenna Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Transport zbiorowy Infrastruktura rowerowa Infrastruktura piesza Parkingi Opis danych wejściowych Badania społeczne Badanie: Jakość życia mieszkańców gmin podwarszawskich Badanie: Stan usług publicznych w gminie Kobyłka Zapisy dokumentów strategicznych Uwarunkowania zewnętrzne opis dokumentów strategicznych wyższego szczebla Plany inwestycyjne zarządów infrastruktury drogowej i kolejowej Uwarunkowania wewnętrzne opis miejskich dokumentów strategicznych Warsztaty Ocena stanu istniejącego Materiały wykorzystane przy opracowaniu oceny Ocena układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej Ocena wybranych elementów infrastruktury transportu zbiorowego VI. Strategiczny program rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Misja i wizja Określenie celów głównych i szczegółowych Cel główny I: Rozwój powiązań transportowych, które obejmują obszar gminy, powiatu i miasta stołecznego Warszawy Cel I.1.: Zintegrowane planowanie sieci komunikacyjnej w skali aglomeracji oraz integracja taryfowo-biletowa Cel I.2.: Rozwój układu linii komunikacyjnych na terenie miasta i powiatu w tym dostosowywanie rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów Cel I.3.: Poprawa połączeń między częściami miasta podzielonymi linią kolejową... 49

5 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Cel I.4.: Zwiększenie udziału transportu publicznego, podróży pieszych i rowerowych w podziale zadań przewozowych (cel horyzontalny) Cel II: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego oraz pasażerów transportu publicznego Cel II.1.: Wprowadzenie standardów projektowych i wykonawczych w przestrzeni publicznej Cel II.2.: Wdrożenie procedury audytów oraz weryfikacji stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel II.3.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: hierarchizacja sieci drogowo-ulicznych oraz wprowadzenie stref ograniczonej prędkości Cel II.4.: Rozwój infrastruktury pieszej oraz rowerowej Cel II.5.: Poprawa stanu technicznego dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz parkingów Cel II.6. Poprawa dostępności systemu transportowego i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności (cel horyzontalny) Cel III: Wdrożenie systemu komunikacji społecznej, promocji i analiz w zakresie transportu w Kobyłce Cel III.3: Poprawa komunikacji społecznej na linii władze samorządowe mieszkańcy miasta w zakresie transportu Cel III.2.: Wdrożenie i uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej oraz Miejskiego Systemu Informacji Cel III.3.: Realizacja kompleksowych i cyklicznych badań w zakresie potrzeb transportowych mieszkańców VII. Program operacyjny wraz z harmonogramem realizacji VIII. Monitoring realizacji Strategii transportowej IX. Materiały źródłowe:... 61

6 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 6 Spis tabel: Tab. 1. Plany inwestycyjne zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej w rejonie Kobyłki (źródło: opracowanie własne) Tab. 2. Program operacyjny wraz z działaniami dla Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Tab. 3. Harmonogram działań w ramach Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Spis rysunków: Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne) Spis fotografii: Fot. 1. Krawężnik drogowy wzdłuż zatoki autobusowej na przystanku Czereśniowa w kierunku pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 2. Widok na parking pełniący funkcję pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 3. Nieformalny parking samochodowy przy p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Fot. 4. Rowery parkujące przy wygrodzeniach ochronnych wzdłuż dojścia pieszego na peron p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Spis wykresów: Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne).. 12 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Wyk. 5. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez mieszkańców Kobyłki, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 6. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez nieuczących się i niepracujących mieszkańców Kobyłki, N=79 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 7. Średni deklarowany czas dojazdu do pracy/szkoły/na uczelnię lub najczęściej odwiedzanego miejsca, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 8. Ocena liczby miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne)... 28

7 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 7 Spis załączników: 1. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 1 2. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 2 3. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 1 4. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 2

8 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 8 I. Informacja o projekcie Niniejsza Strategia została opracowana w ramach realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych zakładającego partycypacyjne przygotowanie założeń strategicznych do rozwoju usług transportowych na terenie Miasta Kobyłka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Kobyłka przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Podstawą formalno-prawną realizacji zamówienia jest umowa nr CKS/B/X/3/3/U/869/14 zawarta w dniu r. między Miastem Stołecznym Warszawa a JKO Consulting. II. Słownik terminów i skrótów BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego CKS Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy DW droga wojewódzka GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GPR Generalny Pomiar Ruchu GUS Główny Urząd Statystyczny KM Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. m.p.z.p. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. s.u.k.z.p. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 SKM Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. SRD średni ruch dobowy WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. ZTM Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/384/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka

9 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 9 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Adresatami niniejszej Strategii transportowej są następujące grupy: organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy oraz mieszkańcy będący: recenzentami działań władz samorządowych; wsparciem tych władz w działaniach na rzecz poprawy i rozwoju systemu transportowego, a także w ramach działań na zewnątrz ; władze samorządowe i pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka, realizujący cele Strategii transportowej poprzez działania: organizacyjne - wpływające zarówno na zadania własne gminy jak i wywierając nacisk na władze samorządowe jednostek wyższego szczebla jak i jednostki organizacyjne im podległe; własne gminy - w ramach bieżących zadań - wykorzystując dostępne środki i zasoby (w tym np. remonty, organizacja ruchu, zmiana lokalizacji przystanków itp.); inwestycyjne gminy - w ramach dostępnych zasobów finansowych jak i z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych. IV. Struktura strategii Zgodnie z zasadami określającymi sposób sporządzania dokumentów o charakterze strategicznym oraz wymaganiami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (CKS), niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy podstawowe części: 1) diagnoza; 2) przedstawienie wizji, misji i celów strategicznych dla miasta Kobyłka w zakresie transportu; 3) przedstawienie programu operacyjnego (działań) wraz z harmonogramem ich realizacji. W części diagnostycznej przedstawiono syntetycznie uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z dokumentów przyjętych na wyższych szczeblach administracji publicznej. Zespół dokonał również oceny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, układu drogowo-ulicznego i całości

10 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 10 infrastruktury transportowej. Istotnym elementem diagnozy była identyfikacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców na podstawie przeprowadzonych na zlecenie CKS w latach 2013 i 2014 badań społecznych. Najważniejszym elementem diagnozy były warsztaty partycypacyjne i strategiczne przeprowadzone przez zespół projektowy, które pozwoliły zebrać potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz uzyskać dodatkowe informacje z zakresu, jaki obejmuje niniejszy dokument. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych wypracowano dwa z trzech podstawowych elementów strategii, to jest: misję i wizję. Następnie, w oparciu o te warsztaty oraz przeprowadzone prace diagnostyczne, opracowano propozycję celów strategicznych dla Miasta Kobyłka (trzeci element strategii). Wszystkie elementy strategii zostały przedstawione i poddane dyskusji z mieszkańcami podczas warsztatów partycypacyjnych. Dzięki temu możliwe było zhierarchizowanie propozycji celów szczegółowych we współpracy z uczestnikami spotkań, oraz określenie priorytetów w kontekście potrzeb wyrażanych przez społeczność lokalną. Mając na uwadze dotychczas przeprowadzone prace, a w szczególności spotkania z mieszkańcami, przygotowano w ramach programu operacyjnego listę działań wraz harmonogramem, które mogą pomóc w realizacji celów, a także wizji i misji.

11 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 11 V. Diagnoza 1. Opis stanu istniejącego 1.1. Portret demograficzny gminy Podstawą do opisu portretu demograficznego gminy Kobyłka były dane uzyskane z Banku Danych Lokalnych GUS dla okresu od 2003 do 2013 r.. Wyniki dla tego przedziału czasu dla Miasta Kobyłka są zaprezentowane w niniejszym rozdziale, zaś uzyskane dane zostały zaprezentowane na wykresach od 1 do 4. a) Liczba mieszkańców Rzeczywistą liczbę mieszkańców zarejestrowaną w latach oraz zmianę tej liczby w tym okresie prezentuje wykres 1. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy Kobyłka systematycznie rosła. W 2003 roku było to jeszcze niespełna 17,5 tys. osób, podczas gdy w roku 2013 było to już prawie 21 tys. osób. Łączny przyrost liczby mieszkańców w analizowanym okresie wyniósł zatem prawie 20%. Najszybszy przyrost odnotowano w latach 2008 i 2010, gdy osiągnął on tempo prawie 3% w skali roku. Po roku 2010 tempo przyrostu zaczęło systematycznie spadać, zbliżając się do 1%. W roku 2013 ponownie odnotowano większy wzrost liczby mieszkańców, którego wartość osiągnęła prawie 2%. W przyszłości, wraz z zakończeniem ważnych inwestycji infrastrukturalnych w Kobyłce i jej okolicach, można spodziewać się szybszego przyrostu liczby mieszkańców, spowodowanej wzrostem dostępności transportowej i tym samym atrakcyjności dla osób szukających domu lub mieszkania w okolicach Warszawy. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy w większości pracują i uczą się w stolicy, będą wzrastały także potrzeby transportowe.

12 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 12 Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) b) Źródła wzrostu Zmiany uśrednionych wartości przyrostu rzeczywistego (wskaźnik przyrostu naturalnego + saldo migracji) w Kobyłce w latach są zaprezentowane na wykresie 2. Wartość przyrostu rzeczywistego na przestrzeni tych lat była determinowana raz wskaźnikiem przyrostu naturalnego, a raz saldem migracji. Zmiany wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego mają przebieg zbliżony do sinusoidalnego. Maksymalna wartość wskaźnika przypadła na rok 2008, minimalna na 2011 r. i tego czasu obserwuje się już jego wzrost. Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego w większości związana jest z dodatnim saldem migracji, którego wartość na przestrzeni lat wahała się od około 10 do nawet 20 osób na 1000 mieszkańców rocznie. Od 2007 widoczny jest także wzrost wartości współczynnika przyrostu naturalnego, co tłumaczy większa liczba urodzeń w gminie.

13 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 13 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) c) Struktura wiekowa populacji Kolejnym istotnym aspektem związanym z demografią jest struktura wiekowa populacji. Wykres 3 prezentuje piramidę wiekową mieszkańców Kobyłki w roku Do najszerzej reprezentowanych kategorii wiekowych można zaliczyć osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia. Widoczny jest także wzrost liczby dzieci znajdujących się w dwóch pierwszych stopniach piramidy. Jest to między innymi konsekwencja zakładania rodzin przez dzisiejszych trzydziestolatków, którzy są jedną z szerzej reprezentowanych kategorii wiekowych. Ponadto widoczne jest także tzw. falowanie demograficzne, czyli różnice w populacji poszczególnych kategorii, w tym tzw. wyż powojenny. Różnice są jednak minimalizowane przez osiedlanie się w Kobyłce osób w wieku produkcyjnym. Wśród większości kategorii wiekowych różnice pomiędzy populacją mężczyzn i kobiet są nieznaczne. Wyjątkiem są osoby powyżej 65. roku życia, gdzie zdecydowanie dominują kobiety.

14 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 14 Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (2013) 85 i więcej mężczyźni kobiety Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wykres 4 prezentuje strukturę wiekową mieszkańców w podziale na trzy kategorie: osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Udział poszczególnych grup jest dość stabilny w analizowanym okresie, odnotowano jednak niewielki wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym spadł z 23,4% do 21,1%, jednak już w 2006 roku spadł nawet poniżej 22%. W kategorii ludności w wieku produkcyjnym odnotowano nieznaczny wzrost udziału: z 63,4% do 64,2%. W roku 2008, kiedy również odnotowano najwyższe dodatnie saldo migracji oraz w roku 2009 kiedy udział ten przekroczył nawet 65%. Systematycznie rósł za to udział osób w wieku poprodukcyjnym: z 13,2% do 14,7%. Powyższe wyniki wskazują przede wszystkim na nieznaczny wzrost liczby osób starszych, co ma związek z wydłużaniem się życia oraz stopniowym przechodzeniem na emeryturę osób powyżej 60 roku, co niekoniecznie oznacza brak aktywności ekonomicznej. Niewielkie różnice pomiędzy

15 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 15 poszczególnymi wartościami współczynników skłaniają jednak do opinii o stabilności struktury wiekowej w ostatnim dziesięcioleciu. Napływ nowych mieszkańców oraz rosnąca liczba narodzin były w stanie zrównoważyć starzenie się mieszkańców. W przyszłości należy jednak spodziewać się przede wszystkim wzrostu udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka w latach ,2% 13,4% 13,4% 13,4% 13,6% 13,6% 13,8% 13,8% 14,0% 14,4% 14,7% 63,4% 63,7% 64,3% 64,7% 64,9% 65,1% 65,2% 64,7% 64,8% 64,5% 64,2% 23,4% 22,9% 22,3% 21,9% 21,5% 21,3% 21,1% 21,5% 21,2% 21,2% 21,1% ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym ludność w wieku przedprodukcyjnym Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Podsumowując, należy podkreślić, że stały napływ mieszkańców w wieku produkcyjnym pozwala Kobyłce uzyskać zrównoważoną strukturę demograficzną. Osoby w wieku produkcyjnym należą przy tym do grupy o dużych potrzebach transportowych, co jest związane z regularnymi dojazdami do pracy oraz szkół i na uczelnie. Ponadto wraz z liczbą mieszkańców rośnie także liczba dzieci (przyrost naturalny) oraz osób starszych. Należy spodziewać się, że potrzeby transportowe tych dwóch grup wiekowych będą w przyszłości również rosły, a zapewnienie odpowiedniej oferty transportowej wszystkim mieszkańcom, także uczniom oraz osobom starszym, będzie coraz bardziej istotnym zadaniem dla miasta Kobyłka.

16 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Kobyłka położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim. Powierzchnia gminy stanowi 2,1% powierzchni powiatu. Miasto leży w strefie aglomeracji warszawskiej, a odległość od centrum stolicy wynosi ok. 17 km. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS z roku 2008, powierzchnia gminy wynosi 20 km 2, z czego powierzchnia gruntów rolnych to 36%, lasów i gruntów leśnych 27%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 37%. Kobyłka od północy, wschodu i południa graniczy z miastem i gminą Wołomin, od południowegozachodu z Zielonką, od zachodu z Markami, a od północy z gminą Radzymin. Pod względem powiązań komunikacyjnych miasto posiada rozwinięte połączenia kolejowe oraz autobusowe z Warszawą. Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka oraz droga wojewódzka nr 634 łącząca miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kozłowską stanowią główne powiązania z innymi gminami aglomeracji warszawskiej i krajem. W najbliższym czasie budowa trasy S8 wraz z węzłem Kobyłka, położonym przy północno-zachodniej granicy gminy, a także modernizacja linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica sprawią, że znacznej poprawie ulegną zewnętrzne powiązania komunikacyjne, w tym z granicą państwa i krajami nadbałtyckimi a także zachodnią i południową Polską Struktura funkcjonalno-przestrzenna Ład przestrzenny miasta Kobyłka jest w znacznym stopniu związany z uwarunkowaniami historycznymi. Układ miasta jest przede wszystkim wynikiem nawarstwień i opiera się na układzie promienistym w stosunku do historycznego centrum, a także w stosunku do przystanku kolejowego Kobyłka. Zachowały się historyczne przebiegi głównych dróg i ulic, które prowadzą w kierunku Warszawy, Wołomina oraz Radzymina. Obecny kształt miasta i jego struktura przestrzenna jest wynikiem włączania w skład omawianej jednostki samorządu terytorialnego odrębnych osad, wsi oraz osiedli. Na terenie Kobyłki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokim współczynniku powierzchni biologiczne czynnej, jednakże sam sposób zagospodarowania poszczególnych części miasta nie jest homogeniczny i wynika z wcześniej wspominanych uwarunkowań historycznych. Istotnym elementem w strukturze miasta jest linia kolejowa nr 6 (E75),

17 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 17 która dzieli miasto na dwie części o zróżnicowanej strukturze. W podziale Kobyłki można wyróżnić następujące jednostki (osiedla): a) Antolek Antolek jest najstarszą części Kobyłki o dość zwartej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o niewielkiej powierzchni. W centralnej części tego osiedla znajduje się cmentarz wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Charakterystyczną cechą tego fragmentu Kobyłki jest skoncentrowanie większości usług publicznych w postaci Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, przychodni (ośrodka zdrowia) i dwóch zespołów szkół. Układ ulic ma charakter promienisty, co jest typową cechą podwarszawskich miejscowości, które zaczęły się rozwijać w wyniku powstania kolei. Historyczne centrum Kobyłki usytuowane było w rejonie Bazyliki pw. Św. Trójcy. Wraz z powstaniem linii kolejowej, środek ciężkości został przesunięty w rejon przystanku osobowego. Ze względu na brak wolnych parcel, nowe obiekty budownictwa mieszkaniowego, często większych gabarytach i formie powstały na obrzeżach tej części miasta. b) Mareta Osiedle to położone jest na północ od ul. ks. Teodora Zagańczyka i rozciąga się aż do północnych granic miasta. W tej części Kobyłki dominuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na działkach o większej powierzchni niż na terenie Antolka. Pojedyncze działki zajęte są przez obiekty drobnego wytwórstwa i usług. W północnej części osiedla położony jest ośrodek badawczy PIT-RADWAR S.A. W rejonie granicy z gminą Radzymin występują tereny zalesione częściowo wykorzystane pod działalność usługową. c) Grabicz Osiedle Grabicz położone jest w południowo-wschodniej części Kobyłki. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z II poł. XX w. i XXI w. Osią osiedla jest ul. Henryka Sienkiewicza, od której odchodzą ulice poprzeczne. Zabudowa jest tu zwarta i skondensowana na działkach o regularnych kształtach. d) Kobylak-Turów Osiedle to powstało w wyniku przekształcenia wsi o układzie ulicowym, gdzie rolę głównego ciągu pełniła ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Działki mają kształt podłużny, zaś ich krótszy bok jest położony przy w/w ulicy. Na terenie tej części miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dawne parcele rolne zostały podzielone na mniejsze fragmenty, a po dawnych miedzach (granicach)

18 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 18 poprowadzono dojazdy do zabudowy położonej w głębi tych działek. Budownictwo ma tu charakter niejednorodny występują tu zarówno budynki z okresu PRL jak i współczesne realizacje lub adaptacje wcześniejszych obiektów. e) Kolonia Chór Jest to najmniej intensywnie zabudowana część Kobyłki występują tu nieliczne domy jednorodzinne, zaś podział działek ma nadal charakter wskazujący rolniczą przeszłość obszaru. Na północy występują grunty orne i łąki oraz pojedyncze obiekty usługowo-wytwórcze. W ostatnich latach na terenie Kolonii Chór zrealizowano nowe inwestycje mieszkaniowe w postaci zwartych skupisk zabudowy jednorodzinnej np. przy ul. Paproci. f) Sosnówka Osiedle Sosnówka położone jest na południe od przystanku osobowego Kobyłka, między linią kolejową nr 6 (E75) a DW634. W centralnej i wschodniej cześć tej jednostki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zwartym charakterze. W wschodniej części zlokalizowane jest osiedle budownictwa wielorodzinnego po 5-6 kondygnacji. i) Zalasek Osiedle Zalasek rozciąga się na północ od Antolka w kierunku miejscowości Nadma. Jest to miejsce powstawiania nowej zabudowy mieszkaniowej, często w ramach skoncentrowanych inwestycji deweloperskich. Choć dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nowe realizacje charakteryzuje intensywniejsza forma i większe gabaryty. Jednocześnie brakuje jasnego określenia sposobu kształtowania linii zabudowy i charakteru zagospodarowania działek np. budynki cofnięte względem ulicy i odizolowane zielenią. Osiedle obecnie ma charakter monokultury mieszkaniowej. j) Jędrzejek Jędrzejek jest również terenem w większości zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Domy mają zróżnicowany gabaryt i formę, jednak nie przekraczają one wysokości dwóch kondygnacji. Siatka ulic ma charakter regularny. Po wschodniej stronie ul. Napoleona zlokalizowany jest teren przemysłowy Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. k) Maciołki Osiedle Maciołki położone w zachodniej części miasta i graniczy bezpośrednio z Zielonką. Charakter podziału działek świadczy, iż była to pierwotnie wieś typu ulicówka, gdzie funkcję głównego ciągu

19 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 19 pełniła ul. Szeroka. Obecnie dotychczasowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miesza się z nowymi przedsięwzięciami deweloperskimi, które powstają na dawnych podłużnych działkach rolnych. W południowej części osiedla położone są Stawy Glinianki, które pełnią funkcję terenów rekreacyjnych. l) Stefanówka Osiedle Stefanówka położone jest na południe od DW634. Oś urbanistyczną tej części miasta stanowi ul. Bohaterów Ossowa będąca traktem łączącym Antolek z Ossowem obecnie jego przebieg uległ zatarciu w wyniku budowy osiedla budynków wielorodzinnych w Sosnówce. Centralnym punktem Stefanówki jest Rondo Cudu nad Wisłą, przy którym położona jest również szkoła. Stefanówka jest obszarem zabudowy jednorodzinnej o relatywnie zwartym charakterze. m) Nadarzyn Nadarzyn położony jest między osiedlem Kobylak-Turów a terenami leśnymi sąsiadującymi z Sosnówką. Zabudowa na terenie tego osiedla ma charakter luźny, dominują domu jednorodzinne położone na podłużnych działkach rolnych. Wiele parcel nie jest jeszcze obecnie zabudowanych. n) Piotrówek Osiedle to jest umiejscowione na północ od ul. Zagańczyka a od wschodu graniczy z miastem Wołomin. Jedną z głównych ciągów jest ul. Krechowiecka pełniąca rolę dojazdową do miejscowości Nadma (gmina Radzymin). Na terenie tej części miasta znajduje się zespół szkół nr 3. W południowej części występuje zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna, zaś w pobliżu granic miasta dominują tereny rolne i leśne Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Sieć drogową Kobyłki tworzą: droga wojewódzka nr 634 (łączy miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kossowską) w ciągu, której przebiega ul. Nadarzyńska; droga powiatowa nr 4308W w ciągu, której przebiegają ulice: Poniatowskiego, Napoleona, Krechowiecka, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego;

20 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 20 droga powiatowa 4252W w ciągu, której przebiegają ulice: Szeroka, Marecka, Zagańczyka, Załuskiego; droga powiatowa nr 4353W w ciągu, której przebiegają ulice: Ręczajska, Wołomińska; drogi gminne. Sieć drogowa Kobyłki została przedstawiona na schemacie układu drogowego i komunikacji zbiorowej miasta (rys. 1). Układ drogowy miasta ma łącznie ok. 130 km długości, z czego ok. 90 km to drogi gruntowe, a pozostałe to drogi o nawierzchni bitumicznej. Sieć dróg jest podzielona linią kolejową na dwie części, tj. północno-zachodnią oraz południowowschodnią. Przejazd między częściami jest możliwy w ciągu ul. Poniatowskiego i ul. Napoleona (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka Ossów) oraz Al. Jana Pawła II/Wołomińskiej i ul. Ręczajskiej, (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka). Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych odgrywają drogi powiatowe oraz droga wojewódzka. Mają one nawierzchnię bitumiczną. Obsługa wewnętrzna miasta jest prowadzona dodatkowo w oparciu o ulice: Gospodarczą, Serwitucką, Orszagha, Pieniążka, Sienkiewicza, Dojazdową, Bohaterów Ossowa, 3-go Maja i Królewską. Ulice te mają w większości nawierzchnię bitumiczną Transport zbiorowy a) Autobusy W ramach transportu drogowego na terenie miasta funkcjonuje zbiorowa komunikacja autobusowa, w której można wyróżnić trzy rodzaje linii komunikacyjnych (przebieg na rys. 1): 1) linia lokalna miasta Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 2 kursy na godzinę; poza szczytem: 1 kurs na godzinę; 2) nocna linia Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy (N62) o częstotliwości 1 kurs na godzinę (między godzinami: 0.00 a 4.00); 3) prywatne linie autobusowe: linia J o częstotliwości:

21 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 21 w godzinach szczytu: 3 kursy na godzinę; poza szczytem: 2 kursy na godzinę; linia W o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę; linia Radzymin Ciemne Czarna Wołomin - Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę. b) Kolej Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka jest linią dwutorową. W obrębie miasta na linii funkcjonują dwa przystanki osobowe, tj. p.o. Kobyłka oraz p.o. Kobyłka Ossów z peronami wyspowymi dwukrawędziowymi. Od najdalej wysuniętych obrzeży miasta (w jego północnej części) do najbliższego przystanku kolejowego jest ok. 3 km (odległość liczona w ciągu ulic, a nie w linii prostej). Osiedla położone w zachodniej części miasta znajdują się w odległości ok. 2,5 km do stacji kolejowej Zielonka Na przystankach zatrzymuje się 55 pociągów na dobę w obu kierunkach, tj. do i z Warszawy (stan na dzień r.): w szczycie co ok. 10 minut. W związku z modernizacją linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica zamknięty został czasowo ruch pociągów osobowych na linii kolejowej nr 449 w okresie poza zamknięciami realizowane są również połączenia Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. do st. Warszawa Śródmieście przez st. Warszawa Rembertów Infrastruktura rowerowa Na terenie miasta istnieje ok. 2 km nieoznakowanych dróg rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Mareckiej i ul. Teodora Zagańczyka Infrastruktura piesza Przy większości ulic (głównie na obrzeżach miasta) nie ma utwardzonych chodników. Ruch pieszych odbywa się po jezdni lub poboczem, najczęściej o nawierzchni gruntowej.

22 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Parkingi Na terenie miasta przy głównych punktach stanowiących źródła i cele podróży jest wygospodarowany teren na miejsca postojowe dla pojazdów (głównie nieoznakowane miejsca postojowe) m.in. przy przystankach kolejowych, Miejskim Ośrodku Kultury, szkole podstawowej nr 2 i 3 (brak przy szkole podstawowej nr 1), przychodni. W wybranych miejscach są ustawione również stojaki na rowery (np. przy przychodni), przy czym korzystanie z nich niekorzystnie wpływa na eksploatację rowerów (niestateczne mocowanie, przyczynia się do deformacji kół), zaś ich kształt uniemożliwia bezpieczne przypięcie ramy i koła roweru.

23 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 23 Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne)

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH Autor: Marek MACIOCHA Plan prezentacji Ogólna charakterystyka analizowanych miast Infrastruktura rowerowa dedykowana Niewidzialna infrastruktura rowerowa Parkowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny Podstawowe dane o projekcie 1. nazwa inwestycji: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym 2. projekt zgłoszony do finansowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Uwarunkowania Uwarunkowania przy wyznaczaniu kierunków rozwoju transportu rowerowego: Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska,

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta.

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. 1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. Opole należy do grupy historycznie ukształtowanych miast europejskich, w których jedynym sprawdzonym

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY

SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY SZYBKA KOLEJ MIEJSKA Sp. z o.o. kolejowy przewoźnik pasażerski w komunikacji miejskiej m. st. WARSZAWY Al.. Jerozolimskie 125/127 02-017 Warszawa tel.: +48 22 69 97 235 faks: +48 22 69 97 236 biuro@skm.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie 2013 Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie wykonane w ramach projektu: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel badania 2 Uzyskanie informacji o obecnych zachowaniach

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

(wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw herb Gminy) Aktualizacja programu ochrony środowiska Gminy (wstaw nazwę Gminy) na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 (wstaw nazwę Gminy oraz podaj miesiąc i rok) 1 Program został opracowany

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r.

DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. DZ. U. W. E. Nr 2 poz. 14 z 31. 01. 97r. UCHWAŁA NR XXII / 405 / 96 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 1996r. Druk Nr 7 / XXII w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla

Bardziej szczegółowo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo

Rada Osiedla Poznań Świerczewo Rada Osiedla Poznań Świerczewo skr. pocztowa nr 3 60-992 Poznań 42 http://www.poznan-swierczewo.prv.pl numer telefonu osoby prowadzącej sprawę: 695 306 977 Nr wniosku: SWR/0123- /09 Poznań, dnia 6 maja

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu?

ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI. Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? ANALIZA ANKIETY WROCŁAWSKIE FORUM MOBILNOŚCI Jak ma się rozwijać transport we Wrocławiu? Ankieta została przeprowadzona 17 października 2015 w amach konsultacji dotyczących Nowego Studium i Strategii Wrocław

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH

OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ DLA POTRZEB BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. ASNYKA W KATOWICACH LOKALIZACJA TERENÓW SPORTOWYCH W SKALI MIASTA Opracowywany obszar graniczy od

Bardziej szczegółowo

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

AUDYT. 2. Ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Sporządzono w Poznaniu, dnia 24.10.2015 r. dla: Jan Kowalski ul. Królewska 1 00-000 Warszawa AUDYT możliwości inwestycyjnych dla działki o nr ewid. (), obręb (), gmina (), powiat międzyrzecki, województwo

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej

Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Kolej w mieście zrównoważony rozwój systemu transportowego w Poznaniu i Aglomeracji Poznańskiej Łódź, 31 maja 2012 Plan prezentacji: Poznań i aglomeracja poznańska podstawowe informacje Poznań na tle europejskich

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R.

OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. OCENA ROZWOJU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE W LATACH 2007-2012 I PLANY ROZWOJU DO 2020 R. Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 16 października 2012 roku Studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785

BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 BUDOWA OBWODNICY MIASTA WŁOSZCZOWA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 786 WRAZ Z POŁĄCZENIEM Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 742 I NR 785 OPIS WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH POZNAŃ, MAJ 2015 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA - GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) KONCEPCJA PROJEKTU PLANU 1 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NOWY TARG 23 (NIWA GREL) NOWY SĄCZ GRUDZIEŃ 2010 Generalny

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Przebudowa drogi powiatowej nr 2862W ul. Wojska Polskiego ZAWARTOŚĆ PROJEKTU A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 OPIS TECHNICZNY... 5 B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 9 D-01. - Plan orientacyjny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r.

WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI. Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności. 15 czerwca 10 października 2016 r. WARSZAWA MIASTO ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Konsultacje społeczne projektu dokumentu Warszawska polityka mobilności 15 czerwca 10 października 2016 r. 1 Zostaw samochód w domu! Przestaw myślenie! Autobus,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany?

Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany? Przebieg autostrad i dróg ekspresowych w Polsce: czy potrzebne są zmiany? Prof. Wojciech Suchorzewski POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ INSTYTUT DRÓG I MOSTÓW Wschodnie Forum Drogowe "Dlaczego

Bardziej szczegółowo