Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki"

Transkrypt

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki na lata

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI PołoŜenie administracyjne i sytuacja gospodarcza Sieć drogowa Komunikacja zbiorowa Dane demograficzne Edukacja Kultura Ochrona zdrowia POMOC SPOŁECZNA Informacje ogólne Rodzaje świadczeń Organizacje pozarządowe BEZROBOCIE Struktura bezrobocia STAROŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Struktura niepełnosprawności Placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych Bariery BEZPIECZEŃSTWO PROBLEMY UZALEśNIEŃ Przemoc domowa BEZDOMNOŚĆ SYTUACJA MIESZKANIOWA II. ANALIZA WYNIKAJĄCA Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Analiza SWOT III. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MISJA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE Plan Działań Strategicznych lata Finansowanie IV. MONITORING I WDRAśANIE STRATEGII Zasady i wskaźniki monitorowania strategii V. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE SŁOWNICZEK UśYTYCH W DOKUMENCIE SKRÓTÓW

3 WSTĘP Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki w latach 2006 do 2015 jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości Ŝycia. Opracowana została na podstawie wytycznych zawartych w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, mówiących o tym, Ŝe do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia ta jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości, powinna stanowić przydatne pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów w stosunku do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieŝących i przyszłych decyzji. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dąŝeń róŝnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych działań wobec przyszłości. Cele strategii powinny być wyrazem dąŝeń i aspiracji społeczności lokalnej, które winny zmierzać do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, likwidacji barier i zagroŝeń, podejmowania skutecznych działań profilaktycznych przy wykorzystaniu wszelkich moŝliwości tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym. Strategia jest więc narzędziem umoŝliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliŝszym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją. Wszelkie działania i decyzje powinny być podejmowane na podstawie niniejszej strategii. Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają szansę władzy lokalnej na skuteczniejsze zarządzanie polityką społeczną. Cele i działania zawarte w strategii będą podlegać systematycznej ewaluacji i modyfikacji, a zamierzone efekty będą monitorowane. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej poŝądany, poniewaŝ będzie on miernikiem działań i dąŝeń społeczności lokalnej. Strategia została przyjęta jako dokument przez Radę Gminy w dniu. 3

4 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI 1.1. PołoŜenie administracyjne i sytuacja gospodarcza. Gmina Zielonki leŝy w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliŝej połoŝoną od Krakowa gminą województwa małopolskiego - zaledwie 5 km w linii prostej od jego centrum. Powierzchnia gminy wynosi 48,4 km kwadratowego, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Gmina Zielonki jest gminą wiejską, jednak juŝ ze znaczną zabudową o charakterze podmiejskim (duŝa ilość domów jednorodzinnych w zwartej zabudowie). Południowa część gminy ma charakter podmiejskiego osiedla o zabudowie jednorodzinnej, północna część ma charakter rolniczy. Gmina powoli traci swój typowo charakter rolniczy i staje się sypialnią Krakowa. Bliskość miasta, dobrze rozwinięta sieć dróg, dogodna komunikacja oraz rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) powodują duŝy ruch budowlany i migracje ludności z miasta na obszary wiejskie z zabudową podmiejską. Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje, na które co roku przeznacza się tu około 30-40% budŝetu gminy. Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duŝe znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej, m.in. zdecydowana większość obiektów szkolnych to niedawno powstałe, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe. Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu około 1600 podmiotów gospodarczych, głównie usługowych i handlowych. Dynamiczny wzrost podmiotów indywidualnych przyczynia się do znacznego ograniczenia bezrobocia liczba podmiotów gospodarczych Źródło : dane uzyskane z Referatu Organizacyjno Prawnego UG Zielonki. Wskaźnik przedsiębiorczości, liczony jako liczba prywatnych przedsiębiorstw przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, umieszcza gminę wśród najbardziej przedsiębiorczych gmin województwa małopolskiego. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa - rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (w/g ewidencji podatkowej) wynosi 1,74 ha. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym. Przejawem dbałości o wypoczynek mieszkańców i turystów, jest wytyczenie i oznakowanie 40 km szlaku rowerowego przebiegającego przez najciekawsze miejsca w gminie. DuŜą atrakcją turystyczną są m.in.: 4

5 - odrestaurowany w 1999 r. z przeznaczeniem na hotel fort nr 45 Zielonki - stanowiący część umocnień trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków; - XIV wieczny Zamek w Korzkwi wraz z otaczającym go Korzkiewskim Parkiem Kulturowym; - Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy BOTOJA z funkcjonującą tam stadniną koni. Wśród głównych załoŝeń Strategii Rozwoju Gminy znajdują się takie priorytety jak m.in. najlepsze warunki zaopatrzenia w media, komunikacja, telekomunikacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, rozbudowa bazy oświaty, wzrost przedsiębiorczości w wybranych dziedzinach, dostęp do instytucji kulturalnych, ochrona krajobrazu przy jednoczesnym rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej. Atuty Gminy Zielonki to: PołoŜenie geograficzne - bliskość Krakowa. Walory turystyczne atrakcyjne tereny rekreacyjne, piękny krajobraz Dobrze rozwinięta sieć drogowa i komunikacyjna. Nowoczesne szkoły, a w nich dobra opieka oraz bardzo dobre warunki i wyniki nauczania. Ochrona Zdrowia ogólnodostępni lekarze rodzinni. Niski poziom bezrobocia. Bardzo dobrze rozwinięty sektor mikro i małej przedsiębiorczości. Rosnący poziom samodzielności finansowej budŝetu Gminy wynoszący ok. 58%. Zasobność mieszkańców aktywne społeczeństwo, rosnący procent mieszkańców młodych i wykształconych 1.2. Sieć drogowa. Gmina Zielonki posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7 Gdańsk Warszawa ChyŜne, droga wojewódzka nr 794 Kraków Wolbrom - Strzegowa, 5 odcinków dróg powiatowych. Wszystkie one stanowią waŝne połączenia komunikacyjne dla całego makroregionu. Poza tym istnieje gęsta sieć dróg gminnych o łącznej długości ponad 160 km (106 km dróg publicznych, 60 km dróg wewnętrznychdojazdowych) Komunikacja zbiorowa Gmina Zielonki posiada gęstą sieć komunikacji zbiorowej. Większość terenu gminy jest obsługiwana przez podmiejskie linie autobusowe MPK S.A. w Krakowie. Przez teren gminy przebiegają równieŝ linie autobusowe PKS oraz funkcjonuje komunikacja busowa (np. w kierunku Skały, Słomnik) świadczona przez prywatnych przewoźników. Linie autobusowe rozchodzą się promieniście z Krakowa. Mankamentem takiego systemu jest brak komunikacji zbiorowej łączącej poprzecznie miejscowości gminy (np. Zielonki z Batowicami). Komunikacja ta musi przebiegać zatłoczonymi ulicami Krakowa. Stwarza to problem szybkiego przemieszczania się komunikacją zbiorową ze wschodniej do zachodniej części gminy i na odwrót. 5

6 1.4. Dane demograficzne Na przestrzeni lat liczba ludności w Gminie Zielonki przedstawiała się następująco: 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ludność gminy w latach (tys) Źródło : dane z USC Zielonki. Analizując liczbę ludności w poszczególnych latach, naleŝy stwierdzić wzrastającą liczbę ludności w kaŝdym roku. Statystyka ludnościowa gminy Zielonki: LATA URODZENIA MAŁśEŃSTWA ZGONY Źródło : dane z USC Zielonki URODZENIA MAŁśEŃSTWA ZGONY Przyrost naturalny na terenie Gminy Zielonki moŝna określić jako ujemny tzn. na przestrzeni wskazanych lat zmarło więcej osób, niŝ się urodziło dzieci. 6

7 Migracja ludności w latach : LATA NAPŁYW LUDNOŚCI ODPŁYW LUDNOŚCI SALDO MIGRACJI Źródło : dane z USC Zielonki NAPŁYW LUDNOŚCI ODPŁYW LUDNOŚCI SALDO MIGRACJI Obserwowanym zjawiskiem jest dodatnie saldo migracji ludności ze względu na korzystne połoŝenie geograficzne gminy oraz dobrze rozwiniętą jej infrastrukturę techniczną i społeczną. Na koniec 2005 roku współczynnik salda migracji, czyli róŝnicy pomiędzy napływem a odpływem ludności, liczony na tysiąc mieszkańców wyniósł 29,7. Ludność w wieku przedprodukcyjnym: Wyszczególnienie 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kobiety (poniŝej 18 roku Ŝycia) MęŜczyźni (poniŝej 18 roku Ŝycia) Źródło : dane z USC Zielonki Kobiety (poniŝej 18 roku Ŝycia) MęŜczyźni (poniŝej 18 roku Ŝycia) 7

8 Ludność w wieku produkcyjnym: Wyszczególnienie 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kobiety (od 18 do 60 roku Ŝycia ) MęŜczyźni (od 18 do 65 roku Ŝycia ) Źródło : dane z USC Zielonki Kobiety (od 18 do 60 roku Ŝycia ) MęŜczyźni (od 18 do 65 roku Ŝycia ) Spośród wszystkich mieszkańców gminy Zielonki w roku 2005 osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 22,1%, osoby w wieku produkcyjnym 63,5%, a pozostałe osoby są w wieku poprodukcyjnym i stanowią 14,4%. Dane wskazują, iŝ gminę zamieszkuje duŝa liczba mieszkańców zdolnych do pracy. 14,40% 22,10% osoby w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku produkcyjnym osoby w wieku poprodukcyjnym 63,50% 8

9 W skład gminy wchodzą następujące sołectwa, które są zróŝnicowane zarówno pod względem zajmowanej powierzchni, jak i liczby ludności: L.p. Sołectwa Liczba mieszkańców 1. Batowice Bibice Bosutów Boleń Brzozówka Dziekanowice Garlica Duchowna Garlica Murowana Garliczka Grębynice Januszowice Korzkiew Osiedle Łokietka Owczary Pękowice Przybysławice Trojanowice Węgrzce Wola Zachariaszowska Zielonki Źródło : dane z USC Zielonki. Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina liczyła mieszkańców. 9

10 PoniŜsza mapa przedstawia podział gminy na sołectwa 10

11 1.5. Edukacja. Edukacja w gminie Zielonki jest na wysokim poziomie. Od 1994 r. rozwój bazy oświatowej na terenie gminy prowadzony jest w oparciu o program inwestycji oświatowych. Placówki oświatowe w Gminie Zielonki rok szkolny 2006 / 2007 L.p. Wyszczególnienie 1. Przedszkole w Zielonkach (+oddział klas 0 ) /65 dzieci/ - plac zabaw - zaplecze kuchenne 2. Przedszkole w Węgrzcach z filią w Trojanowiczach z siedzibą w Bibicach / = 106 dzieci/ - plac zabaw Zespół Szkół w Bibicach (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 557 uczniów/ Zespół Szkół w Korzkwi (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 296 uczniów/ Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 238 uczniów/ Zespół Szkół w Zielonkach (SP + Gimnazjum+ Oddział 0 ) / = 501 uczniów/ - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna i multimedialna - stołówka (działalność gospodarcza) - boisko sportowe - biblioteka szkolna - świetlica szkolna - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - boisko sportowe - biblioteka szkolna i publiczna - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - bufet (działalność gospodarcza) - biblioteka szkolna - boisko sportowe - hala sportowa (lokalizacja w sąsiedztwie) - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - biblioteka szkolna - bufet (działalność gospodarcza) 7. Szkoła Podstawowa w Owczarach (SP + Oddział 0 ) / = 69 uczniów/ - pracownia informatyczna - biblioteka szkolna - boisko sportowe Źródło : opracowanie własne GOPS (wrzesień 2006) Oświata w Gminie Zielonki to: nowoczesna baza oświatowa (konsekwentnie realizowanie inwestycji oświatowych): Szkoła w Korzkwi 1993, sala gimnastyczna w Korzkwi 1994; Szkoła w Woli Zachariaszowskiej 1996; Szkoła w Zielonkach 1997 rok, hala sportowa w Zielonkach 2001 rok; Szkoła w Bibicach 2004 rok, 4 pełnowymiarowe sale gimnastyczne, 11

12 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: obecnie zatrudnionych jest łącznie 156 nauczycieli we wszystkich szkołach, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego; 31 % nauczycieli jest nauczycielami dyplomowanymi, 44,4 % nauczycieli jest nauczycielami mianowanymi, 17,6 % nauczycieli jest nauczycielami kontraktowymi, a 7 % to nauczyciele staŝyści; świetlice szkolne, pracownie informatyczne i multimedialne, dobra oferta edukacyjna (język angielski od klasy I szkoły podstawowej, koła zainteresowań, chóry szkolne, uczniowskie kluby sportowe), bezpieczne szkoły opieka pedagoga i logopedy gminnego Liczebność szkół, atrakcyjność oferty edukacyjnej, świetna baza lokalowa sprawiają, Ŝe pomimo malejącej liczby urodzeń, udaje się utrzymać liczbę uczniów na mniej więcej tym samym poziomie: l.p. Wyszczególnienie Rok szkolny 2003/2004 Rok szkolny 2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/ Szkoła Podstawowa Bibice Szkoła Podstawowa Zielonki Szkoła Podstawowa Korzkiew Szkoła Podstawowa Wola Zachariaszowska Szkoła Podstawowa Owczary Gimnazjum Bibice Gimnazjum Zielonki Gimnazjum Korzkiew Gimnazjum Wola Zachariaszowska Szkoła Podstawowa Bibice Szkoła Podstawowa Zielonki Szkoła Podstawowa Korzkiew Szkoła Podstawowa Wola Zachariaszowska Przedszkole Zielonki Przedszkole Węgrzce Źródło : opracowanie własne GZEAS Od stycznia 2005 roku Gmina realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym, która zostaje wypłacana w formie stypendiów szkolnych (powyŝszą pomoc otrzymują rodziny, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 316 zł). W roku szkolnym przyznano stypendia dla 242 uczniów ze 100 rodzin na kwotę ,80 zł. 12

13 PEDAGOG GMINNY podstawowe zadania: W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego na terenie szkół podstawowych i gimnazjum: rozmowy z wychowawcami, monitorowanie frekwencji uczniów, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, wywiady domowe. Kontrolą realizacji obowiązku nauki objęto od 2004 roku łącznie 689 uczniów urodzonych w latach Koordynacja zespołu badającego dojrzałość szkolną dzieci: stała współpraca z wychowawcami klas 0 i przedszkoli rozmowy, konsultacje systematyczna współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieŝy w Krakowie, z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Krakowie. 3. Wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów i trudności wychowawczych. 4. Rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki dzieci i ich rodzin, wymagających opieki pedagogicznej: wywiady domowe i środowiskowe Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba rodziców, którzy zgłosili się do pedagoga Liczba przeprowadzonych wywiadów domowych Źródło : opracowanie własne GZEAS 5. Organizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Krakowie, ścisła współpraca z psychologami. Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ogólna liczba uczniów Liczba uczniów skierowanych na badania psychologicznopedagogiczne Wskaźnik % 13% 13,5% 17% Źródło : opracowanie własne GZEAS 6. Organizowanie opieki materialnej - stała współpraca z GOPS w Zielonkach, Michałowicach oraz w Skale. 7. Organizowanie pomocy uczniom dotkniętych dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. 8. Kierowanie dzieci do szkół specjalnych, realizowanie przez uczniów programu szkoły specjalnej w macierzystej szkole. 13

14 9. Praca z rodzinami i z dziećmi zagroŝonymi patologią społeczną. stałą opieką pedagogiczną objętych było: Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba uczniów pod stałą opieka pedagogiczną Źródło : opracowanie własne GZEAS kierowanie do Sądu wniosków o wydanie zarządzeń nad małoletnimi i ich rodzicami: Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba złoŝonych w Sądzie wniosków o nadzór kuratora Źródło : opracowanie własne GZEAS 10. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom: Ośrodek Adopcyjny w Krakowie, Lekarze Rodzinni w Gminie Zielonki, Domy Dziecka z terenu Krakowa i Powiatu Krakowskiego, Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i MłodzieŜy Kraków ul. Al. Pokoju 2. ul. Krowoderskich Zuchów, Krakowski Ośrodek Terapii ul. Miodowa 2 w Krakowie, Zakład Wychowawczy dla Dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Poradnia Dyslektyczna ul. Gertrudy 2 w Krakowie, Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i MłodzieŜy Dobrej Nadziei w Krakowie, Komisariat Policji w Zielonkach, Policja Powiatowa, Sąd Rejonowy kuratorzy zawodowi i społeczni, Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 1 w Krakowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. LOGOPEDA GMINNY: We wrześniu kaŝdego nowego roku szkolnego przeprowadzane są pilotaŝowe badania logopedyczne wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w klasach zerowych i klasach pierwszych oraz kontrolne badania logopedyczne uczniów klas starszych, którzy uczęszczali na zajęcia logopedyczne przed wakacjami. Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba przebadanych dzieci Liczba dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne Wskaźnik procentowy 37,00% 44,00% 44,50% Źródło : opracowanie własne GZEAS Oprócz zajęć logopedycznych prowadzone są indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci podczas, których udzielany jest instruktaŝ ćwiczeń. Realizowana jest stała współpraca z wychowawcami klas, której celem jest informowanie ich o problemach poszczególnych 14

15 uczniów oraz sposobach pracy z takimi dziećmi Kultura. Działalność kulturalna prowadzona jest przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, które wraz z trzema bibliotekami publicznymi tworzy jednostkę organizacyjną Gminy Zielonki. W ramach swojej działalności statutowej wydaje własną gazetę lokalną Wiadomości Lokalne. Na terenie gminy w poszczególnych sołectwach funkcjonują świetlice środowiskowe i domy kultury : Lp. Świetlice i obiekty środowiskowe liczba jednostek: 1. Bibice 2 2. Brzozówka 1 3. Dziekanowice 1 4. Garlica Murowana 1 5. Korzkiew 1 6. Wola Zachariaszowska 1 7. Bosutów 1 8. Węgrzce 2 9. Trojanowice Grębynice Przybysławice Batowice 1 Zasadniczym celem organizacji świetlic środowiskowych jest stworzenie dzieciom i młodzieŝy przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania i integracji społecznej. W programie świetlic uwzględnia się m.in.: gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne, teatrzyk dziecięcy, zabawy w plenerze, wycieczki, festyny, dostęp do techniki multimedialnej itp. Realizowane zajęcia stwarzają moŝliwość kształtowania właściwych postaw oraz akceptacji siebie i innych. Rozwijają zainteresowania i umoŝliwiają rozwój indywidualnych uzdolnień. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i dają one uczestnikom moŝliwość poznania siebie, zdobycia umiejętności funkcjonowania w grupie oraz rozwoju osobowości. Mają one na celu: wytworzenie grupy alternatywnej wobec negatywnych grup rówieśniczych, wyposaŝenie młodzieŝy w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacji. Na terenie Gminy działają m.in.: Orkiestra Dęta przy OSP w Woli Zachariaszowskiej Orkiestra Gminno - Parafialna w Zielonkach Zespół dziecięco-młodzieŝowy Zieleńczanie Grupa Kolędnicza HERODY z Zielonek Zespół Muzyczny KARWAT BAND Grupa Śpiewacza BIBICZANKI 15

16 1.7. Ochrona zdrowia. Na terenie gminy podstawową opieką zdrowotną zajmują się lekarze rodzinni z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jednostki te świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W zakresie obsługi społeczeństwa po linii ochrony zdrowia w gminie funkcjonują: l.p. Miejscowość Opieka Podstawowa Wyszczególnienie Liczba pacjentów Inne Gabinety 1. Batowice NZOZ -Gabinet Lekarza Rodzinnego w Batowicach lek. med. Andrzej Zając 2500 Pediatryczny Ginekologiczny 2. Brzozówka NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce lek. med. Rafał Kacorzyk 2516 Pediatryczny Ginekologiczny Laryngologiczny 3. Węgrzce NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Bibicach lek. med. Antoni Hudzik NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Węgrzcach lek. med. Ewa Huczek Głębocka Pediatryczny Ginekologiczny 4. Zielonki NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach, lek. med. Lucyna Kufel NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach lek med. Tomasz Sobalski Pediatryczny Ginekologiczny 5. Batowice Węgrzce NZOZ - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Jolanta Kustra 3549 (dorośli) 1451 (dzieci) 6. Brzozówka Zielonki NZOZ - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Paweł śołnierz 2961 (dorośli) 1137 (dzieci) Źródło : opracowanie własne GOPS na podstawie danych uzyskanych z w/w placówek (marzec 2006) Pacjenci na podstawie waŝnego skierowania od lekarza rodzinnego w kaŝdym gabinecie mogą wykonać następujące badania: Podstawowe badania analityczne tj. badanie krwi, moczu, cukru itp. Ekg Spirometrie Audiometrie USG Cytologię Od 2006 roku na terenie gminy funkcjonuje wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego - Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Węgrzcach, który swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy Zielonki i Michałowic oraz krakowskich osiedli graniczących z gminą Zielonki. 16

17 Dodatkowo świadczone są usługi medyczne w formie prywatnych praktyk: 5 Gabinetów Stomatologicznych 1 Gabinet Dermatologiczny 2 Gabinety Internistyczne 1 Gabinet Rehabilitacyjny Ponadto działają trzy apteki, jeden punkt apteczny oraz zakład optyczny. Informacja z realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych: Dla mieszkańców Gminy Zielonki przeprowadzone zostały przez lekarzy rodzinnych następujące bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych: badania wzroku badania spirometryczne badanie cholesterolu badanie alergologiczne badania pod kątem cukrzycy (pomiar hemoglobiny glukozynowej) badania cytologiczne badania wczesnego wykrywania raka prostaty dla męŝczyzn powyŝej 50 roku Ŝycia stała profilaktyka dziecięca ( bilans dziecięcy rok, dwa ) NZOZ Gabinet Stomatologiczny (lek. stom. Jolanta Kustra), obejmuje opieką uczniów z terenu gminy uczęszczających do: Zespołu Szkół w Bibicach Zespołu Szkół w Raciborowicach NZOZ Gabinet Stomatologiczny (lek. stom. Paweł śołnierz), obejmuje opieką uczniów z terenu gminy uczęszczających do: Zespołu Szkół w Korzkwi Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Zespołu Szkół w Zielonkach Szkoła Podstawowa w Owczarach Z inicjatywy gminy, w 2005 roku opracowany i wdroŝony został Gminny Program walki z próchnicą na rok 2005, którym objętych zostało łącznie około 1600 uczniów. Od 2004 roku kontynuowane są badania profilaktyczne wad postawy, obejmujące uczniów klas I gimnazjum. Mając na uwadze duŝe zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczeństwa wskazane jest kontynuowanie i rozwijanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych w kolejny latach. 17

18 Pozostałe zasoby : Informatyczne Centrum Edukacyjne w Bibicach które oferuje: szybki dostęp do internetu kursy komputerowe dla początkujących kursy podstaw obsługi internetu Hala Sportowa w Zielonkach, która oferuje pełnowymiarowe boiska sportowe do rozgrywania zawodów na poziomie ligowym w randze mistrzostw Polski dla dyscyplin takich jak: siatkówka koszykówka badminton piłka ręczna tenis ziemny i stołowy gimnastyka sportowa. Obiekt posiada trybuny z około 250 miejscami siedzącymi oraz wyposaŝony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Z racji swej wielkości i widowni moŝliwe jest teŝ wykorzystanie jej na imprezy kulturalno oświatowe, kongresowe i inne. Dostępna plenerowa baza sportowa zarządzana przez placówki oświatowe lub sołectwa: Batowice 1 Bibice 3 Zielonki 3 Węgrzce 1 Korzkiew 2 Wola Zachariaszowska 1 Trojanowice 1 18

19 2. POMOC SPOŁECZNA 2.1. Informacje ogólne Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŝliwości i uprawnienia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje między innymi zadania gminy na podstawie: ustawy o pomocy społecznej ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ustawy o dodatkach mieszkaniowych KOSZT ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ogółem środki na zadania pomocy społecznej w tym : Zadania własne Zadania zlecone Źródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych w roku 2003 wydatkowano kwotę zł, w roku 2004 wydatkowano zł, a w roku 2005 wydatkowano zł. Koszt świadczeń Pomocy Społecznej (tyś zł) własne zlecone Z przedstawionych danych wynika, Ŝe środki na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej od 2003 roku maleją. Widoczne na wykresie zmniejszenie tych środków spowodowane jest jedynie zmianami przepisów i przejściem np. zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą rent socjalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększają się systematycznie środki pochodzące z budŝetu gminy na realizację zadań własnych. 19

20 2.2. Rodzaje świadczeń W gminie Zielonki w latach udzielono pomocy rodzinom wg przedstawionej tabeli. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Rodzaj zasiłku (świadczenie pomoc) Liczba rodzin 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kwota Liczba rodzin Kwota Liczba rodzin Kwota 1. Zasiłki stałe * Zasiłki stałe wyrównawcze * Zasiłki okresowe z czego ze środków własnych gminy Renty socjalne * Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa * Macierzyńskie zasiłki jednorazowe * Zasiłki rodzinne * Zasiłki pielęgnacyjne * Schronienie Zdarzenia losowe DoŜywianie uczniów i posiłek z czego ze środków własnych gminy Zasiłki celowe Wyprawka szkolna (program rządowy) * Sprawienie pogrzebu Odpłatność za pobyt w DPS Inne formy pomocy Składka na ubezpieczenie społeczne * Składka na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Razem kwota : Praca socjalna * zmiany ustawowe Źródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. Dokonując analizy danych w tabeli moŝna stwierdzić, Ŝe generalnie kwota środków finansowych na pomoc społeczną i inne świadczenia dla mieszkańców wzrasta. Analizując liczbę osób korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy moŝna zauwaŝyć, Ŝe najwięcej osób korzysta z zasiłków celowych przyznanych na: zakup opału, leków, odzieŝy, Ŝywności oraz pomocy finansowej na zakup posiłków dla młodzieŝy w szkołach. Analizując inne formy pomocy stwierdza się, Ŝe wydatki na dodatki mieszkaniowe stanowią największą pozycję w latach W 2005 roku znacznie zmniejszyła się kwota wypłaconych świadczeń na dodatki mieszkaniowe w wyniku zmian ustawowych oraz wprowadzenie wywiadu środowiskowego w większości rodzin, aby ustalić zasadność przyznania świadczenia. Pomoc materialna w postaci róŝnorodnych zasiłków pienięŝnych realizowanych z budŝetu państwa (zadania zlecone) i budŝetu gminy (zadania własne) ma za zadanie wspieranie budŝetu domowego rodzin w celu zapewnienia im godziwych warunków Ŝycia. 20

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 Załącznik do Uchwały Nr XVI/136/08 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 21 listopada 2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ GMINY MASZEWO NA LATA 2008 2013 LISTOPAD 2008 ROK

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r.

U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. U C H W A Ł A Nr XI / 57 /07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Zwierzyniec na lata 2007-2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2010 R. PROGRAMU ROZWOJU EDUKACJI NA OBSZARACH WIEJSKICH NA LATA 2008-2013. Warszawa lipiec 2011 1 Część podsumowująca. 1 Kolejny rok realizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce

sytuacji społecznej oraz aktywności zawodowej kobiet w kontekście obszarów funkcjonowania PRR 15 śycie zaczyna się po 40-ce PODZIĘKOWANIA 2 WPROWADZENIE 3 a Opis projektu 8 b Charakterystyka Partnerów 9 STRESZCZENIE 12 a NajwaŜniejsze ustalenia 12 CHARAKTERYSTYKA RYNKU PRACY W POLSCE analiza I sytuacji społecznej oraz aktywności

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE

RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE EKSPERTYZA RYNEK PRACY - WYZWANIA STRATEGICZNE na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 ElŜbieta Kryńska, Łukasz Arendt Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Streszczenie W horyzoncie krótkookresowym

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXIV/327/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Śródmieścia Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 OPRACOWANA PRZEZ MAJ 2015 Spis treści 1 Wprowadzenie.... 2 2 Diagnoza stanu społeczno- gospodarczego Ziemi Dzierżoniowskiej.... 5 3 Analiza SWOT...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020

Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Załącznik do Uchwały Nr XVIII/129/12 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27.03.2012r. Strategia Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Międzyrzecz na lata 2011-2020 Szczecin, październik 2011r. dokument

Bardziej szczegółowo