Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Miasto Kobyłka. Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka. JKO Consulting ul. Wolska 69/86 01-229 Warszawa"

Transkrypt

1 Miasto Kobyłka Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Wykonawca: Zamawiający: JKO Consulting ul. Wolska 69/ Warszawa Wersja z dnia r. Etap: raport końcowy Plik: P11.14_STRATEGIA_KOBYLKA_v2.doc Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy ul. Senatorska Warszawa Egz. nr

2 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 2 Zespół autorski: Katarzyna IWIŃSKA Jan JAKIEL Piotr KOSTRZEWA Łukasz OLESZCZUK kierownik projektu Hubert REGULSKI Adam ZAJĄC Monika ZDERKIEWICZ Współpraca: Jolanta OLSZEWSKA Urząd Miasta Kobyłka Justyna WASIUK Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

3 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 3 Wstęp Zespół autorski serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom warsztatów, a w szczególności mieszkańcom Kobyłki. Każde spotkanie miało swój unikalny, inspirujący charakter, dzięki czemu mogliśmy przygotować niniejszy dokument uwzględniając wiele różnych potrzeb i pomysłów uczestników spotkań. Naszą główną i podstawową rolą było wysłuchanie wszystkich głosów, opinii i spostrzeżeń, a następnie opracowanie na ich podstawie strategii rozwoju usług w zakresie transportu w mieście Kobyłka. Samo uczestnictwo w przygotowywaniu tego dokumentu potwierdziło nasze dotychczasowe przekonanie, że podstawą dobrego funkcjonowania samorządu jest szerokie uczestnictwo wszystkich członków społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących ich małych ojczyzn. W ten sposób następuje urzeczywistnienie konstytucyjnej i ustawowej zasady stanowiącej, iż ogół mieszkańców danej gminy z mocy prawa tworzy wspólnotę samorządową. Jest to jedna z fundamentalnych zasad ustroju państwa zakładająca przekazanie uprawnień władczych samym zainteresowanym, czyli mieszkańcom. Mamy nadzieję, że niniejszy dokument będzie służył wszystkim mieszkańcom Kobyłki jak i jej władzom samorządowym do zmieniania oblicza tego miasta. Szczerze w to wierzymy widząc podczas spotkań ogromny potencjał całej społeczności lokalnej. Zespół autorski

4 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 4 Spis treści: I. Informacja o projekcie... 8 II. Słownik terminów i skrótów... 8 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka... 9 IV. Struktura strategii... 9 V. Diagnoza Opis stanu istniejącego Portret demograficzny gminy Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Struktura funkcjonalno-przestrzenna Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Transport zbiorowy Infrastruktura rowerowa Infrastruktura piesza Parkingi Opis danych wejściowych Badania społeczne Badanie: Jakość życia mieszkańców gmin podwarszawskich Badanie: Stan usług publicznych w gminie Kobyłka Zapisy dokumentów strategicznych Uwarunkowania zewnętrzne opis dokumentów strategicznych wyższego szczebla Plany inwestycyjne zarządów infrastruktury drogowej i kolejowej Uwarunkowania wewnętrzne opis miejskich dokumentów strategicznych Warsztaty Ocena stanu istniejącego Materiały wykorzystane przy opracowaniu oceny Ocena układu drogowego i infrastruktury towarzyszącej Ocena wybranych elementów infrastruktury transportu zbiorowego VI. Strategiczny program rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Misja i wizja Określenie celów głównych i szczegółowych Cel główny I: Rozwój powiązań transportowych, które obejmują obszar gminy, powiatu i miasta stołecznego Warszawy Cel I.1.: Zintegrowane planowanie sieci komunikacyjnej w skali aglomeracji oraz integracja taryfowo-biletowa Cel I.2.: Rozwój układu linii komunikacyjnych na terenie miasta i powiatu w tym dostosowywanie rozkładów jazdy do potrzeb pasażerów Cel I.3.: Poprawa połączeń między częściami miasta podzielonymi linią kolejową... 49

5 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Cel I.4.: Zwiększenie udziału transportu publicznego, podróży pieszych i rowerowych w podziale zadań przewozowych (cel horyzontalny) Cel II: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu ruchu drogowego oraz pasażerów transportu publicznego Cel II.1.: Wprowadzenie standardów projektowych i wykonawczych w przestrzeni publicznej Cel II.2.: Wdrożenie procedury audytów oraz weryfikacji stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego Cel II.3.: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: hierarchizacja sieci drogowo-ulicznych oraz wprowadzenie stref ograniczonej prędkości Cel II.4.: Rozwój infrastruktury pieszej oraz rowerowej Cel II.5.: Poprawa stanu technicznego dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich) oraz parkingów Cel II.6. Poprawa dostępności systemu transportowego i przestrzeni publicznej dla osób o ograniczonej mobilności (cel horyzontalny) Cel III: Wdrożenie systemu komunikacji społecznej, promocji i analiz w zakresie transportu w Kobyłce Cel III.3: Poprawa komunikacji społecznej na linii władze samorządowe mieszkańcy miasta w zakresie transportu Cel III.2.: Wdrożenie i uruchomienie Systemu Informacji Pasażerskiej oraz Miejskiego Systemu Informacji Cel III.3.: Realizacja kompleksowych i cyklicznych badań w zakresie potrzeb transportowych mieszkańców VII. Program operacyjny wraz z harmonogramem realizacji VIII. Monitoring realizacji Strategii transportowej IX. Materiały źródłowe:... 61

6 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 6 Spis tabel: Tab. 1. Plany inwestycyjne zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej w rejonie Kobyłki (źródło: opracowanie własne) Tab. 2. Program operacyjny wraz z działaniami dla Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Tab. 3. Harmonogram działań w ramach Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka (źródło: opracowanie własne) Spis rysunków: Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne) Spis fotografii: Fot. 1. Krawężnik drogowy wzdłuż zatoki autobusowej na przystanku Czereśniowa w kierunku pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 2. Widok na parking pełniący funkcję pętli Glinianki (źródło: opracowanie własne) Fot. 3. Nieformalny parking samochodowy przy p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Fot. 4. Rowery parkujące przy wygrodzeniach ochronnych wzdłuż dojścia pieszego na peron p.o. Kobyłka Ossów (źródło: opracowanie własne) Spis wykresów: Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne).. 12 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Wyk. 5. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez mieszkańców Kobyłki, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 6. Najczęściej wykorzystywane środki transportu przez nieuczących się i niepracujących mieszkańców Kobyłki, N=79 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 7. Średni deklarowany czas dojazdu do pracy/szkoły/na uczelnię lub najczęściej odwiedzanego miejsca, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne) Wyk. 8. Ocena liczby miejsc parkingowych i ścieżek rowerowych, N=300 (źródło: CKS, Usługi Komunikacyjne w gminie Kobyłka, opracowanie własne)... 28

7 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 7 Spis załączników: 1. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 1 2. Zadanie 1: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu strategicznego nr 2 3. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 1 4. Zadanie 3: Sprawozdanie z przebiegu i wyników warsztatu partycypacyjnego nr 2

8 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 8 I. Informacja o projekcie Niniejsza Strategia została opracowana w ramach realizowanego przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych zakładającego partycypacyjne przygotowanie założeń strategicznych do rozwoju usług transportowych na terenie Miasta Kobyłka. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Miastem Kobyłka przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Podstawą formalno-prawną realizacji zamówienia jest umowa nr CKS/B/X/3/3/U/869/14 zawarta w dniu r. między Miastem Stołecznym Warszawa a JKO Consulting. II. Słownik terminów i skrótów BRD - bezpieczeństwo ruchu drogowego CKS Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy DW droga wojewódzka GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GPR Generalny Pomiar Ruchu GUS Główny Urząd Statystyczny KM Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. m.p.z.p. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP PLK PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. s.u.k.z.p. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1 SKM Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. SRD średni ruch dobowy WKD Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. ZTM Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/384/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka

9 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 9 III. Adresaci Strategii rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Adresatami niniejszej Strategii transportowej są następujące grupy: organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy oraz mieszkańcy będący: recenzentami działań władz samorządowych; wsparciem tych władz w działaniach na rzecz poprawy i rozwoju systemu transportowego, a także w ramach działań na zewnątrz ; władze samorządowe i pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka, realizujący cele Strategii transportowej poprzez działania: organizacyjne - wpływające zarówno na zadania własne gminy jak i wywierając nacisk na władze samorządowe jednostek wyższego szczebla jak i jednostki organizacyjne im podległe; własne gminy - w ramach bieżących zadań - wykorzystując dostępne środki i zasoby (w tym np. remonty, organizacja ruchu, zmiana lokalizacji przystanków itp.); inwestycyjne gminy - w ramach dostępnych zasobów finansowych jak i z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych. IV. Struktura strategii Zgodnie z zasadami określającymi sposób sporządzania dokumentów o charakterze strategicznym oraz wymaganiami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (CKS), niniejsze opracowanie zostało podzielone na trzy podstawowe części: 1) diagnoza; 2) przedstawienie wizji, misji i celów strategicznych dla miasta Kobyłka w zakresie transportu; 3) przedstawienie programu operacyjnego (działań) wraz z harmonogramem ich realizacji. W części diagnostycznej przedstawiono syntetycznie uwarunkowania i kierunki rozwoju wynikające z dokumentów przyjętych na wyższych szczeblach administracji publicznej. Zespół dokonał również oceny stanu zagospodarowania przestrzennego miasta, układu drogowo-ulicznego i całości

10 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 10 infrastruktury transportowej. Istotnym elementem diagnozy była identyfikacja potrzeb i oczekiwań mieszkańców na podstawie przeprowadzonych na zlecenie CKS w latach 2013 i 2014 badań społecznych. Najważniejszym elementem diagnozy były warsztaty partycypacyjne i strategiczne przeprowadzone przez zespół projektowy, które pozwoliły zebrać potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz uzyskać dodatkowe informacje z zakresu, jaki obejmuje niniejszy dokument. Na podstawie przeprowadzonych warsztatów strategicznych wypracowano dwa z trzech podstawowych elementów strategii, to jest: misję i wizję. Następnie, w oparciu o te warsztaty oraz przeprowadzone prace diagnostyczne, opracowano propozycję celów strategicznych dla Miasta Kobyłka (trzeci element strategii). Wszystkie elementy strategii zostały przedstawione i poddane dyskusji z mieszkańcami podczas warsztatów partycypacyjnych. Dzięki temu możliwe było zhierarchizowanie propozycji celów szczegółowych we współpracy z uczestnikami spotkań, oraz określenie priorytetów w kontekście potrzeb wyrażanych przez społeczność lokalną. Mając na uwadze dotychczas przeprowadzone prace, a w szczególności spotkania z mieszkańcami, przygotowano w ramach programu operacyjnego listę działań wraz harmonogramem, które mogą pomóc w realizacji celów, a także wizji i misji.

11 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 11 V. Diagnoza 1. Opis stanu istniejącego 1.1. Portret demograficzny gminy Podstawą do opisu portretu demograficznego gminy Kobyłka były dane uzyskane z Banku Danych Lokalnych GUS dla okresu od 2003 do 2013 r.. Wyniki dla tego przedziału czasu dla Miasta Kobyłka są zaprezentowane w niniejszym rozdziale, zaś uzyskane dane zostały zaprezentowane na wykresach od 1 do 4. a) Liczba mieszkańców Rzeczywistą liczbę mieszkańców zarejestrowaną w latach oraz zmianę tej liczby w tym okresie prezentuje wykres 1. W ostatnich latach liczba mieszkańców gminy Kobyłka systematycznie rosła. W 2003 roku było to jeszcze niespełna 17,5 tys. osób, podczas gdy w roku 2013 było to już prawie 21 tys. osób. Łączny przyrost liczby mieszkańców w analizowanym okresie wyniósł zatem prawie 20%. Najszybszy przyrost odnotowano w latach 2008 i 2010, gdy osiągnął on tempo prawie 3% w skali roku. Po roku 2010 tempo przyrostu zaczęło systematycznie spadać, zbliżając się do 1%. W roku 2013 ponownie odnotowano większy wzrost liczby mieszkańców, którego wartość osiągnęła prawie 2%. W przyszłości, wraz z zakończeniem ważnych inwestycji infrastrukturalnych w Kobyłce i jej okolicach, można spodziewać się szybszego przyrostu liczby mieszkańców, spowodowanej wzrostem dostępności transportowej i tym samym atrakcyjności dla osób szukających domu lub mieszkania w okolicach Warszawy. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy w większości pracują i uczą się w stolicy, będą wzrastały także potrzeby transportowe.

12 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 12 Wyk. 1. Liczba mieszkańców gminy Kobyłka według wartości faktyczne miejsce zamieszkania stan na 31 XII (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) b) Źródła wzrostu Zmiany uśrednionych wartości przyrostu rzeczywistego (wskaźnik przyrostu naturalnego + saldo migracji) w Kobyłce w latach są zaprezentowane na wykresie 2. Wartość przyrostu rzeczywistego na przestrzeni tych lat była determinowana raz wskaźnikiem przyrostu naturalnego, a raz saldem migracji. Zmiany wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego mają przebieg zbliżony do sinusoidalnego. Maksymalna wartość wskaźnika przypadła na rok 2008, minimalna na 2011 r. i tego czasu obserwuje się już jego wzrost. Należy zwrócić uwagę, że wartość wskaźnika przyrostu rzeczywistego w większości związana jest z dodatnim saldem migracji, którego wartość na przestrzeni lat wahała się od około 10 do nawet 20 osób na 1000 mieszkańców rocznie. Od 2007 widoczny jest także wzrost wartości współczynnika przyrostu naturalnego, co tłumaczy większa liczba urodzeń w gminie.

13 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 13 Wyk. 2. Przyrost rzeczywisty, przyrost naturalny i saldo migracji dla gminy Kobyłka (współczynniki na 1000 osób) (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) c) Struktura wiekowa populacji Kolejnym istotnym aspektem związanym z demografią jest struktura wiekowa populacji. Wykres 3 prezentuje piramidę wiekową mieszkańców Kobyłki w roku Do najszerzej reprezentowanych kategorii wiekowych można zaliczyć osoby pomiędzy 25 a 44 rokiem życia. Widoczny jest także wzrost liczby dzieci znajdujących się w dwóch pierwszych stopniach piramidy. Jest to między innymi konsekwencja zakładania rodzin przez dzisiejszych trzydziestolatków, którzy są jedną z szerzej reprezentowanych kategorii wiekowych. Ponadto widoczne jest także tzw. falowanie demograficzne, czyli różnice w populacji poszczególnych kategorii, w tym tzw. wyż powojenny. Różnice są jednak minimalizowane przez osiedlanie się w Kobyłce osób w wieku produkcyjnym. Wśród większości kategorii wiekowych różnice pomiędzy populacją mężczyzn i kobiet są nieznaczne. Wyjątkiem są osoby powyżej 65. roku życia, gdzie zdecydowanie dominują kobiety.

14 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 14 Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (2013) 85 i więcej mężczyźni kobiety Wyk. 3. Piramida wieku mieszkańców Kobyłki (źródło: opracowanie własne na podstawie BDL GUS ) Wykres 4 prezentuje strukturę wiekową mieszkańców w podziale na trzy kategorie: osoby w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym oraz poprodukcyjnym. Udział poszczególnych grup jest dość stabilny w analizowanym okresie, odnotowano jednak niewielki wzrost liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym względem liczby osób w wieku przedprodukcyjnym. Udział osób w wieku przedprodukcyjnym spadł z 23,4% do 21,1%, jednak już w 2006 roku spadł nawet poniżej 22%. W kategorii ludności w wieku produkcyjnym odnotowano nieznaczny wzrost udziału: z 63,4% do 64,2%. W roku 2008, kiedy również odnotowano najwyższe dodatnie saldo migracji oraz w roku 2009 kiedy udział ten przekroczył nawet 65%. Systematycznie rósł za to udział osób w wieku poprodukcyjnym: z 13,2% do 14,7%. Powyższe wyniki wskazują przede wszystkim na nieznaczny wzrost liczby osób starszych, co ma związek z wydłużaniem się życia oraz stopniowym przechodzeniem na emeryturę osób powyżej 60 roku, co niekoniecznie oznacza brak aktywności ekonomicznej. Niewielkie różnice pomiędzy

15 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 15 poszczególnymi wartościami współczynników skłaniają jednak do opinii o stabilności struktury wiekowej w ostatnim dziesięcioleciu. Napływ nowych mieszkańców oraz rosnąca liczba narodzin były w stanie zrównoważyć starzenie się mieszkańców. W przyszłości należy jednak spodziewać się przede wszystkim wzrostu udziału liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka w latach ,2% 13,4% 13,4% 13,4% 13,6% 13,6% 13,8% 13,8% 14,0% 14,4% 14,7% 63,4% 63,7% 64,3% 64,7% 64,9% 65,1% 65,2% 64,7% 64,8% 64,5% 64,2% 23,4% 22,9% 22,3% 21,9% 21,5% 21,3% 21,1% 21,5% 21,2% 21,2% 21,1% ludność w wieku poprodukcyjnym ludność w wieku produkcyjnym ludność w wieku przedprodukcyjnym Wyk. 4. Udział poszczególnych kategorii ludności w strukturze populacji gminy Kobyłka (źródło: BDL GUS , opracowanie własne) Podsumowując, należy podkreślić, że stały napływ mieszkańców w wieku produkcyjnym pozwala Kobyłce uzyskać zrównoważoną strukturę demograficzną. Osoby w wieku produkcyjnym należą przy tym do grupy o dużych potrzebach transportowych, co jest związane z regularnymi dojazdami do pracy oraz szkół i na uczelnie. Ponadto wraz z liczbą mieszkańców rośnie także liczba dzieci (przyrost naturalny) oraz osób starszych. Należy spodziewać się, że potrzeby transportowe tych dwóch grup wiekowych będą w przyszłości również rosły, a zapewnienie odpowiedniej oferty transportowej wszystkim mieszkańcom, także uczniom oraz osobom starszym, będzie coraz bardziej istotnym zadaniem dla miasta Kobyłka.

16 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Opis zagospodarowania przestrzennego Informacje podstawowe Kobyłka położona jest w centralnej części województwa mazowieckiego, w powiecie wołomińskim. Powierzchnia gminy stanowi 2,1% powierzchni powiatu. Miasto leży w strefie aglomeracji warszawskiej, a odległość od centrum stolicy wynosi ok. 17 km. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych GUS z roku 2008, powierzchnia gminy wynosi 20 km 2, z czego powierzchnia gruntów rolnych to 36%, lasów i gruntów leśnych 27%, natomiast pozostałe grunty i nieużytki 37%. Kobyłka od północy, wschodu i południa graniczy z miastem i gminą Wołomin, od południowegozachodu z Zielonką, od zachodu z Markami, a od północy z gminą Radzymin. Pod względem powiązań komunikacyjnych miasto posiada rozwinięte połączenia kolejowe oraz autobusowe z Warszawą. Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka oraz droga wojewódzka nr 634 łącząca miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kozłowską stanowią główne powiązania z innymi gminami aglomeracji warszawskiej i krajem. W najbliższym czasie budowa trasy S8 wraz z węzłem Kobyłka, położonym przy północno-zachodniej granicy gminy, a także modernizacja linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica sprawią, że znacznej poprawie ulegną zewnętrzne powiązania komunikacyjne, w tym z granicą państwa i krajami nadbałtyckimi a także zachodnią i południową Polską Struktura funkcjonalno-przestrzenna Ład przestrzenny miasta Kobyłka jest w znacznym stopniu związany z uwarunkowaniami historycznymi. Układ miasta jest przede wszystkim wynikiem nawarstwień i opiera się na układzie promienistym w stosunku do historycznego centrum, a także w stosunku do przystanku kolejowego Kobyłka. Zachowały się historyczne przebiegi głównych dróg i ulic, które prowadzą w kierunku Warszawy, Wołomina oraz Radzymina. Obecny kształt miasta i jego struktura przestrzenna jest wynikiem włączania w skład omawianej jednostki samorządu terytorialnego odrębnych osad, wsi oraz osiedli. Na terenie Kobyłki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokim współczynniku powierzchni biologiczne czynnej, jednakże sam sposób zagospodarowania poszczególnych części miasta nie jest homogeniczny i wynika z wcześniej wspominanych uwarunkowań historycznych. Istotnym elementem w strukturze miasta jest linia kolejowa nr 6 (E75),

17 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 17 która dzieli miasto na dwie części o zróżnicowanej strukturze. W podziale Kobyłki można wyróżnić następujące jednostki (osiedla): a) Antolek Antolek jest najstarszą części Kobyłki o dość zwartej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach o niewielkiej powierzchni. W centralnej części tego osiedla znajduje się cmentarz wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Charakterystyczną cechą tego fragmentu Kobyłki jest skoncentrowanie większości usług publicznych w postaci Urzędu Miasta, Miejskiego Domu Kultury, przychodni (ośrodka zdrowia) i dwóch zespołów szkół. Układ ulic ma charakter promienisty, co jest typową cechą podwarszawskich miejscowości, które zaczęły się rozwijać w wyniku powstania kolei. Historyczne centrum Kobyłki usytuowane było w rejonie Bazyliki pw. Św. Trójcy. Wraz z powstaniem linii kolejowej, środek ciężkości został przesunięty w rejon przystanku osobowego. Ze względu na brak wolnych parcel, nowe obiekty budownictwa mieszkaniowego, często większych gabarytach i formie powstały na obrzeżach tej części miasta. b) Mareta Osiedle to położone jest na północ od ul. ks. Teodora Zagańczyka i rozciąga się aż do północnych granic miasta. W tej części Kobyłki dominuje budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne na działkach o większej powierzchni niż na terenie Antolka. Pojedyncze działki zajęte są przez obiekty drobnego wytwórstwa i usług. W północnej części osiedla położony jest ośrodek badawczy PIT-RADWAR S.A. W rejonie granicy z gminą Radzymin występują tereny zalesione częściowo wykorzystane pod działalność usługową. c) Grabicz Osiedle Grabicz położone jest w południowo-wschodniej części Kobyłki. Dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z II poł. XX w. i XXI w. Osią osiedla jest ul. Henryka Sienkiewicza, od której odchodzą ulice poprzeczne. Zabudowa jest tu zwarta i skondensowana na działkach o regularnych kształtach. d) Kobylak-Turów Osiedle to powstało w wyniku przekształcenia wsi o układzie ulicowym, gdzie rolę głównego ciągu pełniła ul. Ks. Józefa Poniatowskiego. Działki mają kształt podłużny, zaś ich krótszy bok jest położony przy w/w ulicy. Na terenie tej części miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Dawne parcele rolne zostały podzielone na mniejsze fragmenty, a po dawnych miedzach (granicach)

18 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 18 poprowadzono dojazdy do zabudowy położonej w głębi tych działek. Budownictwo ma tu charakter niejednorodny występują tu zarówno budynki z okresu PRL jak i współczesne realizacje lub adaptacje wcześniejszych obiektów. e) Kolonia Chór Jest to najmniej intensywnie zabudowana część Kobyłki występują tu nieliczne domy jednorodzinne, zaś podział działek ma nadal charakter wskazujący rolniczą przeszłość obszaru. Na północy występują grunty orne i łąki oraz pojedyncze obiekty usługowo-wytwórcze. W ostatnich latach na terenie Kolonii Chór zrealizowano nowe inwestycje mieszkaniowe w postaci zwartych skupisk zabudowy jednorodzinnej np. przy ul. Paproci. f) Sosnówka Osiedle Sosnówka położone jest na południe od przystanku osobowego Kobyłka, między linią kolejową nr 6 (E75) a DW634. W centralnej i wschodniej cześć tej jednostki dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o zwartym charakterze. W wschodniej części zlokalizowane jest osiedle budownictwa wielorodzinnego po 5-6 kondygnacji. i) Zalasek Osiedle Zalasek rozciąga się na północ od Antolka w kierunku miejscowości Nadma. Jest to miejsce powstawiania nowej zabudowy mieszkaniowej, często w ramach skoncentrowanych inwestycji deweloperskich. Choć dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, nowe realizacje charakteryzuje intensywniejsza forma i większe gabaryty. Jednocześnie brakuje jasnego określenia sposobu kształtowania linii zabudowy i charakteru zagospodarowania działek np. budynki cofnięte względem ulicy i odizolowane zielenią. Osiedle obecnie ma charakter monokultury mieszkaniowej. j) Jędrzejek Jędrzejek jest również terenem w większości zdominowanym przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Domy mają zróżnicowany gabaryt i formę, jednak nie przekraczają one wysokości dwóch kondygnacji. Siatka ulic ma charakter regularny. Po wschodniej stronie ul. Napoleona zlokalizowany jest teren przemysłowy Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. k) Maciołki Osiedle Maciołki położone w zachodniej części miasta i graniczy bezpośrednio z Zielonką. Charakter podziału działek świadczy, iż była to pierwotnie wieś typu ulicówka, gdzie funkcję głównego ciągu

19 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 19 pełniła ul. Szeroka. Obecnie dotychczasowa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna miesza się z nowymi przedsięwzięciami deweloperskimi, które powstają na dawnych podłużnych działkach rolnych. W południowej części osiedla położone są Stawy Glinianki, które pełnią funkcję terenów rekreacyjnych. l) Stefanówka Osiedle Stefanówka położone jest na południe od DW634. Oś urbanistyczną tej części miasta stanowi ul. Bohaterów Ossowa będąca traktem łączącym Antolek z Ossowem obecnie jego przebieg uległ zatarciu w wyniku budowy osiedla budynków wielorodzinnych w Sosnówce. Centralnym punktem Stefanówki jest Rondo Cudu nad Wisłą, przy którym położona jest również szkoła. Stefanówka jest obszarem zabudowy jednorodzinnej o relatywnie zwartym charakterze. m) Nadarzyn Nadarzyn położony jest między osiedlem Kobylak-Turów a terenami leśnymi sąsiadującymi z Sosnówką. Zabudowa na terenie tego osiedla ma charakter luźny, dominują domu jednorodzinne położone na podłużnych działkach rolnych. Wiele parcel nie jest jeszcze obecnie zabudowanych. n) Piotrówek Osiedle to jest umiejscowione na północ od ul. Zagańczyka a od wschodu graniczy z miastem Wołomin. Jedną z głównych ciągów jest ul. Krechowiecka pełniąca rolę dojazdową do miejscowości Nadma (gmina Radzymin). Na terenie tej części miasta znajduje się zespół szkół nr 3. W południowej części występuje zabudowa jednorodzinna dwukondygnacyjna, zaś w pobliżu granic miasta dominują tereny rolne i leśne Opis infrastruktury transportowej i usług publicznych w zakresie transportu Sieć drogowo uliczna Sieć drogową Kobyłki tworzą: droga wojewódzka nr 634 (łączy miasto z Warszawą, Zielonką, Wołominem, Tłuszczem i Wólką Kossowską) w ciągu, której przebiega ul. Nadarzyńska; droga powiatowa nr 4308W w ciągu, której przebiegają ulice: Poniatowskiego, Napoleona, Krechowiecka, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Chrobrego;

20 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 20 droga powiatowa 4252W w ciągu, której przebiegają ulice: Szeroka, Marecka, Zagańczyka, Załuskiego; droga powiatowa nr 4353W w ciągu, której przebiegają ulice: Ręczajska, Wołomińska; drogi gminne. Sieć drogowa Kobyłki została przedstawiona na schemacie układu drogowego i komunikacji zbiorowej miasta (rys. 1). Układ drogowy miasta ma łącznie ok. 130 km długości, z czego ok. 90 km to drogi gruntowe, a pozostałe to drogi o nawierzchni bitumicznej. Sieć dróg jest podzielona linią kolejową na dwie części, tj. północno-zachodnią oraz południowowschodnią. Przejazd między częściami jest możliwy w ciągu ul. Poniatowskiego i ul. Napoleona (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka Ossów) oraz Al. Jana Pawła II/Wołomińskiej i ul. Ręczajskiej, (przejazd drogowo-kolejowy z zaporami przy przystanku Kobyłka). Podstawową rolę w powiązaniach zewnętrznych odgrywają drogi powiatowe oraz droga wojewódzka. Mają one nawierzchnię bitumiczną. Obsługa wewnętrzna miasta jest prowadzona dodatkowo w oparciu o ulice: Gospodarczą, Serwitucką, Orszagha, Pieniążka, Sienkiewicza, Dojazdową, Bohaterów Ossowa, 3-go Maja i Królewską. Ulice te mają w większości nawierzchnię bitumiczną Transport zbiorowy a) Autobusy W ramach transportu drogowego na terenie miasta funkcjonuje zbiorowa komunikacja autobusowa, w której można wyróżnić trzy rodzaje linii komunikacyjnych (przebieg na rys. 1): 1) linia lokalna miasta Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 2 kursy na godzinę; poza szczytem: 1 kurs na godzinę; 2) nocna linia Zarządu Transportu Miejskiego m.st. Warszawy (N62) o częstotliwości 1 kurs na godzinę (między godzinami: 0.00 a 4.00); 3) prywatne linie autobusowe: linia J o częstotliwości:

21 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 21 w godzinach szczytu: 3 kursy na godzinę; poza szczytem: 2 kursy na godzinę; linia W o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę; linia Radzymin Ciemne Czarna Wołomin - Kobyłka o częstotliwości: w godzinach szczytu: 4 kursy na godzinę; poza szczytem: 3 kursy na godzinę. b) Kolej Linia kolejowa nr 6 (E75) Warszawa Kuźnica Białostocka jest linią dwutorową. W obrębie miasta na linii funkcjonują dwa przystanki osobowe, tj. p.o. Kobyłka oraz p.o. Kobyłka Ossów z peronami wyspowymi dwukrawędziowymi. Od najdalej wysuniętych obrzeży miasta (w jego północnej części) do najbliższego przystanku kolejowego jest ok. 3 km (odległość liczona w ciągu ulic, a nie w linii prostej). Osiedla położone w zachodniej części miasta znajdują się w odległości ok. 2,5 km do stacji kolejowej Zielonka Na przystankach zatrzymuje się 55 pociągów na dobę w obu kierunkach, tj. do i z Warszawy (stan na dzień r.): w szczycie co ok. 10 minut. W związku z modernizacją linii kolejowej nr 6 w ramach korytarza Rail Baltica zamknięty został czasowo ruch pociągów osobowych na linii kolejowej nr 449 w okresie poza zamknięciami realizowane są również połączenia Kolei Mazowieckich Sp. z o.o. do st. Warszawa Śródmieście przez st. Warszawa Rembertów Infrastruktura rowerowa Na terenie miasta istnieje ok. 2 km nieoznakowanych dróg rowerowych, m.in. wzdłuż ul. Mareckiej i ul. Teodora Zagańczyka Infrastruktura piesza Przy większości ulic (głównie na obrzeżach miasta) nie ma utwardzonych chodników. Ruch pieszych odbywa się po jezdni lub poboczem, najczęściej o nawierzchni gruntowej.

22 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka Parkingi Na terenie miasta przy głównych punktach stanowiących źródła i cele podróży jest wygospodarowany teren na miejsca postojowe dla pojazdów (głównie nieoznakowane miejsca postojowe) m.in. przy przystankach kolejowych, Miejskim Ośrodku Kultury, szkole podstawowej nr 2 i 3 (brak przy szkole podstawowej nr 1), przychodni. W wybranych miejscach są ustawione również stojaki na rowery (np. przy przychodni), przy czym korzystanie z nich niekorzystnie wpływa na eksploatację rowerów (niestateczne mocowanie, przyczynia się do deformacji kół), zaś ich kształt uniemożliwia bezpieczne przypięcie ramy i koła roweru.

23 Strategia rozwoju usług publicznych w zakresie transportu w mieście Kobyłka 23 Rys. 1. Układ drogowego oraz komunikacji zbiorowej na obszarze miasta Kobyłka (źródło: kobylka.e-mapa.net, opracowanie własne)

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020

Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 Samorządowa jednostka organizacyjna Bezpieczeństwo rowerzysty działania Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020 INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Plan prezentacji: 1. Informacje o projekcie DPR 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

Zielone Mazowsze. Pomiar ruchu rowerowego na terenie Miasta Kobyłka

Zielone Mazowsze. Pomiar ruchu rowerowego na terenie Miasta Kobyłka Zielone Mazowsze Aleksander Buczyński ul. Nowogrodzka 46 lok. 6, 00-695 Warszawa http://www.zm.org.pl, biuro@zm.org.pl Pomiar ruchu rowerowego na terenie Miasta Kobyłka czerwiec wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach

Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach Przebudowa ciągu komunikacyjnego jako koło zamachowe rewitalizacji obszarowej, na przykładzie Al. Piłsudskiego w Markach 1 Rewitalizacja obszarowa jako szansa na zmianę sposobu zagospodarowania ciągów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 27 PKP Rembertów DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 27 Rembertów DO ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA

POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH. Autor: Marek MACIOCHA POLITYKA ROWEROWA MIAST EUROPEJSKICH Autor: Marek MACIOCHA Plan prezentacji Ogólna charakterystyka analizowanych miast Infrastruktura rowerowa dedykowana Niewidzialna infrastruktura rowerowa Parkowanie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1)

Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata (Załącznik 1) Diagnoza Strategiczna na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata 2015 2025 (Załącznik 1) Kwiecień 2015 Spis treści Wstęp... 3 I. Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe... 4 II. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 11 Metro Dworzec Gdański DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr Metro Dworzec Gdański

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Moje miasta Moja kolej Modernizacja linii kolejowej Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki konferencja prasowa Warszawa, 30 maja 2017 roku Zakres prac 21,6 km sieci trakcyjnej 22 km linii kolejowej (43 km

Bardziej szczegółowo

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO

W DRODZE DO NOWOCZESNEGO TRANSPORTU MIEJSKIEGO autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi Wągrowiec, 2016 autobusów oraz budowę i przebudowę infrastruktury transportowej wraz z działaniami promocyjnymi

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny Podstawowe dane o projekcie 1. nazwa inwestycji: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym 2. projekt zgłoszony do finansowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: - CZĘŚĆ OPISOWA - 1.0. Opis techniczny. 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Nazwa jednostki projektującej. 1.3. Nazwa inwestora. 1.4. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579 Biuro Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa e-mail:office@viatech.pl tel. 022 662 31 58, 022 662 24 26 fax: 022 662 23 86 PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Master Plan dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji poznańskiej. Kaczmarek T., Bul R. : Diagnoza społecznego zapotrzebowania na usługi transportowe Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Bardziej szczegółowo

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta

Białystok jako węzeł drogowy. Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta Białystok jako węzeł drogowy Znaczenie inwestycji transportowych w planach rozwojowych miasta 1 PLANOWANY PRZEBIEG SZLAKÓW TRANZYTOWYCH OBWODNICE MIASTA BIAŁYSTOK - UKŁAD DOCELOWY Kuźnica Warszawa BIAŁYSTOK

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji

Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Parkingi strategiczne Parkuj i Jedź (Park & Ride) II etap Inwestycji Cele projektu Zmniejszenie wielkości ruchu samochodowego w centrum miasta, Rozładowanie ruchu na trasach dojazdowych do centrum, Zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015

System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport. Wrzesień 2015 System P+R w aglomeracji krakowskiej - raport Wrzesień 2015 Wrzesień 2015 MobilityHUB to inicjatywa na rzecz pozyskiwania oraz publikowania danych potrzebnych do zarządzania mobilnością mieszkańców aglomeracji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

Szymala Kierunki rozwoju przestrzennego Wałbrzycha i jego powiązań Wałbrzych, 9 grudnia 2011 Historyczne dokumenty planistyczne: MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta.

1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. 1. Zasady rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu elementy polityki transportowej miasta. Opole należy do grupy historycznie ukształtowanych miast europejskich, w których jedynym sprawdzonym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 43 Saska DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 43 Saska DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Kierunki rozwoju infrastruktury rowerowej Zespół 8 Tomasz Kossowski Uwarunkowania Uwarunkowania przy wyznaczaniu kierunków rozwoju transportu rowerowego: Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie!

ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! ZAINWESTUJ w SIEDLCACH! Atrakcyjne nieruchomości czekają na Ciebie! Zaledwie 90 km od Warszawy i 100 km od wschodniej granicy Unii Europejskiej leżą 80 tysięczne Siedlce. Miasto o wielowiekowej, bogatej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku

Uchwała Nr Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia 19 marca 2012 roku Uchwała Nr Rady Na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 roku o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm. 1 ), Rada Dzielnicy Białołęka uchwala, co następuje.

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU

ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Krystyna Guranowska-Gruszecka ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWY w XX WIEKU Warszawa, lipiec 2013 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Spis treści STRESZCZENIE... 11 SUMMARY... 15 WPROWADZENIE... 19 CZĘŚĆ I EWOLUCJA

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Bydgoszcz al. Jana Pawła II 157 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 2,4628 ha Położenie: Bydgoszcz, al. Jana Pawła II 157 Tytuł prawny: prawo użytkowania wieczystego Kliknij

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU:

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU: Opracowanie koncepcji dla budowy nowego przebiegu DW nr 724 na odcinku od granicy m. st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu DK79 na terenie gm. Góra Kalwaria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r.

UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia r. UCHWAŁA NR.../20... r. RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia...20... r. PROJEKT DRUK NR 3072 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Chodkiewicza

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r.

STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 (z perspektywą do 2030 roku) Warszawa, dnia 14 kwietnia 2011 r. AGENDA MIEJSCE STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU (SRT) W SYSTEMIE ZINTEGROWANYCH STRATEGII ROZWOJU KRAJU

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE

PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa Szkielet perspektywicznego

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie 2013 Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie wykonane w ramach projektu: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel badania 2 Uzyskanie informacji o obecnych zachowaniach

Bardziej szczegółowo

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY

X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY X KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016 ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY dr inż. Andrzej Brzeziński, Politechnika Warszawska mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach.

Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. IV Międzynarodowe Targi Infrastruktura, Warszawa, 6 października 2006 r. Projekt uspokojenia ruchu MIASTECZKO HOLENDERSKIE w Puławach. Marek Wierzchowski Krajowy konsultant ds. inżynierii ruchu Skuteczne

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 4 RANKINGOWA LISTA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH SPIS TREŚCI POZIOM REGIONALNY... 2 Tabela D TRANSPORT KOLEJOWY... 2 Tabela E TRANSPORT DROGOWY... 5 Tabela F POZOSTAŁE INWESTYCJE... 7 PERSPEKTYWA 2014-2020 POZIOM REGIONALNY TABELA D TRANSPORT KOLEJOWY

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI

ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI - 137 - Rozdział 9 ZAGADNIENIA KOMUNIKACJI SPIS TREŚCI: 1. Opis i diagnoza stanu istniejącego 2. Analiza uwarunkowań wynikających z dotychczasowych opracowań planistycznych 3. Określenie zagrożeń środowiska

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Sieci transportowe. Dr Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska)

Sieci transportowe. Dr Radosław Bul (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska) Sieci transportowe Dr Radosław Bul ( ) Dr inż. Jeremi Rychlewski (Politechnika Poznańska) Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Cel

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 11 grunt zabudowany budynkiem magazynowo usługowym NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 2 859 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0, 2804 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki

Komenda Główna Policji. oraz. Powiat Siemiatycki Komenda Główna Policji oraz Powiat Siemiatycki na podstawie: Umowy Partnerstwa zawartej dnia 27.03.2012r. i Porozumienia nr URP/SPPW/1.2/KIK/76 z dnia 17.07.2012r realizują Projekt KIK 76 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ

SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ SZCZECIN - OBSZARY O ZWARTEJ STRUKTURZE FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ MAPA ROZKŁADU MIEJSC PRACY WARSZTATY URBANISTYCZNE UNIA METROPOLII POLSKICH / TUP WARSZAWA 4/5 lipca 2016 r. SZCZECIN STRUKTURA ADMINISTRACYJNA:

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo