Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia Miasto i Pañstwo. Honorowym goœciem inauguracji by³ Pan Prezydent RP Bronis³aw Komorowski. Burmistrz uzyska³ zapewnienie od Prezydenta, i z przyjemnoœci¹ odwiedzi on Œwi¹tniki Górne. Minê³o lato a z nim najpiêkniejszy okres w ca³ym roku. Czas dojrzewania przyrody, czas letniego odpoczynku. W naszej Gminie wakacje obfitowa³y w wiele wydarzeñ kulturalnych i sportowych. Za nami m.in. Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach, rozgrywki pi³karskie o Puchar Burmistrza we Wrz¹sowicach, Do ynki Powiatowe w Sieciechowicach, Dni Rzeszotar, uroczystoœci XX-lecia Parafii Rzeszotary po³¹czone z piknikiem do ynkowym na boisku LKS Tempo, uroczysta Msza Do ynkowa w Olszowicach, 20-lecie Beatyfikacji B³. Anieli Salawy w Sieprawiu, Œwiêto Chleba w Parafii Œwi¹tniki Górne, 40-lecie Klubu LKS Zielonka Wrz¹sowice, doroczny festyn w Olszowicach. Odby³y siê te trzy wa ne akcje honorowego krwiodawstwa zorganizowane przez stra aków w Ochojnie, Olszowicach i Œwi¹tnikach Górnych. Po d³ugiej przerwie uda³o siê reaktywowaæ kontakty z naszym miastem partnerskim Beaugency we Francji, które niestety w ostatnich latach zanik³y. Goœcie z Francji na czele z merem Beaugency Claude Bourdin przebywali w naszej Gminie w lipcu. Na pocz¹tku wrzeœnia uda³em siê wraz z delegacj¹ do Beaugency aby ustaliæ szczegó³y zwi¹zane z przysz³orocznymi planami wymiany m³odzie y, wspó³pracy stra y po arnych, wymiany doœwiadczeñ gospodarczych oraz w zakresie pomocy osobom starszym i chorym. Okres wakacyjny nie zatrzyma³ prac restrukturyzacyjnych dotycz¹cych funkcjonowania Gminy. Wprowadzanie zmian powoduje czasem przejœciowe k³opoty, które szybko powinny byæ rozwi¹zane. Wszyscy musimy siê przyzwyczaiæ do nowego systemu naliczania op³at za wodê i œcieki, których wysokoœæ nie uleg³a zmianie. Gdy system bêdzie ju funkcjonowa³ w pe³ni zdecydowanie uproœci i u³atwi kwestie zwi¹zane z naliczaniem op³at za media. Wrzesieñ równie przynosi ze sob¹ wiele wydarzeñ. Rozpoczyna siê rok szkolny. Dla dzieci i m³odzie y to koniec nieograniczonego wolnego czasu i pocz¹tek wytê onej nauki. Dziêki œrodkom unijnym uda³o siê wybudowaæ na terenie gminy kolejn¹ po Rzeszotarach nowoczesn¹ salê gimnastyczn¹, tym razem przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych- jej uroczyste otwarcie z udzia³em Marsza³ka Województwa Ma³opolskiego odby³o siê 16 wrzeœnia. Przeprowadzono remonty w szko³ach podstawowych w Ochojnie, Rzeszotarach i Wrz¹sowicach. Wybudowano lub s¹ w trakcie realizacji place zabaw dla dzieci tzw. Radosne szko³y we wszystkich placówkach oœwiatowych w naszej Gminie. O wielu z tych wydarzeñ znajd¹ Pañstwo wiêcej informacji na dalszych stronach tego numeru Kuriera. Szanowni Pañstwo, Zapraszam do lektury naszej gazety i yczê du o s³oñca i radoœci we wszystkie dni nadchodz¹cej jesieni. Witold S³omka lipiec nr 2(15) 2011 Burmistrz

3 SPIS TREŒCI wrzesieñ nr 3(15) 2011 Spotkanie z Prezydentem Komorowskim KURIER URZÊDOWY Informacje Referatu Inwestycji Nowy system zarz¹dzania sprzeda ¹ wody i odbioru œcieków Europa zawita³a na Zielon¹ Otwarcie Sali Sportowej Koncepcja szlaków rowerowych na terenie gminy Œwi¹tniki Górne Bezp³atne konsultacje w sprawie pozyskiwania œrodków unijnych Nabory wniosków LGD KURIER SZKOLNY SP Wrz¹sowice, SP Rzeszotary, Zespó³ Szkó³ Z ³awki rezerwowej SP Œwi¹tniki Górne SP Ochojno KURIER KULTURALNY Informacje MGOK Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach K¹cik Dobrej Ksi¹ ki Poœwiêcenie nowego lokalu Biblioteki Miejskiej Do ynki Powiatu Krakowskiego KURIER SPO ECZNY Walka o plac zabaw Nivea coraz bli ej szczêœliwego fina³u Pozory myl¹, dowód nie Informacje GOPS KURIER NA S U BIE V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Ochojnie V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze MDP w Wo³owicach Trzy udane akcje Honorowego Krwiodawstwa Œwiêto Policji KURIER SPORTOWY Czterdzieœci lat minê³o LKS Zielonka Wrz¹sowice Do Œwi¹tnik zawita³a II Liga Pi³karska lat Duszpasterstwa w Rzeszotarach 20-lecie Beatyfikacji B³ogos³awionej Anieli Salawy GRH Zgrupowanie mija w Borownicy KURIER Z PASJ Wojownicy z Olszowic KURIER HISTORYCZNY Po egnanie ostatniego Œwi¹tnika Macieja Kotarby Pierwsza Œwi¹tynia w Œwi¹tnikach Górnych Zaproszenie na ods³oniêcie obelisku w Rzeszotarach By³ sobie Dwór w Rzeszotarach Nowe otwarcie we wspó³pracy z Beaugency z humorem rysunek: Janusz Stefaniak - Dobra! Nie odrobi³em zadania, ale mo e to ja, za nie d³ugo bêdê decydowa³ o tym, czy daæ panu podwy kê Na ok³adce: Mer Beaugency Claude Bourdin by³ zachwycony zbiorami zgromadzonymi w Muzeum Œlusarstwa w Œwi¹tnikach Górnych. Stopka redakcyjna Redakcja: Aneta Zarembska, Iwona G³uszyñska, Agnieszka Juszczak, Klaudia Kotarba, Rafa³ Kopp, Zofia Popczyñska-Konon, Beata Skalska, Witold Szczygie³, Dariusz Tylek. Wspó³praca: Alicja Cholewiñska-Bieda, Jakub Burda, Andrzej Burda, Katarzyna Burda, Jerzy Czerwiñski, Ma³gorzata Du y, ks.wies³aw Nowak, Agnieszka Plachta, Wojciech Puskarczyk, Maciej Podsiad³o, Agnieszka Rejnowicz, Rafa³ Stadnik, Jolanta Synowiec, Danuta Waœniowska, Agnieszka Jarosz-Wojtala, Natalia Wojtala, Daniel Wrzoszczyk, pracownicy UMIG. Wydawca: Urz¹d Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne Projekt i sk³ad: Roman Tracz - ISSN

4 URZÊDOWY w skrócie... tekst: Wanda Ku³aj Dokoñczenie chodników przy drogach powiatowych Jeszcze w bie ¹cym roku dokoñczona zostanie budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1992 K w Rzeszotarach (Piasna Górka) o d³ugoœci 450 mb; i w Olszowicach przy drodze nr 1946 K w kierunku Szko³y Podstawowej. tekst: Patrycja Lis Informacje Referatu Inwestycji W ostatnim okresie zrealizowano na terenie gminy nastêpuj¹ce inwestycje : - wymiana pod³ogi w Sali gimnastycznej w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych - remont pokrycia dachu szko³y podstawowej we Wrz¹sowicach i Ochojnie - wyremontowano pod³ogê Sali lekcyjnej w SP Ochojno - wykonano dokumentacjê projektowa oœwietlenia przy drodze na tzw. Moækówkê w Rzeszotarach, czekamy na decyzje pozwolenia na budowê LINIA BUS W OLSZOWICACH c.d. tekst: Pawe³ Bieniek Informowaliœmy ju Pañstwa na naszych ³amach o staraniach dotycz¹cych uruchomienia nowej linii busowej w Olszowicach i wyznaczeniu miejsc przystankowych. Aktualnie jest z³o ona czêœæ dokumentacji projektowej w Zarz¹dzie Dróg Powiatu Krakowskiego. Dope³nienie wszystkich niezbêdnych formalnoœci wymaga czasu, a dopiero po skompletowaniu ca³oœci dokumentacji dotycz¹cej utworzenia przystanków, mo liwe bêdzie uruchomienie linii busowej. Aktualizacja wojewódzkiej ewidencji zabytków dla gminy Œwi¹tniki Górne tekst: Tomasz Sólnica Urz¹d Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne informuje, i w dniu 30 sierpnia 2011 r. zosta³a podpisana umowa na sporz¹dzenie Gminnej Ewidencji Zabytków. Opracowanie polegaæ bêdzie na aktualizacji wojewódzkiej ewidencji zabytków prowadzonej dla gminy Œwi¹tniki Górne, oraz ewentualnym umieszczeniu nowych obiektów o szczególnych walorach zabytkowych. tekst: UKASZ BUDZISZ - Inspektor ds. informatyki NOWY SYSTEM ZARZ DZANIA SPRZEDA WODY I ODBIOREM ŒCIEKÓW W celu podniesienia jakoœci us³ug realizowanych przez referat komunalno-gospodarczy, zosta³ zakupiony nowy system informatyczny, który zapewnia obni enie kosztów obs³ugi oraz podniesienie standardów pracy w referacie. G³ównym celem wdro enia nowego systemu jest: 1. atwe, szybkie i bezproblemowe wprowadzanie danych oraz przeprowadzenie naliczeñ. 2. Wykorzystanie oprogramowania inkasenckiego, które usprawni i przyœpieszy odczytywanie liczników, oraz wystawianie faktur w domu klienta. Prace wdro eniowe trwaj¹ nadal. Polegaj¹ one na pe³nym przeniesieniu danych odbiorców ze starego systemu. Poniewa Us³ugobiorców na terenie Gminy jest oko³o wprowadzenie ich w nowy system jest bardzo czasoch³onne, co w rezultacie powoduje opóÿnienia w odczytach liczników. Inkasenci rozpoczêli ju swoj¹ pracê, ale potrzeba czasu, aby dotarli do ka dego Us³ugobiorcy. Przy odczycie wystawiana jest faktura za bie ¹ce zu ycie wody od ostatniego odczytu tj. od 1 lipca 2011r. oraz faktury szacunkowe na nastêpnych piêæ miesiêcy. Przepraszamy Pañstwa za wynik³e opóÿnienia, jednoczeœnie informujemy, e wprowadzenie nowego systemu nie zmieni³o cen za dostarczanie wody, odbiór œcieków i abonamentu. PLACE ZABAW RADOSNA SZKO A W dniu 18/07/2011 podpisano umowê o dofinansowanie œrodkami pochodz¹cymi z bud etu pañstwa na realizacjê zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie. Kwota dotacji: ,00 z³. Obecnie prowadzone s¹ odbiory techniczne placu zabaw. Po odbiorach zostanie zg³oszone zakoñczenie firmie zewnêtrznej kontroluj¹cej, która dokona kontroli ostatecznej zgodnoœci z programem radosna szko³a, czy urz¹dzenia s¹ bezpieczne, posiadaj¹ certyfikaty. Ponadto w dniu 18/07/2011 podpisano umowê o dofinansowanie œrodkami pochodz¹cymi z bud etu pañstwa na realizacjê zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej we Wrz¹sowicach. Kwota dotacji: ,00 z³ Obecnie zosta³ przed³u ony termin realizacji zadania do r. Uzyskano promesê na otrzymanie dofinansowania ze œrodków pochodz¹cych z bud etu pañstwa na realizacje zadania pod nazw¹ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Olszowicach. Aktualnie jesteœmy w trakcie procedury przetargowej w celu wy³onienia wykonawcy placu. Œrodki finansowe na remont remizy OSP w Rzeszotarach W dniu 26/07/2011 podpisano umowê na udzielenie pomocy finansowej na realizacjê zadania pn. Remont budynku Ochotniczej Stra y Po arnej w ramach konkursu Ma³opolskie Remizy. Kwota przyznanej dotacji to: ,00 z³. ŒRODKI UNIJNE NA KANALIZACJÊ Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego og³osi³ nabór na dzia³anie Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludnoœci wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Maksymalna wysokoœæ pomocy to a ,00 z³ na operacje w zakresie gospodarki wodno œciekowej. Termin trwania naboru : Obecnie trwaj¹ prace nad przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy obejmuj¹cy wykonanie kanalizacji sanitarnej. 4 wrzesieñ nr 3(15) 2011

5 tekst: Grzegorz Rycerski Kierownik Referatu Realizacja zadañ Referatu Komunalno-Gospodarczego Wykaz prac wykonywanych w okresie wakacyjnym przez referat komunalno gospodarczy oraz zleconych do wykonania innym podmiotom : 1. Przeplewiono Rondo im. R. Kaczorowskiego i tereny zieleni przy rondzie. 2. Wykonano prace ogrodnicze zieleñców na Placu Zabaw i w centrum Œwi¹tnik. 3. Wykonano prace ogrodnicze terenów zieleni przy budynku wielofunkcyjnym w Rzeszotarach. 4. Wykoszono i oczyszczono rów melioracyjny we Wrz¹sowicach na Pokrzywnicy. 5. Wykoszono teren zieleni wokó³ boiska sportowego w Rzeszotarach oraz teren Przedszkola w Rzeszotarach. 6. Wykoszono teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych. 7. Wykoszono teren zieleni przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. 8. Wykoszono teren zieleni przy Policji w Œwi¹tnikach Górnych. 9. Wykonano zabezpieczenie nowo zakupionego zestawu gimnastycznego FIP na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 10. Zamontowano tablice informacyjne na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 11. Naprawiono karuzelê na Placu Zabaw w Œwi¹tnikach Górnych. 12. Odmalowano pomieszczenia Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych. 13. Zamontowano 8 szt. znaków drogowych przy drogach gminnych. 14. Zamontowano 5 szt. progów zwalniaj¹cych na drogach gminnych. 15. Zamontowano 3 szt. luster drogowych przy drogach gminnych. 16. Wykonano czêœciowo remont budynku komunalnego Zbiornik wody pitnej Gorzków: - zamontowano nowe rynny PCV i rury spustowe wraz z obróbkami blacharskimi, - odmalowano bramê, czêœæ ogrodzenia, drzwi, okna, parapety, schody i porêcze, - zamontowane zostan¹ nowe w³azy ze stali nierdzewnej do komór zbiornika wody pitnej. 17. Wykonano czêœciowo remont budynku komunalnego Oczyszczalnia Œcieków w Œwi¹tnikach Górnych: - odmalowano elementy zabezpieczeñ, elementy instalacji oraz porêcze, - zamontowane zostan¹ nowe podesty stalowe nad komorami do oczyszczania œcieków. 18. Przeniesiono wyposa enie Biblioteki (rega³y, ksi¹ ki), 19. Naprawiane s¹ na bie ¹co kosze na œmieci przy przystankach na terenie gminy 20. Systematycznie wykaszane s¹ rowy przy drogach gminnych na terenie wszystkich miejscowoœci. ŒRODKI NA REMONT BUDYNKU GIMNAZJUM W zwi¹zku z mo liwoœci¹ uzyskania œrodków unijnych w ramach dzia³añ zwi¹zanych z rewitalizacj¹ ma³ych miast Urz¹d z³o y³ wniosek o przyznanie pomocy objêtej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn.: Rewitalizacja Zespo³u Szko³y Œlusarskiej poprzez remont budynku gimnazjum przy ul. Bruchnalskiego 35 w Œwi¹tnikach Górnych. W ostatnim czasie podpisana zosta³a umowa na dofinansowanie tej inwestycji. Kwota dofinansowania remontu to 500 tys. z³otych. Europa na Zielonej!!! tekst: Alicja Cholewiñska-Bieda W sierpniu br. Konwent Bonifratrów w Konarach przyst¹pi³ do projektu GRUNDTVIG na temat praw osób niepe³nosprawnych w Europie. Naszymi partnerami s¹ Hiszpania i Francja. Celem programu jest dokonanie analizy, w jakim stopniu nasze spo³eczeñstwo szanuje i gwarantuje równe prawa i szanse dla wszystkich obywateli. Uczestnikami programu s¹ doros³e osoby niepe³nosprawne intelektualnie. W okresie dwóch lat, poprzez upowszechnianie materia³ów w formie dostosowanej do ich szczególnych potrzeb, uczestnicy poznaj¹ zapisy Konwencji Praw Osób Niepe³nosprawnych ONZ oraz wymieni¹ doœwiadczenia z partnerami. Wezm¹ udzia³ w kursie jêzyka angielskiego, bêd¹cego jêzykiem roboczym programu oraz opanuj¹ podstawy obs³ugi komputera. Poznaj¹ kraje partnerskie. Ok. 30 osób wyjedzie do Barcelony i Le Croisic a wszelkie poniesione koszty pokryte zostan¹ z funduszy unijnych. Program jest znakiem naszych czasów. Europa zawita³a do naszej ma³ej wioski a nasi podopieczni z terenów zaniedbanych spo³ecznie poczuj¹ siê Europejczykami. Ten projekt zosta³ zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlaj¹ jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialnoœci za umieszczon¹ w nich zawartoœæ merytoryczn¹ wrzesieñ nr 3(15)

6 Uroczyste otwarcie Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych tekst: Dariusz Tylek, zdjêcia: Klaudia Kotarba, Dariusz Tylek Wspieraj¹c potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury budowlanej, Gmina Œwi¹tniki Górne pozyska³a œrodki finansowe z unijnego dofinansowania na realizowany przez siebie projekt MRPO /08 pn. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych Dofinansowanie projektu zosta³o przyznane w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójnoœæ wewn¹trzregionalna, Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego , Dzia³anie 6.1 Rozwój miast, Schemat B : Projekty w zakresie rekreacji i sportu, wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi ,38 z³, w tym dofinansowanie ze œrodków unijnych = ,00 z³. Umowê o dofinansowanie podpisano 20 grudnia 2009 roku, a ukoñczenie realizacji zaplanowano na 31 paÿdziernika 2011 roku ( dane z umowy o dofinansowanie). Przedmiotem zrealizowanego projektu w trybie zaprojektuj i wybuduj by³a budowa sali gimnastycznej obiektu sportowego dla dzieci uczêszczaj¹cych do szko³y podstawowej, w której do tej pory nie by³o odpowiedniego zaplecza sportowego wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem wszelkich pozwoleñ. Wybudowana sala zosta³a po³¹czona przewi¹zk¹ z istniej¹cym ju budynkiem szko³y. W przewi¹zce znajduj¹ siê : zaplecze sanitarne, szatnie (oddzielne dla dziewcz¹t i ch³opców oraz dla osób niepe³nosprawnych), pomieszczenia dla trenerów i na sprzêt sportowy, pomieszczenia przeznaczone na si³owniê oraz salê do æwiczeñ. Obiekt zosta³ kompleksowo wyposa ony w niezbêdny sprzêt sportowy. Wybudowano parking na 25 miejsc parkingowych. Powierzchnia sali gimnastycznej : 413,5 m 2 Wymiary sali gimnastycznej : 14,80 x 27,88 Powierzchnia ca³ego obiektu : 674,4 m 2 16 wrzeœnia o godzinie dokonano uroczystego otwarcia Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych. Pierwsze plany budowy sali gimnastycznej o czym w swoim przemówieniu przypomnia³ Burmistrz Witold S³omka siêga³y piêædziesiêciu lat wstecz gdy on sam jako ma³y ch³opiec rozpoczyna³ naukê w szkole podstawowej teraz wybudowanie sali sta³o siê mo liwe gdy pozyskano œrodki finansowe z Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach dzia³ania Rozwój Miast. Uroczystego poœwiêcenia Sali dokona³ ksi¹dz proboszcz œwi¹tnickiej parafii Grzegorz Mrowiec. Z okazji otwarcia Sali w Szkole Podstawowej zjawi³o siê wielu znakomitych goœci m.in.: Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, Kurator Oœwiaty Aleksander Palczewski, Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka, Wójt Gminy Mogilany Krzysztof Musia³, Radni Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. W podziêkowaniu za tak wspaniale wyposa on¹ salê gimnastyczn¹ uczniowie Szko³y Podstawowej zaprezentowali goœciom znakomity program artystyczny i sportowy. Imprezê uœwietni³a swoim wystêpem Reprezentacyjna Orkiestra Dêta Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Na zakoñczenie Dyrektor Szko³y pan Robert Koz³owski podziêkowa³ wszystkim dziêki którym wybudowanie Sali sta³o siê mo liwe. 6 wrzesieñ nr 3(15) 2011

7 tekst: Daniel Wrzoszczyk, fotografie: Dariusz Tylek Koncepcja sieci szlaków rowerowych na terenie gminy Œwi¹tniki Górne i krajobrazowe gminy oraz przyczyniaj¹ siê do porz¹dkowania ruchu turystycznego przez wyznaczenie tras dla turystyki aktywnej. Szczegó³owe opisy poszczególnych tras oraz mapy zosta³y zamieszczona na stronie internetowej wszelkie uwagi i sugestie dotycz¹ce przebiegu projektowanych tras prosimy przesy³aæ na adres Obecnie przystêpujemy do realizacji kolejnego etapu prac czyli opracowania wspólnie z przedstawicielami Urzêdu Miasta i Gminy harmonogramu realizacji projektu oraz okreœlenia Ÿróde³ jego finansowania, ze szczególnym uwzglêdnieniem œrodków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ostatnim czasie roœnie zainteresowanie aktywnym spêdzaniem czasu wolnego. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom spo³ecznoœci lokalnej Stowarzyszenie LGD Blisko Krakowa rozpoczê³o pracê nad realizacj¹ projektu dotycz¹cego utworzenia sieci szlaków pieszych i rowerowych na terenie gmin Czernichów, Mogilany, Skawina i Œwi¹tniki Górne. Pierwszym ju zakoñczonym etapem prac by³o przygotowanie koncepcji sieci szlaków pieszych, rowerowych i konnych na terenie ww. gmin. W gminie Œwi¹tniki Górne zosta³y zaplanowane dwie pêtle szlaków rowerowych o ³¹cznej d³ugoœci 22 km. Projektowane szlaki prezentuj¹ cenne walory przyrodnicze Bezp³atne konsultacje dla mieszkanców Miasta i Gminy Œwiatniki Górne tekst: Izabela Dudek W œrodê 5 paÿdziernika br. w godzinach od do w Budynku Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych (ul. Bruchnalskiego 5 ) bêd¹ udzielane bezp³atne konsultacje dla mieszkañców Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Spotkanie zorganizowane we wspó³pracy z Urzêdem Miasta i Gminy w Œwi¹tnikach Górnych oraz Galicyjsk¹ Izb¹ Gospodarcz¹, skierowane jest do wszystkich osób oraz instytucji zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych. Przeprowadzone konsultacje bêd¹ dotyczy³y g³ównie mo liwoœci wsparcia ze œrodków unijnych projektów zwi¹zanych z: - otwarciem lub rozwojem dzia³alnoœci gospodarczej, - szkoleniami zawodowymi, - inwestycjami, - dofinansowaniem projektów edukacyjnych, - ochron¹ œrodowiska Informacji bêd¹ udzielaæ Konsultanci G³ównego Punktu Informacyjnego w Krakowie. Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72B, Kraków, Tel. (12) , Fax (12) , Nabory wniosków W listopadzie 2011 r. planowane jest og³oszenie kolejnego naboru wniosków na realizacjê Ma³ych Projektów. Przypominamy, e o dotacjê (do z³) mog¹ ubiegaæ siê m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i OSP. Ma³e projekty maj¹ na celu poprawê warunków ycia na wsi przez wspieranie drobnych lokalnych inicjatyw i aktywizacjê mieszkañców m.in. poprzez organizacjê imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych, zakup oprogramowania, urz¹dzeñ i sprzêtu komputerowego, remont i wyposa enie œwietlic wiejskich, budowê placów zabaw. Szczegó³owe informacje dot. warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosku mo na uzyskaæ w Biurze LGD Blisko Krakowa (Skawina, ul. wirki i Wigury 23), tel mail: wrzesieñ nr 3(15)

8 SPO ECZNY Walka o plac zabaw NIVEA coraz bli ej szczêœliwego fina³u tekst: Dariusz Tylek W zwi¹zku z internetowym konkursem w którym Firma Nivea funduje place zabaw dla 100 miejscowoœci w ca³ym kraju w za³¹czniku do poprzedniego Kuriera prosiliœmy Pañstwa o pomoc w g³osowaniu na PLAC ZABAW DLA GMINY ŒWI TNIKI GÓRNE W OLSZOWICACH. Odzew przeszed³ nasze najœmielsze oczekiwania. Udzia³ w konkursie rozpoczêliœmy 7 lipca 2011 roku a ju na pocz¹tku wrzeœnia uda³o nam siê znaleÿæ w grupie miejscowoœci, które maj¹ szansê wygraæ plac we wrzeœniu 2011 roku. Warto zauwa yæ, e na samym pocz¹tku g³osowania byliœmy na miejscu 2447, a w dniu gdy piszemy te s³owa mamy miejsce 11 i wielk¹ szansê na zwyciêstwo. Aby to jednak sta³o siê faktem musimy utrzymaæ nasz¹ pozycjê w grupie 25 miejscowoœci na które we wrzeœniu oddano przez Internet najwiêcej g³osów. Dlatego jeszcze raz na finiszu konkursu prosimy o pomoc tych którzy jeszcze nie wziêli udzia³ w konkursie i nie g³osowali. Zarejestrujcie siê na i g³osujcie na plac zabaw w Olszowicach. Jeszcze raz dziêkujemy wszystkim, którzy codziennie oddawali g³os dotrwajcie w g³osowaniu do koñca wrzeœnia. To dziêki Wam sukces jest w zasiêgu rêki. Powtórzmy te nasze has³o, które towarzyszy w trakcie ca³ego konkursu u ywane czêsto w wysy³anych przez nas mailem i na facebook u przypominajkach o g³osowaniu: NIECH MOC BÊDZIE Z DZIEÆMI G OSUJCIE CODZIENNIE. Razem wygrajmy plac zabaw, który jesteœmy przekonani bêdzie s³u y³ wszystkim mieszkañcom gminy i ca³ej okolicy. ADRES STRONY NA KTÓREJ G OSUJEMY NA NASZ PLAC tekst: Zofia Popczyñska Konon - przewodnicz¹ca GKRPA POZORY MYL, DOWÓD NIE Po tym has³em w miesi¹cach letnich przeprowadzana by³a w ca³ej Polsce, kampania spo³eczna maj¹ca na celu przeciwdzia³anie u ywania alkoholu przez osoby nieletnie, ograniczenie dostêpnoœci zakupu alkoholu przez m³odzie. Nasza Gmina przyst¹pi³a do kampanii. Na pocz¹tku sierpnia wszystkie placówki handlowe sprzedaj¹ce alkohol (sklepy, zak³ady gastronomiczne) odwiedzi³ tajemniczy klient - m³oda osoba, która, co prawda w maju b.r. ukoñczy³a 18 lat, ale jej m³ody wygl¹d powinien, budziæ zastrze enia i koniecznoœæ okazania dowodu osobistego sprzedawcy, przy ka dej próbie zakupu alkoholu. M³od¹ osobê ubezpiecza³a osoba doros³a psycholog, œwiadek. Jak bardzo potrzebna by³a ca³a akcja potwierdzi³y jej wyniki zakup kontrolowany (w ka dym przypadku piwa) zosta³ przeprowadzony w 31 placówkach, a tylko w 3 sklepach sprzedawcy zachowali siê prawid³owo i za ¹dali okazania dowodu osobistego przez ma³oletni¹ klientkê. Sprzedawcy (3), którzy w poprzednim dniu zachowali siê prawid³owo odmówili sprzeda y, ¹daj¹c okazania dowodu osobistego - otrzymali gratulacje, a placówka handlowa Certyfikat Rzetelnego Punktu Sprzeda y. We wszystkich pozosta³ych sklepach sprzedawcy zostali pouczeni o koniecznoœci zachowania asertywnej postawy w przypadkach sprzeda y alkoholu osobom m³odym oraz poinformowani o gro ¹cych karach wynikaj¹cych z nieprzestrzegania zapisów ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Na pewno, za jakiœ czas powtórzymy akcjê zakupu kontrolowanego, mamy nadziejê, e wówczas proporcje sprzedawców zachowuj¹cych siê prawid³owo bêd¹ odwrotne. 8 wrzesieñ nr 3(15) 2011

9 informacje GOPS Dodatek do zasi³ku rodzinnego tekst: GOPS w Œwi¹tnikach Górnych Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych przypomina, e od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytu³u urodzenia siê dziecka, ponownie uzale nione bêdzie od przedstawienia przez osobê ubiegaj¹c¹ siê zaœwiadczenia, e matka dziecka pozostawa³a pod opiek¹ medyczn¹ nie póÿniej ni od 10 tygodnia ci¹ y do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiêbiorców nie przewiduj¹ mo liwoœci zast¹pienia ww. zaœwiadczenia oœwiadczeniem). Wzór powy szego zaœwiadczenia okreœlony jest we wchodz¹cym w ycie 1 stycznia 2012 r. rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 wrzeœnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobiet¹ w ci¹ y, uprawniaj¹cej do dodatku z tytu³u urodzenia dziecka oraz wzoru zaœwiadczenia potwierdzaj¹cego pozostawanie pod t¹ opiek¹ (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).- wzór zaœwiadczenia bêdzie do pobrania w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych oraz na stronie internetowej w zak³adce pomoc spo³eczna Podstawa prawna: - art. 9 i art. 15 b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z póÿn. zm.), - art. 3 ustawy z dnia 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze œrodków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301), WA NY KOMUNIKAT Przychodnia Rejonowa w Œwi¹tnikach Górnych zawiadamia, i deklaracje m³odzie y z roczników straci³y wa noœæ. Aby móc nadal korzystaæ z leczenia w tut. przychodni konieczne jest ponowne osobiste z³o enie nowych deklaracji. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej. Deklaracje mo na wype³niaæ i sk³adaæ od poniedzia³ku do pi¹tku w przychodni przy ul. Krakowskiej 2 w godzinach od 8.00 do Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Œwi¹tnikach Górnych Sp. z o.o Œwi¹tniki Górne ul. Krakowska 2, tel , Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje nowych rodzin zastêpczych P CPR Cz³owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siê z innymi Kraków al. S³owackiego 20 tel wrzesieñ nr 3(15) 2011 ŒWIADCZENIA RODZINNE tekst: Teresa Kwintowska Gminny Oœrodek w Œwi¹tnikach Górnych przypomina, i 1 listopada 2011r. rozpoczyna siê nowy okres zasi³kowy w zakresie œwiadczeñ rodzinnych. Aby od 1 listopada 2011r. ponownie ubiegaæ siê o œwiadczenia rodzinne nale y wype³niæ nowy wniosek o zasi³ek rodzinny, a tak e przed³o yæ wymagane dokumenty /zaœwiadczenia o wysokoœci przychodów za rok 2010 z Urzêdu Skarbowego lub oœwiadczenia zawieraj¹cego informacje o: a) wysokoœci przychodu b) wysokoœci dochodu, c) wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie spo³eczne odliczonych od podatku, d) wysokoœci sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku, e) wysokoœci nale nego podatku i ewentualnie inne w zale noœci od wnioskowanego œwiadczenia/. Wydawanie druków wniosków oraz przyjmowanie gotowej dokumentacji odbywaæ siê bêdzie w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych, ul. Krakowska 2 od dnia 1 wrzeœnia 2011r. w godzinach pracy Oœrodka, tj: poniedzia³ki: wtorek-pi¹tek: Informujemy, i obecnie jest mo liwoœæ sk³adania wniosków o wydanie zaœwiadczeñ z I Urzêdu Skarbowego w Krakowie (dotyczy tylko osób, które rozliczaj¹ siê w I US Kraków ul. Rzemieœlnicza )o przychodach za rok 2010 w Gminnym Oœrodku Pomocy Spo³ecznej w Œwi¹tnikach Górnych. Dodatkowe informacje mo na uzyskaæ pod numerem telefonu: /12/ * W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 wrzeœnia, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 30 listopada. * W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia rodzinne na nowy okres zasi³kowy z³o y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 paÿdziernika do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad nastêpuje do dnia 31 grudnia. tekst: PCPR w Krakowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie rozpoczyna akcjê poszukiwania nowych rodzin zastêpczych. Osoby zainteresowane mog¹ zg³aszaæ siê codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie - Dzia³u Pomocy Rodzinie i Dziecku, Kraków, al. S³owackiego 20 pokój 10 (tel wew. 570) gdzie oferowana jest pe³na i szczegó³owa informacja na temat rodzicielstwa zastêpczego. Chocia chêtni kandydaci musz¹ spe³niæ szereg wymogów, m.in. odbyæ szkolenie (w ca³oœci finansowane przez PCPR w Krakowie), zawsze w trudnych chwilach mog¹ liczyæ na pomoc pracowników Centrum. Na terenie Powiatu Krakowskiego jest wiele dzieci, które nie maj¹ zapewnionych w³aœciwych warunków do rozwoju i prawa do ycia w rodzinie. One czekaj¹ na mi³oœæ i nowy dom. W innym razie dzieci te trafi¹ do Domów Dziecka, czêsto w innym województwie, daleko od œrodowiska, w którym siê wychowywa³y. Dlatego te, z myœl¹ o tych dzieciach zwracamy siê do Pañstwa z apelem o pomoc w ich wychowaniu w ramach funkcji rodziny zastêpczej. Niestety, wci¹ jest zbyt ma³o rodzin gotowych przyj¹æ do siebie skrzywdzone dzieci. Wiêc mo e i Pañstwo podzielicie siê z nimi swoim domem? 9

10 tekst: Dariusz Tylek V Powiatowe Zawody Sportowo-Po arnicze w Ochojnie na s³u bie tekst: Dariusz Tylek V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO-PO ARNICZE M ODZIE OWYCH DRU YN PO ARNICZYCH Dru yny tu przed rozpoczêciem zawodów w tle widok na Kraków Fot. Piotr Brózda 2 lipca na boisku sportowym w Ochojnie odby³y siê V POWIATOWE ZAWODY SPORTOWO PO ARNICZE POWIATU KRAKOWSKIEGO. W zawodach bra³o udzia³ 19 dru yn mêskich i 7 dru yn eñskich reprezentuj¹cych gminy Powiatu Krakowskiego. Rywalizacja by³a bardzo du a gdy w szranki stanê³y najlepsze dru yny po arnicze z terenu powiatu, w wiêkszoœci zwyciêzcy zawodów gminnych. Nasz¹ gminê reprezentowa³y w kategorii mê czyzn: OSP Œwi¹tniki Górne (zwyciêzca zawodów gminnych) i OSP Ochojno (jako gospodarz zawodów), w kategorii kobiet gminê reprezentowa³y dziewczyny z OSP Olszowice. Prawid³owy przebieg zawodów nadzorowa³a Komenda Miejska PSP w Krakowie z sêdzi¹ g³ównym kpt. Tomasz Kozakiewiczem na czele. W zawodach w kategorii seniorów I miejsce zdoby³a dru yna z OSP Miêkinia w kategorii kobiet zwyciê y³y dziewczyny z OSP Sieciechowice. Zawodom towarzyszy³a akcja krwiodawstwa. Jako pierwszy krew odda³ starosta krakowski Józef Krzyworzeka, a w sumie w akcji udzia³ wziê³o blisko dwadzieœcia osób. Rozgrywkom druhów kibicowali: Gospodarz Burmistrz Œwi¹tnik Górnych Witold S³omka wraz z Wójtami i Burmistrzami wielu gmin powiatu krakowskiego, Komendant Miejski PSP w Krakowie bryg. Ryszard Gaczo³, radni Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne, przedstawiciele samorz¹du powiatu krakowskiego: przewodnicz¹cy Rady Powiatu Pawe³ Chochó³, radni powiatowi Krzysztof Karczewski, Leszek Dolny i Marek Piekara, sekretarz Miros³aw Golanko oraz dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krakowie Marian Paszcza. Zaproszeni goœcie podkreœlali znakomit¹ i bardzo sprawn¹ organizacjê zawodów. W organizacjê zaanga owani byli: Zarz¹d Gminny ZOSP RP w Œwi¹tnikach Górnych, KM PSP w Krakowie, UMIG Œwi¹tniki Górne, Jednostki OSP z terenu gminy Œwi¹tniki Górne oraz gospodarz obiektu LKS Pasternik Ochojno. Burmistrz Œwi¹tnik Górnych a zarazem Prezes Zarz¹du Gminnego ZOSP RP w Œwi¹tnikach Górnych Witold S³omka wrêczy³ listy gratulacyjne oraz pami¹tki ze Œwi¹tnik wszystkim dru ynom bior¹cym udzia³ w Zawodach dodatkowo specjalnymi nagrodami uhonorowa³ dziewczêta z Rzozowa które tym razem mia³y najmniej szczêœcia w Zawodach Fot. Dorota Tylek Dru yna OSP Olszowice z trenerem druhem Damianem Ma³uch¹ Fot. Dorota Tylek W sobotê, 27 sierpnia 2011 na Stadionie Sportowym LKS Piast w Wo³owicach odby³y siê V Powiatowe Zawody Sportowo- Po arnicze M³odzie owych Dru yn Po arniczych. Zawody otworzy³a wicestarosta powiatu krakowskiego Urszula Stochel. Wystartowa³o w nich 37 dru yn, w tym 21 ch³opiêcych i 16 dziewczêcych z terenu powiatu krakowskiego oraz goœcinnie z partnerskiego powiatu monachijskiego i powiatu wielickiego. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach. Najpierw dru yny sprawdzi³y siê w sztafecie 5x 50 metrów z przeszkodami, a nastêpnie w tzw. æwiczeniu bojowym. Zwyciêzcami okazali siê ch³opcy z m³odzie owej dru yny po arniczej OSP Sieciechowicach oraz dziewczêta z m³odzie owej dru yny po arniczej OSP Wo³owice. Zawody obserwowali tak e m.in. radni powiatowi Janusz Cerek i Krzysztof Karczewski, Komendant Powiatowy Policji inspektor mgr Dariusz Pociêgiel, Komendant Miejski Pañstwowej Stra y Po arnej w Krakowie st. bryg. mgr in. Ryszard Gaczo³, Marian Paszcza, dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego, Ma³gorzata Ziêæ, dyrektor Biura Promocji i Wspó³pracy Starostwa Powiatowego w Krakowie, wójtowie i burmistrzowie gmin z powiatu krakowskiego. Œwi¹tniki Górne reprezentowane by³y w tych zawodach przez dru ynê OSP Œwi¹tniki Górne (w kategorii ch³opców) i dru ynê z OSP Olszowice (w kategorii dziewcz¹t). Dziewczêta zdoby³y wysok¹ 5 lokatê, ch³opcy ze Œwi¹tnik z powodu awarii pompy nie mogli niestety powalczyæ o miejsca na podium. tekst: Dariusz Tylek TRZY UDANE AKCJE HONOROWEGO KRWIODAWSTWA W lipcu na terenie gminy Œwi¹tniki Górne odby³y trzy akcje Honorowego Krwiodawstwa zorganizowane przez stra aków. Pierwsza w ramach Powiatowych Zawodów Sportowo Po arniczych w Ochojnie 2 lipca 2011 r. Kolejna w remizie OSP Œwi¹tniki Górne 23 lipca 2011 roku i w remizie OSP Olszowice 30 lipca 2011 roku. Podczas akcji w Œwi¹tnikach i Olszowicach krew zbierano dla Gabrysi Gniadek ze Œwi¹tnik Górnych, która przechodzi³a w tym okresie ciê k¹ operacjê. Wszystkim tym, którzy oddali krew serdecznie dziêkujemy i gor¹co zachêcamy do aktywnego honorowego krwiodawstwa w przysz³oœci. Tego typu akcje na terenie naszej gminy bêd¹ kontynuowane. 10 wrzesieñ nr 3(15) 2011

11 W ŒWIÊTOPOLICJI Œ W I T N I K A C H G Ó R N Y C H tekst: Z-ca Komendanta Komisariatu Tomasz M³ynarczyk Data 24 lipca kiedy obchodzone jest Œwiêto Policji, nie jest przypadkowa bowiem przypada w rocznicê powo³ania w 1919 roku polskiej Policji Pañstwowej. W przeddzieñ tego œwiêta z inicjatywy policjantów i policjantek odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta w œwi¹tnickim koœciele z udzia³em policjantów, zaproszonych goœci i mieszkañców Œwi¹tnik Górnych. Mszê Œwiêt¹ odprawi³ ksi¹dz proboszcz Grzegorz Mrowiec, który podczas wyg³oszonego kazania, skierowa³ wiele ciep³ych s³ów pod adresem naszych policjantów, prosz¹c Boga o b³ogos³awieñstwo dla nich podczas codziennej s³u by. Dalszy ci¹g uroczystoœci, w których udzia³ wziêli Burmistrz Œwi¹tnik Górnych Pan dr Witold S³omka z ma³ onk¹, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Œwi¹tnikach Górnych Pan Waldemar Paw³owski, Radna Powiatu Krakowskiego Pani Wanda Ku³aj, zastêpca Przewodnicz¹cego Rady Gminy Mogilany Pan Stanis³aw Ró añski, ksi¹dz proboszcz Grzegorz Mrowiec, oraz I zastêpca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie Pan m³. insp. Maciej Tomczyk, mia³ charakter spotkania z policjantami i policjantami naszego Komisariatu. W imieniu wszystkich policjantek i policjantów KP Œwi¹tniki Górne, za szczere yczenia i s³owa uznania podziêkowa³ Komendant Komisariatu Policji, Pan nadkom. Grzegorz Pazdan. Zapewni³ jednoczeœnie, i jego policjanci do³o ¹ wszelkich starañ, aby ich praca by³a owocna i dobrze postrzegana przez wszystkich mieszkañców Gminy Œwi¹tniki Górne i Gminy Mogilany. tekst: LKS Zielonka CZTERDZIESCI LAT MINÊ O... LKS ZIELONKA WRZ SOWICE W dniu r. na boisku sportowym we Wrz¹sowicach dzia³acze LKS Zielonka zorganizowali uroczystoœci jubileuszowe zwi¹zane z 40-leciem istnienia klubu. Na pocz¹tku uroczystoœci jako przystawkê do dania g³ównego zaserwowano kibicom mecz pi³karski pomiêdzy oldbojami Zielonki, a dru yn¹ z³o on¹ z graczy sponsora klubu Gamaru. Mecz zakoñczy³ siê remisem 2:2 (w karnych zwyciê yli oldboje). Nastêpnie w czêœci sportowej zaprezentowa³a siê naj³adniejsza dru yna Zielonki Gamar, czyli dziewczyny z nowej sekcji pi³ki no nej kobiet. Graj¹c przeciwko doœwiadczonym zawodnikom z mêskiej dru yny uzyska³y honorowy wynik przegrywaj¹c zaledwie 2:3. Burmistrz Witold S³omka wrêcza Prezesowi LKS Maciejowi Podsiad³o pami¹tkow¹ tablicê. Fot. Dariusz Tylek Po tej sportowej przystawce zaczê³o siê danie g³ówne, czyli czêœæ oficjalna. Na wstêpie w imieniu Zarz¹du Zielonki goœci przywita³ prezes klubu Maciej Podsiad³o. Uroczystoœci swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili bowiem : Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witold S³omka, cz³onek Zarz¹du Powiatu Krakowskiego Wanda Ku³aj, prezes i viceprezes Podokrêgu Pi³ko No nej w Myœlenicach Stefan Socha i Czes³aw Ulman, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Waldemar Paw³owski, w³aœciciel firmy Gamar sponsoruj¹cej Zielonkê Marek Gawor, przedsiêbiorca z Wrz¹sowic Kazimierz Kaszowski, so³tys Wrz¹sowic Bogumi³a Ryka³a oraz radni z Wrz¹sowic Jerzy Ujma i Pawe³ Waœniowski, który wczeœniej sprawowa³ funkcjê Prezesa Zielonki oraz delegacje klubów Pasternik Ochojno i Clavia Œwi¹tniki Górne. Po tym przywitaniu przemówienie wyg³osi³ burmistrz dr Witold S³omka, który zwróci³ uwagê na wielk¹ pracê któr¹ dzia³acze LKS Zielonka Wrz¹sowice w³o yli w rozwój sportu m³odzie owego na terenie gminy. W dowód uznania przekaza³ pami¹tkow¹ tablicê która w swojej treœci podkreœla zas³ugi Zielonki w rozwój pi³karstwa m³odzie owego. Nastêpnie dzia³acze pi³karscy z Myœlenic wrêczyli pami¹tkowy puchar i okolicznoœciowy medal dla klubu z Wrz¹sowic. Pami¹tkowe okaza³e puchary obecnym dzia³aczom Zielonki wrêczyli : byli dzia³acze Zielonki, Ochotnicza Stra Po arna z Wrz¹sowic oraz klub sportowy Pasternik Ochojno. Prezes Zielonki podziêkowa³ wszystkim którzy docenili zaanga owanie i wk³ad pracy Zarz¹du Klubu. Korzystaj¹c z okazji Maciej Podsiad³o podziêkowa³ obecnemu Zarz¹dowi, którego reprezentuje, za zaanga owanie w organizacjê jubileuszowego spotkania oraz za trud w³o ony w codzienne funkcjonowanie klubu. Przypomnia³ równie sk³ad Zarz¹du i Komisji Rewizyjnej: sekretarzem klubu jest Jacek Bankowicz, skarbnikiem S³awomir Siwarski i dalej : Janusz Bobek, Dariusz Piszczek, Tomasz Luzar, Józef Piekarski, Bogus³aw M¹czeñski, Daniel Haberkiewicz, Krzysztof Szostak, Rafa³ Stadnik, Marek Bruzda. Prezes podziêkowa³ równie za pomoc w organizacji tego jubileuszowego spotkania Jackowi Bru dzie, Grzegorzowi M¹czeñskiemu, Paw³owi Gaworowi oraz podkreœli³ ogrom pracy w³o onej przez Marka Bruzdê. Po tych przemówieniach uhonorowano by³ych dzia³aczy i zawodników LKS Zielonka wrêczaj¹c im pami¹tkowe klubowe odznaki. Tym najstarszym którzy dzia³ali w klubie w latach 70-si¹tych i 80-si¹tych pami¹tkowe odznaki wrêczyli burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witold S³omka i Prezes Podokrêgu Pi³ki No nej Myœlenice Stefan Socha. Wczeœniej na du ym ekranie zosta³y wyœwietlone zdjêcia, które przez lata stanowi³y dokumentacjê wydarzeñ towarzysz¹cych yciu klubowemu. Podczas tej sesji zdjêciowej reakcja obecnych by³a tak spontaniczna, e zdecydowano siê puszczaæ ten materia³ przez ca³y czasz trwania zabawy. W tej reakcji nie by³o nic dziwnego, gdy dziêki temu wróci³y wspomnienia, a obecni na uroczystoœciach uczestnicy m³odsi wiekiem poznali jak Ci¹g dalszy na kolejnej stronie. wrzesieñ nr 3(15)

12 Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej. CZTERDZIESCI LAT MINÊ O... to dawniej bywa³o. Jeszcze tylko wrêczono pami¹tkowe puchary dla uczestników meczu oldbojów i zabawa mog³a trwaæ do rana przy dÿwiêkach kapeli Pod Diablakiem znanej z wczeœniejszych wystêpów w czasie Dni Œwi¹tnik Górnych W miêdzyczasie uczestnicy mogli wpisaæ swoje yczenia do Ksiêgi Pami¹tkowej, która 10 lat wczeœniej zosta³a wystawiona przy okazji jubileuszu 30-lecia klubu, a pieczo³owicie przechowywana przez dzia³aczy zosta³a ponownie wy³o ona przy okazji kolejnej okr¹g³ej rocznicy. Z relacji zaproszonych goœci wnioskujemy, e jubileusz 40- lecia istnienia Klubu Sportowego Zielonka Wrz¹sowice by³ niezwyk³¹ okazj¹ nie tylko do licznych i wzruszaj¹cych wspomnieñ, ale tak e do przedniej zabawy i szeroko rozumianej integracji pokoleniowej. Do Œwi¹tnik Górnych zawita³a II liga pi³karska tekst: MACIEJ PODSIAD O Prezes LKS Gamar Zielonka Wrz¹sowice Dru yna pi³karska kobiet istnieje od listopada 2005 roku. Wtedy to w lokalnym gimnazjum nr 26 na os.wróblowice powsta³ pomys³ na sportowe zajêcia pozaszkolne dla dziewcz¹t graj¹cych w pi³kê. Liczba uczestniczek przeros³a najœmielsze oczekiwania prowadz¹cego zajêcia, a szybko odnoszone sukcesy sta³y siê dla KS Wróblowianka sygna³em, e trzeba dzia³aæ. Zadania zbudowania dru yny pi³karskiej podj¹³ siê Marcin Szewczyk, nauczyciel Gimnazjum nr 26. Jego przygoda z dru yn¹ trwa do dziœ. Jak sam mówi: "Ta dru yna to dla mnie spe³nienie marzeñ i wspania³a sportowa przygoda. Razem z Dziewczynami tworzymy wspania³¹ pi³karsk¹ rodzinê. Na dobre i na z³e." W pierwszym sezonie swojej dzia³alnoœci 2006/7 Panie wystêpowa³y w Ma³opolskiej Lidze Juniorek M³odszych, natomiast od sezonu 2007/8 uczestniczy³y w rozgrywkach Ma³opolskiej Ligi Juniorek Starszych organizowanych pod egid¹ Ma³opolskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. W rozgrywkach w/w sezonu nasza dru yna zajê³a bardzo dobre, aczkolwiek bolesne bo poza podium czwarte miejsce. W sezonie 2008/9 zespó³ zosta³ mistrzem Ma³opolskiej Ligi Juniorek Starszych, co da³o mu szansê awansu, wystêpu w III lidze. Rok póÿniej po deklasacji zespo³ów z III ligi gr.ma³opolska i zajêciu I- wszego miejsca w grupie zespó³ awansowa³ do II ligi, gdzie rozegra³ ju 2 mecze ligowe: wygrana z Victori¹ Gaj 2-1 i przegrana z Naprzodem Sobolów 1-0. Od sezonu 2011/12 zespó³ sta³ siê czêœci¹ LKS Zielonka Gamar Wrz¹sowice.Trenerem zespo³u jest absolwent AWF w Katowicach, niegdyœ zawodnik grup m³odzie owych Cracovii Kraków, by³y sêdzia pi³karski Marcin Szewczyk. Trener juniorów Zielonki Wrz¹sowice od prawie 5 lat. Od 2007 roku Panie dwa razy w roku wyje d aj¹ na obozy przygotowawcze - ferie zimowe oraz wakacje. W zespole graj¹ Panie w ró nym przedziale wiekowym, najm³odsza ma 13 lat, najstarsza 40 lat. S¹ wœród nich gimnazjalistki, licealistki, studentki, matki co œwiadczy o tym, i ka dy graæ w pi³kê mo e. Pochodz¹ z ró nych czêœci miasta Krakowa (Dêbniki, Rajsko, Nowa Huta, Zbydniowice, Wróblowice, Swoszowice, Pr¹dnik), a tak e z okolicznych Gmin (w tym tak e Œwi¹tnik Górnych) oraz Skawiny, Zakliczyna, Sieprawia, Zabierzowa, Imielina, Krzeszowic, N.S¹cza, Prandocina, Piekar. Po zmianie Klubu, która nast¹pi³a dziêki chêciom i zainteresowaniu Prezesa Klubu Pana M.Podsiad³y i ca³ego Zarz¹du Zielonki Gamar Wrz¹sowice liczymy tak e, i w barwach LKS-u bêdzie wystêpowalo znacznie wiêcej mieszkanek z tego terenu. Chcemy wspó³pracowaæ z lokalnymi szko³ami, mamy ju pierwsze zainteresowane Dziewczyny z Ochojna oraz Rzeszotar M.Szewczyk Decyzja w³adz klubowych o przyjêciu dziewczyn do Zielonki Gamar Wrz¹sowice nie by³a ³atwa, gdy zespó³ ten sta³ siê pi¹t¹ dru yn¹ w naszym klubie bior¹c¹ udzia³ w regularnych rozgrywkach. Na dzieñ dzisiejszy mamy bowiem dru yny : trampkarzy, juniorów, seniorów i oldbojów (dru yna samofinansuj¹ca siê, wystêpuj¹ca w 2 lidze oldbojów) oraz nasze rodzynki, czyli zespó³ kobiecy. Powoduje to bardzo du e terminarzowe ob³o enie naszego boiska, czego przyk³adem by³ tydzieñ w którym we œrodê r. grali seniorzy, we czwartek rozgrywa³y swój pierwszy mecz dziewczyny, natomiast w pi¹tek grali z kolei juniorzy. Do tego dochodzi³y normalne treningi i gdyby nie dobra pogoda to murawa by³aby praktycznie nie do odbudowania. Wa ne jest równie, e mamy w klubie oddanego gospodarza Pana Henryka Dydu³ê, który poœwiêca wiele czasu, aby na Zielonce zawodnicy mogli graæ na dobrej trawiastej nawierzchni boiska. Zarz¹d klubu jednak kieruj¹c siê bardziej sercem ni rozumem (brak treningowego boiska i finansowego zabezpieczenia dla nowej dru yny) zaprosi³ bezdomn¹ sekcjê dziewcz¹t do wystêpowania w rozgrywkach drugoligowych jako sekcja Zielonki Gamar Wrz¹sowice. Klub uwa a bowiem, e w gminie jest zapotrzebowanie na eñsk¹ pi³kê i w ramach swoich mo liwoœci postara siê zabezpieczyæ potrzeby naszej dru yny. Ju teraz zapraszamy wszystkich sympatyków na najbli szy mecz który zostanie rozegrany r. (niedziela) o godz z dru yn¹ ódzkiego Klubu Pi³karskiego. Wszystkich sympatyków którzy chcieliby zobaczyæ jak dziewczyny radz¹ sobie na wyjazdach zapraszamy do... Opoczna, odzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Kolbuszowej, gdy m. in. w tych miastach wystêpuj¹ rywalki naszych dziewczyn. Marzy nam siê utworzenie sekcji m³odzie owej w której mog³yby kszta³ciæ swoje pi³karskie umiejêtnoœci dziewczynki w wieku szkolnym (podstawówka, gimnazjum), ale bez rozbudowania zaplecza treningowego nie jest to mo liwe. Jako puent¹ mojej wypowiedzi niech bêdzie wpis który umieszczony zosta³ na stronie internetowej dru yny dziewcz¹t: autor: Marcin-1982, :25 Ju wszystko jest jasne. Po d³ugim okresie oczekiwania, rozmów, dzia³añ znaleÿliœmy swoje miejsce w LKS Zielonka Wrz¹sowice. Dziêki Zarz¹dowi Klubu na czele z Prezesem Maciejem Podsiad³o uda³o siê uzgodniæ, w bardzo szybkim tempie wszystkie szczegó³y naszej wspó³pracy. Z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, po przepracowaniu w Zielonce ju 5 lat (z juniorami), mogê powiedzieæ, e to b. dobry wybór. Zielonka okaza³a siê najbardziej konkretna i chêtna, abyœmy pod jej barwami reprezentowali Wrz¹sowice, a tak e Gminê. Teraz kolej na nas samych...2 liga NASZA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Do boju Zielonka...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12 wrzesieñ nr 3(15) 2011

13 szkolny tekst: mgr Ma³gorzata Du y Dyrektor Szko³y SP WRZ SOWICE Wakacje w Szkole Podstawowej we Wrz¹sowicach up³ynê³y bardzo szybko i bardzo pracowicie. Uczniowie powracaj¹cy 1 wrzeœnia mogli zauwa yæ zmiany na terenie szko³y. Zakoñczono remonty wymalowano górny korytarz, sale nr 20 kl.ii, zakupiono do trzech sal nowe tablice. Obecnie ju s¹ wykoñczone przebieralnie dla uczniów przy sali gimnastycznej (przebieralnie wykona³ prywatny sponsor Firma Arispol Wrz¹sowice 318a). Równie w okresie wakacji dokonano gruntownego remontu dachu szko³y wymieniono rynny, wyremontowano kominy. Utworzono drugi oddzia³ przedszkolny, dostosowano sale do potrzeb najm³odszych. Przez deszczowy lipiec przeci¹g³y siê prace budowlane przy powstawaniu piêknego Szkolnego Placu Zabaw dla uczniów klas najm³odszych. Zakoñczenie budowy planowane jest na 30 wrzeœnia 2011r. Plac powsta³ w ramach rz¹dowego programu - Radosna Szko³a Plac Zabaw. Ca³kowity koszt budowy placu wynosi 127,000 z³. z czego 50 % pokrywa bud et MiG Œwi¹tniki Górne. Rok szkolny 2011/2012 nazwany zosta³ Rokiem z pasj¹ dlatego gratuluj¹c uczennicy Alicji Stadnik, ubieg³orocznej laureatce ogólnopolskiego konkursu Zuch i laureatce ogólnopolskiego konkursu Oxford (wych.p. mgr Irena Bruzda) yczê wszystkim uczniom i nauczycielom odkrywania w sobie pasji i rozwijania jej. tekst: Wojciech Puskarczyk z ³awki rezerwowej W okresie wakacyjnym na obiektach Zespo³u Szkó³ w Œwi¹tnikach odbywa³y siê zajêcia sportowo-rekreacyjne. Od wtorku do czwartku, w godzinach w zajêciach udzia³ bra³y dzieci z szkó³ podstawowych a od 1100 do 1300 m³odzie. Podczas zajêæ mo na by³o pograæ w pi³kê siatkow¹, pi³kê no n¹, pi³kê koszykow¹ i tenisa sto³owego, dodatkowo starsza m³odzie mog³a skorzystaæ z si³owni. Zajêcia sportowe cieszy³y siê bardzo du ym zainteresowaniem wœród dzieci i m³odzie y. W zajêciach wziê³o udzia³ oko³o 800 dzieci i m³odzie y z terenu naszej gminy. Organizatorem zajêæ by³ UKS Pogórze oraz Miejsko - Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych. Od po³owy wrzeœnia prowadzone bêd¹ sportowe zajêcia popo³udniowe dla dzieci i m³odzie y z terenu gminy. Zajêcia sportowe odbywaæ bêd¹ siê na nowo otwartej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Œwi¹tnikach Górnych, na sali w Rzeszotarach, na hali widowiskowo - sportowej przy Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych oraz przy szko³ach podstawowych w Ochojnie, Wrz¹sowicach i Olszowicach. Do grudnia przeprowadzonych zostanie oko³o 200 godzin zajêæ sportowych dla dzieci i m³odzie y. Zajêcia maj¹ na celu zachêciæ dzieci i m³odzie do regularnego uprawiania sportu oraz stanowiæ alternatywê dla ró nego rodzaju u ywek. Organizatorem zajêæ sportowych jest Uczniowski Klub Sportowy Pogórze w Œwi¹tnikach Górnych. Informacje o zajêciach sportowych bêd¹ umieszczone na plakatach w szko³ach. Wiêcej informacji u Wojciecha Puskarczyka tel.: lub ZS ŒWI TNIKI GÓRNE tekst: Agnieszka Plachta Nowy rok szkolny 2011/2012 przywita w Zespole Szkó³ 1 wrzeœnia 2011 roku 460 uczniów, z którymi pracowaæ bêdzie 42 pedagogów. Wszystkie klasy w gimnazjum realizowaæ bêd¹ now¹ podstawê programow¹. Po raz pierwszy wprowadzono mo liwoœæ wyboru drugiego jêzyka obcego( j. francuski lub j. niemiecki) dla klas pierwszych.. Porównywaln¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê obydwa jêzyki. Jêzykiem pierwszym bêdzie oczywiœcie jêzyk angielski, którego nauka odbywaæ siê bêdzie we wszystkich oddzia³ach w podziale na grupy. Zakupiona zosta³a nowoczesna pracownia multimedialna Multicolab dla 16 stanowisk do nauczania jêzyków obcych. Bêdzie ona bardzo przydatnym instrumentem dydaktycznym daj¹cym mo liwoœæ pe³nego wykorzystania nowatorskich technik dydaktycznych (programy multimedialne, Internet, DVD, wideokonferencje).. W chwili obecnej trwa generalny remont pod³ogi w hali sportowej. W budynkach Gimnazjum i LP odnowiono pomieszczenia dydaktyczne. tekst: Agnieszka Jarosz-Wojtala Dyrektor Szko³y SP RZESZOTARY Sezon remontowy w pe³ni Gdy nauczyciele i dzieci korzystaj¹ z uroków lata, w budynku podstawówki wal¹ siê œciany, gruz zasypuje korytarz. Krajobraz jak po bitwie Bez obaw nikt nie chce pozbawiæ mieszkañców Rzeszotar szko³y, która towarzyszy im od pokoleñ. To jedynie remont, a w zasadzie drobna przebudowa. Drobna, bowiem dotyczy jedynie skromnych 40 metrów kwadratowych mieszkania odzyskanego niedawno przez placówkê, sanitariatów na piêtrze, pomieszczenia biblioteki, pokoju nauczycielskiego, zaplecza socjalnego i nowej salki dla oddzia³u przedszkolnego. Ale po kolei W po³owie wakacji, w drodze przetargu, wy³oniono firmê, która przerabia w³aœnie dwa pokoje z ³azienk¹ i kuchni¹ dodajmy, e znajduj¹ce siê w op³akanym stanie na nowoczesne laboratorium jêzykowe i pokój do pracy indywidualnej dla nauczyciela i ucznia. Zgodnie z planem prace powinny zostaæ zakoñczone do koñca wrzeœnia, choæ jeszcze w po³owie sierpnia nic na to nie wskazuje D³ugim, ó³tym rêkawem zsypuje siê gruz, ekipa budowlana wybija dziurê w œcianie noœnej, by po³¹czyæ budynek szko³y z nowym pomieszczeniem, demontowane s¹ umywalki i sanitariaty (szkolna toaleta to jedyne miejsce, przez które mo na dostaæ siê do odzyskanego mieszkania), skuwana jest stara wylewka. Szef firmy zapewnia: Zd¹ ymy na czas! Musz¹ zd¹ yæ. Tym bardziej, e od wrzeœnia szko³a zacznie normaln¹ pracê. Wprawdzie roboty bêd¹ prowadzone jeszcze przez miesi¹c trzeba po³o yæ now¹ pod³ogê, wstawiæ du e okna, zrobiæ ca³¹ instalacjê elektryczn¹, usprawniæ system Ci¹g dalszy na kolejnej stronie. wrzesieñ nr 3(15)

14 Ci¹g dalszy ze strony poprzedniej. Sezon remontowy w pe³ni wentylacji i pomalowaæ œciany ale plac budowy zostanie tak zabezpieczony, e prowadzony w³aœnie remont nie bêdzie przeszkadza³ w codziennym funkcjonowaniu placówki. Ale to nie wszystko, bowiem po prowizorycznej bibliotece na piêtrze nie ma ju œladu. Runê³a wyciszona wat¹ szklan¹ konstrukcja z regipsów, jej miejsce zajê³y solidne œciany z betonowych bloczków, poprzecinane pasami szklanych pustaków, które doœwietl¹ ciemny do tej pory, kiszkowaty korytarz. Ma³a rewolucja ma miejsce równie na parterze. W miejscu dotychczasowego pokoju nauczycielskiego powstaje w³aœnie sala dla drugiego oddzia³u przedszkolnego (przypominamy: w tym roku piêciolatki zosta³y objête obowi¹zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego). Pomieszczenie zostanie pomalowane na przyjazne dla dzieciaków kolory, w salce pojawi¹ siê nowe mebelki i pomoce dydaktyczne. A poniewa szko³a to przede wszystkim pracuj¹cy w niej ludzie œpieszymy donieœæ, e do grona pedagogicznego do³¹czy doœwiadczona nauczycielka mgr Bo ena Pytlik, która niedawno przeprowadzi³a siê z Krakowa do Rzeszotar (wczeœniej pracowa³a w Szkole Podstawowej nr 25 im. Tadeusza Koœciuszki, przy ul. Komandosów 29). A skoro o pedagogach mowa równie i oni zyskaj¹ nowe pomieszczenie. Opuszcz¹ wprawdzie dotychczasowy pokój nauczycielski, ale przenios¹ siê do wyremontowanego pomieszczenia, w którym wczeœniej znajdowa³o siê zaplecze socjalne. Wszystko bêdzie na swoim miejscu niezbêdne szafki na dzienniki, a do tego mini-kuchnia, w której bêdzie mo na przygotowaæ herbatê czy kawê, a nawet ciep³y posi³ek. Remont odzyskanego pomieszczenia oraz biblioteki szkolnej prowadzony jest z pieniêdzy Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne. Natomiast prace przy adaptacji nowej salki dla przedszkolaków i pokoju dla nauczycieli sfinansowane bêd¹ równie ze œrodków Rady Rodziców, pod przewodnictwem pani Ma³gorzaty Kozio³. Wszystko to sprawi, e uczniowie rzeszotarskiej podstawówki bêd¹ uczyæ siê jêzyków obcych z wykorzystaniem nowoczesnych multimediów, a dziêki powiêkszeniu bazy lokalowej szko³a nadal bêdzie pracowaæ w systemie jednozmianowym. Poznaj smak przygody tekst: Jolanta Synowiec Podczas tegorocznych wakacji harcerze ze 101 DH w Œwi¹tnikach Górnych wraz ze Szczepem Harcerskim Kolumbowie, uczestniczyli w obozie harcerskim w Próchnówku nad jeziorem Betyñ Wielki na Pojezierzu Wa³eckim. Harcerze spêdzali czas na ³onie dzikiej i wolnej od zanieczyszczeñ okolicy. K¹pali siê w krystalicznie czystej wodzie, grali w pi³kê na piaszczystej pla y. Podczas pobytu na obozie realizowali przewidziany program m.in. zdobywali kolejne stopnie i sprawnoœci, sk³adali przyrzeczenia harcerskie. Program przygotowany by³ na ka d¹ pogodê i porê dnia: uczestniczyli w festiwalu artystycznym, uczyli siê eglowania na ³odziach typu Polaris (nad jeziorem zlokalizowane s¹ 3 porty, 2 wyspy s¹ zamieszka³e) brali udzia³ w olimpiadzie sportowej, pojechali na wycieczkê do Miros³awca, uczestniczyli w zajêciach z surwiwalu. Wrócili z baga em pe³nym przygód, nowych umiejêtnoœci i doœwiadczeñ, szczêœliwi i zadowoleni. Kto chcia³by byæ harcerzem, zuchem, prze ywaæ nowe przygody i wyjechaæ za rok na obóz, niech wst¹pi w szeregi naszego Szczepu. Zbiórki odbywaj¹ siê w ka dy czwartek o 15:30. Harcerze wraz z dru ynowym i opiekunem dru yny sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania p. Zofii Popczyñskiej oraz Ksiêdzu Proboszczowi Grzegorzowi Mrowiec za okazan¹ harcerzom pomoc. Z harcerskim pozdrowieniem. CZUWAJ! ZEAS w Zespole Szkó³ tekst: Wanda Bujas - kierownik ZEAS W ostatnim czasie Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych zmieni³ swoj¹ siedzibê. Na czas remontu budynku Krakusa jednostka zosta³a przeniesiona do Zespo³u Szkó³ i zajmie pomieszczenie gdzie przejœciowo znajdowa³a siê Biblioteka Publiczna. Czas pracy i zadania pozostaj¹ bez zmian. SP ŒWI TNIKI GÓRNE tekst: Jolanta Synowiec W bie ¹cym roku szkolnym 2011/12 Szko³a Podstawowa w Œwi¹tnikach Górnych wzbogaci³a siê o now¹ przestrzeñ. Ukoñczona zosta³a budowa nowej sali gimnastycznej a miejsce po by³ej sali zaadaptowano na potrzeby i pracê Oddzia³u Przedszkolnego. Tak wiêc najm³odsi uczniowie naszej szko³y 5 i 6 latki rozpoczêli zajêcia w komfortowych warunkach. Podczas wakacji wykonane zosta³y niezbêdne prace remontowe tj. demonta drabinek oraz krat okiennych, malowanie œcian, montowanie nowych lamp, zakupiono nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, stoliki, krzese³ka. W zwi¹zku z tym, e w roku szkolnym 2011/12 funkcjonowaæ bêd¹ 2 oddzia³y przedszkolne licz¹ce po 16 dzieci, do dyspozycji mamy równie drug¹ mniejsz¹ salê, która te zosta³a odmalowana i ³adnie urz¹dzona. Miejsce pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przybra³o nazwê Puchatkowo. W nowej piêknej sali na œcianach widniej¹ postacie - Kubusia Puchatka oraz jego przyjació³ z siedmiomilowego lasu. Te piêkne obrazki namalowane przez p. Urszulê Majchrowicz dodaj¹ bajkowego charakteru tej sali. Dzieci wraz z wychowawczyniami pragn¹ podziêkowaæ p. Januszowi Matodze za ogromny wk³ad pracy i pomoc podczas przeprowadzki. Powy sze remonty oraz modernizacje maj¹ przede wszystkim s³u yæ poprawie bezpieczeñstwa, komfortu nauki i nauczania uczniów i nauczycieli. Podczas wakacji wykonane zosta³o równie nowe ogrodzenie od strony po³udniowej. Wstawiono murki oraz za³o ono now¹ siatkê. Oprócz wybudowanej sali gimnastycznej uczniowie bêd¹ mieli do dyspozycji mniejsze boisko do koszykówki. Boisko usytuowane jest obok sali gimnastycznej. W roku szkolnym 2011/12 w naszej szkole pracowaæ bêd¹ nowi nauczycieli jak i pracownicy obs³ugi: p. El bieta Cicha nauczyciel Oddzia³u Przedszkolnego p. Alicja Kotarba nauczyciel jêzyka niemieckiego p. Jadwiga Majewska nauczyciel matematyki (zastêpstwo za p. A. Nocuñ) p. El bieta Wêglik, która bêdzie dba³a o ³ad i porz¹dek nowej sali gimnastycznej. 14 wrzesieñ nr 3(15) 2011

15 Dobry pocz¹tek w SP w Ochojnie tekst: SP Ochojno Rok szkolny 2011/12 rozpocz¹³ siê dla Szko³y Podstawowej im. Michaliny Stasiukowej w Ochojnie radoœnie. Dziêki staraniom Urzêdu Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne w ramach programu Radosna Szko³a nasza placówka mo e cieszyæ siê bezpiecznym, nowoczesnym, kolorowym i wielofunkcyjnym placem zabaw. Ne zapomniano równie o uczniach klas starszych. Zarz¹dzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne dr Witolda S³omki z dnia 24 sierpnia, szkole naszej przyznano kwotê z³ na wymianê starego sprzêtu sportowego, który pamiêta³ lata 70-te. Materace, kozio³, skrzynia, odskocznia, to tylko czêœæ zakupionych rzeczy, które maj¹ poprawiæ sprawnoœæ fizyczn¹ oraz koordynacjê ruchow¹. Pomoce te pozwol¹ na lepsz¹ realizacjê wymagañ edukacyjnych. Mamy nadziejê, e zarówno plac zabaw, jak równie nowe wyposa enia, pozwol¹ nam odnieœæ wiele sukcesów sportowych. WYSTAWA FOTOGRAFICZNA w KLUBIE M ODZIE OWYM W RZESZOTARACH Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury zaprasza wszystkich mieszkañców naszej gminy na wystawê fotograficzn¹ Ocaliæ od niepamiêci Mieszkañcy Rzeszotar w dawnej fotografii, której otwarcie nast¹pi w dniu 2 paÿdziernika 2011 r. o godz , podczas uroczystoœci ods³oniêcia obelisku upamiêtniaj¹cego 65 rocznicê tragicznej œmierci czterech rodaków zamordowanych w paÿdzierniku 1946 r. Wystawa bêdzie czynna od r. do w budynku wielofunkcyjnym w Rzeszotarach, w godz.od do godz , w dniach r. do r. oraz od godz do godz , w dniach r. do r. Zapraszamy do jej obejrzenia. fotografia niwiarze na Zagrodach, w³. rodziny Leszka Kuca kulturalny tekst: Iwona G³uszyñska - Dyrektor MGOK w Œwi¹tnikach Górnych OD WRZEŒNIA NOWE ZAJÊCIA W STRA NICY KULTURY W ŒWI TNIKACH GÓRNYCH: BEZP ATNE ZAJÊCIA WYRÓWNAWCZE Z JÊZYKA ANGIELSKIEGO DLA DZIECI W WIEKU OD 7 DO 10 LAT, W CZWARTKI O GODZ (sala boczna Stra nicy Kultury w Œwi¹tnikach Górnych) ZWI ZEK STRZELECKI STRZELEC w Œwi¹tnikach Górnych Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Œwi¹tnikach Górnych w ramach wspó³pracy przy trzeciej edycji MUZEOBRANIA nawi¹za³ wspó³pracê ze Zwi¹zkiem Strzeleckim Strzelec O.S.W. J.S Kraków, który podczas imprezy przeprowadzi³ pokaz walki wrêcz, musztry bojowej, szturmu antyterrorystycznego oraz walki w pomieszczeniach. ZAJÊCIA AEROBIC + PILATES, WE WTORKI OD GODZ DO (KOSZT 6 Z /60 MINUT) ZAJÊCIA Z PODSTAW OBS UGI KOMPUTERA DLA DOROS YCH W PONIEDZIA KI OD GODZ DO ORAZ OD DO (budynek liceum w Zespole Szkó³ w Œwi¹tnikach Górnych) ZAJÊCIA DLA SENIORÓW Informujemy, e w ramach dzia³alnoœci Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Œwi¹tnikach Górnych organizowane s¹ cykliczne spotkania seniorów. Do koñca roku 2011 seniorzy spotykaj¹ siê siê w nastêpuj¹ce czwartki: (29 wrzesieñ, 6 paÿdziernik, 3 listopad, 17 listopad, 1 grudzieñ, 8 grudzieñ) od godz. 17 do godz W ramach spotkañ prowadzone s¹ zajêcia plastyczne przez p. Alicjê Homel. snajper ubrany w maska³at ze Zwi¹zku Strzeleckiego Strzelec O.S.W. Kraków podczas treningu strzeleckiego Fot. Zdjêcie MGOK Towarzystwo Strzelec w Krakowie zosta³o za³o one przez Józefa Pi³sudskiego w roku Wielu Œwi¹tniczan by³o cz³onkami jednego z jego oddzia³ów. M-GOK zwraca siê z proœb¹ o udostêpnienie informacji/dokumentów dotycz¹cych udzia³u oraz dzia³alnoœci mieszkañców naszej gminy w jego strukturach. wrzesieñ nr 3(15)

16 tekst: Rafa³ Stadnik, fotografie: Klaudia Kotarba DNI GMINY WE WRZ SOWICACH Zapowiadane w poprzednim numerze Kuriera Dni Gminy Œwi¹tniki Górne we Wrz¹sowicach przesz³y do historii. Impreza, przez wielu uznana za bardzo udan¹, odbywa³a siê w dniach lipca. Pierwszy jej akcent, pi¹tkowy koncert zespo³u Guitar4mation odby³ siê w Œwi¹tnikach Górnych. I st¹d w³aœnie, zaproszeni przez W³adze Gminy, przenieœliœmy siê do centrum gminy stadionu LKS Zielonka we Wrz¹sowicach. Tam ju w trakcie koncertu i równie po nim trwa³y prace nad dopiêciem spraw organizacyjnych na sobotnie i niedzielne uroczystoœci. Same przygotowania rozpoczê³y siê znacznie wczeœniej - sporo spraw wymaga³o pracy organizatorów na wiele tygodni przed planowanymi uroczystoœciami. Biblioteka Miejska w Œwi¹tnikach Górnych Biblioteka Miejska Historia cz³owieka, który trac¹c wszystko, zyskuje œwiadomoœæ swojej prawdziwej wartoœci i buduje na niej swoje nowe ycie. To historia o tym, e tak naprawdê prawdziw¹ wartoœæ cz³owieka stanowi to, czego nie widaæ i wreszcie historia mi³oœci do kobiety,do drugiego cz³owieka Kolejna z cyklu ksi¹ ka tego autora zmuszaj¹ca do refleksji nad sensem ycia, pojêciem piêkna i tego co stanowi o naszej wyj¹tkowoœci. Warto po ni¹ siêgn¹æ w "epoce kultu cia³a" by odkryæ prawdziwe piêkno w sobie bez u ycia skalpela. w Œwi¹tnikach Górnych K¹cik dobrej ksi¹ ki Eric Emmanuel Schmitt Kiedy by³em dzie³em sztuki poleca Monika G³ogowska i Aneta Chrz¹szcz Maria D¹browska - Dzienniki poleca Weronika Grudzieñ Koprowska Poza g³ównymi organizatorami: MGOK oraz Urzêdem Miasta i Gminy do organizacji w³¹czy³y siê dzia³aj¹ce we Wrz¹sowicach organizacje. Symbolicznym by³ przygotowywany ju od czwartku bigos, efekt prac Wrz¹sowiczan z ró nych œrodowisk. Ci, którzy próbowali potrawy, wiedz¹ e efekty by³y godny mistrzów. Cz³onkowie wrz¹sowickich organizacji zadbali równie o wiele atrakcji dla przyby³ych do nas goœci. Ciekaw¹ propozycj¹ czytelnicz¹ wydaj¹ siê Dzienniki Marii D¹browskiej. Z histori¹ ich wydania wi¹ e siê pewna ciekawostka. Otó pisarka zastrzeg³a, e ca³oœæ tekstu mo na opublikowaæ dopiero czterdzieœci lat po jej œmierci (czyli w 2005 roku), zezwalaj¹c na wczeœniejsz¹ publikacjê jedynie fragmentów. Pierwsze wydanie Dzienników, w piêciu tomach, ukaza³o siê w latach osiemdziesi¹tych, w wersji ocenzurowanej. Kolejne, siedmiotomowe, w latach dziewiêædziesi¹tych. Ostatnie, pe³ne wydanie w trzynastu tomach, w roku Niestety w bardzo ma³ym nak³adzie (niewiele ponad 600 egzemplarzy). Dzienniki, potrafi¹c zast¹piæ interesuj¹c¹ powieœæ, zawsze cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem czytelników. Pisane przez ponad piêædziesi¹t lat ( ) s¹ nieocenionym Ÿród³em wiedzy nie tylko o autorce, jej yciu i twórczoœci, ale tak e o wydarzeniach historycznych i spo³ecznych, tle kulturalnym i obyczajowym, ludziach yj¹cych w czasach autorki, nale ¹cych do ówczesnej elity umys³owej, atmosferze panuj¹cej w œrodowisku artystycznym, a tak e zapisem historii, rozwoju, przemian, stanu œwiadomoœci osobowoœci twórczej. Dzienniki pisarki szczególnie zas³uguj¹ na uwagê jako dokument autobiograficzny, gdy s¹ autentyczne i szczere, pozbawione pozy i gry z potencjalnym czytelnikiem. Ponadto D¹browska, znana g³ównie jako autorka Ludzi stamt¹d czy Nocy i dni, odkrywa w Dziennikach zupe³nie nowe, zaskakuj¹ce oblicze Dziêki wysi³kom organizatorów bawiliœmy siê przy dobrej muzyce, smacznym jedzeniu i zimnych napojach tutaj tradycyjnie stra acy stanêli na wysokoœci zadania. Sobotnia zabawa przeci¹gnê³a siê do niedzielnego poranka. Bawi³o siê na niej ponad tysi¹c mieszkañców gminy i zaproszonych goœci. A niedziela, to tradycyjnie dzieñ wyciszenia, ale równie drugi dzieñ dobrej zabawy. Szczególnie dla m³odszych goœci. To dla nich nie zabrak³o atrakcji w niedzielne popo³udnie. Tego dnia nawet cukierki spada³y z nieba A póÿniej znowu wieczorna zabawa, która skoñczy³a siê oczywiœcie zbyt szybko i trudno by³o wróciæ do domowych obowi¹zków. Mamy nadziejê, e Wrz¹sowice sprawdzi³y siê w roli gospodarza tegorocznych Dni Gminy. Nale y tutaj podziêkowaæ wszystkim mieszkañcom, którzy w³¹czyli siê w przygotowania do imprezy. Wszystkim, którzy swoj¹ obecnoœci¹ i pomys³ami uatrakcyjnili to œwiêto Gminy. Do zobaczenia! MGOK w Œwi¹tnikach Górnych dziêkuje wszystkim wspó³organizatorom za ogromny wk³ad pracy podczas przygotowañ i w trakcie Dni Gminy, a Pañstwu za tak liczne przybycie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery zabawy. 16 wrzesieñ nr 3(15) 2011

17 Poœwiêcenie nowego lokalu Biblioteki Miejskiej tekst: Danuta Waœniowska 14 wrzeœnia 2011 roku nast¹pi³o uroczyste poœwiecenie nowej siedziby Biblioteki, która znajduje siê obecnie w lokalu przy ul. Bruchnalskiego 5 w Œwi¹tnikach Górnych. Uroczystoœæ uœwietnili swoj¹ obecnoœci¹ Burmistrz Miasta i Gminy Œwi¹tniki Górne Witold S³omka oraz Proboszcz Parafii w Œwi¹tnikach Górnych Ksi¹dz Kanonik Grzegorz Mrowiec, który dokona³ poœwiêcenia. W trosce o czytelników biblioteka zmieni³a godziny otwarcia. Zniesiony zosta³ dzieñ wewnêtrzny obowi¹zuj¹cy w poniedzia³ek oraz zwiêkszono liczbê dni, w których biblioteka jest otwarta do póÿnych godzin wieczornych. poniedzia³ek od 8.00 do wtorek i pi¹tek od do œroda i czwartek od 8.00 do SERDECZNIE ZAPRASZAMY tekst: Klaudia Kotarba Do ynki Powiatu Krakowskiego Tegoroczne Do ynki Powiatu Krakowskiego odby³y siê w niedzielê 21 sierpnia w Sieciechowicach w gminie Iwanowice. Do ynki rozpocz¹³ korowód do ynkowy, po którym odby³a siê uroczysta Msza Œwiêta, w czasie której poœwiêcone zosta³y wieñce do ynkowe. Nasz¹ gminê reprezentowali przedstawiciele Urzêdu Miasta i Gminy na czele z Burmistrzem Panem Witoldem S³omk¹, przedstawiciele Miejsko Gminnego Oœrodka Kultury oraz Galicyjskiej Izby Gospodarczej. Na stoisku promocyjnym naszej gminy zaprezentowane zosta³y wyroby k³ódkarskie, repliki produkowanych w przesz³oœci w Œwi¹tnikach miecza, szabli, he³mu oraz kolczugi, w których chêtnie fotografowali siê uczestnicy do ynek. Wielk¹ popularnoœci¹ cieszy³a siê prasa, na której ka dy chêtny móg³ samodzielnie wybiæ okolicznoœciow¹ monetê z wizerunkiem k³ódki. Podczas imprezy odby³o siê równie wrêczenie nagród Najlepszym Rolnikom Powiatu Krakowskiego, wœród których znalaz³ siê mieszkaniec naszej gminy Pan Andrzej Mrowczyk z Olszowic, który w nagrodê uda siê na piêciodniow¹ wycieczkê do Brukseli. p. Andrzej Mrowczyk z Olszowic odbiera nagrodê z r¹k Burmistrza Witolda S³omki Fot. Dariusz Tylek wrzesieñ nr 3(15)

18 20 lat duszpasterstwa tekst: Ks. W ies³aw Nowak w Rzeszotarach tekst: Jakub Burda, fotografie: Andrzej Burda, Katarzyna Burda GRH Zgrupowanie mija na uroczystoœciach w Borownicy Grupa Rekonstrukcji Historycznych Zgrupowanie mija podczas uroczystoœci Na prze³omie 1990 i 1991 roku uda³a siê do Kurii Metropolitalnej w Krakowie delegacja mieszkanców Rzeszotar z proœb¹, aby w Rzeszotarach móg³ zamieszkaæ na sta³e ksi¹dz i prowadziæ pracê duszpastersk¹ dla wszystkich mieszkanców. Proœba zosta³a spe³niona w czerwcu 1991 roku. 24 czerwca 1991 roku sumê odpustow¹ ku czci œw. Jana Chrzciciela odprawi³ ówczesny dziekan Dekanatu Wielickiego ksi¹dz Andrzej Turakiewicz, który odczyta³ pismo ksiêdza kardyna³a Franciszka Macharskiego, ze z dniem 20 sierpnia 1991 roku Duszpasterstwo pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela w Rzeszotarach obejmuje Ksi¹dz Wies³aw Nowak. Mianowany duszpasterz przyby³ do Rzeszotar 20 sierpnia 1991 roku i zamieszka³ w pomieszczeniach obok zakrystii. Od tego momentu rozpoczê³a siê pos³uga duszpasterska w Rzeszotarach. W trzy lata póÿniej dekretem ks. Kard. Franciszka Macharskiego 25 grudnia 1994 roku zosta³a powo³ana do istnienia Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem œw. Jana Chrzciciela. W Niedzielê 28 sierpnia uroczyst¹ Mszê Œwiêt¹ dziêkczynn¹ z okazji 20 rocznicy utworzenia Duszpasterstwa w Rzeszotarach odprawi³ ksi¹dz biskup Jan Szkodoñ, który w homilii ukaza³ na czym polega dziêkczynienie Bogu i ludziom za wielkie dary jakie otrzymujemy w naszym yciu. Uroczystoœæ ta by³a po³¹czona z parafialnymi do ynkami dziêkczynieniem za tegoroczne plony i trud ludzkiej pracy. Ÿród³o: 20-lecie beatyfikacji B³ogos³awionej Anieli Salawy 9 wrzeœnia 2011 roku w Sanktuarium b³. Anieli Salawy w Sieprawiu odby³y siê obchody 20 lecia beatyfikacji Anieli Salawy po³¹czone dekanalnym dziêkczynieniem za dar beatyfikacji Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II. Uroczystoœciom przewodzi³ ks. kard. Stanis³awa Dziwisza, Metropolita Krakowski. Beatyfikacji Anieli Salawy dokona³ Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, 13 sierpnia 1991 r. na Rynku Krakowskim, przed Bazylik¹ Mariack¹ w Krakowie. Podczas Mszy œwiêtej beatyfikacyjnej Ojciec Œwiêty tak mówi³ o Anieli Salawie: Ta córka ludu polskiego, urodzona w niedalekim Sieprawiu, znaczn¹ czêœæ swego ycia zwi¹za³a z Krakowem. ( ) B³. Anielê Salawê, ubog¹ s³u ¹c¹, Ojciec Œwiêty chêtnie stawia³ obok œwiêtej Jadwigi Królowej Polski i matki narodów : Niech siê zjednocz¹ w naszej œwiadomoœci te dwie kobiece postaci: królowa i s³u ¹ca! Czy ca³e dzieje œwiêtoœci chrzeœcijañskiej, duchowoœci budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyra aj¹ siê w tym prostym zdaniu: S U YÆ BOGU TO ZNACZY KRÓLOWAÆ? Tê sam¹ prawdê wyra a ycie wielkiej królowej i ycie prostej s³u ¹cej. 12 wrzeœnia br. minê³y 72 lata od walk o Borownicê ma³¹ wieœ po³o on¹ w województwie podkarpackim, powiat przemyski, gmina Bircza. 17 Pu³k Piechoty Rzeszowskiej wspomagany przez Kompaniê S³awsko wypar³ z niej w 1939 roku o³nierzy niemieckich 2. Dywizji Górskiej. Niemcy otrzymali posi³ki. Otoczyli 17 pp. Polacy próbowali przebiæ siê na pó³noc Borownicy do lasów. Akcja nie powiod³a siê. 17 pp. poniós³ dotkliwe straty w ludziach. Czêœæ o³nierzy zosta³a rozproszona lub dosta³a siê do niewoli. Pod Czarnym Potokiem, przysió³kiem Borownicy, poleg³a spora grupa o³nierzy polskich. Wœród nich pu³kownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego Beniamin Piotr Kotarba dowódca 17 pp. Pochodzi³ ze Œwi¹tnik Górnych. To w³aœnie upamiêtnieniu jego bohaterskiej œmierci by³a poœwiêcona uroczystoœæ, która odby³a siê w niedzielê 11 wrzeœnia 2011 roku. Wziêli w niej udzia³ jego najbli si krewni - Pan Jan Kotarba z synem Andrzejem oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej Zgrupowanie mija. Towarzyszyli im: Katarzyna i Andrzej Burdowie, Zdzis³aw Burda, Andrzej Orzechowski. Uroczystoœæ mia³a podnios³y charakter. Po zapaleniu zniczy cz³onkowie Zgrupowania mija zaci¹gnêli wartê honorow¹ w miejscu gdzie zgin¹³ pu³kownik. Nastêpnie wszyscy uczestnicy uroczystoœci wœród nich Pos³owie i Senatorowie RP, w³adze powiatu, województwa, gminy i Nadleœnictwa Bircza oraz mieszkañcy okolicznych miejscowoœci udali siê pod pomnik upamiêtniaj¹cy mieszkañców Borownicy zamordowanych w 1945 roku przez UPA i oddali im czeœæ. Zgromadzeni wziêli udzia³ w Mszy Œwiêtej, a po niej udali siê na cmentarz. Tam, na grobie p³k. Beniamina Piotra Kotarby, zosta³y z³o one kwiaty i zapalone znicze. Kolejnym punktem programu by³a rekonstrukcja historyczna przedstawiona przez GRH Zgrupowanie mija. Wziêli w niej udzia³: Jakub Burda, Andrzej Kotarba, Piotr Kotarba, Bartosz Orzechowski, Krysia Orzechowska i Wojciech o³nierchyk. Rekonstrukcja zosta³a przyjêta z wielkim zainteresowaniem i niesamowitym aplauzem. Uroczystoœæ uœwietni³a Orkiestra Dêta OSP Medyka i - jak to przy takich okazjach bywa - wojskowej grochówki nie zabrak³o dla nikogo. Zgrupowanie mija w trakcie rekonstrukcji 18 wrzesieñ nr 3(15) 2011

19 z pasj¹ tekst i zdjêcia: Klaudia Kotarba wojownicy z Olszowic Pierwszy raz spotykamy siê w remizie w Olszowicach. Miejsce nie jest przypadkowe bowiem Patrycja, lat 16 i jej brat Kamil, lat 17, s¹ cz³onkami Ochotniczej Stra y Po arnej w tej miejscowoœci. S¹ stra akami wiêc mo na siê domyœlaæ, e odwagi im nie brakuje, jednak jako e ta dwójka uœmiechniêtych nastolatków wygl¹da doœæ niepozornie, nikt raczej nie spodziewa³by siê e s¹ równie kickboxerami, potrafi¹ walczyæ i robi¹ to nadzwyczaj dobrze. Wszystko zaczê³o siê cztery lata temu od plakatu, który informowa³ o kolejnym naborze na zajêcia z kicboxingu. Postanowili siê wybraæ i zobaczyæ jak bêdzie. Kamil co prawda ju wczeœniej próbowa³ swoich si³ w karate, ale po trzech miesi¹cach treningów uzna³, e nie jest to sport dla niego. Patrycja, poza zajêciami w szkole, ze sportem nie mia³a wiele wspólnego. Na pocz¹tku by³o ciê ko reszta grupy, do której do³¹czyli trenowa³a ju wczeœniej, a oni zaczynali od samego pocz¹tku nauki podstawowych technik, ciosów i kopniêæ. Dla Patrycji dodatkowym utrudnieniem by³ fakt, e okaza³a siê byæ jedyn¹ dziewczyn¹ w grupie i walki musia³a siê uczyæ z ch³opakami. W niczym jej to jednak nie zaszkodzi³o, wprost przeciwnie - przez ostatnie cztery lata zdarza³o siê jej ju nie raz pokonywaæ ich na treningach. Tylko z Kamilem walczyæ nie lubi bo jak mówi ze œmiechem On za mocno bije. Po pó³ roku æwiczeñ trener zabra³ ich na pierwsze zawody i od razu niespodzianka Patrycja zosta³a mistrzyni¹ Polski. Jakiœ czas póÿniej mistrzem Polski zosta³ równie Kamil. Sukcesy ich mobilizuj¹ æwicz¹ codziennie po oko³o 2 godziny treningi na sali z trenerem, du o biegania, si³ownia. Kamil jeœli ma czas trenuje nawet po 5 godzin. Pomaga im wsparcie rodziców, to e zachêcaj¹ do rozwijania umiejêtnoœci i s¹ najwierniejszymi kibicami. Trener Jerzy Binias podczas treningu z Patrycj¹ Ich treningi s¹ wyczerpuj¹ce: rozgrzewka, du o biegania, rozci¹gania, a póÿniej trening w parach, doskonalenie techniki, kopniêæ i uników. Na treningu Patrycja i Kamil nie s¹ ju dwójk¹ weso³ych i rozmownych nastolatków, tylko par¹ wojowników. Trener jest wymagaj¹cy, potrafi zganiæ jeœli nie staraj¹ siê wystarczaj¹co mocno, pochwali, kiedy jakiœ cios oka e siê wyj¹tkowo dobrze wykonany. Zdobywanie tytu³ów jest dla nich wa ne, ale nie koncentruj¹ siê wy³¹cznie na tym sami nawet nie do koñca s¹ w stanie wymieniæ ile razy udawa³o im siê ju obroniæ tytu³ mistrzowski i ile razy stawali na podium. Liczy siê adrenalina, pokonywanie swoich s³aboœci, umiejêtnoœæ panowania nad nerwami, które pojawiaj¹ siê przed ka dym wyjœciem na matê czy ring. O czym marz¹? Na pewno o przejœciu na zawodowstwo, o mo liwoœci treningu na lepiej wyposa onej sali, o tym, eby uda³o siê zorganizowaæ zawody kicboxerskie w naszej gminie, gdzie mogliby zaprezentowaæ swoje umiejêtnoœci. Mog¹ byæ przyk³adem dla innych, e warto szukaæ swojego plakatu, swojej pasji, próbowaæ ró nych rzeczy, po to eby znaleÿæ to coœ, co mo e siê staæ motywacj¹ i celem. Mo e tylko babcia Patrycji wola³aby wnuczkê czêœciej widywaæ w sukienkach, a nie w rêkawicach i kasku na g³owie... wrzesieñ nr 3(15)

20 historyczny tekst: Klaudia Kotarba Po egnanie ostatniego œwi¹tnika Macieja Kotarby 22 maja 2011 r. odby³ siê w Stra nicy Kultury w Œwi¹tnikach Górnych wyk³ad historyczny pod tytu³em Œwi¹tnicy Katedry Wawelskiej, który zaszczyci³ swoj¹ obecnoœci¹ ostatni œwi¹tnik katedralny Pan Maciej Kotarba. Pe³ni³ on swoj¹ pos³ugê w Katedrze Wawelskiej przez 20 lat, zaœ w tym roku, maj¹c lat 78, przeszed³ na zas³u on¹ emeryturê. Maciej Kotarba z Kardyna³em Stanis³awem Dziwiszem Pierwsza Œwi¹tynia w Œwi¹tnikach tekst: Jerzy Czerwiñski Od czasów œredniowiecza mieszkañcy Œwi¹tnik byli przypisani do parafii w Mogilanach. Jak pisa³ Jan D³ugosz w XV w, ka dy kmieæ mia³ obowi¹zek oddawaæ 1 korzec owsa dla proboszcza w Mogilanach. Z czasem wielkoœæ daniny zmienia³a siê skutkiem ró nie przyjmowanej objêtoœci korca (³¹cznie rodzajów korca by³o ok 300). Zwyczajowo dzieñ zap³aty przypada³ na œwiêto œw. Marcina czyli 11 listopada. Œwi¹tniczanie wielokrotnie wystêpowali przeciw farze mogilañskiej, a to odmawiaj¹c p³acenia tego taczma, a to chodzili do bli ej po³o onego koœcio³a w Sieprawiu i tam chrzcili swoje dzieci. W konsekwencji tego wikariusze mogilañscy zaniechiwali przyjazdy do chorych. Takie wzajemne szachowanie trwa³o przez wiele lat. Œwi¹tniczanie wielokrotnie wykazywali chêci posiadania w³asnej œwi¹tyni, aczkolwiek wszystkie ich plany stopowa³y probostwo z Mogilan boj¹c siê utraty parafian i wp³ywów. Gdy w 1662 roku J. Nowina Konopka opisywa³ wsie nale ¹ce do parafii w Mogilanach wspomnia³, e w Górkach czyli Œwi¹tnikach znajdowa³a siê ma³a kapliczka poœwiêcona œw. Stanis³awowi. Do tej kapliczki za chwilê powrócê. W po³owie XVIII w œwi¹tniczanie za wstawiennictwem œwi¹tników wawelskich uzyskali mo liwoœæ wybudowania ma³ego koœció³ka. Posiadamy dwa wa ne dowody potwierdzaj¹ce te informacjê w postaci dwóch rozpraw s¹dowych przed kustoszem katedralnym zapisanych w dwóch ro nych ksiêgach Akt s¹dowych kustosza katedry krakowskiej (Acta iudicialia Custodiae ecclesiae Cathedralis Cracoviensis). Sprawa dotyczy³a podejrzenia sprzeniewierzenia przez obecnego wójta Mateusza Terelê 500 z³ zbieranych przez gromadê na budowê nowej kaplicy. Warto zwróciæ uwagê na pojawiaj¹ce siê s³owo nowa sugeruj¹ce, e by³a wczeœniej inna kaplica (wspomniana przez Konopkê). Pierwsza rozprawa odby³a siê 12 listopada 1756 roku. Przedstawiono sprawê ksiêdzu kanonikowi Józefowi ukaszkiewiczowi, a ten nakaza³, aby zarówno oskar aj¹cy jak i oskar ony dostarczyli rozliczenia z finansów. To samo dotyczy³o przysiê nego poborcy pog³ównego, Antoniego Kowalczyka. Ksi¹dz kanonik naznaczy³, e jeœli dosz³o do z³amania prawa, to winny powinien bez zw³oki zwróciæ pieni¹dze pod kar¹ wiêzienia. Zapis ten znajduje siê w Aktach s¹dowych z Biblioteki PAN w Krakowie. Druga rozprawa odby³a siê 8 marca 1757 r. Kazimierz Synowiec, Kazimierz i Mateusz Bujasowie, Kasper i Jakub Drapichowie oraz Damian i Antoni Kotarbowie wystêpuj¹cy w imieniu ca³ej gromady oskar aj¹ wójta Mateusza Terelê, e z pieniêdzy, które gromada sk³ada na budowê nowej œwi¹tyni op³aci³ pó³roczny podatek tudzie wyda³ na inne cele. W czasie rozprawy wysz³o na jaw spore niezadowolenie ze sprawowanego urzêdu wójtowskiego, bo a 30 gospodarzy podpisa³o pismo, e nie chc¹ tego wójta (nadmieniæ nale y, e w tamtych czasach osobê na wójta wyznacza³ kustosz katedry). Zarówno wójt jak i przysiêg³y poborca przedstawili szczegó³owe wyliczenia przeprowadzonych operacji finansowych, z których jasno wynika³o, e wójt nie wykorzysta³ pieniêdzy na kaplicê w innych celach. Dowiadujemy siê z tej rozprawy równie, e na pokrycie gontem nowej kaplicy wykorzystano stare gonty z kaplicy wczeœniejszej. Oskar yciele musieli przeprosiæ wójta, zap³aciæ koszty procesowe, a na dodatek wysz³o na jaw, e dwoje z oskar aj¹cych œciê³o nielegalnie cudze drzewo orzechowe. Ca³a rozprawa zawarta jest w Aktach kustosza (w³asnoœæ rodziny Czerwiñskich). 20 wrzesieñ nr 3(15) 2011

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r.

UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC. z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. UCHWAŁA NR 65/XI/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

uchwala, co następuje:

uchwala, co następuje: Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318), art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r.

Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Protokół z posiedzenia Komisji Oceniającej z dnia 24 kwietnia 2007r. Postępowanie oceniające dotyczyło ofert, które wpłynęły na otwarte

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2015 rok dla celów korekty prawa odliczania podatku VAT naliczonego za

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘKINI 1 UWAGI OGÓLNE 1 Zespół Szkół w Miękini powołany został przez Radę Gminy Miękinia Uchwałą nr XX/149/04 Rady Gminy w Miękini z dnia 25 maja 2004r. w sprawie utworzenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA KLUBU

OFERTA SPONSORSKA KLUBU OFERTA SPONSORSKA KLUBU LKS ORZEŁ KOTY O klubie: NAZWA: Ludowy Klub Sportowy Orzeł Koty ADRES: Koty, ul.leśna 9, BARWY: czerwono-zielono-żółte ROK ZAŁOŻENIA: 1955 POZIOM ROZGRYWEK: klasa B, Podokręg Bytom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu.

ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 7 listopada 2012 r. w Raciborzu. ZARZĄDZENIE NR 1011/2012 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej pozostających

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY

REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY Załącznik nr 1 REGULAMIN Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM I. ORGANIZATORZY 1. Organizatorami oraz Realizatorami Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM jest: - Muzeum Ziemi Leżajskiej,

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie Załącznik Nr 4 do Uchwały XXIX/323/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 października 2005 roku Dział Rozdział Par. Treść Plan 630 TURYSTYKA 3 000,00 63003 w zakresie upowszechniania turystyki

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje

LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje - 1 - LEKARZ opis usługi oraz wymagane kwalifikacje 1. Zadaniem lekarza - członka powiatowego zespołu jest udział w posiedzeniach składów orzekających Zespołu i wydawanie: -orzeczeń o niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 15 października 2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 223/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 15 października 2014 r. w sprawie archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy. Rady Gminy Przewodniczący Komisji Finansów i Budżetu. Przewodnicząca Rady Gminy I kwartał Zadania Odpowiedzialni Forma Wnioski Opracowanie planów Przewodniczący komisji pracy komisji stałych. Przygotowanie ramowego planu pracy Rady Gminy. Opiniowanie projektu uchwał w sprawie Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i

Mądrym być to wielka sztuka, ale dobrym jeszcze większa. K o r n e l M a k u s z y ń s k i REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W ZESPOLE EDUKACYJNYM W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie jest dyrektor Zespołu Edukacyjnego. 2 Płatny

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie

1. Spektakle/warsztaty profilaktyczne SP Nielubia Uczniowie HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.02.2016 godz. 16:16:51 Numer KRS: 0000312501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 30 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV/361/2013 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP Dobry Klimat dla Rodziny efekty i wnioski

Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP Dobry Klimat dla Rodziny efekty i wnioski Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP Dobry Klimat dla Rodziny efekty i wnioski w wieku 25 39 lat uważa, że posiadają mniej dzieci niż chcieliby mieć (Eurobarometr 2011) Niespełnione aspiracje rodzicielskie

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej oraz planów pracy stałych komisji Rady na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 21 ust. 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020

Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Powiatowy Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 1. Wstęp Niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik nr 1 do uchwały Nr.. Rady Gminy Lesznowola z dnia.. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Wójta 2015 rok

Zarządzenia Wójta 2015 rok Zarządzenia Wójta 2015 rok 1. ZARZĄDZENIE NR 17/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2. ZARZĄDZENIE NR 18/15 WÓJTA GMINY PARZĘCZEW z dnia 13 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo