Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia Miasto i Pañstwo. Honorowym goœciem inauguracji by³ Pan Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Burmistrz uzyska³ zapewnienie od Prezydenta, i z przyjemnoœci¹ odwiedzi on Œwi¹tniki Górne. Minê³o lato a z nim najpiêkniejszy okres w ca³ym roku. Czas dojrzewania przyrody, czas letniego odpoczynku. W naszej Gminie wakacje obfitowa³y w wiele wydarzeñ kulturalnych i sportowych. Za nami m.in. Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach, rozgrywki pi³karskie o Puchar Burmistrza we Wrz¹sowicach, Do ynki Powiatowe w Sieciechowicach, Dni Rzeszotar, uroczystoœci XX-lecia Parafii Rzeszotary po³¹czone z piknikiem do ynkowym na boisku LKS Tempo, uroczysta Msza Do ynkowa w Olszowicach, 20-lecie Beatyfikacji B³. Anieli Salawy w Sieprawiu, Œwiêto Chleba w Parafii Œwi¹tniki Górne, 40-lecie Klubu LKS Zielonka Wrz¹sowice, doroczny festyn w Olszowicach. Odby³y siê te trzy wa ne akcje honorowego krwiodawstwa zorganizowane przez stra aków w Ochojnie, Olszowicach i Œwi¹tnikach Górnych. Po d³ugiej przerwie uda³o siê reaktywowaæ kontakty z naszym miastem partnerskim Beaugency we Francji, które niestety w ostatnich latach zanik³y. Goœcie z Francji na czele z merem Beaugency Claude Bourdin przebywali w naszej Gminie w lipcu. Na pocz¹tku wrzeœnia uda³em siê wraz z delegacj¹ do Beaugency aby ustaliæ szczegó³y zwi¹zane z przysz³orocznymi planami wymiany m³odzie y, wspó³pracy stra y po arnych, wymiany doœwiadczeñ gospodarczych oraz w zakresie pomocy osobom starszym i chorym. Okres wakacyjny nie zatrzyma³ prac restrukturyzacyjnych dotycz¹cych funkcjonowania Gminy. Wprowadzanie zmian powoduje czasem przejœciowe k³opoty, które szybko powinny byæ rozwi¹zane. Wszyscy musimy siê przyzwyczaiæ do nowego systemu naliczania op³at za wodê i œcieki, których wysokoœæ nie uleg³a zmianie. Gdy system bêdzie ju funkcjonowa³ w pe³ni zdecydowanie uproœci i u³atwi kwestie zwi¹zane z naliczaniem op³at za media. Wrzesieñ równie przynosi ze sob¹ wiele wydarzeñ. Rozpoczyna siê rok szkolny. Dla dzieci i m³odzie y to koniec nieograniczonego wolnego czasu i pocz¹tek wytê onej nauki. Dziêki œrodkom unijnym uda³o siê wybudowaæ na terenie gminy kolejn¹ po Rzeszotarach nowoczesn¹ salê gimnastyczn¹, tym razem przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych- jej uroczyste otwarcie z udzia³em Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego odby³o siê 16 wrzeœnia. Przeprowadzono remonty w szko³ach podstawowych w Ochojnie, Rzeszotarach i Wrz¹sowicach. Wybudowano lub s¹ w trakcie realizacji place zabaw dla dzieci tzw. Radosne szko³y we wszystkich placówkach oœwiatowych w naszej Gminie. O wielu z tych wydarzeñ znajd¹ Pañstwo wiêcej informacji na dalszych stronach tego numeru Kuriera. Szanowni Pañstwo, Zapraszam do lektury naszej gazety i yczê du o s³oñca i radoœci we wszystkie dni nadchodz¹cej jesieni. Witold S³omka lipiec nr 2(15) 2011 Burmistrz

3 SPIS TREŒCI wrzesieñ nr 3(15) 2011 Spotkanie z Prezydentem Komorowskim KURIER URZÊDOWY Informacje Referatu Inwestycji Nowy system zarz¹dzania sprzeda ¹ wody i odbioru œcieków Europa zawita³a na Zielon¹ Otwarcie Sali Sportowej Koncepcja szlaków rowerowych na terenie gminy Œwi¹tniki Górne Bezp³atne konsultacje w sprawie pozyskiwania œrodków unijnych Nabory wniosków LGD KURIER SZKOLNY SP Wrz¹sowice, SP Rzeszotary, Zespó³ Szkó³ Z ³awki rezerwowej SP Œwi¹tniki Górne SP Ochojno KURIER KULTURALNY Informacje MGOK Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach K¹cik Dobrej Ksi¹ ki Poœwiêcenie nowego lokalu Biblioteki Miejskiej Do ynki Powiatu Krakowskiego KURIER SPO ECZNY Walka o plac zabaw Nivea coraz bli ej szczêœliwego fina³u Pozory myl¹, dowód nie Informacje GOPS KURIER NA S U BIE V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Ochojnie V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze MDP w Wo³owicach Trzy udane akcje Honorowego Krwiodawstwa Œwiêto Policji KURIER SPORTOWY Czterdzieœci lat minê³o LKS Zielonka Wrz¹sowice Do Œwi¹tnik zawita³a II Liga Pi³karska lat Duszpasterstwa w Rzeszotarach 20-lecie Beatyfikacji B³ogos³awionej Anieli Salawy GRH Zgrupowanie mija w Borownicy KURIER Z PASJ Wojownicy z Olszowic KURIER HISTORYCZNY Po egnanie ostatniego Œwi¹tnika Macieja Kotarby Pierwsza Œwi¹tynia w Œwi¹tnikach Górnych Zaproszenie na ods³oniêcie obelisku w Rzeszotarach By³ sobie Dwór w Rzeszotarach Nowe otwarcie we wspó³pracy z Beaugency z humorem rysunek: Janusz Stefaniak - Dobra! Nie odrobi³em zadania, ale mo e to ja, za nie d³ugo bêdê decydowa³ o tym, czy daæ panu podwy kê Na ok³adce: Mer Beaugency Claude Bourdin by³ zachwycony zbiorami zgromadzonymi w Muzeum Œlusarstwa w Œwi¹tnikach Górnych. Stopka redakcyjna Redakcja: Aneta Zarembska, Iwona G³uszyñska, Agnieszka Juszczak, Klaudia Kotarba, Rafa³ Kopp, Zofia Popczyñska-Konon, Beata Skalska, Witold Szczygie³, Dariusz Tylek. Wspó³praca: Alicja Cholewiñska-Bieda, Jakub Burda, Andrzej Burda, Katarzyna Burda, Jerzy Czerwiñski, Ma³gorzata Du y, ks.wies³aw Nowak, Agnieszka Plachta, Wojciech Puskarczyk, Maciej Podsiad³o, Agnieszka Rejnowicz, Rafa³ Stadnik, Jolanta Synowiec, Danuta Waœniowska, Agnieszka Jarosz-Wojtala, Natalia Wojtala, Daniel Wrzoszczyk, pracownicy UMIG. Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne Projekt i sk³ad: Roman Tracz - ISSN

4 URZÊDOWY w skrócie... tekst: Wanda Ku³aj Dokoñczenie chodników przy drogach powiatowych Jeszcze w bie ¹cym roku dokoñczona zostanie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1992 K w Rzeszotarach (Piasna Górka) o d³ugoœci 450 mb; i w Olszowicach przy drodze nr 1946 K w kierunku Szko³y Podstawowej. tekst: Patrycja Lis Informacje Referatu Inwestycji W ostatnim okresie zrealizowano na terenie gminy nastêpuj¹ce inwestycje : - wymiana pod³ogi w Sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych - remont pokrycia dachu szko³y podstawowej we Wrz¹sowicach i Ochojnie - wyremontowano pod³ogê Sali lekcyjnej w SP Ochojno - wykonano dokumentacjê projektowa oœwietlenia przy drodze na tzw. Moækówkê w Rzeszotarach, czekamy na decyzje pozwolenia na budowê LINIA BUS W OLSZOWICACH c.d. tekst: Pawe³ Bieniek Informowaliœmy ju Pañstwa na naszych ³amach o staraniach dotycz¹cych uruchomienia nowej linii busowej w Olszowicach i wyznaczeniu miejsc przystankowych. Aktualnie jest z³o ona czêœæ dokumentacji projektowej w Zarz¹dzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Dope³nienie wszystkich niezbêdnych formalnoœci wymaga czasu, a dopiero po skompletowaniu ca³oœci dokumentacji dotycz¹cej utworzenia przystanków, mo liwe bêdzie uruchomienie linii busowej. Aktualizacja wojewódzkiej ewidencji zabytków dla gminy Œwi¹tniki Górne tekst: Tomasz Sólnica Urz¹d Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne informuje, i w dniu 30 sierpnia 2011 r. zosta³a podpisana umowa na sporz¹dzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowanie polegaæ bêdzie na aktualizacji wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej dla gminy Œwi¹tniki Górne, oraz ewentualnym umieszczeniu nowych obiektów o szczególnych walorach zabytkowych. tekst: UKASZ BUDZISZ - Inspektor ds. informatyki NOWY SYSTEM ZARZ DZANIA SPRZEDA WODY I ODBIOREM ŒCIEKÓW W celu podniesienia jakoœci us³ug realizowanych przez referat komunalno-gospodarczy, zosta³ zakupiony nowy system informatyczny, który zapewnia obni enie kosztów obs³ugi oraz podniesienie standardów pracy w referacie. G³ównym celem wdro enia nowego systemu jest: 1. atwe, szybkie i bezproblemowe wprowadzanie danych oraz przeprowadzenie naliczeñ. 2. Wykorzystanie oprogramowania inkasenckiego, które usprawni i przyœpieszy odczytywanie liczników, oraz wystawianie faktur w domu klienta. Prace wdro eniowe trwaj¹ nadal. Polegaj¹ one na pe³nym przeniesieniu danych odbiorców ze starego systemu. Poniewa Us³ugobiorców na terenie Gminy jest oko³o wprowadzenie ich w nowy system jest bardzo czasoch³onne, co w rezultacie powoduje opóÿnienia w odczytach liczników. Inkasenci rozpoczêli ju swoj¹ pracê, ale potrzeba czasu, aby dotarli do ka dego Us³ugobiorcy. Przy odczycie wystawiana jest faktura za bie ¹ce zu ycie wody od ostatniego odczytu tj. od 1 lipca 2011r. oraz faktury szacunkowe na nastêpnych piêæ miesiêcy. Przepraszamy Pañstwa za wynik³e opóÿnienia, jednoczeœnie informujemy, e wprowadzenie nowego systemu nie zmieni³o cen za dostarczanie wody, odbiór œcieków i abonamentu. PLACE ZABAW RADOSNA SZKO A W dniu 18/07/2011 podpisano umowê o dofinansowanie œrodkami pochodz¹cymi z bud etu pañstwa na realizacjê zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie. Kwota dotacji: ,00 z³. Obecnie prowadzone s¹ odbiory techniczne placu zabaw. Po odbiorach zostanie zg³oszone zakoñczenie firmie zewnêtrznej kontroluj¹cej, która dokona kontroli ostatecznej zgodnoœci z programem radosna szko³a, czy urz¹dzenia s¹ bezpieczne, posiadaj¹ certyfikaty. Ponadto w dniu 18/07/2011 podpisano umowê o dofinansowanie œrodkami pochodz¹cymi z bud etu pañstwa na realizacjê zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wrz¹sowicach. Kwota dotacji: ,00 z³ Obecnie zosta³ przed³u ony termin realizacji zadania do r. Uzyskano promesê na otrzymanie dofinansowania ze œrodków pochodz¹cych z bud etu pañstwa na realizacje zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach. Aktualnie jesteœmy w trakcie procedury przetargowej w celu wy³onienia wykonawcy placu. Œrodki finansowe na remont remizy OSP w Rzeszotarach W dniu 26/07/2011 podpisano umowê na udzielenie pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Remont budynku Ochotniczej Stra y Po arnej w ramach konkursu Ma³opolskie Remizy. Kwota przyznanej dotacji to: ,00 z³. ŒRODKI UNIJNE NA KANALIZACJÊ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego og³osi³ nabór na dzia³anie Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Maksymalna wysokoœæ pomocy to a ,00 z³ na operacje w zakresie gospodarki wodno œciekowej. Termin trwania naboru : Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy obejmuj¹cy wykonanie kanalizacji sanitarnej. 4 wrzesieñ nr 3(15) 2011

5 tekst: Grzegorz Rycerski Kierownik Referatu Realizacja zadañ Referatu Komunalno-Gospodarczego Wykaz prac wykonywanych w okresie wakacyjnym przez referat komunalno gospodarczy oraz zleconych do wykonania innym podmiotom : 1. Przeplewiono Rondo im. R. Kaczorowskiego i tereny zieleni przy rondzie. 2. Wykonano prace ogrodnicze zieleñców na Placu Zabaw i w centrum Œwi¹tnik. 3. Wykonano prace ogrodnicze terenów zieleni przy budynku wielofunkcyjnym w Rzeszotarach. 4. Wykoszono i oczyszczono rów melioracyjny we Wrz¹sowicach na Pokrzywnicy. 5. Wykoszono teren zieleni wokó³ boiska sportowego w Rzeszotarach oraz teren Przedszkola w Rzeszotarach. 6. Wykoszono teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych. 7. Wykoszono teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. 8. Wykoszono teren zieleni przy Policji w Œwi¹tnikach Górnych. 9. Wykonano zabezpieczenie nowo zakupionego zestawu gimnastycznego FIP na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 10. Zamontowano tablice informacyjne na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 11. Naprawiono karuzelê na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 12. Odmalowano pomieszczenia Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych. 13. Zamontowano 8 szt. znaków drogowych przy drogach gminnych. 14. Zamontowano 5 szt. progów zwalniaj¹cych na drogach gminnych. 15. Zamontowano 3 szt. luster drogowych przy drogach gminnych. 16. Wykonano czêœciowo remont budynku komunalnego Zbiornik wody pitnej Gorzków: - zamontowano nowe rynny PCV i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi, - odmalowano bramê, czêœæ ogrodzenia, drzwi, okna, parapety, schody i porêcze, - zamontowane zostan¹ nowe w³azy ze stali nierdzewnej do komór zbiornika wody pitnej. 17. Wykonano czêœciowo remont budynku komunalnego Oczyszczalnia Œcieków w Œwi¹tnikach Górnych: - odmalowano elementy zabezpieczeñ, elementy instalacji oraz porêcze, - zamontowane zostan¹ nowe podesty stalowe nad komorami do oczyszczania œcieków. 18. Przeniesiono wyposa enie Biblioteki (rega³y, ksi¹ ki), 19. Naprawiane s¹ na bie ¹co kosze na œmieci przy przystankach na terenie gminy 20. Systematycznie wykaszane s¹ rowy przy drogach gminnych na terenie wszystkich miejscowoœci. ŒRODKI NA REMONT BUDYNKU GIMNAZJUM W zwi¹zku z mo liwoœci¹ uzyskania œrodków unijnych w ramach dzia³añ zwi¹zanych z rewitalizacj¹ ma³ych miast Urz¹d z³o y³ wniosek o przyznanie pomocy objêtej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: Rewitalizacja Zespo³u Szko³y Œlusarskiej poprzez remont budynku gimnazjum przy ul. Bruchnalskiego 35 w Œwi¹tnikach Górnych. W ostatnim czasie podpisana zosta³a umowa na dofinansowanie tej inwestycji. Kwota dofinansowania remontu to 500 tys. z³otych. Europa na Zielonej!!! tekst: Alicja Cholewiñska-Bieda W sierpniu br. Konwent Bonifratrów w Konarach przyst¹pi³ do projektu GRUNDTVIG na temat praw osób niepe³nosprawnych w Europie. Naszymi partnerami s¹ Hiszpania i Francja. Celem programu jest dokonanie analizy, w jakim stopniu nasze spo³eczeñstwo szanuje i gwarantuje równe prawa i szanse dla wszystkich obywateli. Uczestnikami programu s¹ doros³e osoby niepe³nosprawne intelektualnie. W okresie dwóch lat, poprzez upowszechnianie materia³ów w formie dostosowanej do ich szczególnych potrzeb, uczestnicy poznaj¹ zapisy Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych ONZ oraz wymieni¹ doœwiadczenia z partnerami. Wezm¹ udzia³ w kursie jêzyka angielskiego, bêd¹cego jêzykiem roboczym programu oraz opanuj¹ podstawy obs³ugi komputera. Poznaj¹ kraje partnerskie. Ok. 30 osób wyjedzie do Barcelony i Le Croisic a wszelkie poniesione koszty pokryte zostan¹ z funduszy unijnych. Program jest znakiem naszych czasów. Europa zawita³a do naszej ma³ej wioski a nasi podopieczni z terenów zaniedbanych spo³ecznie poczuj¹ siê Europejczykami. Ten projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj¹ jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczon¹ w nich zawartoœæ merytoryczn¹ wrzesieñ nr 3(15)

6 Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych tekst: Dariusz Tylek, zdjêcia: Klaudia Kotarba, Dariusz Tylek Wspieraj¹c potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury budowlanej, Gmina Œwi¹tniki Górne pozyska³a œrodki finansowe z unijnego dofinansowania na realizowany przez siebie projekt MRPO /08 pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych Dofinansowanie projektu zosta³o przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójnoœæ wewn¹trzregionalna, Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Dzia³anie 6.1 Rozwój miast, Schemat B : Projekty w zakresie rekreacji i sportu, wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi ,38 z³, w tym dofinansowanie ze œrodków unijnych = ,00 z³. Umowê o dofinansowanie podpisano 20 grudnia 2009 roku, a ukoñczenie realizacji zaplanowano na 31 paÿdziernika 2011 roku ( dane z umowy o dofinansowanie). Przedmiotem zrealizowanego projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj by³a budowa sali gimnastycznej obiektu sportowego dla dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y podstawowej, w której do tej pory nie by³o odpowiedniego zaplecza sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich pozwoleñ. Wybudowana sala zosta³a po³¹czona przewi¹zk¹ z istniej¹cym ju budynkiem szko³y. W przewi¹zce znajduj¹ siê : zaplecze sanitarne, szatnie (oddzielne dla dziewcz¹t i ch³opców oraz dla osób niepe³nosprawnych), pomieszczenia dla trenerów i na sprzêt sportowy, pomieszczenia przeznaczone na si³owniê oraz salê do æwiczeñ. Obiekt zosta³ kompleksowo wyposa ony w niezbêdny sprzêt sportowy. Wybudowano parking na 25 miejsc parkingowych. Powierzchnia sali gimnastycznej : 413,5 m 2 Wymiary sali gimnastycznej : 14,80 x 27,88 Powierzchnia ca³ego obiektu : 674,4 m 2 16 wrzeœnia o godzinie dokonano uroczystego otwarcia Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych. Pierwsze plany budowy sali gimnastycznej o czym w swoim przemówieniu przypomnia³ Burmistrz Witold S³omka siêga³y piêædziesiêciu lat wstecz gdy on sam jako ma³y ch³opiec rozpoczyna³ naukê w szkole podstawowej teraz wybudowanie sali sta³o siê mo liwe gdy pozyskano œrodki finansowe z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dzia³ania Rozwój Miast. Uroczystego poœwiêcenia Sali dokona³ ksi¹dz proboszcz œwi¹tnickiej parafii Grzegorz Mrowiec. Z okazji otwarcia Sali w Szkole Podstawowej zjawi³o siê wielu znakomitych goœci m.in.: Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, Kurator Oœwiaty Aleksander Palczewski, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Mogilany Krzysztof Musia³, Radni Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. W podziêkowaniu za tak wspaniale wyposa on¹ salê gimnastyczn¹ uczniowie Szko³y Podstawowej zaprezentowali goœciom znakomity program artystyczny i sportowy. Imprezê uœwietni³a swoim wystêpem Reprezentacyjna Orkiestra Dêta Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Na zakoñczenie Dyrektor Szko³y pan Robert Koz³owski podziêkowa³ wszystkim dziêki którym wybudowanie Sali sta³o siê mo liwe. 6 wrzesieñ nr 3(15) 2011

7 tekst: Daniel Wrzoszczyk, fotografie: Dariusz Tylek Koncepcja sieci szlaków rowerowych na terenie gminy Œwi¹tniki Górne i krajobrazowe gminy oraz przyczyniaj¹ siê do porz¹dkowania ruchu turystycznego przez wyznaczenie tras dla turystyki aktywnej. Szczegó³owe opisy poszczególnych tras oraz mapy zosta³y zamieszczona na stronie internetowej wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce przebiegu projektowanych tras prosimy przesy³aæ na adres Obecnie przystêpujemy do realizacji kolejnego etapu prac czyli opracowania wspólnie z przedstawicielami Urzêdu Miasta i Gminy harmonogramu realizacji projektu oraz okreœlenia Ÿróde³ jego finansowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ostatnim czasie roœnie zainteresowanie aktywnym spêdzaniem czasu wolnego. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznoœci lokalnej Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa rozpoczê³o pracê nad realizacj¹ projektu dotycz¹cego utworzenia sieci szlaków pieszych i rowerowych na terenie gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Œwi¹tniki Górne. Pierwszym ju zakoñczonym etapem prac by³o przygotowanie koncepcji sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych na terenie ww. gmin. W gminie Œwi¹tniki Górne zosta³y zaplanowane dwie pêtle szlaków rowerowych o ³¹cznej d³ugoœci 22 km. Projektowane szlaki prezentuj¹ cenne walory przyrodnicze Bezp³atne konsultacje dla mieszkanców Miasta i Gminy Œwiatniki Górne tekst: Izabela Dudek W œrodê 5 paÿdziernika br. w godzinach od do w Budynku Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych (ul. Bruchnalskiego 5 ) bêd¹ udzielane bezp³atne konsultacje dla mieszkañców Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Spotkanie zorganizowane we wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy w Œwi¹tnikach Górnych oraz Galicyjsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹, skierowane jest do wszystkich osób oraz instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych. Przeprowadzone konsultacje bêd¹ dotyczy³y g³ównie mo liwoœci wsparcia ze œrodków unijnych projektów zwi¹zanych z: - otwarciem lub rozwojem dzia³alnoœci gospodarczej, - szkoleniami zawodowymi, - inwestycjami, - dofinansowaniem projektów edukacyjnych, - ochron¹ œrodowiska Informacji bêd¹ udzielaæ Konsultanci G³ównego Punktu Informacyjnego w Krakowie. Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72B, Kraków, Tel. (12) , Fax (12) , Nabory wniosków W listopadzie 2011 r. planowane jest og³oszenie kolejnego naboru wniosków na realizacjê Ma³ych Projektów. Przypominamy, e o dotacjê (do z³) mog¹ ubiegaæ siê m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i OSP. Ma³e projekty maj¹ na celu poprawê warunków ycia na wsi przez wspieranie drobnych lokalnych inicjatyw i aktywizacjê mieszkañców m.in. poprzez organizacjê imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, zakup oprogramowania, urz¹dzeñ i sprzêtu komputerowego, remont i wyposa enie œwietlic wiejskich, budowê placów zabaw. Szczegó³owe informacje dot. warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosku mo na uzyskaæ w Biurze LGD Blisko Krakowa (Skawina, ul. wirki i Wigury 23), tel mail: wrzesieñ nr 3(15)

8 SPO ECZNY Walka o plac zabaw NIVEA coraz bli ej szczêœliwego fina³u tekst: Dariusz Tylek W zwi¹zku z internetowym konkursem w którym Firma Nivea funduje place zabaw dla 100 miejscowoœci w ca³ym kraju w za³¹czniku do poprzedniego Kuriera prosiliœmy Pañstwa o pomoc w g³osowaniu na PLAC ZABAW DLA GMINY ŒWI TNIKI GÓRNE W OLSZOWICACH. Odzew przeszed³ nasze najœmielsze oczekiwania. Udzia³ w konkursie rozpoczêliœmy 7 lipca 2011 roku a ju na pocz¹tku wrzeœnia uda³o nam siê znaleÿæ w grupie miejscowoœci, które maj¹ szansê wygraæ plac we wrzeœniu 2011 roku. Warto zauwa yæ, e na samym pocz¹tku g³osowania byliœmy na miejscu 2447, a w dniu gdy piszemy te s³owa mamy miejsce 11 i wielk¹ szansê na zwyciêstwo. Aby to jednak sta³o siê faktem musimy utrzymaæ nasz¹ pozycjê w grupie 25 miejscowoœci na które we wrzeœniu oddano przez Internet najwiêcej g³osów. Dlatego jeszcze raz na finiszu konkursu prosimy o pomoc tych którzy jeszcze nie wziêli udzia³ w konkursie i nie g³osowali. Zarejestrujcie siê na i g³osujcie na plac zabaw w Olszowicach. Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim, którzy codziennie oddawali g³os dotrwajcie w g³osowaniu do koñca wrzeœnia. To dziêki Wam sukces jest w zasiêgu rêki. Powtórzmy te nasze has³o, które towarzyszy w trakcie ca³ego konkursu u ywane czêsto w wysy³anych przez nas mailem i na facebook u przypominajkach o g³osowaniu: NIECH MOC BÊDZIE Z DZIEÆMI G OSUJCIE CODZIENNIE. Razem wygrajmy plac zabaw, który jesteœmy przekonani bêdzie s³u y³ wszystkim mieszkañcom gminy i ca³ej okolicy. ADRES STRONY NA KTÓREJ G OSUJEMY NA NASZ PLAC tekst: Zofia Popczyñska Konon - przewodnicz¹ca GKRPA POZORY MYL, DOWÓD NIE Po tym has³em w miesi¹cach letnich przeprowadzana by³a w ca³ej Polsce, kampania spo³eczna maj¹ca na celu przeciwdzia³anie u ywania alkoholu przez osoby nieletnie, ograniczenie dostêpnoœci zakupu alkoholu przez m³odzie. Nasza Gmina przyst¹pi³a do kampanii. Na pocz¹tku sierpnia wszystkie placówki handlowe sprzedaj¹ce alkohol (sklepy, zak³ady gastronomiczne) odwiedzi³ tajemniczy klient - m³oda osoba, która, co prawda w maju b.r. ukoñczy³a 18 lat, ale jej m³ody wygl¹d powinien, budziæ zastrze enia i koniecznoœæ okazania dowodu osobistego sprzedawcy, przy ka dej próbie zakupu alkoholu. M³od¹ osobê ubezpiecza³a osoba doros³a psycholog, œwiadek. Jak bardzo potrzebna by³a ca³a akcja potwierdzi³y jej wyniki zakup kontrolowany (w ka dym przypadku piwa) zosta³ przeprowadzony w 31 placówkach, a tylko w 3 sklepach sprzedawcy zachowali siê prawid³owo i za ¹dali okazania dowodu osobistego przez ma³oletni¹ klientkê. Sprzedawcy (3), którzy w poprzednim dniu zachowali siê prawid³owo odmówili sprzeda y, ¹daj¹c okazania dowodu osobistego - otrzymali gratulacje, a placówka handlowa Certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzeda y. We wszystkich pozosta³ych sklepach sprzedawcy zostali pouczeni o koniecznoœci zachowania asertywnej postawy w przypadkach sprzeda y alkoholu osobom m³odym oraz poinformowani o gro ¹cych karach wynikaj¹cych z nieprzestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Na pewno, za jakiœ czas powtórzymy akcjê zakupu kontrolowanego, mamy nadziejê, e wówczas proporcje sprzedawców zachowuj¹cych siê prawid³owo bêd¹ odwrotne. 8 wrzesieñ nr 3(15) 2011

9 informacje GOPS Dodatek do zasi³ku rodzinnego tekst: GOPS w Œwi¹tnikach Górnych Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych przypomina, e od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka, ponownie uzale nione bêdzie od przedstawienia przez osobê ubiegaj¹c¹ siê zaœwiadczenia, e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póÿniej ni od 10 tygodnia ci¹ y do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo liwoœci zast¹pienia ww. zaœwiadczenia oœwiadczeniem). Wzór powy szego zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹ y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).- wzór zaœwiadczenia bêdzie do pobrania w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych oraz na stronie internetowej w zak³adce pomoc spo³eczna Podstawa prawna: - art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z póÿn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), WA NY KOMUNIKAT Przychodnia Rejonowa w Œwi¹tnikach Górnych zawiadamia, i deklaracje m³odzie y z roczników straci³y wa noœæ. Aby móc nadal korzystaæ z leczenia w tut. przychodni konieczne jest ponowne osobiste z³o enie nowych deklaracji. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Deklaracje mo na wype³niaæ i sk³adaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w przychodni przy ul. Krakowskiej 2 w godzinach od 8.00 do Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Œwi¹tnikach Górnych Sp. z o.o Œwi¹tniki Górne ul. Krakowska 2, tel , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje nowych rodzin zastêpczych P CPR Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi Kraków al. S³owackiego 20 tel wrzesieñ nr 3(15) 2011 ŒWIADCZENIA RODZINNE tekst: Teresa Kwintowska Gminny Oœrodek w Œwi¹tnikach Górnych przypomina, i 1 listopada 2011r. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy w zakresie œwiadczeñ rodzinnych. Aby od 1 listopada 2011r. ponownie ubiegaæ siê o œwiadczenia rodzinne nale y wype³niæ nowy wniosek o zasi³ek rodzinny, a tak e przed³o yæ wymagane dokumenty /zaœwiadczenia o wysokoœci przychodów za rok 2010 z Urzêdu Skarbowego lub oœwiadczenia zawieraj¹cego informacje o: a) wysokoœci przychodu b) wysokoœci dochodu, c) wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne odliczonych od podatku, d) wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, e) wysokoœci nale nego podatku i ewentualnie inne w zale noœci od wnioskowanego œwiadczenia/. Wydawanie druków wniosków oraz przyjmowanie gotowej dokumentacji odbywaæ siê bêdzie w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska 2 od dnia 1 wrzeœnia 2011r. w godzinach pracy Oœrodka, tj: poniedzia³ki: wtorek-pi¹tek: Informujemy, i obecnie jest mo liwoœæ sk³adania wniosków o wydanie zaœwiadczeñ z I Urzêdu Skarbowego w Krakowie (dotyczy tylko osób, które rozliczaj¹ siê w I US Kraków ul. Rzemieœlnicza )o przychodach za rok 2010 w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: /12/ * W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada. * W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paÿdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia. tekst: PCPR w Krakowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczyna akcjê poszukiwania nowych rodzin zastêpczych. Osoby zainteresowane mog¹ zg³aszaæ siê codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Dzia³u Pomocy Rodzinie i Dziecku, Kraków, al. S³owackiego 20 pokój 10 (tel wew. 570) gdzie oferowana jest pe³na i szczegó³owa informacja na temat rodzicielstwa zastêpczego. Chocia chêtni kandydaci musz¹ spe³niæ szereg wymogów, m.in. odbyæ szkolenie (w ca³oœci finansowane przez PCPR w Krakowie), zawsze w trudnych chwilach mog¹ liczyæ na pomoc pracowników Centrum. Na terenie Powiatu Krakowskiego jest wiele dzieci, które nie maj¹ zapewnionych w³aœciwych warunków do rozwoju i prawa do ycia w rodzinie. One czekaj¹ na mi³oœæ i nowy dom. W innym razie dzieci te trafi¹ do Domów Dziecka, czêsto w innym województwie, daleko od œrodowiska, w którym siê wychowywa³y. Dlatego te, z myœl¹ o tych dzieciach zwracamy siê do Pañstwa z apelem o pomoc w ich wychowaniu w ramach funkcji rodziny zastêpczej. Niestety, wci¹ jest zbyt ma³o rodzin gotowych przyj¹æ do siebie skrzywdzone dzieci. Wiêc mo e i Pañstwo podzielicie siê z nimi swoim domem? 9

10 tekst: Dariusz Tylek V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Ochojnie na s³u bie tekst: Dariusz Tylek V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO ARNICZE M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH Dru yny tu przed rozpoczêciem zawodów w tle widok na Kraków Fot. Piotr Brózda 2 lipca na boisku sportowym w Ochojnie odby³y siê V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO PO ARNICZE POWIATU KRAKOWSKIEGO. W zawodach bra³o udzia³ 19 dru yn mêskich i 7 dru yn eñskich reprezentuj¹cych gminy Powiatu Krakowskiego. Rywalizacja by³a bardzo du a gdy w szranki stanê³y najlepsze dru yny po arnicze z terenu powiatu, w wiêkszoœci zwyciêzcy zawodów gminnych. Nasz¹ gminê reprezentowa³y w kategorii mê czyzn: OSP Œwi¹tniki Górne (zwyciêzca zawodów gminnych) i OSP Ochojno (jako gospodarz zawodów), w kategorii kobiet gminê reprezentowa³y dziewczyny z OSP Olszowice. Prawid³owy przebieg zawodów nadzorowa³a Komenda Miejska PSP w Krakowie z sêdzi¹ g³ównym kpt. Tomasz Kozakiewiczem na czele. W zawodach w kategorii seniorów I miejsce zdoby³a dru yna z OSP Miêkinia w kategorii kobiet zwyciê y³y dziewczyny z OSP Sieciechowice. Zawodom towarzyszy³a akcja krwiodawstwa. Jako pierwszy krew odda³ starosta krakowski Józef Krzyworzeka, a w sumie w akcji udzia³ wziê³o blisko dwadzieœcia osób. Rozgrywkom druhów kibicowali: Gospodarz Burmistrz Œwi¹tnik Górnych Witold S³omka wraz z Wójtami i Burmistrzami wielu gmin powiatu krakowskiego, Komendant Miejski PSP w Krakowie bryg. Ryszard Gaczo³, radni Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, przedstawiciele samorz¹du powiatu krakowskiego: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Pawe³ Chochó³, radni powiatowi Krzysztof Karczewski, Leszek Dolny i Marek Piekara, sekretarz Miros³aw Golanko oraz dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza. Zaproszeni goœcie podkreœlali znakomit¹ i bardzo sprawn¹ organizacjê zawodów. W organizacjê zaanga owani byli: Zarz¹d Gminny ZOSP RP w Œwi¹tnikach Górnych, KM PSP w Krakowie, UMIG Œwi¹tniki Górne, Jednostki OSP z terenu gminy Œwi¹tniki Górne oraz gospodarz obiektu LKS Pasternik Ochojno. Burmistrz Œwi¹tnik Górnych a zarazem Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Œwi¹tnikach Górnych Witold S³omka wrêczy³ listy gratulacyjne oraz pami¹tki ze Œwi¹tnik wszystkim dru ynom bior¹cym udzia³ w Zawodach dodatkowo specjalnymi nagrodami uhonorowa³ dziewczêta z Rzozowa które tym razem mia³y najmniej szczêœcia w Zawodach Fot. Dorota Tylek Dru yna OSP Olszowice z trenerem druhem Damianem Ma³uch¹ Fot. Dorota Tylek W sobotê, 27 sierpnia 2011 na Stadionie Sportowym LKS Piast w Wo³owicach odby³y siê V Powiatowe Zawody Sportowo- Po arnicze M³odzie owych Dru yn Po arniczych. Zawody otworzy³a wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel. Wystartowa³o w nich 37 dru yn, w tym 21 ch³opiêcych i 16 dziewczêcych z terenu powiatu krakowskiego oraz goœcinnie z partnerskiego powiatu monachijskiego i powiatu wielickiego. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach. Najpierw dru yny sprawdzi³y siê w sztafecie 5x 50 metrów z przeszkodami, a nastêpnie w tzw. æwiczeniu bojowym. Zwyciêzcami okazali siê ch³opcy z m³odzie owej dru yny po arniczej OSP Sieciechowicach oraz dziewczêta z m³odzie owej dru yny po arniczej OSP Wo³owice. Zawody obserwowali tak e m.in. radni powiatowi Janusz Cerek i Krzysztof Karczewski, Komendant Powiatowy Policji inspektor mgr Dariusz Pociêgiel, Komendant Miejski Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie st. bryg. mgr in. Ryszard Gaczo³, Marian Paszcza, dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego, Ma³gorzata Ziêæ, dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu krakowskiego. Œwi¹tniki Górne reprezentowane by³y w tych zawodach przez dru ynê OSP Œwi¹tniki Górne (w kategorii ch³opców) i dru ynê z OSP Olszowice (w kategorii dziewcz¹t). Dziewczêta zdoby³y wysok¹ 5 lokatê, ch³opcy ze Œwi¹tnik z powodu awarii pompy nie mogli niestety powalczyæ o miejsca na podium. tekst: Dariusz Tylek TRZY UDANE AKCJE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W lipcu na terenie gminy Œwi¹tniki Górne odby³y trzy akcje Honorowego Krwiodawstwa zorganizowane przez stra aków. Pierwsza w ramach Powiatowych Zawodów Sportowo Po arniczych w Ochojnie 2 lipca 2011 r. Kolejna w remizie OSP Œwi¹tniki Górne 23 lipca 2011 roku i w remizie OSP Olszowice 30 lipca 2011 roku. Podczas akcji w Œwi¹tnikach i Olszowicach krew zbierano dla Gabrysi Gniadek ze Œwi¹tnik Górnych, która przechodzi³a w tym okresie ciê k¹ operacjê. Wszystkim tym, którzy oddali krew serdecznie dziêkujemy i gor¹co zachêcamy do aktywnego honorowego krwiodawstwa w przysz³oœci. Tego typu akcje na terenie naszej gminy bêd¹ kontynuowane. 10 wrzesieñ nr 3(15) 2011

11 W ŒWIÊTOPOLICJI Œ W I T N I K A C H G Ó R N Y C H tekst: Z-ca Komendanta Komisariatu Tomasz M³ynarczyk Data 24 lipca kiedy obchodzone jest Œwiêto Policji, nie jest przypadkowa bowiem przypada w rocznicê powo³ania w 1919 roku polskiej Policji Pañstwowej. W przeddzieñ tego œwiêta z inicjatywy policjantów i policjantek odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta w œwi¹tnickim koœciele z udzia³em policjantów, zaproszonych goœci i mieszkañców Œwi¹tnik Górnych. Mszê Œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz proboszcz Grzegorz Mrowiec, który podczas wyg³oszonego kazania, skierowa³ wiele ciep³ych s³ów pod adresem naszych policjantów, prosz¹c Boga o b³ogos³awieñstwo dla nich podczas codziennej s³u by. Dalszy ci¹g uroczystoœci, w których udzia³ wziêli Burmistrz Œwi¹tnik Górnych Pan dr Witold S³omka z ma³ onk¹, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych Pan Waldemar Paw³owski, Radna Powiatu Krakowskiego Pani Wanda Ku³aj, zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Mogilany Pan Stanis³aw Ró añski, ksi¹dz proboszcz Grzegorz Mrowiec, oraz I zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie Pan m³. insp. Maciej Tomczyk, mia³ charakter spotkania z policjantami i policjantami naszego Komisariatu. W imieniu wszystkich policjantek i policjantów KP Œwi¹tniki Górne, za szczere yczenia i s³owa uznania podziêkowa³ Komendant Komisariatu Policji, Pan nadkom. Grzegorz Pazdan. Zapewni³ jednoczeœnie, i jego policjanci do³o ¹ wszelkich starañ, aby ich praca by³a owocna i dobrze postrzegana przez wszystkich mieszkañców Gminy Œwi¹tniki Górne i Gminy Mogilany. tekst: LKS Zielonka CZTERDZIESCI LAT MINÊ O... LKS ZIELONKA WRZ SOWICE W dniu r. na boisku sportowym we Wrz¹sowicach dzia³acze LKS Zielonka zorganizowali uroczystoœci jubileuszowe zwi¹zane z 40-leciem istnienia klubu. Na pocz¹tku uroczystoœci jako przystawkê do dania g³ównego zaserwowano kibicom mecz pi³karski pomiêdzy oldbojami Zielonki, a dru yn¹ z³o on¹ z graczy sponsora klubu Gamaru. Mecz zakoñczy³ siê remisem 2:2 (w karnych zwyciê yli oldboje). Nastêpnie w czêœci sportowej zaprezentowa³a siê naj³adniejsza dru yna Zielonki Gamar, czyli dziewczyny z nowej sekcji pi³ki no nej kobiet. Graj¹c przeciwko doœwiadczonym zawodnikom z mêskiej dru yny uzyska³y honorowy wynik przegrywaj¹c zaledwie 2:3. Burmistrz Witold S³omka wrêcza Prezesowi LKS Maciejowi Podsiad³o pami¹tkow¹ tablicê. Fot. Dariusz Tylek Po tej sportowej przystawce zaczê³o siê danie g³ówne, czyli czêœæ oficjalna. Na wstêpie w imieniu Zarz¹du Zielonki goœci przywita³ prezes klubu Maciej Podsiad³o. Uroczystoœci swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili bowiem : Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witold S³omka, cz³onek Zarz¹du Powiatu Krakowskiego Wanda Ku³aj, prezes i viceprezes Podokrêgu Pi³ko No nej w Myœlenicach Stefan Socha i Czes³aw Ulman, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Waldemar Paw³owski, w³aœciciel firmy Gamar sponsoruj¹cej Zielonkê Marek Gawor, przedsiêbiorca z Wrz¹sowic Kazimierz Kaszowski, so³tys Wrz¹sowic Bogumi³a Ryka³a oraz radni z Wrz¹sowic Jerzy Ujma i Pawe³ Waœniowski, który wczeœniej sprawowa³ funkcjê Prezesa Zielonki oraz delegacje klubów Pasternik Ochojno i Clavia Œwi¹tniki Górne. Po tym przywitaniu przemówienie wyg³osi³ burmistrz dr Witold S³omka, który zwróci³ uwagê na wielk¹ pracê któr¹ dzia³acze LKS Zielonka Wrz¹sowice w³o yli w rozwój sportu m³odzie owego na terenie gminy. W dowód uznania przekaza³ pami¹tkow¹ tablicê która w swojej treœci podkreœla zas³ugi Zielonki w rozwój pi³karstwa m³odzie owego. Nastêpnie dzia³acze pi³karscy z Myœlenic wrêczyli pami¹tkowy puchar i okolicznoœciowy medal dla klubu z Wrz¹sowic. Pami¹tkowe okaza³e puchary obecnym dzia³aczom Zielonki wrêczyli : byli dzia³acze Zielonki, Ochotnicza Stra Po arna z Wrz¹sowic oraz klub sportowy Pasternik Ochojno. Prezes Zielonki podziêkowa³ wszystkim którzy docenili zaanga owanie i wk³ad pracy Zarz¹du Klubu. Korzystaj¹c z okazji Maciej Podsiad³o podziêkowa³ obecnemu Zarz¹dowi, którego reprezentuje, za zaanga owanie w organizacjê jubileuszowego spotkania oraz za trud w³o ony w codzienne funkcjonowanie klubu. Przypomnia³ równie sk³ad Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej: sekretarzem klubu jest Jacek Bankowicz, skarbnikiem S³awomir Siwarski i dalej : Janusz Bobek, Dariusz Piszczek, Tomasz Luzar, Józef Piekarski, Bogus³aw M¹czeñski, Daniel Haberkiewicz, Krzysztof Szostak, Rafa³ Stadnik, Marek Bruzda. Prezes podziêkowa³ równie za pomoc w organizacji tego jubileuszowego spotkania Jackowi Bru dzie, Grzegorzowi M¹czeñskiemu, Paw³owi Gaworowi oraz podkreœli³ ogrom pracy w³o onej przez Marka Bruzdê. Po tych przemówieniach uhonorowano by³ych dzia³aczy i zawodników LKS Zielonka wrêczaj¹c im pami¹tkowe klubowe odznaki. Tym najstarszym którzy dzia³ali w klubie w latach 70-si¹tych i 80-si¹tych pami¹tkowe odznaki wrêczyli burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witold S³omka i Prezes Podokrêgu Pi³ki No nej Myœlenice Stefan Socha. Wczeœniej na du ym ekranie zosta³y wyœwietlone zdjêcia, które przez lata stanowi³y dokumentacjê wydarzeñ towarzysz¹cych yciu klubowemu. Podczas tej sesji zdjêciowej reakcja obecnych by³a tak spontaniczna, e zdecydowano siê puszczaæ ten materia³ przez ca³y czasz trwania zabawy. W tej reakcji nie by³o nic dziwnego, gdy dziêki temu wróci³y wspomnienia, a obecni na uroczystoœciach uczestnicy m³odsi wiekiem poznali jak Ci¹g dalszy na kolejnej stronie. wrzesieñ nr 3(15)

12 Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej. CZTERDZIESCI LAT MINÊ O... to dawniej bywa³o. Jeszcze tylko wrêczono pami¹tkowe puchary dla uczestników meczu oldbojów i zabawa mog³a trwaæ do rana przy dÿwiêkach kapeli Pod Diablakiem znanej z wczeœniejszych wystêpów w czasie Dni Œwi¹tnik Górnych W miêdzyczasie uczestnicy mogli wpisaæ swoje yczenia do Ksiêgi Pami¹tkowej, która 10 lat wczeœniej zosta³a wystawiona przy okazji jubileuszu 30-lecia klubu, a pieczo³owicie przechowywana przez dzia³aczy zosta³a ponownie wy³o ona przy okazji kolejnej okr¹g³ej rocznicy. Z relacji zaproszonych goœci wnioskujemy, e jubileusz 40- lecia istnienia Klubu Sportowego Zielonka Wrz¹sowice by³ niezwyk³¹ okazj¹ nie tylko do licznych i wzruszaj¹cych wspomnieñ, ale tak e do przedniej zabawy i szeroko rozumianej integracji pokoleniowej. Do Œwi¹tnik Górnych zawita³a II liga pi³karska tekst: MACIEJ PODSIAD O Prezes LKS Gamar Zielonka Wrz¹sowice Dru yna pi³karska kobiet istnieje od listopada 2005 roku. Wtedy to w lokalnym gimnazjum nr 26 na os.wróblowice powsta³ pomys³ na sportowe zajêcia pozaszkolne dla dziewcz¹t graj¹cych w pi³kê. Liczba uczestniczek przeros³a najœmielsze oczekiwania prowadz¹cego zajêcia, a szybko odnoszone sukcesy sta³y siê dla KS Wróblowianka sygna³em, e trzeba dzia³aæ. Zadania zbudowania dru yny pi³karskiej podj¹³ siê Marcin Szewczyk, nauczyciel Gimnazjum nr 26. Jego przygoda z dru yn¹ trwa do dziœ. Jak sam mówi: "Ta dru yna to dla mnie spe³nienie marzeñ i wspania³a sportowa przygoda. Razem z Dziewczynami tworzymy wspania³¹ pi³karsk¹ rodzinê. Na dobre i na z³e." W pierwszym sezonie swojej dzia³alnoœci 2006/7 Panie wystêpowa³y w Ma³opolskiej Lidze Juniorek M³odszych, natomiast od sezonu 2007/8 uczestniczy³y w rozgrywkach Ma³opolskiej Ligi Juniorek Starszych organizowanych pod egid¹ Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. W rozgrywkach w/w sezonu nasza dru yna zajê³a bardzo dobre, aczkolwiek bolesne bo poza podium czwarte miejsce. W sezonie 2008/9 zespó³ zosta³ mistrzem Ma³opolskiej Ligi Juniorek Starszych, co da³o mu szansê awansu, wystêpu w III lidze. Rok póÿniej po deklasacji zespo³ów z III ligi gr.ma³opolska i zajêciu I- wszego miejsca w grupie zespó³ awansowa³ do II ligi, gdzie rozegra³ ju 2 mecze ligowe: wygrana z Victori¹ Gaj 2-1 i przegrana z Naprzodem Sobolów 1-0. Od sezonu 2011/12 zespó³ sta³ siê czêœci¹ LKS Zielonka Gamar Wrz¹sowice.Trenerem zespo³u jest absolwent AWF w Katowicach, niegdyœ zawodnik grup m³odzie owych Cracovii Kraków, by³y sêdzia pi³karski Marcin Szewczyk. Trener juniorów Zielonki Wrz¹sowice od prawie 5 lat. Od 2007 roku Panie dwa razy w roku wyje d aj¹ na obozy przygotowawcze - ferie zimowe oraz wakacje. W zespole graj¹ Panie w ró nym przedziale wiekowym, najm³odsza ma 13 lat, najstarsza 40 lat. S¹ wœród nich gimnazjalistki, licealistki, studentki, matki co œwiadczy o tym, i ka dy graæ w pi³kê mo e. Pochodz¹ z ró nych czêœci miasta Krakowa (Dêbniki, Rajsko, Nowa Huta, Zbydniowice, Wróblowice, Swoszowice, Pr¹dnik), a tak e z okolicznych Gmin (w tym tak e Œwi¹tnik Górnych) oraz Skawiny, Zakliczyna, Sieprawia, Zabierzowa, Imielina, Krzeszowic, N.S¹cza, Prandocina, Piekar. Po zmianie Klubu, która nast¹pi³a dziêki chêciom i zainteresowaniu Prezesa Klubu Pana M.Podsiad³y i ca³ego Zarz¹du Zielonki Gamar Wrz¹sowice liczymy tak e, i w barwach LKS-u bêdzie wystêpowalo znacznie wiêcej mieszkanek z tego terenu. Chcemy wspó³pracowaæ z lokalnymi szko³ami, mamy ju pierwsze zainteresowane Dziewczyny z Ochojna oraz Rzeszotar M.Szewczyk Decyzja w³adz klubowych o przyjêciu dziewczyn do Zielonki Gamar Wrz¹sowice nie by³a ³atwa, gdy zespó³ ten sta³ siê pi¹t¹ dru yn¹ w naszym klubie bior¹c¹ udzia³ w regularnych rozgrywkach. Na dzieñ dzisiejszy mamy bowiem dru yny : trampkarzy, juniorów, seniorów i oldbojów (dru yna samofinansuj¹ca siê, wystêpuj¹ca w 2 lidze oldbojów) oraz nasze rodzynki, czyli zespó³ kobiecy. Powoduje to bardzo du e terminarzowe ob³o enie naszego boiska, czego przyk³adem by³ tydzieñ w którym we œrodê r. grali seniorzy, we czwartek rozgrywa³y swój pierwszy mecz dziewczyny, natomiast w pi¹tek grali z kolei juniorzy. Do tego dochodzi³y normalne treningi i gdyby nie dobra pogoda to murawa by³aby praktycznie nie do odbudowania. Wa ne jest równie, e mamy w klubie oddanego gospodarza Pana Henryka Dydu³ê, który poœwiêca wiele czasu, aby na Zielonce zawodnicy mogli graæ na dobrej trawiastej nawierzchni boiska. Zarz¹d klubu jednak kieruj¹c siê bardziej sercem ni rozumem (brak treningowego boiska i finansowego zabezpieczenia dla nowej dru yny) zaprosi³ bezdomn¹ sekcjê dziewcz¹t do wystêpowania w rozgrywkach drugoligowych jako sekcja Zielonki Gamar Wrz¹sowice. Klub uwa a bowiem, e w gminie jest zapotrzebowanie na eñsk¹ pi³kê i w ramach swoich mo liwoœci postara siê zabezpieczyæ potrzeby naszej dru yny. Ju teraz zapraszamy wszystkich sympatyków na najbli szy mecz który zostanie rozegrany r. (niedziela) o godz z dru yn¹ ódzkiego Klubu Pi³karskiego. Wszystkich sympatyków którzy chcieliby zobaczyæ jak dziewczyny radz¹ sobie na wyjazdach zapraszamy do... Opoczna, odzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Kolbuszowej, gdy m. in. w tych miastach wystêpuj¹ rywalki naszych dziewczyn. Marzy nam siê utworzenie sekcji m³odzie owej w której mog³yby kszta³ciæ swoje pi³karskie umiejêtnoœci dziewczynki w wieku szkolnym (podstawówka, gimnazjum), ale bez rozbudowania zaplecza treningowego nie jest to mo liwe. Jako puent¹ mojej wypowiedzi niech bêdzie wpis który umieszczony zosta³ na stronie internetowej dru yny dziewcz¹t: autor: Marcin-1982, :25 Ju wszystko jest jasne. Po d³ugim okresie oczekiwania, rozmów, dzia³añ znaleÿliœmy swoje miejsce w LKS Zielonka Wrz¹sowice. Dziêki Zarz¹dowi Klubu na czele z Prezesem Maciejem Podsiad³o uda³o siê uzgodniæ, w bardzo szybkim tempie wszystkie szczegó³y naszej wspó³pracy. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, po przepracowaniu w Zielonce ju 5 lat (z juniorami), mogê powiedzieæ, e to b. dobry wybór. Zielonka okaza³a siê najbardziej konkretna i chêtna, abyœmy pod jej barwami reprezentowali Wrz¹sowice, a tak e Gminê. Teraz kolej na nas samych...2 liga NASZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Do boju Zielonka...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 wrzesieñ nr 3(15) 2011

13 szkolny tekst: mgr Ma³gorzata Du y Dyrektor Szko³y SP WRZ SOWICE Wakacje w Szkole Podstawowej we Wrz¹sowicach up³ynê³y bardzo szybko i bardzo pracowicie. Uczniowie powracaj¹cy 1 wrzeœnia mogli zauwa yæ zmiany na terenie szko³y. Zakoñczono remonty wymalowano górny korytarz, sale nr 20 kl.ii, zakupiono do trzech sal nowe tablice. Obecnie ju s¹ wykoñczone przebieralnie dla uczniów przy sali gimnastycznej (przebieralnie wykona³ prywatny sponsor Firma Arispol Wrz¹sowice 318a). Równie w okresie wakacji dokonano gruntownego remontu dachu szko³y wymieniono rynny, wyremontowano kominy. Utworzono drugi oddzia³ przedszkolny, dostosowano sale do potrzeb najm³odszych. Przez deszczowy lipiec przeci¹g³y siê prace budowlane przy powstawaniu piêknego Szkolnego Placu Zabaw dla uczniów klas najm³odszych. Zakoñczenie budowy planowane jest na 30 wrzeœnia 2011r. Plac powsta³ w ramach rz¹dowego programu - Radosna Szko³a Plac Zabaw. Ca³kowity koszt budowy placu wynosi 127,000 z³. z czego 50 % pokrywa bud et MiG Œwi¹tniki Górne. Rok szkolny 2011/2012 nazwany zosta³ Rokiem z pasj¹ dlatego gratuluj¹c uczennicy Alicji Stadnik, ubieg³orocznej laureatce ogólnopolskiego konkursu Zuch i laureatce ogólnopolskiego konkursu Oxford (wych.p. mgr Irena Bruzda) yczê wszystkim uczniom i nauczycielom odkrywania w sobie pasji i rozwijania jej. tekst: Wojciech Puskarczyk z ³awki rezerwowej W okresie wakacyjnym na obiektach Zespo³u Szkó³ w Œwi¹tnikach odbywa³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne. Od wtorku do czwartku, w godzinach w zajêciach udzia³ bra³y dzieci z szkó³ podstawowych a od 1100 do 1300 m³odzie. Podczas zajêæ mo na by³o pograæ w pi³kê siatkow¹, pi³kê no n¹, pi³kê koszykow¹ i tenisa sto³owego, dodatkowo starsza m³odzie mog³a skorzystaæ z si³owni. Zajêcia sportowe cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie y. W zajêciach wziê³o udzia³ oko³o 800 dzieci i m³odzie y z terenu naszej gminy. Organizatorem zajêæ by³ UKS Pogórze oraz Miejsko - Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych. Od po³owy wrzeœnia prowadzone bêd¹ sportowe zajêcia popo³udniowe dla dzieci i m³odzie y z terenu gminy. Zajêcia sportowe odbywaæ bêd¹ siê na nowo otwartej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych, na sali w Rzeszotarach, na hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych oraz przy szko³ach podstawowych w Ochojnie, Wrz¹sowicach i Olszowicach. Do grudnia przeprowadzonych zostanie oko³o 200 godzin zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie y. Zajêcia maj¹ na celu zachêciæ dzieci i m³odzie do regularnego uprawiania sportu oraz stanowiæ alternatywê dla ró nego rodzaju u ywek. Organizatorem zajêæ sportowych jest Uczniowski Klub Sportowy Pogórze w Œwi¹tnikach Górnych. Informacje o zajêciach sportowych bêd¹ umieszczone na plakatach w szko³ach. Wiêcej informacji u Wojciecha Puskarczyka tel.: lub ZS ŒWI TNIKI GÓRNE tekst: Agnieszka Plachta Nowy rok szkolny 2011/2012 przywita w Zespole Szkó³ 1 wrzeœnia 2011 roku 460 uczniów, z którymi pracowaæ bêdzie 42 pedagogów. Wszystkie klasy w gimnazjum realizowaæ bêd¹ now¹ podstawê programow¹. Po raz pierwszy wprowadzono mo liwoœæ wyboru drugiego jêzyka obcego( j. francuski lub j. niemiecki) dla klas pierwszych.. Porównywaln¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê obydwa jêzyki. Jêzykiem pierwszym bêdzie oczywiœcie jêzyk angielski, którego nauka odbywaæ siê bêdzie we wszystkich oddzia³ach w podziale na grupy. Zakupiona zosta³a nowoczesna pracownia multimedialna Multicolab dla 16 stanowisk do nauczania jêzyków obcych. Bêdzie ona bardzo przydatnym instrumentem dydaktycznym daj¹cym mo liwoœæ pe³nego wykorzystania nowatorskich technik dydaktycznych (programy multimedialne, Internet, DVD, wideokonferencje).. W chwili obecnej trwa generalny remont pod³ogi w hali sportowej. W budynkach Gimnazjum i LP odnowiono pomieszczenia dydaktyczne. tekst: Agnieszka Jarosz-Wojtala Dyrektor Szko³y SP RZESZOTARY Sezon remontowy w pe³ni Gdy nauczyciele i dzieci korzystaj¹ z uroków lata, w budynku podstawówki wal¹ siê œciany, gruz zasypuje korytarz. Krajobraz jak po bitwie Bez obaw nikt nie chce pozbawiæ mieszkañców Rzeszotar szko³y, która towarzyszy im od pokoleñ. To jedynie remont, a w zasadzie drobna przebudowa. Drobna, bowiem dotyczy jedynie skromnych 40 metrów kwadratowych mieszkania odzyskanego niedawno przez placówkê, sanitariatów na piêtrze, pomieszczenia biblioteki, pokoju nauczycielskiego, zaplecza socjalnego i nowej salki dla oddzia³u przedszkolnego. Ale po kolei W po³owie wakacji, w drodze przetargu, wy³oniono firmê, która przerabia w³aœnie dwa pokoje z ³azienk¹ i kuchni¹ dodajmy, e znajduj¹ce siê w op³akanym stanie na nowoczesne laboratorium jêzykowe i pokój do pracy indywidualnej dla nauczyciela i ucznia. Zgodnie z planem prace powinny zostaæ zakoñczone do koñca wrzeœnia, choæ jeszcze w po³owie sierpnia nic na to nie wskazuje D³ugim, ó³tym rêkawem zsypuje siê gruz, ekipa budowlana wybija dziurê w œcianie noœnej, by po³¹czyæ budynek szko³y z nowym pomieszczeniem, demontowane s¹ umywalki i sanitariaty (szkolna toaleta to jedyne miejsce, przez które mo na dostaæ siê do odzyskanego mieszkania), skuwana jest stara wylewka. Szef firmy zapewnia: Zd¹ ymy na czas! Musz¹ zd¹ yæ. Tym bardziej, e od wrzeœnia szko³a zacznie normaln¹ pracê. Wprawdzie roboty bêd¹ prowadzone jeszcze przez miesi¹c trzeba po³o yæ now¹ pod³ogê, wstawiæ du e okna, zrobiæ ca³¹ instalacjê elektryczn¹, usprawniæ system Ci¹g dalszy na kolejnej stronie. wrzesieñ nr 3(15)

14 Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej. Sezon remontowy w pe³ni wentylacji i pomalowaæ œciany ale plac budowy zostanie tak zabezpieczony, e prowadzony w³aœnie remont nie bêdzie przeszkadza³ w codziennym funkcjonowaniu placówki. Ale to nie wszystko, bowiem po prowizorycznej bibliotece na piêtrze nie ma ju œladu. Runê³a wyciszona wat¹ szklan¹ konstrukcja z regipsów, jej miejsce zajê³y solidne œciany z betonowych bloczków, poprzecinane pasami szklanych pustaków, które doœwietl¹ ciemny do tej pory, kiszkowaty korytarz. Ma³a rewolucja ma miejsce równie na parterze. W miejscu dotychczasowego pokoju nauczycielskiego powstaje w³aœnie sala dla drugiego oddzia³u przedszkolnego (przypominamy: w tym roku piêciolatki zosta³y objête obowi¹zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego). Pomieszczenie zostanie pomalowane na przyjazne dla dzieciaków kolory, w salce pojawi¹ siê nowe mebelki i pomoce dydaktyczne. A poniewa szko³a to przede wszystkim pracuj¹cy w niej ludzie œpieszymy donieœæ, e do grona pedagogicznego do³¹czy doœwiadczona nauczycielka mgr Bo ena Pytlik, która niedawno przeprowadzi³a siê z Krakowa do Rzeszotar (wczeœniej pracowa³a w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Koœciuszki, przy ul. Komandosów 29). A skoro o pedagogach mowa równie i oni zyskaj¹ nowe pomieszczenie. Opuszcz¹ wprawdzie dotychczasowy pokój nauczycielski, ale przenios¹ siê do wyremontowanego pomieszczenia, w którym wczeœniej znajdowa³o siê zaplecze socjalne. Wszystko bêdzie na swoim miejscu niezbêdne szafki na dzienniki, a do tego mini-kuchnia, w której bêdzie mo na przygotowaæ herbatê czy kawê, a nawet ciep³y posi³ek. Remont odzyskanego pomieszczenia oraz biblioteki szkolnej prowadzony jest z pieniêdzy Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Natomiast prace przy adaptacji nowej salki dla przedszkolaków i pokoju dla nauczycieli sfinansowane bêd¹ równie ze œrodków Rady Rodziców, pod przewodnictwem pani Ma³gorzaty Kozio³. Wszystko to sprawi, e uczniowie rzeszotarskiej podstawówki bêd¹ uczyæ siê jêzyków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów, a dziêki powiêkszeniu bazy lokalowej szko³a nadal bêdzie pracowaæ w systemie jednozmianowym. Poznaj smak przygody tekst: Jolanta Synowiec Podczas tegorocznych wakacji harcerze ze 101 DH w Œwi¹tnikach Górnych wraz ze Szczepem Harcerskim Kolumbowie, uczestniczyli w obozie harcerskim w Próchnówku nad jeziorem Betyñ Wielki na Pojezierzu Wa³eckim. Harcerze spêdzali czas na ³onie dzikiej i wolnej od zanieczyszczeñ okolicy. K¹pali siê w krystalicznie czystej wodzie, grali w pi³kê na piaszczystej pla y. Podczas pobytu na obozie realizowali przewidziany program m.in. zdobywali kolejne stopnie i sprawnoœci, sk³adali przyrzeczenia harcerskie. Program przygotowany by³ na ka d¹ pogodê i porê dnia: uczestniczyli w festiwalu artystycznym, uczyli siê eglowania na ³odziach typu Polaris (nad jeziorem zlokalizowane s¹ 3 porty, 2 wyspy s¹ zamieszka³e) brali udzia³ w olimpiadzie sportowej, pojechali na wycieczkê do Miros³awca, uczestniczyli w zajêciach z surwiwalu. Wrócili z baga em pe³nym przygód, nowych umiejêtnoœci i doœwiadczeñ, szczêœliwi i zadowoleni. Kto chcia³by byæ harcerzem, zuchem, prze ywaæ nowe przygody i wyjechaæ za rok na obóz, niech wst¹pi w szeregi naszego Szczepu. Zbiórki odbywaj¹ siê w ka dy czwartek o 15:30. Harcerze wraz z dru ynowym i opiekunem dru yny sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania p. Zofii Popczyñskiej oraz Ksiêdzu Proboszczowi Grzegorzowi Mrowiec za okazan¹ harcerzom pomoc. Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ! ZEAS w Zespole Szkó³ tekst: Wanda Bujas - kierownik ZEAS W ostatnim czasie Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych zmieni³ swoj¹ siedzibê. Na czas remontu budynku Krakusa jednostka zosta³a przeniesiona do Zespo³u Szkó³ i zajmie pomieszczenie gdzie przejœciowo znajdowa³a siê Biblioteka Publiczna. Czas pracy i zadania pozostaj¹ bez zmian. SP ŒWI TNIKI GÓRNE tekst: Jolanta Synowiec W bie ¹cym roku szkolnym 2011/12 Szko³a Podstawowa w Œwi¹tnikach Górnych wzbogaci³a siê o now¹ przestrzeñ. Ukoñczona zosta³a budowa nowej sali gimnastycznej a miejsce po by³ej sali zaadaptowano na potrzeby i pracê Oddzia³u Przedszkolnego. Tak wiêc najm³odsi uczniowie naszej szko³y 5 i 6 latki rozpoczêli zajêcia w komfortowych warunkach. Podczas wakacji wykonane zosta³y niezbêdne prace remontowe tj. demonta drabinek oraz krat okiennych, malowanie œcian, montowanie nowych lamp, zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, stoliki, krzese³ka. W zwi¹zku z tym, e w roku szkolnym 2011/12 funkcjonowaæ bêd¹ 2 oddzia³y przedszkolne licz¹ce po 16 dzieci, do dyspozycji mamy równie drug¹ mniejsz¹ salê, która te zosta³a odmalowana i ³adnie urz¹dzona. Miejsce pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przybra³o nazwê Puchatkowo. W nowej piêknej sali na œcianach widniej¹ postacie - Kubusia Puchatka oraz jego przyjació³ z siedmiomilowego lasu. Te piêkne obrazki namalowane przez p. Urszulê Majchrowicz dodaj¹ bajkowego charakteru tej sali. Dzieci wraz z wychowawczyniami pragn¹ podziêkowaæ p. Januszowi Matodze za ogromny wk³ad pracy i pomoc podczas przeprowadzki. Powy sze remonty oraz modernizacje maj¹ przede wszystkim s³u yæ poprawie bezpieczeñstwa, komfortu nauki i nauczania uczniów i nauczycieli. Podczas wakacji wykonane zosta³o równie nowe ogrodzenie od strony po³udniowej. Wstawiono murki oraz za³o ono now¹ siatkê. Oprócz wybudowanej sali gimnastycznej uczniowie bêd¹ mieli do dyspozycji mniejsze boisko do koszykówki. Boisko usytuowane jest obok sali gimnastycznej. W roku szkolnym 2011/12 w naszej szkole pracowaæ bêd¹ nowi nauczycieli jak i pracownicy obs³ugi: p. El bieta Cicha nauczyciel Oddzia³u Przedszkolnego p. Alicja Kotarba nauczyciel jêzyka niemieckiego p. Jadwiga Majewska nauczyciel matematyki (zastêpstwo za p. A. Nocuñ) p. El bieta Wêglik, która bêdzie dba³a o ³ad i porz¹dek nowej sali gimnastycznej. 14 wrzesieñ nr 3(15) 2011

15 Dobry pocz¹tek w SP w Ochojnie tekst: SP Ochojno Rok szkolny 2011/12 rozpocz¹³ siê dla Szko³y Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie radoœnie. Dziêki staraniom Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne w ramach programu Radosna Szko³a nasza placówka mo e cieszyæ siê bezpiecznym, nowoczesnym, kolorowym i wielofunkcyjnym placem zabaw. Ne zapomniano równie o uczniach klas starszych. Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witolda S³omki z dnia 24 sierpnia, szkole naszej przyznano kwotê z³ na wymianê starego sprzêtu sportowego, który pamiêta³ lata 70-te. Materace, kozio³, skrzynia, odskocznia, to tylko czêœæ zakupionych rzeczy, które maj¹ poprawiæ sprawnoœæ fizyczn¹ oraz koordynacjê ruchow¹. Pomoce te pozwol¹ na lepsz¹ realizacjê wymagañ edukacyjnych. Mamy nadziejê, e zarówno plac zabaw, jak równie nowe wyposa enia, pozwol¹ nam odnieœæ wiele sukcesów sportowych. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA w KLUBIE M ODZIE OWYM W RZESZOTARACH Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkañców naszej gminy na wystawê fotograficzn¹ Ocaliæ od niepamiêci Mieszkañcy Rzeszotar w dawnej fotografii, której otwarcie nast¹pi w dniu 2 paÿdziernika 2011 r. o godz , podczas uroczystoœci ods³oniêcia obelisku upamiêtniaj¹cego 65 rocznicê tragicznej œmierci czterech rodaków zamordowanych w paÿdzierniku 1946 r. Wystawa bêdzie czynna od r. do w budynku wielofunkcyjnym w Rzeszotarach, w godz.od do godz , w dniach r. do r. oraz od godz do godz , w dniach r. do r. Zapraszamy do jej obejrzenia. fotografia niwiarze na Zagrodach, w³. rodziny Leszka Kuca kulturalny tekst: Iwona G³uszyñska - Dyrektor MGOK w Œwi¹tnikach Górnych OD WRZEŒNIA NOWE ZAJÊCIA W STRA NICY KULTURY W ŒWI TNIKACH GÓRNYCH: BEZP ATNE ZAJÊCIA WYRÓWNAWCZE Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 7 DO 10 LAT, W CZWARTKI O GODZ (sala boczna Stra nicy Kultury w Œwi¹tnikach Górnych) ZWI ZEK STRZELECKI STRZELEC w Œwi¹tnikach Górnych Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych w ramach wspó³pracy przy trzeciej edycji MUZEOBRANIA nawi¹za³ wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Strzeleckim Strzelec O.S.W. J.S Kraków, który podczas imprezy przeprowadzi³ pokaz walki wrêcz, musztry bojowej, szturmu antyterrorystycznego oraz walki w pomieszczeniach. ZAJÊCIA AEROBIC + PILATES, WE WTORKI OD GODZ DO (KOSZT 6 Z /60 MINUT) ZAJÊCIA Z PODSTAW OBS UGI KOMPUTERA DLA DOROS YCH W PONIEDZIA KI OD GODZ DO ORAZ OD DO (budynek liceum w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych) ZAJÊCIA DLA SENIORÓW Informujemy, e w ramach dzia³alnoœci Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Œwi¹tnikach Górnych organizowane s¹ cykliczne spotkania seniorów. Do koñca roku 2011 seniorzy spotykaj¹ siê siê w nastêpuj¹ce czwartki: (29 wrzesieñ, 6 paÿdziernik, 3 listopad, 17 listopad, 1 grudzieñ, 8 grudzieñ) od godz. 17 do godz W ramach spotkañ prowadzone s¹ zajêcia plastyczne przez p. Alicjê Homel. snajper ubrany w maska³at ze Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec O.S.W. Kraków podczas treningu strzeleckiego Fot. Zdjêcie MGOK Towarzystwo Strzelec w Krakowie zosta³o za³o one przez Józefa Pi³sudskiego w roku Wielu Œwi¹tniczan by³o cz³onkami jednego z jego oddzia³ów. M-GOK zwraca siê z proœb¹ o udostêpnienie informacji/dokumentów dotycz¹cych udzia³u oraz dzia³alnoœci mieszkañców naszej gminy w jego strukturach. wrzesieñ nr 3(15)

16 tekst: Rafa³ Stadnik, fotografie: Klaudia Kotarba DNI GMINY WE WRZ SOWICACH Zapowiadane w poprzednim numerze Kuriera Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach przesz³y do historii. Impreza, przez wielu uznana za bardzo udan¹, odbywa³a siê w dniach lipca. Pierwszy jej akcent, pi¹tkowy koncert zespo³u Guitar4mation odby³ siê w Œwi¹tnikach Górnych. I st¹d w³aœnie, zaproszeni przez W³adze Gminy, przenieœliœmy siê do centrum gminy stadionu LKS Zielonka we Wrz¹sowicach. Tam ju w trakcie koncertu i równie po nim trwa³y prace nad dopiêciem spraw organizacyjnych na sobotnie i niedzielne uroczystoœci. Same przygotowania rozpoczê³y siê znacznie wczeœniej - sporo spraw wymaga³o pracy organizatorów na wiele tygodni przed planowanymi uroczystoœciami. Biblioteka Miejska w Œwi¹tnikach Górnych Biblioteka Miejska Historia cz³owieka, który trac¹c wszystko, zyskuje œwiadomoœæ swojej prawdziwej wartoœci i buduje na niej swoje nowe ycie. To historia o tym, e tak naprawdê prawdziw¹ wartoœæ cz³owieka stanowi to, czego nie widaæ i wreszcie historia mi³oœci do kobiety,do drugiego cz³owieka Kolejna z cyklu ksi¹ ka tego autora zmuszaj¹ca do refleksji nad sensem ycia, pojêciem piêkna i tego co stanowi o naszej wyj¹tkowoœci. Warto po ni¹ siêgn¹æ w "epoce kultu cia³a" by odkryæ prawdziwe piêkno w sobie bez u ycia skalpela. w Œwi¹tnikach Górnych K¹cik dobrej ksi¹ ki Eric Emmanuel Schmitt Kiedy by³em dzie³em sztuki poleca Monika G³ogowska i Aneta Chrz¹szcz Maria D¹browska - Dzienniki poleca Weronika Grudzieñ Koprowska Poza g³ównymi organizatorami: MGOK oraz Urzêdem Miasta i Gminy do organizacji w³¹czy³y siê dzia³aj¹ce we Wrz¹sowicach organizacje. Symbolicznym by³ przygotowywany ju od czwartku bigos, efekt prac Wrz¹sowiczan z ró nych œrodowisk. Ci, którzy próbowali potrawy, wiedz¹ e efekty by³y godny mistrzów. Cz³onkowie wrz¹sowickich organizacji zadbali równie o wiele atrakcji dla przyby³ych do nas goœci. Ciekaw¹ propozycj¹ czytelnicz¹ wydaj¹ siê Dzienniki Marii D¹browskiej. Z histori¹ ich wydania wi¹ e siê pewna ciekawostka. Otó pisarka zastrzeg³a, e ca³oœæ tekstu mo na opublikowaæ dopiero czterdzieœci lat po jej œmierci (czyli w 2005 roku), zezwalaj¹c na wczeœniejsz¹ publikacjê jedynie fragmentów. Pierwsze wydanie Dzienników, w piêciu tomach, ukaza³o siê w latach osiemdziesi¹tych, w wersji ocenzurowanej. Kolejne, siedmiotomowe, w latach dziewiêædziesi¹tych. Ostatnie, pe³ne wydanie w trzynastu tomach, w roku Niestety w bardzo ma³ym nak³adzie (niewiele ponad 600 egzemplarzy). Dzienniki, potrafi¹c zast¹piæ interesuj¹c¹ powieœæ, zawsze cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem czytelników. Pisane przez ponad piêædziesi¹t lat ( ) s¹ nieocenionym Ÿród³em wiedzy nie tylko o autorce, jej yciu i twórczoœci, ale tak e o wydarzeniach historycznych i spo³ecznych, tle kulturalnym i obyczajowym, ludziach yj¹cych w czasach autorki, nale ¹cych do ówczesnej elity umys³owej, atmosferze panuj¹cej w œrodowisku artystycznym, a tak e zapisem historii, rozwoju, przemian, stanu œwiadomoœci osobowoœci twórczej. Dzienniki pisarki szczególnie zas³uguj¹ na uwagê jako dokument autobiograficzny, gdy s¹ autentyczne i szczere, pozbawione pozy i gry z potencjalnym czytelnikiem. Ponadto D¹browska, znana g³ównie jako autorka Ludzi stamt¹d czy Nocy i dni, odkrywa w Dziennikach zupe³nie nowe, zaskakuj¹ce oblicze Dziêki wysi³kom organizatorów bawiliœmy siê przy dobrej muzyce, smacznym jedzeniu i zimnych napojach tutaj tradycyjnie stra acy stanêli na wysokoœci zadania. Sobotnia zabawa przeci¹gnê³a siê do niedzielnego poranka. Bawi³o siê na niej ponad tysi¹c mieszkañców gminy i zaproszonych goœci. A niedziela, to tradycyjnie dzieñ wyciszenia, ale równie drugi dzieñ dobrej zabawy. Szczególnie dla m³odszych goœci. To dla nich nie zabrak³o atrakcji w niedzielne popo³udnie. Tego dnia nawet cukierki spada³y z nieba A póÿniej znowu wieczorna zabawa, która skoñczy³a siê oczywiœcie zbyt szybko i trudno by³o wróciæ do domowych obowi¹zków. Mamy nadziejê, e Wrz¹sowice sprawdzi³y siê w roli gospodarza tegorocznych Dni Gminy. Nale y tutaj podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom, którzy w³¹czyli siê w przygotowania do imprezy. Wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ i pomys³ami uatrakcyjnili to œwiêto Gminy. Do zobaczenia! MGOK w Œwi¹tnikach Górnych dziêkuje wszystkim wspó³organizatorom za ogromny wk³ad pracy podczas przygotowañ i w trakcie Dni Gminy, a Pañstwu za tak liczne przybycie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery zabawy. 16 wrzesieñ nr 3(15) 2011

17 Poœwiêcenie nowego lokalu Biblioteki Miejskiej tekst: Danuta Waœniowska 14 wrzeœnia 2011 roku nast¹pi³o uroczyste poœwiecenie nowej siedziby Biblioteki, która znajduje siê obecnie w lokalu przy ul. Bruchnalskiego 5 w Œwi¹tnikach Górnych. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne Witold S³omka oraz Proboszcz Parafii w Œwi¹tnikach Górnych Ksi¹dz Kanonik Grzegorz Mrowiec, który dokona³ poœwiêcenia. W trosce o czytelników biblioteka zmieni³a godziny otwarcia. Zniesiony zosta³ dzieñ wewnêtrzny obowi¹zuj¹cy w poniedzia³ek oraz zwiêkszono liczbê dni, w których biblioteka jest otwarta do póÿnych godzin wieczornych. poniedzia³ek od 8.00 do wtorek i pi¹tek od do œroda i czwartek od 8.00 do SERDECZNIE ZAPRASZAMY tekst: Klaudia Kotarba Do ynki Powiatu Krakowskiego Tegoroczne Do ynki Powiatu Krakowskiego odby³y siê w niedzielê 21 sierpnia w Sieciechowicach w gminie Iwanowice. Do ynki rozpocz¹³ korowód do ynkowy, po którym odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta, w czasie której poœwiêcone zosta³y wieñce do ynkowe. Nasz¹ gminê reprezentowali przedstawiciele Urzêdu Miasta i Gminy na czele z Burmistrzem Panem Witoldem S³omk¹, przedstawiciele Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury oraz Galicyjskiej Izby Gospodarczej. Na stoisku promocyjnym naszej gminy zaprezentowane zosta³y wyroby k³ódkarskie, repliki produkowanych w przesz³oœci w Œwi¹tnikach miecza, szabli, he³mu oraz kolczugi, w których chêtnie fotografowali siê uczestnicy do ynek. Wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê prasa, na której ka dy chêtny móg³ samodzielnie wybiæ okolicznoœciow¹ monetê z wizerunkiem k³ódki. Podczas imprezy odby³o siê równie wrêczenie nagród Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego, wœród których znalaz³ siê mieszkaniec naszej gminy Pan Andrzej Mrowczyk z Olszowic, który w nagrodê uda siê na piêciodniow¹ wycieczkê do Brukseli. p. Andrzej Mrowczyk z Olszowic odbiera nagrodê z r¹k Burmistrza Witolda S³omki Fot. Dariusz Tylek wrzesieñ nr 3(15)

18 20 lat duszpasterstwa tekst: Ks. W ies³aw Nowak w Rzeszotarach tekst: Jakub Burda, fotografie: Andrzej Burda, Katarzyna Burda GRH Zgrupowanie mija na uroczystoœciach w Borownicy Grupa Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowanie mija podczas uroczystoœci Na prze³omie 1990 i 1991 roku uda³a siê do Kurii Metropolitalnej w Krakowie delegacja mieszkanców Rzeszotar z proœb¹, aby w Rzeszotarach móg³ zamieszkaæ na sta³e ksi¹dz i prowadziæ pracê duszpastersk¹ dla wszystkich mieszkanców. Proœba zosta³a spe³niona w czerwcu 1991 roku. 24 czerwca 1991 roku sumê odpustow¹ ku czci œw. Jana Chrzciciela odprawi³ ówczesny dziekan Dekanatu Wielickiego ksi¹dz Andrzej Turakiewicz, który odczyta³ pismo ksiêdza kardyna³a Franciszka Macharskiego, ze z dniem 20 sierpnia 1991 roku Duszpasterstwo pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach obejmuje Ksi¹dz Wies³aw Nowak. Mianowany duszpasterz przyby³ do Rzeszotar 20 sierpnia 1991 roku i zamieszka³ w pomieszczeniach obok zakrystii. Od tego momentu rozpoczê³a siê pos³uga duszpasterska w Rzeszotarach. W trzy lata póÿniej dekretem ks. Kard. Franciszka Macharskiego 25 grudnia 1994 roku zosta³a powo³ana do istnienia Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela. W Niedzielê 28 sierpnia uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ z okazji 20 rocznicy utworzenia Duszpasterstwa w Rzeszotarach odprawi³ ksi¹dz biskup Jan Szkodoñ, który w homilii ukaza³ na czym polega dziêkczynienie Bogu i ludziom za wielkie dary jakie otrzymujemy w naszym yciu. Uroczystoœæ ta by³a po³¹czona z parafialnymi do ynkami dziêkczynieniem za tegoroczne plony i trud ludzkiej pracy. Ÿród³o: 20-lecie beatyfikacji B³ogos³awionej Anieli Salawy 9 wrzeœnia 2011 roku w Sanktuarium b³. Anieli Salawy w Sieprawiu odby³y siê obchody 20 lecia beatyfikacji Anieli Salawy po³¹czone dekanalnym dziêkczynieniem za dar beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Uroczystoœciom przewodzi³ ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, Metropolita Krakowski. Beatyfikacji Anieli Salawy dokona³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, 13 sierpnia 1991 r. na Rynku Krakowskim, przed Bazylik¹ Mariack¹ w Krakowie. Podczas Mszy œwiêtej beatyfikacyjnej Ojciec Œwiêty tak mówi³ o Anieli Salawie: Ta córka ludu polskiego, urodzona w niedalekim Sieprawiu, znaczn¹ czêœæ swego ycia zwi¹za³a z Krakowem. ( ) B³. Anielê Salawê, ubog¹ s³u ¹c¹, Ojciec Œwiêty chêtnie stawia³ obok œwiêtej Jadwigi Królowej Polski i matki narodów : Niech siê zjednocz¹ w naszej œwiadomoœci te dwie kobiece postaci: królowa i s³u ¹ca! Czy ca³e dzieje œwiêtoœci chrzeœcijañskiej, duchowoœci budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyra aj¹ siê w tym prostym zdaniu: S U YÆ BOGU TO ZNACZY KRÓLOWAÆ? Tê sam¹ prawdê wyra a ycie wielkiej królowej i ycie prostej s³u ¹cej. 12 wrzeœnia br. minê³y 72 lata od walk o Borownicê ma³¹ wieœ po³o on¹ w województwie podkarpackim, powiat przemyski, gmina Bircza. 17 Pu³k Piechoty Rzeszowskiej wspomagany przez Kompaniê S³awsko wypar³ z niej w 1939 roku o³nierzy niemieckich 2. Dywizji Górskiej. Niemcy otrzymali posi³ki. Otoczyli 17 pp. Polacy próbowali przebiæ siê na pó³noc Borownicy do lasów. Akcja nie powiod³a siê. 17 pp. poniós³ dotkliwe straty w ludziach. Czêœæ o³nierzy zosta³a rozproszona lub dosta³a siê do niewoli. Pod Czarnym Potokiem, przysió³kiem Borownicy, poleg³a spora grupa o³nierzy polskich. Wœród nich pu³kownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego Beniamin Piotr Kotarba dowódca 17 pp. Pochodzi³ ze Œwi¹tnik Górnych. To w³aœnie upamiêtnieniu jego bohaterskiej œmierci by³a poœwiêcona uroczystoœæ, która odby³a siê w niedzielê 11 wrzeœnia 2011 roku. Wziêli w niej udzia³ jego najbli si krewni - Pan Jan Kotarba z synem Andrzejem oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie mija. Towarzyszyli im: Katarzyna i Andrzej Burdowie, Zdzis³aw Burda, Andrzej Orzechowski. Uroczystoœæ mia³a podnios³y charakter. Po zapaleniu zniczy cz³onkowie Zgrupowania mija zaci¹gnêli wartê honorow¹ w miejscu gdzie zgin¹³ pu³kownik. Nastêpnie wszyscy uczestnicy uroczystoœci wœród nich Pos³owie i Senatorowie RP, w³adze powiatu, województwa, gminy i Nadleœnictwa Bircza oraz mieszkañcy okolicznych miejscowoœci udali siê pod pomnik upamiêtniaj¹cy mieszkañców Borownicy zamordowanych w 1945 roku przez UPA i oddali im czeœæ. Zgromadzeni wziêli udzia³ w Mszy Œwiêtej, a po niej udali siê na cmentarz. Tam, na grobie p³k. Beniamina Piotra Kotarby, zosta³y z³o one kwiaty i zapalone znicze. Kolejnym punktem programu by³a rekonstrukcja historyczna przedstawiona przez GRH Zgrupowanie mija. Wziêli w niej udzia³: Jakub Burda, Andrzej Kotarba, Piotr Kotarba, Bartosz Orzechowski, Krysia Orzechowska i Wojciech o³nierchyk. Rekonstrukcja zosta³a przyjêta z wielkim zainteresowaniem i niesamowitym aplauzem. Uroczystoœæ uœwietni³a Orkiestra Dêta OSP Medyka i - jak to przy takich okazjach bywa - wojskowej grochówki nie zabrak³o dla nikogo. Zgrupowanie mija w trakcie rekonstrukcji 18 wrzesieñ nr 3(15) 2011

19 z pasj¹ tekst i zdjêcia: Klaudia Kotarba wojownicy z Olszowic Pierwszy raz spotykamy siê w remizie w Olszowicach. Miejsce nie jest przypadkowe bowiem Patrycja, lat 16 i jej brat Kamil, lat 17, s¹ cz³onkami Ochotniczej Stra y Po arnej w tej miejscowoœci. S¹ stra akami wiêc mo na siê domyœlaæ, e odwagi im nie brakuje, jednak jako e ta dwójka uœmiechniêtych nastolatków wygl¹da doœæ niepozornie, nikt raczej nie spodziewa³by siê e s¹ równie kickboxerami, potrafi¹ walczyæ i robi¹ to nadzwyczaj dobrze. Wszystko zaczê³o siê cztery lata temu od plakatu, który informowa³ o kolejnym naborze na zajêcia z kicboxingu. Postanowili siê wybraæ i zobaczyæ jak bêdzie. Kamil co prawda ju wczeœniej próbowa³ swoich si³ w karate, ale po trzech miesi¹cach treningów uzna³, e nie jest to sport dla niego. Patrycja, poza zajêciami w szkole, ze sportem nie mia³a wiele wspólnego. Na pocz¹tku by³o ciê ko reszta grupy, do której do³¹czyli trenowa³a ju wczeœniej, a oni zaczynali od samego pocz¹tku nauki podstawowych technik, ciosów i kopniêæ. Dla Patrycji dodatkowym utrudnieniem by³ fakt, e okaza³a siê byæ jedyn¹ dziewczyn¹ w grupie i walki musia³a siê uczyæ z ch³opakami. W niczym jej to jednak nie zaszkodzi³o, wprost przeciwnie - przez ostatnie cztery lata zdarza³o siê jej ju nie raz pokonywaæ ich na treningach. Tylko z Kamilem walczyæ nie lubi bo jak mówi ze œmiechem On za mocno bije. Po pó³ roku æwiczeñ trener zabra³ ich na pierwsze zawody i od razu niespodzianka Patrycja zosta³a mistrzyni¹ Polski. Jakiœ czas póÿniej mistrzem Polski zosta³ równie Kamil. Sukcesy ich mobilizuj¹ æwicz¹ codziennie po oko³o 2 godziny treningi na sali z trenerem, du o biegania, si³ownia. Kamil jeœli ma czas trenuje nawet po 5 godzin. Pomaga im wsparcie rodziców, to e zachêcaj¹ do rozwijania umiejêtnoœci i s¹ najwierniejszymi kibicami. Trener Jerzy Binias podczas treningu z Patrycj¹ Ich treningi s¹ wyczerpuj¹ce: rozgrzewka, du o biegania, rozci¹gania, a póÿniej trening w parach, doskonalenie techniki, kopniêæ i uników. Na treningu Patrycja i Kamil nie s¹ ju dwójk¹ weso³ych i rozmownych nastolatków, tylko par¹ wojowników. Trener jest wymagaj¹cy, potrafi zganiæ jeœli nie staraj¹ siê wystarczaj¹co mocno, pochwali, kiedy jakiœ cios oka e siê wyj¹tkowo dobrze wykonany. Zdobywanie tytu³ów jest dla nich wa ne, ale nie koncentruj¹ siê wy³¹cznie na tym sami nawet nie do koñca s¹ w stanie wymieniæ ile razy udawa³o im siê ju obroniæ tytu³ mistrzowski i ile razy stawali na podium. Liczy siê adrenalina, pokonywanie swoich s³aboœci, umiejêtnoœæ panowania nad nerwami, które pojawiaj¹ siê przed ka dym wyjœciem na matê czy ring. O czym marz¹? Na pewno o przejœciu na zawodowstwo, o mo liwoœci treningu na lepiej wyposa onej sali, o tym, eby uda³o siê zorganizowaæ zawody kicboxerskie w naszej gminie, gdzie mogliby zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci. Mog¹ byæ przyk³adem dla innych, e warto szukaæ swojego plakatu, swojej pasji, próbowaæ ró nych rzeczy, po to eby znaleÿæ to coœ, co mo e siê staæ motywacj¹ i celem. Mo e tylko babcia Patrycji wola³aby wnuczkê czêœciej widywaæ w sukienkach, a nie w rêkawicach i kasku na g³owie... wrzesieñ nr 3(15)

20 historyczny tekst: Klaudia Kotarba Po egnanie ostatniego œwi¹tnika Macieja Kotarby 22 maja 2011 r. odby³ siê w Stra nicy Kultury w Œwi¹tnikach Górnych wyk³ad historyczny pod tytu³em Œwi¹tnicy Katedry Wawelskiej, który zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ostatni œwi¹tnik katedralny Pan Maciej Kotarba. Pe³ni³ on swoj¹ pos³ugê w Katedrze Wawelskiej przez 20 lat, zaœ w tym roku, maj¹c lat 78, przeszed³ na zas³u on¹ emeryturê. Maciej Kotarba z Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem Pierwsza Œwi¹tynia w Œwi¹tnikach tekst: Jerzy Czerwiñski Od czasów œredniowiecza mieszkañcy Œwi¹tnik byli przypisani do parafii w Mogilanach. Jak pisa³ Jan D³ugosz w XV w, ka dy kmieæ mia³ obowi¹zek oddawaæ 1 korzec owsa dla proboszcza w Mogilanach. Z czasem wielkoœæ daniny zmienia³a siê skutkiem ró nie przyjmowanej objêtoœci korca (³¹cznie rodzajów korca by³o ok 300). Zwyczajowo dzieñ zap³aty przypada³ na œwiêto œw. Marcina czyli 11 listopada. Œwi¹tniczanie wielokrotnie wystêpowali przeciw farze mogilañskiej, a to odmawiaj¹c p³acenia tego taczma, a to chodzili do bli ej po³o onego koœcio³a w Sieprawiu i tam chrzcili swoje dzieci. W konsekwencji tego wikariusze mogilañscy zaniechiwali przyjazdy do chorych. Takie wzajemne szachowanie trwa³o przez wiele lat. Œwi¹tniczanie wielokrotnie wykazywali chêci posiadania w³asnej œwi¹tyni, aczkolwiek wszystkie ich plany stopowa³y probostwo z Mogilan boj¹c siê utraty parafian i wp³ywów. Gdy w 1662 roku J. Nowina Konopka opisywa³ wsie nale ¹ce do parafii w Mogilanach wspomnia³, e w Górkach czyli Œwi¹tnikach znajdowa³a siê ma³a kapliczka poœwiêcona œw. Stanis³awowi. Do tej kapliczki za chwilê powrócê. W po³owie XVIII w œwi¹tniczanie za wstawiennictwem œwi¹tników wawelskich uzyskali mo liwoœæ wybudowania ma³ego koœció³ka. Posiadamy dwa wa ne dowody potwierdzaj¹ce te informacjê w postaci dwóch rozpraw s¹dowych przed kustoszem katedralnym zapisanych w dwóch ro nych ksiêgach Akt s¹dowych kustosza katedry krakowskiej (Acta iudicialia Custodiae ecclesiae Cathedralis Cracoviensis). Sprawa dotyczy³a podejrzenia sprzeniewierzenia przez obecnego wójta Mateusza Terelê 500 z³ zbieranych przez gromadê na budowê nowej kaplicy. Warto zwróciæ uwagê na pojawiaj¹ce siê s³owo nowa sugeruj¹ce, e by³a wczeœniej inna kaplica (wspomniana przez Konopkê). Pierwsza rozprawa odby³a siê 12 listopada 1756 roku. Przedstawiono sprawê ksiêdzu kanonikowi Józefowi ukaszkiewiczowi, a ten nakaza³, aby zarówno oskar aj¹cy jak i oskar ony dostarczyli rozliczenia z finansów. To samo dotyczy³o przysiê nego poborcy pog³ównego, Antoniego Kowalczyka. Ksi¹dz kanonik naznaczy³, e jeœli dosz³o do z³amania prawa, to winny powinien bez zw³oki zwróciæ pieni¹dze pod kar¹ wiêzienia. Zapis ten znajduje siê w Aktach s¹dowych z Biblioteki PAN w Krakowie. Druga rozprawa odby³a siê 8 marca 1757 r. Kazimierz Synowiec, Kazimierz i Mateusz Bujasowie, Kasper i Jakub Drapichowie oraz Damian i Antoni Kotarbowie wystêpuj¹cy w imieniu ca³ej gromady oskar aj¹ wójta Mateusza Terelê, e z pieniêdzy, które gromada sk³ada na budowê nowej œwi¹tyni op³aci³ pó³roczny podatek tudzie wyda³ na inne cele. W czasie rozprawy wysz³o na jaw spore niezadowolenie ze sprawowanego urzêdu wójtowskiego, bo a 30 gospodarzy podpisa³o pismo, e nie chc¹ tego wójta (nadmieniæ nale y, e w tamtych czasach osobê na wójta wyznacza³ kustosz katedry). Zarówno wójt jak i przysiêg³y poborca przedstawili szczegó³owe wyliczenia przeprowadzonych operacji finansowych, z których jasno wynika³o, e wójt nie wykorzysta³ pieniêdzy na kaplicê w innych celach. Dowiadujemy siê z tej rozprawy równie, e na pokrycie gontem nowej kaplicy wykorzystano stare gonty z kaplicy wczeœniejszej. Oskar yciele musieli przeprosiæ wójta, zap³aciæ koszty procesowe, a na dodatek wysz³o na jaw, e dwoje z oskar aj¹cych œciê³o nielegalnie cudze drzewo orzechowe. Ca³a rozprawa zawarta jest w Aktach kustosza (w³asnoœæ rodziny Czerwiñskich). 20 wrzesieñ nr 3(15) 2011

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7

BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453 Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu

Monografia. Specjalnego Oœrodka. Szkolno-Wychowawczego Nr1. im. Marii Grzegorzewskiej. w Przemyœlu Monografia Specjalnego Oœrodka Szkolno-Wychowawczego Nr1 im. Marii Grzegorzewskiej w Przemyœlu Przemyœl 2008 Zespó³ redakcyjny: Ewa Szczepaniec Teresa B³a ko W Monografii wykorzystano materia³y z biuletynu

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 65 lipiec-sierpieñ 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul.

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW

ABUD DENTAMEDICA DOJAZDY NA CMENTARZE RABAT. W NUMERZE: Dobra nowina z Kobielskiej MATERIAŁY BUDOWLANE STACJA KONTROLI POJAZDÓW NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16 nowiny ISSN 1643-0980 szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA

Bardziej szczegółowo