Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia. Rozwiązywania Problemów Społecznych. Gminy Zielonki"

Transkrypt

1 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki na lata

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI PołoŜenie administracyjne i sytuacja gospodarcza Sieć drogowa Komunikacja zbiorowa Dane demograficzne Edukacja Kultura Ochrona zdrowia POMOC SPOŁECZNA Informacje ogólne Rodzaje świadczeń Organizacje pozarządowe BEZROBOCIE Struktura bezrobocia STAROŚĆ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ Struktura niepełnosprawności Placówki działające na rzecz osób niepełnosprawnych Bariery BEZPIECZEŃSTWO PROBLEMY UZALEśNIEŃ Przemoc domowa BEZDOMNOŚĆ SYTUACJA MIESZKANIOWA II. ANALIZA WYNIKAJĄCA Z PRZEPROWADZONEJ DIAGNOZY PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH Analiza SWOT III. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MISJA GŁÓWNE CELE STRATEGICZNE Plan Działań Strategicznych lata Finansowanie IV. MONITORING I WDRAśANIE STRATEGII Zasady i wskaźniki monitorowania strategii V. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE SŁOWNICZEK UśYTYCH W DOKUMENCIE SKRÓTÓW

3 WSTĘP Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zielonki w latach 2006 do 2015 jest dokumentem wyznaczającym główne kierunki działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom gminy odpowiedniej jakości Ŝycia. Opracowana została na podstawie wytycznych zawartych w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej, mówiących o tym, Ŝe do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Strategia ta jest wyrazem zintegrowanego planowania społecznego. W najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów poprzez sterowanie procesem rozwoju, integracji, polityki społecznej. Formuła otwartego, ciągłego przewidywania i projektowania przyszłości, powinna stanowić przydatne pragmatyczne narzędzie regulacji rozwoju w sytuacji, gdy nadmiar celów w stosunku do ograniczonych środków utrudnia podejmowanie bieŝących i przyszłych decyzji. Zmienność uwarunkowań zewnętrznych, występowanie sprzeczności a nawet konfliktów interesów i dąŝeń róŝnych grup społecznych narzuca konieczność przyjęcia negocjacyjnej formuły zarządzania polityką społeczną. Istotą jej jest dochodzenie do porozumienia społecznego, minimalizując sytuacje konfliktowe. Jest to zatem formuła kształtowania strategii elastycznych, otwartych i dynamicznych działań wobec przyszłości. Cele strategii powinny być wyrazem dąŝeń i aspiracji społeczności lokalnej, które winny zmierzać do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów, likwidacji barier i zagroŝeń, podejmowania skutecznych działań profilaktycznych przy wykorzystaniu wszelkich moŝliwości tkwiących w potencjale ludzkim i materialnym. Strategia jest więc narzędziem umoŝliwiającym podejmowanie decyzji zarówno w najbliŝszym okresie, jak i w odległej perspektywie. Zasady realizacji polityki długofalowej określają cele strategiczne i zadania związane z ich realizacją. Wszelkie działania i decyzje powinny być podejmowane na podstawie niniejszej strategii. Społeczna akceptacja oraz identyfikacja mieszkańców z wypracowanymi celami dają szansę władzy lokalnej na skuteczniejsze zarządzanie polityką społeczną. Cele i działania zawarte w strategii będą podlegać systematycznej ewaluacji i modyfikacji, a zamierzone efekty będą monitorowane. Ten ciągły proces zmian jest jak najbardziej poŝądany, poniewaŝ będzie on miernikiem działań i dąŝeń społeczności lokalnej. Strategia została przyjęta jako dokument przez Radę Gminy w dniu. 3

4 I. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZIELONKI 1. CHARAKTERYSTYKA GMINY ZIELONKI 1.1. PołoŜenie administracyjne i sytuacja gospodarcza. Gmina Zielonki leŝy w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego pomiędzy malowniczymi pagórkami a Krakowem, z którym sąsiaduje bezpośrednio od południa. Jest najbliŝej połoŝoną od Krakowa gminą województwa małopolskiego - zaledwie 5 km w linii prostej od jego centrum. Powierzchnia gminy wynosi 48,4 km kwadratowego, posiada doskonałe warunki glebowe i klimatyczne dla rozwoju rolnictwa. Gmina Zielonki jest gminą wiejską, jednak juŝ ze znaczną zabudową o charakterze podmiejskim (duŝa ilość domów jednorodzinnych w zwartej zabudowie). Południowa część gminy ma charakter podmiejskiego osiedla o zabudowie jednorodzinnej, północna część ma charakter rolniczy. Gmina powoli traci swój typowo charakter rolniczy i staje się sypialnią Krakowa. Bliskość miasta, dobrze rozwinięta sieć dróg, dogodna komunikacja oraz rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociąg, kanalizacja, gaz, energia elektryczna) powodują duŝy ruch budowlany i migracje ludności z miasta na obszary wiejskie z zabudową podmiejską. Jednym z głównych powodów tak wysokiej pozycji gminy Zielonki na rynku mieszkaniowym są inwestycje, na które co roku przeznacza się tu około 30-40% budŝetu gminy. Oprócz dobrze rozwiniętej infrastruktury technicznej, duŝe znaczenie przykłada się tu do rozwoju infrastruktury społecznej, m.in. zdecydowana większość obiektów szkolnych to niedawno powstałe, nowoczesne, spełniające wysokie wymagania techniczne i estetyczne obiekty oświatowe. Na terenie gminy Zielonki silnie rozwinięty jest sektor prywatnej przedsiębiorczości, działa tu około 1600 podmiotów gospodarczych, głównie usługowych i handlowych. Dynamiczny wzrost podmiotów indywidualnych przyczynia się do znacznego ograniczenia bezrobocia liczba podmiotów gospodarczych Źródło : dane uzyskane z Referatu Organizacyjno Prawnego UG Zielonki. Wskaźnik przedsiębiorczości, liczony jako liczba prywatnych przedsiębiorstw przypadających na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, umieszcza gminę wśród najbardziej przedsiębiorczych gmin województwa małopolskiego. Nadal spora część mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa - rozwija się tu głównie produkcja warzywniczo-sadownicza oraz roślin ozdobnych, prowadzona przez małe gospodarstwa rodzinne. Średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego (w/g ewidencji podatkowej) wynosi 1,74 ha. Coraz częściej jednak głównym źródłem utrzymania mieszkańców staje się praca poza gospodarstwem rolnym. Przejawem dbałości o wypoczynek mieszkańców i turystów, jest wytyczenie i oznakowanie 40 km szlaku rowerowego przebiegającego przez najciekawsze miejsca w gminie. DuŜą atrakcją turystyczną są m.in.: 4

5 - odrestaurowany w 1999 r. z przeznaczeniem na hotel fort nr 45 Zielonki - stanowiący część umocnień trzeciego pierścienia tzw. Twierdzy Kraków; - XIV wieczny Zamek w Korzkwi wraz z otaczającym go Korzkiewskim Parkiem Kulturowym; - Ośrodek Rekreacyjno-wypoczynkowy BOTOJA z funkcjonującą tam stadniną koni. Wśród głównych załoŝeń Strategii Rozwoju Gminy znajdują się takie priorytety jak m.in. najlepsze warunki zaopatrzenia w media, komunikacja, telekomunikacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, rozbudowa bazy oświaty, wzrost przedsiębiorczości w wybranych dziedzinach, dostęp do instytucji kulturalnych, ochrona krajobrazu przy jednoczesnym rozwoju oferty turystycznej i rekreacyjnej. Atuty Gminy Zielonki to: PołoŜenie geograficzne - bliskość Krakowa. Walory turystyczne atrakcyjne tereny rekreacyjne, piękny krajobraz Dobrze rozwinięta sieć drogowa i komunikacyjna. Nowoczesne szkoły, a w nich dobra opieka oraz bardzo dobre warunki i wyniki nauczania. Ochrona Zdrowia ogólnodostępni lekarze rodzinni. Niski poziom bezrobocia. Bardzo dobrze rozwinięty sektor mikro i małej przedsiębiorczości. Rosnący poziom samodzielności finansowej budŝetu Gminy wynoszący ok. 58%. Zasobność mieszkańców aktywne społeczeństwo, rosnący procent mieszkańców młodych i wykształconych 1.2. Sieć drogowa. Gmina Zielonki posiada dobrze rozwiniętą sieć drogową. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 7 Gdańsk Warszawa ChyŜne, droga wojewódzka nr 794 Kraków Wolbrom - Strzegowa, 5 odcinków dróg powiatowych. Wszystkie one stanowią waŝne połączenia komunikacyjne dla całego makroregionu. Poza tym istnieje gęsta sieć dróg gminnych o łącznej długości ponad 160 km (106 km dróg publicznych, 60 km dróg wewnętrznychdojazdowych) Komunikacja zbiorowa Gmina Zielonki posiada gęstą sieć komunikacji zbiorowej. Większość terenu gminy jest obsługiwana przez podmiejskie linie autobusowe MPK S.A. w Krakowie. Przez teren gminy przebiegają równieŝ linie autobusowe PKS oraz funkcjonuje komunikacja busowa (np. w kierunku Skały, Słomnik) świadczona przez prywatnych przewoźników. Linie autobusowe rozchodzą się promieniście z Krakowa. Mankamentem takiego systemu jest brak komunikacji zbiorowej łączącej poprzecznie miejscowości gminy (np. Zielonki z Batowicami). Komunikacja ta musi przebiegać zatłoczonymi ulicami Krakowa. Stwarza to problem szybkiego przemieszczania się komunikacją zbiorową ze wschodniej do zachodniej części gminy i na odwrót. 5

6 1.4. Dane demograficzne Na przestrzeni lat liczba ludności w Gminie Zielonki przedstawiała się następująco: 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ludność gminy w latach (tys) Źródło : dane z USC Zielonki. Analizując liczbę ludności w poszczególnych latach, naleŝy stwierdzić wzrastającą liczbę ludności w kaŝdym roku. Statystyka ludnościowa gminy Zielonki: LATA URODZENIA MAŁśEŃSTWA ZGONY Źródło : dane z USC Zielonki URODZENIA MAŁśEŃSTWA ZGONY Przyrost naturalny na terenie Gminy Zielonki moŝna określić jako ujemny tzn. na przestrzeni wskazanych lat zmarło więcej osób, niŝ się urodziło dzieci. 6

7 Migracja ludności w latach : LATA NAPŁYW LUDNOŚCI ODPŁYW LUDNOŚCI SALDO MIGRACJI Źródło : dane z USC Zielonki NAPŁYW LUDNOŚCI ODPŁYW LUDNOŚCI SALDO MIGRACJI Obserwowanym zjawiskiem jest dodatnie saldo migracji ludności ze względu na korzystne połoŝenie geograficzne gminy oraz dobrze rozwiniętą jej infrastrukturę techniczną i społeczną. Na koniec 2005 roku współczynnik salda migracji, czyli róŝnicy pomiędzy napływem a odpływem ludności, liczony na tysiąc mieszkańców wyniósł 29,7. Ludność w wieku przedprodukcyjnym: Wyszczególnienie 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kobiety (poniŝej 18 roku Ŝycia) MęŜczyźni (poniŝej 18 roku Ŝycia) Źródło : dane z USC Zielonki Kobiety (poniŝej 18 roku Ŝycia) MęŜczyźni (poniŝej 18 roku Ŝycia) 7

8 Ludność w wieku produkcyjnym: Wyszczególnienie 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kobiety (od 18 do 60 roku Ŝycia ) MęŜczyźni (od 18 do 65 roku Ŝycia ) Źródło : dane z USC Zielonki Kobiety (od 18 do 60 roku Ŝycia ) MęŜczyźni (od 18 do 65 roku Ŝycia ) Spośród wszystkich mieszkańców gminy Zielonki w roku 2005 osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowią 22,1%, osoby w wieku produkcyjnym 63,5%, a pozostałe osoby są w wieku poprodukcyjnym i stanowią 14,4%. Dane wskazują, iŝ gminę zamieszkuje duŝa liczba mieszkańców zdolnych do pracy. 14,40% 22,10% osoby w wieku przedprodukcyjnym osoby w wieku produkcyjnym osoby w wieku poprodukcyjnym 63,50% 8

9 W skład gminy wchodzą następujące sołectwa, które są zróŝnicowane zarówno pod względem zajmowanej powierzchni, jak i liczby ludności: L.p. Sołectwa Liczba mieszkańców 1. Batowice Bibice Bosutów Boleń Brzozówka Dziekanowice Garlica Duchowna Garlica Murowana Garliczka Grębynice Januszowice Korzkiew Osiedle Łokietka Owczary Pękowice Przybysławice Trojanowice Węgrzce Wola Zachariaszowska Zielonki Źródło : dane z USC Zielonki. Na dzień 31 grudnia 2005 roku gmina liczyła mieszkańców. 9

10 PoniŜsza mapa przedstawia podział gminy na sołectwa 10

11 1.5. Edukacja. Edukacja w gminie Zielonki jest na wysokim poziomie. Od 1994 r. rozwój bazy oświatowej na terenie gminy prowadzony jest w oparciu o program inwestycji oświatowych. Placówki oświatowe w Gminie Zielonki rok szkolny 2006 / 2007 L.p. Wyszczególnienie 1. Przedszkole w Zielonkach (+oddział klas 0 ) /65 dzieci/ - plac zabaw - zaplecze kuchenne 2. Przedszkole w Węgrzcach z filią w Trojanowiczach z siedzibą w Bibicach / = 106 dzieci/ - plac zabaw Zespół Szkół w Bibicach (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 557 uczniów/ Zespół Szkół w Korzkwi (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 296 uczniów/ Zespół Szkół w Woli Zachariaszowskiej (SP + Gimnazjum + Oddział 0 ) / = 238 uczniów/ Zespół Szkół w Zielonkach (SP + Gimnazjum+ Oddział 0 ) / = 501 uczniów/ - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna i multimedialna - stołówka (działalność gospodarcza) - boisko sportowe - biblioteka szkolna - świetlica szkolna - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - boisko sportowe - biblioteka szkolna i publiczna - sala gimnastyczna - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - bufet (działalność gospodarcza) - biblioteka szkolna - boisko sportowe - hala sportowa (lokalizacja w sąsiedztwie) - pracownia informatyczna - świetlica szkolna - biblioteka szkolna - bufet (działalność gospodarcza) 7. Szkoła Podstawowa w Owczarach (SP + Oddział 0 ) / = 69 uczniów/ - pracownia informatyczna - biblioteka szkolna - boisko sportowe Źródło : opracowanie własne GOPS (wrzesień 2006) Oświata w Gminie Zielonki to: nowoczesna baza oświatowa (konsekwentnie realizowanie inwestycji oświatowych): Szkoła w Korzkwi 1993, sala gimnastyczna w Korzkwi 1994; Szkoła w Woli Zachariaszowskiej 1996; Szkoła w Zielonkach 1997 rok, hala sportowa w Zielonkach 2001 rok; Szkoła w Bibicach 2004 rok, 4 pełnowymiarowe sale gimnastyczne, 11

12 wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna: obecnie zatrudnionych jest łącznie 156 nauczycieli we wszystkich szkołach, którzy podnoszą swoje kwalifikacje i zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego; 31 % nauczycieli jest nauczycielami dyplomowanymi, 44,4 % nauczycieli jest nauczycielami mianowanymi, 17,6 % nauczycieli jest nauczycielami kontraktowymi, a 7 % to nauczyciele staŝyści; świetlice szkolne, pracownie informatyczne i multimedialne, dobra oferta edukacyjna (język angielski od klasy I szkoły podstawowej, koła zainteresowań, chóry szkolne, uczniowskie kluby sportowe), bezpieczne szkoły opieka pedagoga i logopedy gminnego Liczebność szkół, atrakcyjność oferty edukacyjnej, świetna baza lokalowa sprawiają, Ŝe pomimo malejącej liczby urodzeń, udaje się utrzymać liczbę uczniów na mniej więcej tym samym poziomie: l.p. Wyszczególnienie Rok szkolny 2003/2004 Rok szkolny 2004/2005 Rok szkolny 2005/2006 Rok szkolny 2006/ Szkoła Podstawowa Bibice Szkoła Podstawowa Zielonki Szkoła Podstawowa Korzkiew Szkoła Podstawowa Wola Zachariaszowska Szkoła Podstawowa Owczary Gimnazjum Bibice Gimnazjum Zielonki Gimnazjum Korzkiew Gimnazjum Wola Zachariaszowska Szkoła Podstawowa Bibice Szkoła Podstawowa Zielonki Szkoła Podstawowa Korzkiew Szkoła Podstawowa Wola Zachariaszowska Przedszkole Zielonki Przedszkole Węgrzce Źródło : opracowanie własne GZEAS Od stycznia 2005 roku Gmina realizuje pomoc materialną o charakterze socjalnym, która zostaje wypłacana w formie stypendiów szkolnych (powyŝszą pomoc otrzymują rodziny, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 316 zł). W roku szkolnym przyznano stypendia dla 242 uczniów ze 100 rodzin na kwotę ,80 zł. 12

13 PEDAGOG GMINNY podstawowe zadania: W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 1. Dbanie o realizację obowiązku szkolnego na terenie szkół podstawowych i gimnazjum: rozmowy z wychowawcami, monitorowanie frekwencji uczniów, rozmowy z uczniami i ich rodzicami, wywiady domowe. Kontrolą realizacji obowiązku nauki objęto od 2004 roku łącznie 689 uczniów urodzonych w latach Koordynacja zespołu badającego dojrzałość szkolną dzieci: stała współpraca z wychowawcami klas 0 i przedszkoli rozmowy, konsultacje systematyczna współpraca z Poradnią Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieŝy w Krakowie, z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej w Krakowie oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 6 w Krakowie. 3. Wspieranie rodziców, nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów i trudności wychowawczych. 4. Rozpoznawanie warunków Ŝycia i nauki dzieci i ich rodzin, wymagających opieki pedagogicznej: wywiady domowe i środowiskowe Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba rodziców, którzy zgłosili się do pedagoga Liczba przeprowadzonych wywiadów domowych Źródło : opracowanie własne GZEAS 5. Organizowanie opieki psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Krakowie, ścisła współpraca z psychologami. Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ogólna liczba uczniów Liczba uczniów skierowanych na badania psychologicznopedagogiczne Wskaźnik % 13% 13,5% 17% Źródło : opracowanie własne GZEAS 6. Organizowanie opieki materialnej - stała współpraca z GOPS w Zielonkach, Michałowicach oraz w Skale. 7. Organizowanie pomocy uczniom dotkniętych dysfunkcjami i zaburzeniami rozwojowymi. 8. Kierowanie dzieci do szkół specjalnych, realizowanie przez uczniów programu szkoły specjalnej w macierzystej szkole. 13

14 9. Praca z rodzinami i z dziećmi zagroŝonymi patologią społeczną. stałą opieką pedagogiczną objętych było: Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba uczniów pod stałą opieka pedagogiczną Źródło : opracowanie własne GZEAS kierowanie do Sądu wniosków o wydanie zarządzeń nad małoletnimi i ich rodzicami: Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba złoŝonych w Sądzie wniosków o nadzór kuratora Źródło : opracowanie własne GZEAS 10. Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom: Ośrodek Adopcyjny w Krakowie, Lekarze Rodzinni w Gminie Zielonki, Domy Dziecka z terenu Krakowa i Powiatu Krakowskiego, Poradnie Zdrowia Psychicznego Dla Dzieci i MłodzieŜy Kraków ul. Al. Pokoju 2. ul. Krowoderskich Zuchów, Krakowski Ośrodek Terapii ul. Miodowa 2 w Krakowie, Zakład Wychowawczy dla Dzieci z afazją Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, Poradnia Dyslektyczna ul. Gertrudy 2 w Krakowie, Poradnia Psychoterapii dla Dzieci i MłodzieŜy Dobrej Nadziei w Krakowie, Komisariat Policji w Zielonkach, Policja Powiatowa, Sąd Rejonowy kuratorzy zawodowi i społeczni, Ośrodek Wczesnej Pomocy Psychologicznej ul. Półkole 1 w Krakowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach, Pełnomocnik Wójta Gminy Zielonki ds Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. LOGOPEDA GMINNY: We wrześniu kaŝdego nowego roku szkolnego przeprowadzane są pilotaŝowe badania logopedyczne wszystkich dzieci rozpoczynających naukę w klasach zerowych i klasach pierwszych oraz kontrolne badania logopedyczne uczniów klas starszych, którzy uczęszczali na zajęcia logopedyczne przed wakacjami. Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Liczba przebadanych dzieci Liczba dzieci zakwalifikowanych na zajęcia logopedyczne Wskaźnik procentowy 37,00% 44,00% 44,50% Źródło : opracowanie własne GZEAS Oprócz zajęć logopedycznych prowadzone są indywidualne rozmowy z rodzicami dzieci podczas, których udzielany jest instruktaŝ ćwiczeń. Realizowana jest stała współpraca z wychowawcami klas, której celem jest informowanie ich o problemach poszczególnych 14

15 uczniów oraz sposobach pracy z takimi dziećmi Kultura. Działalność kulturalna prowadzona jest przez Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji, które wraz z trzema bibliotekami publicznymi tworzy jednostkę organizacyjną Gminy Zielonki. W ramach swojej działalności statutowej wydaje własną gazetę lokalną Wiadomości Lokalne. Na terenie gminy w poszczególnych sołectwach funkcjonują świetlice środowiskowe i domy kultury : Lp. Świetlice i obiekty środowiskowe liczba jednostek: 1. Bibice 2 2. Brzozówka 1 3. Dziekanowice 1 4. Garlica Murowana 1 5. Korzkiew 1 6. Wola Zachariaszowska 1 7. Bosutów 1 8. Węgrzce 2 9. Trojanowice Grębynice Przybysławice Batowice 1 Zasadniczym celem organizacji świetlic środowiskowych jest stworzenie dzieciom i młodzieŝy przestrzeni do bezpiecznego kontaktu z innymi i realizacji własnych zainteresowań, wyrównywanie zaburzeń emocjonalnych oraz uzyskanie poprawy w sferze przystosowania i integracji społecznej. W programie świetlic uwzględnia się m.in.: gry, zabawy, ćwiczenia ruchowe, zajęcia plastyczne, teatrzyk dziecięcy, zabawy w plenerze, wycieczki, festyny, dostęp do techniki multimedialnej itp. Realizowane zajęcia stwarzają moŝliwość kształtowania właściwych postaw oraz akceptacji siebie i innych. Rozwijają zainteresowania i umoŝliwiają rozwój indywidualnych uzdolnień. Zajęcia odbywają się w formie warsztatów i dają one uczestnikom moŝliwość poznania siebie, zdobycia umiejętności funkcjonowania w grupie oraz rozwoju osobowości. Mają one na celu: wytworzenie grupy alternatywnej wobec negatywnych grup rówieśniczych, wyposaŝenie młodzieŝy w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacji. Na terenie Gminy działają m.in.: Orkiestra Dęta przy OSP w Woli Zachariaszowskiej Orkiestra Gminno - Parafialna w Zielonkach Zespół dziecięco-młodzieŝowy Zieleńczanie Grupa Kolędnicza HERODY z Zielonek Zespół Muzyczny KARWAT BAND Grupa Śpiewacza BIBICZANKI 15

16 1.7. Ochrona zdrowia. Na terenie gminy podstawową opieką zdrowotną zajmują się lekarze rodzinni z Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Jednostki te świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. W zakresie obsługi społeczeństwa po linii ochrony zdrowia w gminie funkcjonują: l.p. Miejscowość Opieka Podstawowa Wyszczególnienie Liczba pacjentów Inne Gabinety 1. Batowice NZOZ -Gabinet Lekarza Rodzinnego w Batowicach lek. med. Andrzej Zając 2500 Pediatryczny Ginekologiczny 2. Brzozówka NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Brzozówce lek. med. Rafał Kacorzyk 2516 Pediatryczny Ginekologiczny Laryngologiczny 3. Węgrzce NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Bibicach lek. med. Antoni Hudzik NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Węgrzcach lek. med. Ewa Huczek Głębocka Pediatryczny Ginekologiczny 4. Zielonki NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach, lek. med. Lucyna Kufel NZOZ - Gabinet Lekarza Rodzinnego w Zielonkach lek med. Tomasz Sobalski Pediatryczny Ginekologiczny 5. Batowice Węgrzce NZOZ - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Jolanta Kustra 3549 (dorośli) 1451 (dzieci) 6. Brzozówka Zielonki NZOZ - Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Paweł śołnierz 2961 (dorośli) 1137 (dzieci) Źródło : opracowanie własne GOPS na podstawie danych uzyskanych z w/w placówek (marzec 2006) Pacjenci na podstawie waŝnego skierowania od lekarza rodzinnego w kaŝdym gabinecie mogą wykonać następujące badania: Podstawowe badania analityczne tj. badanie krwi, moczu, cukru itp. Ekg Spirometrie Audiometrie USG Cytologię Od 2006 roku na terenie gminy funkcjonuje wyjazdowy Zespół Ratownictwa Medycznego - Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Węgrzcach, który swoim zasięgiem obejmuje obszar gminy Zielonki i Michałowic oraz krakowskich osiedli graniczących z gminą Zielonki. 16

17 Dodatkowo świadczone są usługi medyczne w formie prywatnych praktyk: 5 Gabinetów Stomatologicznych 1 Gabinet Dermatologiczny 2 Gabinety Internistyczne 1 Gabinet Rehabilitacyjny Ponadto działają trzy apteki, jeden punkt apteczny oraz zakład optyczny. Informacja z realizacji zdrowotnych programów profilaktycznych: Dla mieszkańców Gminy Zielonki przeprowadzone zostały przez lekarzy rodzinnych następujące bezpłatne badania profilaktyczne w ramach programów profilaktycznych: badania wzroku badania spirometryczne badanie cholesterolu badanie alergologiczne badania pod kątem cukrzycy (pomiar hemoglobiny glukozynowej) badania cytologiczne badania wczesnego wykrywania raka prostaty dla męŝczyzn powyŝej 50 roku Ŝycia stała profilaktyka dziecięca ( bilans dziecięcy rok, dwa ) NZOZ Gabinet Stomatologiczny (lek. stom. Jolanta Kustra), obejmuje opieką uczniów z terenu gminy uczęszczających do: Zespołu Szkół w Bibicach Zespołu Szkół w Raciborowicach NZOZ Gabinet Stomatologiczny (lek. stom. Paweł śołnierz), obejmuje opieką uczniów z terenu gminy uczęszczających do: Zespołu Szkół w Korzkwi Zespołu Szkół w Woli Zachariaszowskiej Zespołu Szkół w Zielonkach Szkoła Podstawowa w Owczarach Z inicjatywy gminy, w 2005 roku opracowany i wdroŝony został Gminny Program walki z próchnicą na rok 2005, którym objętych zostało łącznie około 1600 uczniów. Od 2004 roku kontynuowane są badania profilaktyczne wad postawy, obejmujące uczniów klas I gimnazjum. Mając na uwadze duŝe zainteresowanie i zapotrzebowanie społeczeństwa wskazane jest kontynuowanie i rozwijanie programów profilaktycznych i prozdrowotnych w kolejny latach. 17

18 Pozostałe zasoby : Informatyczne Centrum Edukacyjne w Bibicach które oferuje: szybki dostęp do internetu kursy komputerowe dla początkujących kursy podstaw obsługi internetu Hala Sportowa w Zielonkach, która oferuje pełnowymiarowe boiska sportowe do rozgrywania zawodów na poziomie ligowym w randze mistrzostw Polski dla dyscyplin takich jak: siatkówka koszykówka badminton piłka ręczna tenis ziemny i stołowy gimnastyka sportowa. Obiekt posiada trybuny z około 250 miejscami siedzącymi oraz wyposaŝony jest w windę dla osób niepełnosprawnych. Z racji swej wielkości i widowni moŝliwe jest teŝ wykorzystanie jej na imprezy kulturalno oświatowe, kongresowe i inne. Dostępna plenerowa baza sportowa zarządzana przez placówki oświatowe lub sołectwa: Batowice 1 Bibice 3 Zielonki 3 Węgrzce 1 Korzkiew 2 Wola Zachariaszowska 1 Trojanowice 1 18

19 2. POMOC SPOŁECZNA 2.1. Informacje ogólne Pomoc Społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, moŝliwości i uprawnienia. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje między innymi zadania gminy na podstawie: ustawy o pomocy społecznej ustawy o świadczeniach rodzinnych ustawy o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ustawy o dodatkach mieszkaniowych KOSZT ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ W LATACH Wyszczególnienie 2003 rok 2004 rok 2005 rok Ogółem środki na zadania pomocy społecznej w tym : Zadania własne Zadania zlecone Źródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. Na realizację zadań własnych i zleconych w zakresie pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych w roku 2003 wydatkowano kwotę zł, w roku 2004 wydatkowano zł, a w roku 2005 wydatkowano zł. Koszt świadczeń Pomocy Społecznej (tyś zł) własne zlecone Z przedstawionych danych wynika, Ŝe środki na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy społecznej od 2003 roku maleją. Widoczne na wykresie zmniejszenie tych środków spowodowane jest jedynie zmianami przepisów i przejściem np. zadań związanych z przyznawaniem i wypłatą rent socjalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zwiększają się systematycznie środki pochodzące z budŝetu gminy na realizację zadań własnych. 19

20 2.2. Rodzaje świadczeń W gminie Zielonki w latach udzielono pomocy rodzinom wg przedstawionej tabeli. Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE Rodzaj zasiłku (świadczenie pomoc) Liczba rodzin 2003 rok 2004 rok 2005 rok Kwota Liczba rodzin Kwota Liczba rodzin Kwota 1. Zasiłki stałe * Zasiłki stałe wyrównawcze * Zasiłki okresowe z czego ze środków własnych gminy Renty socjalne * Zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa * Macierzyńskie zasiłki jednorazowe * Zasiłki rodzinne * Zasiłki pielęgnacyjne * Schronienie Zdarzenia losowe DoŜywianie uczniów i posiłek z czego ze środków własnych gminy Zasiłki celowe Wyprawka szkolna (program rządowy) * Sprawienie pogrzebu Odpłatność za pobyt w DPS Inne formy pomocy Składka na ubezpieczenie społeczne * Składka na ubezpieczenie zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Razem kwota : Praca socjalna * zmiany ustawowe Źródło : opracowanie własne na podstawie sprawozdań GOPS. Dokonując analizy danych w tabeli moŝna stwierdzić, Ŝe generalnie kwota środków finansowych na pomoc społeczną i inne świadczenia dla mieszkańców wzrasta. Analizując liczbę osób korzystających z poszczególnych rodzajów pomocy moŝna zauwaŝyć, Ŝe najwięcej osób korzysta z zasiłków celowych przyznanych na: zakup opału, leków, odzieŝy, Ŝywności oraz pomocy finansowej na zakup posiłków dla młodzieŝy w szkołach. Analizując inne formy pomocy stwierdza się, Ŝe wydatki na dodatki mieszkaniowe stanowią największą pozycję w latach W 2005 roku znacznie zmniejszyła się kwota wypłaconych świadczeń na dodatki mieszkaniowe w wyniku zmian ustawowych oraz wprowadzenie wywiadu środowiskowego w większości rodzin, aby ustalić zasadność przyznania świadczenia. Pomoc materialna w postaci róŝnorodnych zasiłków pienięŝnych realizowanych z budŝetu państwa (zadania zlecone) i budŝetu gminy (zadania własne) ma za zadanie wspieranie budŝetu domowego rodzin w celu zapewnienia im godziwych warunków Ŝycia. 20

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Nędza, dnia 16 kwietnia 2007r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2006 rok Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa i ingeruje wtedy, gdy osoba

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009

Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 Załącznik do Uchwały Nr XI/42/07 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 11 czerwca 2007 r. GMINNY PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA LATA 2007 2009 I. PROGRAM POMOCY OSOBOM I RODZINOM W ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI.

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XV/91/15 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2016-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020

UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 UCHWAŁA NR /2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania seniorów na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE WARSZTATOWE

SPOTKANIE WARSZTATOWE SPOTKANIE WARSZTATOWE 12 czerwca 2008 r. /czwartek/ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Firleju odbyło się spotkanie warsztatowe, w trakcie którego zostały wypracowane pomysły i propozycje waŝne dla przyszłości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1) z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE LESZNIE OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r

Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice. z dnia sierpnia 2012 r Uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z dnia sierpnia 2012 r w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zebrzydowice na lata 2012-2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, art. 179 ust 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015

KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 KONCEPCJA PRACY Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jelczu-Laskowicach na lata 2012/2013-2014/2015 Koncepcja pracy placówki została opracowana na podstawie: 1) aktualnych przepisów prawa oświatowego:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017

Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny w Koninie na lata 2015-2017 Załącznik do Uchwały Nr 66 Rady Miasta Konina z dnia 25 lutego 2015r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2015-2017 Konin, luty 2015 2 Wprowadzenie Rodzina jest podstawową i najwaŝniejszą komórką

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W IGOŁOMI WAWRZEŃCZYCACH ZA 2013 rok Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku pomoc społeczna jest instytucją polityki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 stycznia 2015 r. Poz. 740 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego

Bardziej szczegółowo

OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach. Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej

OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach. Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Łambinowice, dnia 12 kwietnia 2012r. OPS.PS.0430.4.2012.EI Rada Gminy w Łambinowicach Rekomendacje Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Nowelizacja z 2011r. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267

Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 lipca 2013 r. Poz. 8267 UCHWAŁA Nr XXIX/208/2013 RADY GMINY MACIEJOWICE z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania rodziny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Załącznik do uchwały Nr XV/121/03 Rady Miasta Opola z dnia 26 czerwca PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEŚCIE OPOLU na 2003 rok Zadania przeznaczone do wykonania w ramach programu działań

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BOBOLICE NA LATA 2015-2020 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Akty prawne stanowiące podstawę do opracowania Gminnej strategii rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, listopad 2011 Zawartość INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA OCENY ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny

Gminny program wspierania rodziny załącznik do uchwały Nr XXIII/152/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 27 marca2013 r. Gminny program wspierania rodziny na lata 2013 2015 I. Wprowadzenie Rodzina, to naturalne środowisko wychowawcze dziecka,

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2013

Wyprawka szkolna 2013 ..........., dnia... /imię i nazwisko Wnioskodawcy/.............. /adres zamieszkania/ /PESEL Wnioskodawcy/ Wniosek składa: rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) nauczyciel* pracownik socjalny*

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SZEMUDZIE W OKRESIE 1.O1-31.12.2006 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szemudzie jest jednostką organizacyjną Gminy Szemud powołaną do realizacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Pomoc społeczna Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu w okresie od stycznia do grudnia 2008 r. Ośrodek Pomocy Społecznej działa na terenie miasta i realizuje zadania wynikające z ustawy o

Bardziej szczegółowo

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ W I PÓŁROCZU 2006 R. (WYDATKI BIEśĄCE) 1. Dotacje na zadania zlecone przez Gminę innym podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych Dział

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić)

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) Załącznik do Zarządzenia Nr 83/15 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11.08.2015 r. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych * (właściwe podkreślić) w

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r.

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Zgodnie z zapisem art. 110 ust. 9 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 ze zm.) Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA. z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR X/6/16 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013

Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Burmistrz Morąga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Debata Społeczna Bezpieczny senior 12 grudnia 2013 Organizatorzy Burmistrz Morąga i Komendant Komisariatu Policji w Morągu DANE STATYSTYCZNE LICZBA OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY ZA ROK 2014 GŁUCHOŁAZY, 2015r. 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ - DEFINICJA...4 2. ZADANIA GMINY...4 3. PODSUMOWANIE. 9

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2003 rok.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO. OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2003 rok. 1 Nędza,dnia 05.04.2004r SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NĘDZY ZA 2003 rok. Pomoc społeczna działa w sytuacjach, w których zostały zagroŝone podstawowe warunki egzystencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Kolonowskie na lata 2013 2015

Kolonowskie na lata 2013 2015 UCHWAŁA NR XXX/248/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 24 czerwca 2013roku w sprawie uchwalenia 3-letniego Gminnego Program Wspierania Rodziny dla Gminy Kolonowskie na lata 2013 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok

S P R A W O Z D A N I E. z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok S P R A W O Z D A N I E z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2011 rok Na podstawie art. 110 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 282/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 r.

U C H W A Ł A Nr 282/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 r. U C H W A Ł A Nr 282/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2012 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ozimek, dnia 14.03.2011. Działalność Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku został utworzony na podstawie Uchwały Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński

Ocena zasobów pomocy społecznej. Autorzy: Jakub Brzeziński Ocena zasobów pomocy społecznej Autorzy: Jakub Brzeziński SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i wsparcia 4 3.1 GMINA - ZADANIA

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej

Ocena zasobów pomocy społecznej MGOPS Radzymin Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Radzymin Autorzy: Artur Kołodziejczyk SPIS TREŚCI STRONA 1 WPROWADZENIE 4 2 OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE 5 2.1 Dane o sytuacji

Bardziej szczegółowo

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r

Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Ocena zasobów pomocy społecznej w Gminie Pilica 2014 r Autorzy: Elżbieta Szymusik SPIS TREŚCI STRONA 1 Wprowadzenie 3 2 Dane o sytuacji demograficznej i społecznej 3 3 Dane o korzystających z pomocy i

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gniezna. w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna

Prezydent Miasta Gniezna. w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna Rządowy program pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2014/2015 Wyprawka szkolna na podstawie projektu z dnia 28 maja 2014 r. rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata

Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/435/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 27 marca 2013r. Gminny program wspierania rodziny w Tarnowskich Górach na lata 2013 2015 Tarnowskie Góry 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia...

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... Uchwała Nr Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia... DRUK NR 9 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Dąbrowie Górniczej na lata 2015-2017 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo Zastępcze Rodzicielstwo Zastępcze Naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka jest rodzina. Powinna ona być pierwszą i podstawową szkołą miłości. Dorastanie poza środowiskiem rodzinnym moŝe skutkować w przyszłości róŝnorodnymi

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach

Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach UCHWAŁA Nr VIII/36/07 Rady Gminy Uchanie z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uchaniach Działając na podstawie art.l 10 ust.9

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r.

UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice. z dnia 28 grudnia 2012r. UCHWAŁA Nr XV/138/12 Rady Gminy Bobrowice z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Bobrowice na lata 2013 2015 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Świetlica Socjoterapeutyczna jest powołana do Ŝycia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. REGULAMIN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ Z PROGRAMEM SOCJOTERAPEUTYCZNYM ŚWIETLIKI PATRONAT: GMINNA KOMISJA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Woźniki, ul. Powstańców Śl. 7 1 Świetlica Socjoterapeutyczna

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 3467/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2013

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. GMINA WILCZĘTA Wstęp

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2014. GMINA WILCZĘTA Wstęp Załącznik nr 1 do uchwały Nr XII/113/12 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29.08.2012 r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata GMINA WILCZĘTA Wstęp Samorządy lokalne odpowiadają za tworzenie i funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo