- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "- ¹ - ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» -½ ½ ± ²² ¾ ± ²"

Transkrypt

1 ïïð ÒÚÑÎÓßÝÖß ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ѿ»µ æ Þ«¼± «½ Ý ± ² ± «½ Ó±² «µ Õ± ²» ² ¼ Ѽ Õ± ² ² ¼ Ѽ «ò Ý ± ² «ò Ó±² «µ ²» ± æ Opracował : mgr in ò α¾» Ð ½ ±»µ Ì»½ µ ² Û¹»³ ² Ù± - É µ ò ðê» ² îððç ò

2 ïïï ²º± ³ ½ ¼± ½ ½ ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ô ¾«¼± «½ Ý ± ² ± ¾«¼± «½ Ó±² «µ µ ² ½ ¼» ½ ± Õ± ²» ² ¼ Ѽ ô «¹ ¼² ² ²» ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ò É ²» ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ± ²² ¾ «¹ ¼² ±²» æ ï ò Í ± -¾ ¹± ±¼ ± ² ½«¾«¼± ò 2). Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego ± µ±» ²±» ½ ± ½»ó ¹- ² ½ ±¾»µ - ò í ò ²» ½» ±¾»µ ¾«¼± ²» ±¼»¹ ½» ± ¾ - ½»ò ì ò Û»³»² ¹± ±¼ ± ²»»²«ô µ -» ³±¹ ¹ ±»²» ¾»»½» ó ¼ ± «¼ ò ë ò ²º± ³ ½» ¼± ½ ½»» ¼ ² ½ ¹ ±» «½ ½ ±¼½» ½ ±¾- ¾«¼± ² ½ ô ±µ» ½» µ ±¼ ¹ ±» ± ³» ½» ½ ½ ó»² ò ê ò ²º± ³ ½» ± ¼»»² «± ² µ± ² «³» ½ ± ¼»² ±¾- ¾«¼± ² ½ ± ± ²» ¼± ±¼ «¹ ±» ô é ò Í ± -¾ ± ¼»² ² «µ «½± ² µ-»¼»²»³» ½ ±¾- ½»¹- ²» ²»¾»»½ ² ½ ò è ò Æ ¾»»½»²» ¾»»½ ²» ²» µ±³«² µ ½ «³± ½» ¾µ» µ«ó ½ ² ¼»µ ± «ô ²² ½ ¹ ±» ò ç ò Ó» ½»»½ ± ² ¼±µ«³»² ½ ¾«¼± ± ¼±µ«³»² - ²» ¾ ¼² ½ ¼± prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urz ¼»»½ ² ½ ² ½ ò Æ µ» ²» ½ ±¾» ³æ ó ¾«¼± µ ² ½ ¼» ½ ±» ô 󻾫¼± ²» ½ ² «½ ò λ ± ²» ¾«¼±»½ ±¼»³² ½ ô ± ±½ ² c od budowanych najgł ¾» ò Ñ ² ³»»³»²»³ ¾ ¼ ±¾± ¼ ±¹±»ò Ʊ ²» ±»¾ ² ²» ½ ² ¾ «µ±» ¼² ò Æ ¹ ±»²» ³±¹ ² «½»»»³»² ¹± ±¼ ± ² æ ó gł ¾±µ» µ± ±¼»»³»²»½ µ ² ½ ²» ô ó «½ «¾«¼± ²»¹± ² ½«¾«¼± ô ó ²»»²» ¹»»µ ½ ² tymczasowymi przył ½ ³ ô ó ¾ µ ³± ± ½ ±¹ ±¼»² ½«¾«¼± ø ±¾± ² ±» ô ó niewła ½» ½ ±²»»º ¾»»½» ½ «¾«¼± ²»¹±»»³»² - ¹± ±¼ ± ² ô л ¼ ± ²» ± ½ ¹ ±» ² ½ ±¾± ³ ¼ ±¹± ³ ² ó ² ³ ò б² ¼ ± ²» «¹ ¼² æ ó ¹ ±»²» ±»²»³ ¼»³ ¼µ«²»± ± ²»¹± ± ¼»² ±¾- ±¼ô «¾ ±¾ ±¼- ²»»µ ±»²» ¹» ½ ² ½ ô ó ±¾± µ±² ²» «½ «¼ ¹- ô ó ¹ ±»²» ¼² ½»³ ¼± µ± -»½ µ ² ½ ² ½ ò ó ¹ ±»²» ± ½»²»³» ± ¼ ± «½» ± ¼ ±¼» µ½» ± ó ¼»² ±¾- ò Ì»»² ½«¾«¼± ²» ±¼ ±»¼² ± ± ² µ± ô ¾»»½»¼» ½»³ ± -¾ niepowołanych, pieszych skierowa ²»»² ¼» ±²» ±¼ «½» ò Ð µ±² ó ² «±¾- ²» ± ± ±¼ ±»¼²» ² µ ¼ ±¹±»ô ¾ ½» ±»¹ ½» «¼»² ±»¹ ½ ±ó ¾»»½ ½»ò É ½»¹- ²± ½ ¼± ½ ± ²» ³µ²»¹± «¾ ±¹ ² ½ ±ó

3 ïïî ²»¹± «½ «¼ ±¹±»¹±ò б¼½ ¹ ½ ² ¹ «² ««¼»² ³ ¾ ½ ² ³ ³» ½ ½ ± ²² ¾ ± ² ó µ± ²»»²± ² ³ ± ³ ò б¼ ±» ±¾± µ ½±¼ ½ µ»» ¾»»½» ¹»² ½ Ð ½±¼ ½» ±¾± ² ½ ±² ¼ ±» ½» ½± ² µ-»» ²»²» ¾»»½ ² ½ ¹»² ½ ² ½ «²µ- ½ ô ±¼ ±»¼² ³ µ± ² «± ¹² ² «µ»½ ² µ ò Ð ½±¼ ½ ±²± ±¼ ±»¼ ²± ² ¾»»½» ¹»² ½ ó kładzie. Ñ ±¾ «½» º«²µ½» µ» ± ² µ ¾«¼± «¾ ±¾- ô ± ¼ ½» «²»² ¾«¼± ²»ô ³ ±¾± µ ² µ ½»» - ¾«¼± ²»¹±ô µ» µæ µ» ± ó ²» ¾«¼± ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± -¾ ¹±¼² ±»µ»³ ± ±»²»³ ² ¾«¼± ô» ³ ±¾± «½ ³ ± µ ³ ²± ³ ³ ±» ³ ¾»»½» ¹»² ½ ò Ñ ±¾» ±¾± ²» ³ ±¾± ¾«¼± ²» ¼µ ¼»² ³± ± ½ ± ² ¹ ±»² oraz bezzwłocznie zawiadomi o tym wła ½ ± ¹ ² ÅË Š Ð ± ¾«¼± ²»ô ò îî îìãò Ð ±º µ ½ ² ±½ ±² ¼ ± Pracownicy zatrudnieni w zakładzie podlegaj ¾ ¼ ² ±³»µ µ ³ ³ ½ ³ ² ½» «²»ô ½ ² ½ ¼ ± ± ² «¼²»²» ² ±µ» ±² ³ ²± µ«½ ò É ³ ½ ±¾± «½ ½ ³ µ»»» - ò Ð ½±¼ ½ ²» ³±» ¼± «½ ¼± ½ ½± ² µ ²» ± ¼ ½»¹± µ «²»¹± ±»½»²»µ µ»¹±» ¼ ½»¹± ¾ µ»½ µ ¼± ½ ² ±µ» ±² ³ ó ²± µ«ò л ±³±½ Ò ¾«¼±» ± ²² ¾ «dzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wys µ± ±ó ² ½ ³ µ»» ½± ² µ- ò Ò ¼±½ ² ³ ³» ½«± ²»² ¾ «³» ½ ±² µ» ½ ¼» ²«³»»»º±²- æ ó ² ¾»¹± «²µ µ µ»¹± ó ² ¾»»¼²± µ ñ ± ²» ó ±» «²µ«± ½ ó ² ¾»¹± «²µ »º±² ½ ²»¹± ø«¼ ±½ ± ô ¾«¼µ»»º±² ½ ² ò ò Í µ±»²» µ»» ¾»»½» ¹»² ½ Ð ½±¼ ½ ²» ³±» ¼± «½ ¼± ½ ½± ² µ ²» ± ¼ ½»¹± ±¼ ±»¼ó ² ½ µ º µ ½ «¾ ±»¾² ½ «³» ²± ½ ¼±» µ±² ² ô µ» ² ±³± ½» - ¼ ¾»»½» ¹»² ½ ò Ð ½±¼ ½» ±¾± ² ó» ²» µ±»²» ½± ² µ µ»» ¾»»½» ¹»² ½»¼ ¼± «½»²»³ ¹± ¼± ½ ± ± ¼ ±µ» ±» µ±»² ³ µ»»ò Í µ±ó»² ±¼¾ ½» ½ ² µ± ½±¼ ½ ÅÕ±¼»µ ½ ô ò îíéíóîíéìãò Í µ±»²» ¼»¼ ²» ¾»»½» ¹»² ½» ± ¼ ±²» µ± µ±»²» ²» µ±»²» ±µ» ±»ò É «²µ»³ ¼± «½»² ½± ² µ ¼± ½ ± ² ±³± ½ ¼ ¾»»½ ²» ½» - ²» ± ¼ ²» ¼±¼ µ± ½ «²» µ º µ ½ ² ½ ô µ -» ³±¹ ¼±ó ½ ½± ² µ- «¼² ±² ½ ² ²± µ ½ æ»»µ ka, obsługi urz ¼» ¼ ¹² ½±ó ½ ô µ» ± ½ - µ» ¼² ±»¹± ² ¼»³ ² µ± ³ò Ò» ³ -½ «¹ ² ±ô» ²»µ -» ³»² ±² ½ «²» ³«¾ ±µ» ± ± µ «± ²»ô ² ò uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji i napra «¼» ± ² ½»²» ¹» ½ ó ² ½ ó ½± ë ò

4 ïïí Ѽ ±»¼ ²± ² ²»» - ½ Ò ² ½± ² µ ² µ ½ ½» ± «²µ«½ µ»»» - ¾»»½» ¹»² ½ ³±¹ ²±» ¾ ¼ µ ±½»²»½ µ± ±³ ½± ² µ ò Ѽ ±»¼ ²± µ ²» ¼ ²±» ½ ò ò îîð îîï µ±¼»µ «µ ²»¹±ò Ѽ ±»¼ ²± ½ µ ²» ±¼»¹»²ô µ ± ¾ ¼ c w zakładzie odpo-»¼ ² ³ ¾»»½» ± ¹»² pracy nie dopełnia wynikaj ½»¹± ¼ ±¾± µ ± ² ½± ² µ ² ¾» ±»¼²» ²»¾»»½» ± «½ ¾± ½ µ»¹± «½» ¾µ«² ¼ ± «ò Ѽ ±»¼ ²± µ ±½»² ±» ¼ ²± ò ß ò îèïóîèí µ±¼»µ «½ ò б¼ ± ³ µ ±½»² ³ µ»» ±½ ±² ½ ² ²» ó - ± ¾»»½»» ¹»²» ½ ò É µ ±½»²»³» - ²» utrudnianie działalno ½ Ð ±»¹± ²»µ ± Ð ½ ²» µ±² ²» ±³±½²»¹± ² µ ¹± ²»µ ± ò É ½ ± µ ±½»²»ó ½ µ± ±³ ½± ² µ ±»µ µ±»¹ ¼± µ ±½» ò б² ¼ ± ½±¼ ½ ±¼»¹ ±¼ ±»¼ ²± ½ ½ ²» ²» ¼±½ ±¼»ó ²»³ ± ½» przez poszkodowanych z tytułu wypadków przy pracy ½ ± -¾ ±¼± ½ ò Æ ¹± ±¼ ± ²» ½«¾«¼± Ò ½«¾«¼± ¹ ±»² ¼µ ³ ¼» µ ³ µµæ ó «¼µ¼³ ± - ±µ± ½ «¾ ¼± µ± «ô ó «¼µ«½± ² µ ¼± ²» ¾»»½ ±²»¹± µ± ««¾ «¼µ«ô ó ± ½»² ½± ² µ» ±¼»µ ² ± «ô «¼»²» ³»½ ² ½ ²» «¾»²±ó ±²»»³»² ó przygniecenia pracownika przez wadliwie składowane materiały budowlane. Ì»»² ¾«¼± «¾ ±¾- ± ²»² ¾ ô ³ ±»¾ ³± ± ½ ±¹ ±¼ ±² ò ѹ ±¼»²» ± ²²± ¾ wykonane tak, aby nie stwarzało zagro»² ¼ «¼ ò É ±µ± ±¹ ±¼»² ± ²² ²± ½± ² ³²» ïôëð ³ò Ü ±¹ ¼± ¼±» ± ²² ³» «¼ ±² ²» ½ ² ¾ ± ² µ± ²» ¹±¼²»» ³ ± «½ «² ¼ ±¹ ½ «¾ ½ ² ½ ò л ½ ¼» ½ ± ²² ¾ ² ó ½ ±²» ³» ½ ½ ¾»»½ ² ½ ô» ±µ±» «½ ¼²±µ» «²µ± ³ ± ²² ²± ½± ² ³²» ðôéë ³ô ¼ «µ» «²µ± ³ ó ïôîð ³ò л cia pod zagł ¾»² ³ «¾ ±¾±µ ² ½ ± ²² ¾ ± ±²» ¾» ±½ ±²²» ± ½ ² ±µ± ½ ïôïð ³ô ¼» µ µ ² µ± ± ±µ± ci 0,15 m oraz wypełnieniem przestrzeni pomi ¼ ± ½ ¼» µ ½± ² ³²» ±»½ µ ò л ½ ¼ ½± ² µ- ² ¼«½» na pochyło ½ ½ ± ² ½»² «µ ³ ² îðp ²» ± ±½ ²» ² ¾ ³ ±»½ ²» ³ «¾ µ±² ½ ±¼ ±» ±µ± ½ ²» ³²»» ² ðôéð ³ ½± ² ³²»»¼²± ±²² ± ½ ±½ ±²² ò Składowanie materiałów budowlanych ± ²²± ±¼¾ µ± ² ½ ±ó ² ½ ³» ½ ½ ô ± -¾ ¾»»½ ½»¼» -½»²»³ô «² ½»³ «¾ ± «² ó ½»³ stosów materiałów, niedozwolone jest opieranie składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. Przy składowaniu nale ½ ± ½± ² ³²» ² «ce odległo ½ æ ðôéë ³ ±¼ ±¹ ±¼», 5,0 m - od stałego stanowiska pracy. Ó dzy składowanymi stosami i pryzmami materiałów nale ½ ±» ½» ±» ±µ± ci co najmniej 1 m. Materiały sypkie, takie jak pia»µ ô ± ²² ¾»½ ±ó ²» ³ ½ ½ ± ²»³ µ ta stoku naturalnego tych materiałów. Materiały ¼ ±¾² ½±» ²» y układa ± ± ±µ± ½ ²»»µ ½ cej 2 m. Materiały worko- ²» ²» y układa µ ± ± ¼± ±µ± ½ ²» ïð ò лº ¾ µ ± ²² ¾ układane zgodnie z instrukcj ±¼«½»² ò Ûµ ± ½ «¼»»»µ ½ ² ½ ò

5 ïïì Æ ¾ ² «dzania stanowisk pracy i składowisk materiałów w na ±» ² ½ ±¼»ó gło ½ ±¼ µ ² ½» ±¼- ³²»» ² æ ó îôð ³ ó ¼ ² ² µ»¹± ² ½ ô ó ëôð ³ ó ¼ ² ±² ¼ µê ¼± ïë µêô ó ïðôð ³ó¼ ² ¼± íð µêô ó ïëôð ³ ó ¼ ² ±» íð µêò Ð «² ««¼» transportowych zachowanie odległo ½ ±¼ ² ½» ±¼ó ²± ¼± ² ¼» «²»¹± «²µ»»³»² ¹± «¼»² ò ͵ ²µ ± ¼» ½» ø ± ¼» ² ½» ¾«¼± ²» ± ²² ¾ ± ³» ½ ±²» ² ½«budowy tak, aby odległo od najdalszego nie przekraczała 50 m. Podł ½»²»³ µ±²» ½ «¼»»»µ ½ ² ½ ±¼ ¹ ¼»³ ¾»»½» ³±¹ ³± wył ½ ²» ± ±¾ ±¼ ±»¼² ³ «²»² ³ ò Õ±² ± «¼»»»µ ½ ² ½ ±¼ ¹ ¼»³» ± ¼ ½± ² ³²» ¼ ¼± ±µ«ô µ± ² ½ ¼ ²«± ½ ± ± ²± ½ ò ѹ dziny i sprawdzanie działania prze- ½ ± eniowych wył ½ ² µ-»½» ± ¼ ½±¼»²²»ò б² ¼ ± «¼»² ²» ¼»¼ µ ¼ ³ ««½ ±³»²»³ô ± ² ½ ô ³»²»³ «¼»² ô µ -» nie było u ywane przez lub dłu» ô ±»¹±»³» ½»² «ò Û»µ ±²»¼ ²» µ±²ó ± ± ½± ² ³²» ² ïð ¼² ô»» ² «µ½» ¼ ²± ²² ½» ³ ²- ò Ñ»»²» ³» ½ ½ ²» ± ± ¼± «²µ- ±»¾ ² ±¼»» ó - ²± ³ò ܱ ±»»² ±¾±½ ½ ± µ ±² ³ ¹ ±»² «±»² ¼»³» µ ½ ¼µ ½ «³» ½»² ródeł wiatła w zasi ¹«µ ô ± ²²± «± ² ½ ² ½»³ ¾»»½ ² ³ øîìê ò É ³ ¹ ² ¼± ½ ½» ±³» ½» ¹»² ½ ²±ó ² ² ½ Ð ½±¼ ½» ±¾± ²» ² ½± ² µ±³ ±¼ ±»¼²» ±³» ½»² «¼»² ¹»² ½ ²±ó ² ³»ô ¼± µ - ½ ½ ³ò ²ò ²»ô «³ ²»ô «ô ±³» ½»² ¼± ± ywania posiłków - dostosowane do liczby zatrudniony½ ½± ² ó µ- ô ± ± ² ½»½ ²± ±¹ ±¼ - ½ ± «²µ- ô µ ½ ½» µ±ó ² ² ò Ò ¾«¼±»ô µ -» ½ ² ²»»µ ½»¼²»¹± ±µ«ô ²» «¼ ¼ ½± ² µ- ¼» ±²» ±³» ½»²» ² ¼ ² ² ± ±³» ½»² ¼± ¹± ±ó ² ² ± - ô «² ±¼» ô «³ ² «ò Ò ¾«¼± ½» ±» ² ½ ²» «¼ ¼ ½± ² µ- ²» ² ±¼» ½ ¾ «¼² ô ¼ ² ô «² ±¼» ô «³ ²»ô ² µ ô ±³» ½»²» ¼± ¹± ± ² ² ± - ô µ ¾ ² ¹»² ± ±¾» ¼ µ±ó ¾» «ò л ½»¹- ²» ±µ» ³ ¹ ²»» µ± ½ ±³» ½» ¹»² ½ ²±ó sanitarnych i dopuszczalne odległo ½ ½ ±µ ½ ±¼ ³» ½ ½ ò б¼ ±» ¼ ¾ «µ± ² «³ ² «¼» Ò»¼± «½ ²»» ± ± ²» ³ ² «¼»»½ ² ½ ² ½ ô µ -»æ ó ±¼»¹ ½ ±¾± zkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfik «² ² µ ¾» ó»½» stwa i nie zostały oznaczone tym znakiem ó ²» ³ ±²»» ±¼«½»² «¾ ¼± ½ ¼»µ ½ ¹±¼²± ½ ³ ¹ ó ² ³ ±µ» lonymi wła ½ ³» ³ ÅÕ±¼»µ ½ ô ò îïéãò É µ»»µ ± ± ²» ³ ² «¼»² ± ²² ¾ ± ±²» ² «µó cje bezpiecznej obsługi. Nale»»µ ± ± ¹±¼²» ¼±µ«³»² ½»½ ² ½ ²±ó «½ ± øüìî «¾ ±¼²± nymi instrukcjami obsługi. Ü»µ ½ ¹±¼²± ½ ± ²² ³» ³ò ²ò ² «½» ³ ² «¼»² ± ±ó wane w budownictwie (dotyczy to wył ½ ²» ±¾- ±¼«µ± ² ½ б ½» «¾ µ ó ju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie «² ² ¼»µ ½ ¹±¼²± ½ ±¼«½»²ó æ

6 ïïë ó ³ ² «¼»² ¼± ² ± «³ ¾» ±²±» ô ó ³ ² «¼»² ¼± ±¾- ¾ ±»² ± ½ ô ó ³ ² «¼»² ¼± ±¾- ² ½ ² ½ ô ó µ ±» ò Ë ¼»²»»µ ±»²» ¹» ½ ²» ± ²² ³» µ½ ² ±½ ±²»¼ ±»²»³ò É ¼µ«ródeł o»»² ²± µ±»¹± ²» ± ± ±½ ±²²» ±¾²»ó ²» ² ½ ±¾±½»¹± ¼± îì Ê ø¼ ¼³»²²»¹± ó «µ ± ¼ µ «½ «transformatorów, instalowanych na stałe lub przeno ² ½ ò É µ» «¼»²»½ ²± ±¹ ½ ²» ± ²² ¾ ± ±²» ²» ± ² ó czony wył cznik awaryjny, łatwo dost ² ¼ ±» ± ± ± -¾ ¾ ¼ ½ ½ ±¾ «ò É µ» ³» ±» «¼»² ô ² ½» ±»²» µ±² ²»»»³»² -» ±ó ¼ ½ ½ ± ²² ¾ poł ½ ±²»» ±¾» ±¼ ³ - ² ½ ³ ò É µ± ±¼ µ ¾» ²² ¾ ¾»»½ ±²» ±» ±¹ ±¼»²» µ± «³ folii biało-czerwonej, ustawienie stosownych znaków ostrzegawczych i uło»²» ³» ½ ½» cia do posesji kładki dla pieszych je» «½ ¾ dzie tego wymagała. Ð ½» «¼»² ½»»µ ½ ² ½ ²» µ±² ¹±¼²» ±¾± «½ ³» ³ œ ² «µ½ Ñ ¹ ² ½ Þ»»½ ²» Ð ½ Û²» ¹» ½»Œô ó𻼠± ±½ ½»³ ±¾- ²» ± ²» ½ «¹±¼²» ò α¾±»³²» ó µ± ò ܱ ±¾-»³² ½ ² ½» ²±»²»³ ¾«¼ ²µ«²» ³ ¼ ²² ³ æ µ± µ±² ²» ½» «¾«¼± º«²¼ ³»² - ±¼»³ ô ó µ± ¼ - ²»¹± ±¼ «² ½ ò É «½» ² ½ ½» ¹ ±»² ±æ ó ²» ½± ² µ- ² µ² ½ ² µ± «ø²± ± ²± ½ µ» ¼ó ki nawet w wykopach o gł ¾±µ± ci do 1 m w pochyłym terenie) ó ¼² ½» ¼± µ± «ô ó ¼ ²» ² ½«cych w wykopie brył ziemi, kamieni itp, Ö»¼² ³ ±¼ ± ½ ³ ¹ ¾»»½» ¹»² ½» ±¾± µ±» ¾»»½»²» ½ ² µ± «±½ wszy od 1 m gł ¾±µ± ½ ò Æ ¾»»½»²» cian wykopu o gł ¾±µ± ½ ±» ï ³ ø tkiem wykopu w skałach ½» ²» æ ó µ±² ²» µ± ½ ² ³ ø µ ³ ±½ ±² ³ ô ó µ±² ²» «³±½²»² ±²± ½ ½ ²ò Ì ² ± Ð ½±¼ ½ ± ²»²» ² ± ± ²» ±¼ ±»¼² ½ ± ± ó ganizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie ±»²»½ ² ½ ²»¹±ô ½» «ó» ³ ²± ² ±»¾ ½ ²»¹±»³» ½ ² ½ - ò Ö» ²» ³ ³± ± ½ «² µ² ½ ½ ²»¹±»³» ½ ² ½ - ô ²» ±¼ó ±¼ ±»¼²»»¼ ½ ô ³ ± ½± ² µ- ²» ¾ ¼²» ±¼µ ô ½» «³²»»² «½ ± ½ ¹ ±» ² ½ µ±² ²»³ ½ ½ ²²± ½ ò Æ ¹ ±»² ½ ²² µ ³ ²»¾»»½ ² ³ ô µ±¼ ³ «½ ½ ³ ±¼± µ«ð ½±¼ ½» ±¾± ² ±½»² ¼±µ«³»² ± µ± ±¼±»ô µ -»» µ±² ² ½ ²»²»³ ² «½» ½ ²² µ ²»¾»»½ ²»ô µ±¼» «½» Åêô ò îîêå ïèãò É ½»¹- ²± ½ ½±¼ ½» ±¾± ² æ ó» ² ± ¹ ² ½ ½ ²± µ ½ ± -¾ ¾»»½ ½ ½± ² ó µ-»¼ ¹ ±»² ³ ½ ²² µ ³ ²»¾»»½ ² ³ ô µ±¼ ³ «½ ³ ó» ² µ ¼ ½ ½ ¹ ±» przez stosowanie technologii, materiałów i sub- ²½ ²» ± ±¼«½ ½ µ ½ ¹ ±» ò Ö» µ ¼ ½ ¹ ±» ²»» ³± ô ²» ± ± ±¼ ±»¼²» ± ² ± ¹ ² ½ ²»»½ ² ½ ²»ô ³ ±¼µ ±½ ±² ¾ ± ±» ±¼µ ±½ ±² ²¼ ¼«²» ô

7 ïïê ±¹ ² ½ ce wpływ tych zagro» ² ¼ ±» ¾»»½» ± ½± ² µ- ò Ò»¾»»½ ² ½ ²² µ to czynnik, którego oddziaływanie mo» ± ¼ ¼± «««¾ ²²»¹± ± ²»¹± ² ½ ³ ±»¹± ±¹±»² tanu zdrowia człowieka b ¼ ¼±» ó ½ ³»» ²»¹±ò Í µ±¼ ½ ²² µ oznacza czynnik, którego oddziaływanie mo» ± ¼ ¼± ±ó gorszenia stanu zdrowia człowieka. Ò ±³ «½ ³ ½ ²² µ»³» ½ ²² µ ²» ²± ½ ¹ ±»² ¼ ½ «¾ zdrowia człowieka, lecz utrudniaj ½ ½ «¾ ½ ² ½ ²² ± ² ± -¾ ¼± ±¾²»²»¹± ¼± ²± ci do wykonywania pracy lub innej działalno ½ ¾ ¼ wpływaj ½ ² ³²»»²» ¼ ²± ½ ò É» ²± ci od poziomu oddziaływania lub innych warunków czy²² µ «½ ó ³±» µ±¼ ³ô µ±¼ ó ²»¾»»½ ² ³ò ܱ µ±¼ ½ ½ ²² µ- ô µ -» ³±¹ ± ² ¾«¼±» ²» ½ ²² µ º ½ ²» - hałas, drgania mechaniczne, niska temperatura, w ±µ ¹± ²± ±» oraz nieprawidłowe o»»²»ò ܱ ½ ²² µ- «½ ½ ³± ² ½ æ ±¼²±»²»»²±»²» ½ ó - ô ³«±² ± ½ ciała oraz stres. ±¼µ ±½ ±² ²¼ ¼«²» ± ±¼» ±¾ ±¾±½» Š Ð ½±¼ ½» ±¾± ² ¼± ½ pracownikowi nieodpłatnie ±¼µ ±½ ±² indywidualnej przed działaniem niebezpiecznych i szµ±¼ ½ ¼ ¼ ± ½ ²² µ- ó «½ ½ ±¼± µ«½ ô µ - ²» ± ²º± ³± ½± ² µ ± ± ±¾ ½ posługiwania si ³ ±¼µ ³ ÅÕ±¼»µ ½ ô ò îíéêãò ܱ ½ ±²» ½± ² µ± ±¼µ ±½ ±² ²¼ ¼«²» ³«¾ ± ² ½ ±²» ² µ»³ ¾»»½» ² ±¼» ²»¹± ½» º µ ««² ½»¹± ¼± µ»¹± ± ² ½»² ø «¾ ²» «³± ³ ¼ Ý»² ² ³ ² ³ ѽ ±² Ð ½ ¼± ½» «² ¼»½» ¼»² ñ¼± «½»² ¼± ± ± ² ²»»²» ÎÐ ±¼µ ±½ ±² ²¼ ¼«²» ± «± ²»² ¼±»¹± ± ² ½ ² ² µ»³ ¾»»½» ò Ó ³» ¼»µ ½ ¹±¼²± ½ ½ ±¾- ³ ¹ ² ³ «³ ¼± ½ ½ ½ ½» ½ ²± ³ ½ ò Ð ½±¼ ½» - ²» ±¾± ² ¼± ½ bezpłatnie odzie ±¾ ±ó ¾±½»ô»» ±¼» własna pracownika mo» ½ ² ½»² ««¾ ² ½ ²»³«¾ «ó ¼»² «±»» ³ ¹»¹± ¹ ¼»½ ²± ±¹ ½ ²»ô ² ²» «¾ ¾»»½» ó ¹»² ½ ò É ³ ¹ ²»½ ± ±» Ð ½±¼ ½ «µ± ² ½»»¾» ±¾»µ ½» ±¾± ² ¼± ±µ»»² ± ² ¹ ±»² ± ±»¹± ¾«½ ±»¹±ò ܱµ±² ²» µ º µ ½ ±¾»µ - ô ±³» ½» ô»º»»²» ² ² ½ ±¼ ¹ ¼»³ ¹ ±»² ¾«½»³ ± ± ² µ± ²» ½ ô» ²» ¾ ¼²»» ¹ ¼«² µ±²»½ ²± ± ± ² «¼» ² ½»»µ ½ ² ½ µ±² ² ½ ¾«ó ½ ± ³ ½ ³» ½ ½ ô ¹¼» ¹ ±»²» ¾«½»³ò б¼ ½ ² ¹ ² ½ Í ¹ ² ½ ± ²»² ¾ rozmieszczony w miejscach łatwo dost ² ½ ó ¼±½ ² ½ ô» ½ ½ ¼ ±¹ ½ µ±³«² µ ½ ² ½ ò ܱ «± ²»² ¾» ² ±² ¼± ±» ±µ± ci co najmniej 1 m, a odległo ¼± ½ ¼± ¹ ² ½ ²» ± ²² ¾ µó ² íð ³ò Í ²» «³» ½ ³» ½ ½ ²» ² ±² ½ ² «µ±¼»² ³»½ ² ½ ²» ± działanie ródeł ciepła (piece, grzejniki). Ka ¼ ¹ ² ½ ± ²² ³» µ±² ± µ ±¼²± ± ó ² ¼ ± ²»¹± ¾ ¼ ² ¹ ² ½ ø¾ ¼ ² ± ²² ±¼¾ ½± ê ³» ½ ò ² «µ½»½ ± ± ô» ½ ²º± ³ ½» ¼± ½ ½» ½ ± ²» ¼±»»² ± «ô ± ²² ¾» ±² ¼±½ ² ³ ¼± ² ³ ³» ½«ò

8 ïïé Ò» ±¼ ¼± ¼±³± ci zatrudnionych słu ¾ ± ² ½ ½»»º±² ³±»ò Ý» ±»»»³ ½ ²» µ±² ± ± ²» ¼ -¹» µ«½ ² ½ ò Ë ¹ µ± ½±» É ½» µ±² ² ±¾- ²» ½» ± ± ¼± ±¾± «½ ½» - ÞØÐô ½»¹- ²± ½ æ ï ò α ± ¼»² Ó ² Ð ½ б µ ͱ½ ²» ¼² îê» ² ïççé ò» ±¹- ² ½» - ¾»»½» ¹»² ½ øü ò Ëò Ò ïîç ± ò èìì ô î ò α ± ¼»² Ó ² Ð ½ б µ ͱ½ ²» ¼² îè ³ ïççê ò» szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecz» ¹»² ½ ô í ò α ± ¼»² Ó ² Ù± ±¼ µ ¼² îð» ² îððï ò» ¾»»½» ó ¹»² ½ ±¼½»µ ± ½ ³ ² ²² ½ «¼»»½ ² ½ ² ½ ¼± ±¾-»³² ½ ô ¾«¼± ² ½ ¼ ±¹± ½ ô ì ò α ± ¼»² Ó ² - Õ±³«² µ ½ ± ß¼³ ² ½ ô Ù± ±¼ µ Ì»»²±» ѽ ±² ±¼± µ ¼² ïð ¹± ïçéé ò» ¾»»½» ¹»² ½ µ±² ² «±¾- ¼ ±¹± ½ ³± ± ½ ô ë ò α ± ¼»² Ó ² ²º «µ «¼² ê ¹± îððí ò» ¾»»½» ¹»² ½ ±¼½ µ±² ² ±¾- ¾«¼± ² ½ øü ò Ëò ìéñðí ± ò ìðï ô ê ò α ± ¼»² Ó ² Ù± ±¼ µ ¼² ïé» ² ïççç ò» ¾»»½» ó ¹»² ½ «¼»² ½ ² ½ ½»²» ¹» ½ ² ½ ò é ò α ± ¼»²» Ó ² ²º «µ «¼² îíòðêòîððí øü ò Ëò ïîðñðí ± ò ïïîê» ²º± ³ ½ ¼± ½ ½» ¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ± ²«¾»»½» ±½ ±² ¼ ± ò opracował ³¹ ² ò α¾» Ð ½ ±»µ

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic

Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic ÑÎÙßÒ ÆßÝÖß ÎËÝØË ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÑÆÒßÕÑÉßÒ Û ËÔ ÝÇ Stała organizacja ruchu zmiana oznakowania ulic» ±²» Ý ± ² ± Ó±² «µ

Bardziej szczegółowo

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ²

Þò Þ ² ²- ½ ² øµ ² ½ ¼»- ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ² Þò Þ ² ² ½ ² øµ ² ½ ¼» ½ ± ò Ð ±»µ ² æ Ó¹ ². Janusz Głuszek Í ¼ ½ æ Ò «òæ îðïíñèçô îëíðñçìô ÜÑ ñ Íñðïéèñðï ² ò Û«¹»² «Õ± ½ µ Ò «òæ îíìïñçîô ÜÑ ñþññðïéîñðï Ó»½ îððç ò Í» ½ 1. Strona tytułowa. îò Í» ½ ò

Bardziej szczegółowo

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³

harmonogram egzaminu maturalnego w terminie główn ³ Õ±³«² µ ¼»µ ± ÝÕÛ»» ³ ²- ¼ ²«ô»¹ ³ ²«¹ ³² ²»¹±ô»¹ ³ ²«³ «²»¹±»¹ ³ ²«±» ¼ ½»¹± µ º µ ½» ±¼±» îðïî ò Ò ±¼» y íí «ò ï îô y ìé «ò íô y ìç «ò ïô y êï «ò îô y ïðî «ò ìô y ïðí «ò ïô y ïïí «ò ï î y ïìê «ò ë α

Bardziej szczegółowo

studni przedstawia Zał. nr 2

studni przedstawia Zał. nr 2 ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòî±¼ ô µ ««± ²»»¼ ½ ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï îòð±» ½ ² ²» «½ ±³± ½ ô ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± ± ¼± ½ ½ ± ± -¾ ½ µ± ² ô ±µ ½» ± ²² ò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ᐧ卧 ę BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 1 W PIŃCZOWIE ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ę ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧 ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 ᑇ呗 óᐧ卧ᐧ卧 ᐧ卧 j p j ᐧ卧 GMINA PIŃCZÓW ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧ᐧ卧

Bardziej szczegółowo

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò

µ± ciowych materiałów dostarczanych na plac budowy ora z za ich wła ciwe składowanie i wbudowanie zgodnie z zało»² ³ ÐÆÖò ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïò ÉÍÌ Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòïò л¼³ ± µ»»½ º µ ½ òòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²«

îòî ²» ce zagospodarowanie terenu i według Miejscowego pla²« ÍÐ Í ÌÎÛ Ý ïòéíì Ð òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò î ïòï б¼ ½» ± ½± ² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/B.01. FUNDAMENTY 1.1. Roboty ziemne 1.1.1. Właściwości stosowanych materiałów Do wykonywania nasypów i zasypów: żwir, pospółka, piasek średni lub drobny oraz grunt

Bardziej szczegółowo

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż.

Poniżej 14 r.ż. 1 (0,5%) 1 (0,9%) r.ż. 11 (6,0%) 21 (18,9%) r.ż. 59 (32,2%) 44 (39,6%) r.ż. 38 (20,8%) 15 (13,5%) Powyżej 25 r.ż. ! " # $ % &! ' $ ( ) * # +, $ - *. /, 0 # 1!. 0, * 2 0 '! 3! 1 ) 4 $ % 5. ) (! +, ) 0 6 ). 7 1 $ 8, 9 : ; < = >? < ; @ = A B C D E F G @ H < I J K L D M N = A D M O E L D H B P ; A Q H < O R S G @ ; P

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA UCHWAŁA Nr X/210/07 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA ¼² ïì ½» ½ îððé ò -» «½»² ³» -½±»¹± ²«¹±- ±¼ ± ²»-»²²»¹± ¼ ½ ci zespołu urbanistycznego Grabiszyn Północny Przemysłowy we Wrocławiu Ò ±¼-» ò ïè «- ò î µ ë «-

Bardziej szczegółowo

Projektował. Sprawdził

Projektował. Sprawdził Þ ËÎÑ ÐÎÑÖÛÕÌMÉ ÑÎÙßÒ ÆßÝÖ ÆßÑÐßÌÎÆÛÒ ß ÒÉÛÍÌÇÝÖ ÇÝØÔ Òô ËÔò ÉÎÆÑÍÑÉß ïìô ÌÛÔò øðóêí îìê éè ððô ÚßÕÍ øðóêí îìê éê ðï Ò ² ¼ ² ³-»² Æ ³ ½»¹± Ѿ»µ ß¼» ±¾»µ «¾«¼± ²»¹± Ò Æ ³ ½»¹± ß¼» Æ ³ ½»¹± Ò ¼» ±¼³ ± «±

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak

Zespół projektowy. ³¹ ². Mariusz Łyczak. tech. Marian Łyczak Zespół projektowy ß ½»µ «³¹ ² ò ½ ò ß²² Ö-»º± ½ «ò ² îîñæðñ ßñÑÕÕñîððé Þ ²»»µ±³«² µ ½ ² ³¹ ². Mariusz Łyczak «ò ² ððêêñçêñë Þ ² a»»µ±³«² µ ½ ² tech. Marian Łyczak «ò ² ððéìñçêñë ÐÎÑÖÛÕÌ ÞËÜÑÉÔßÒÇ œþëüñéß

Bardziej szczegółowo

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś

ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś é Ś Ś Ś ŁĄ ń ľ ś ń ś ś ń Í Ż ś ś Í Ż Ć Ć ś ś ś ś ń Ż ń ś ś Ć ś Ć ś ń Ć ś ś ń Ż ś ś ść ő ś ś ń Í ś Ż ś Ó ś ś ś Ż Ż Ż ś ść ść Ć Ż ś Ó Ć ś Ć Ć Ć ś ś ś ś Ż Ż ń ś ś ć ś ś ś ś ś Í ś ś ś ś Ć ć ś ś ś ś ś Í Ż ń

Bardziej szczegółowo

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ

ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ ÛÓÐÙÝ Ò ÊÓÞÛ Þ Ò Ý ÖÝ ÓÛ ÝÒ Ñ Ç Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Â ÖÓ Û Ö ÈÓÐ Ø Ò Ï Ö Þ Û ÁÒ ØÝØÙØ ËÝ Ø Ñ Û Ð ØÖÓÒ ÞÒÝ Ï ÌÁ ÈÐ Ò ÛÝ Ø Ô Ò ½ ¾ ÃÐ ÝÞÒ Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò ÅÓ Ð Ó Ð Þ Ò ÓÛ ÞØÙÞÒ ÒØ Ð Ò Ë Ò ÙÖÓÒÓÛ ÏÒ Ó ÓÛ Ò Þ ÐÓ ÖÓÞÑÝØ Ð ÓÖÝØÑÝ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PBW NAZWA ZAMÓWIENIA: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR_53 PRZY UL. RUDZKIEJ 6 W WARSZAWIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKO A ADRES ZAMÓWIENIA: Warszawa, ul. Rudzka 6 ZAMAWIAJ CY: Masto St. Warszawa Dzelnca

Bardziej szczegółowo

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety

Zestawienie porownawcze najpopularniejszych i darmowych programow GPS. dostepnych na smartfony i tablety Zesee pre pplres r prr prr r ere, prr pree prr s sep sr ble ; > s r J Ž ˆ š š š š Ÿ š š rr e pr r p Ws ble e p ere ps rps Trs r sr l Dse r r r r r r r r ere ers prr..2 6.2..7 2. 2. 7. 8....2.2 2. 7...2

Bardziej szczegółowo

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ²

Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» Roboty w zakresie konstruowania, funda ³»² ± ² Ѿ»µ æ ÝÐÊæ ìëïðððððóè Ð ¹± ± ²»»»²«±¼ ¾«¼± i ìëïïððððóï α¾± µ»» ¾² ± ¾ - µ ± ¾»µ - ¾«ó ¼± ² ½ å ±¾±»³²» 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty zie ³²» ìëîðððððóç α¾± ¾«¼± ²» µ»» ²±»² µ±³ó» ²

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja

Szczegółowa Specyfikacja Szczegółowa Specyfikacja Ì»½ ² ½ ² ²» ± æ Ù³ ² ͵±µ êîóðèë ͵±µ «ò Ý ± ½ ïï Þ«¼± æ λ³±² ¼ ±¹ ¹³ ²²» ³ò α ½ ²²± Ù³ ² ͵±µ É µ±² ½ æ Þ «± ² ²» ²± Š Ì»½ ² ½ ²» œõ ÛÎŒ Mieczysław Łebedy µ êîóîðð Ù²» ²± Os.

Bardziej szczegółowo

«òù bałowskiej 23/25 w Warszawie

«òù bałowskiej 23/25 w Warszawie É ô ½»»½ îððè ò Í»½ º µ ½»½ ² ½ ² µ±² ² ±¼¾ ± «±¾- ³ ² ² ½»»µ ½ ²» ¾«¼ ²µ«ÆÙÒ «òù bałowskiej 23/25 w Warszawie Wykonał Jerzy Podgórski ï ïò µ±¼ ÝÐÊ ìëðððððð Š ½ ±¹- ² ïòïò Í»½ º µ ½»½ ² ½ ² µ±² ² ±¼¾ ±

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania

Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Wprowadzenie do grafiki maszynowej. Wprowadenie do teksturowania Aleksander Denisiuk Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn, ul. Słoneczna 54 denisjuk@matman.uwm.edu.pl 1 / 19 Wprowadenie do teksturowania

Bardziej szczegółowo

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż

ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ś Ś Ś Ż ć ć Ś Ę ć Ż ć ć ć Ż Ż Ż Ć ć Ź Ś ć ć ć ć ć Ż Ż Ź ć Ź ć Ż Ś Ż ć ć Ż ć ć ć Ź Ż Ż ć Ź Ż ć ć Ź Ż ć ć Ż Ź ć Ś ć Ó Ż ć ć Ź Ż Ż ć ć Ź Ź Ż Ć Ź Ź ź ź Ź Ś Ś Ś ć Ś ć Ź ć Ź Ż Ż Ż Ż Ź ć Ś Ż ć Ż Ż Ż Ź Ź Ż Ż Ż

Bardziej szczegółowo

ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò ÖÛÜÒÑÍÌÕÑÉÛ ÍÐÎßÉÑÆÜßÒ Û Ú ÒßÒÍÑÉÛ ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò ÍÌßÔÛÈÐÑÎÌ ßËÌÑÍÌÎßÜÇ Íòßò Ö»¼²± µ±» ± ¼ ²» º ² ² ±» ² ¼» ±µ µ± ½ ½ íï ¹ «¼² îððç ò Í» ½ Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa. Teksturowanie

Grafika Komputerowa. Teksturowanie Grafika Komputerowa. Teksturowanie Aleksander Denisiuk Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Ò Ù Ô º ÙºÔÐ 1 / 19 Teksturowanie Najnowsza

Bardziej szczegółowo

Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í

Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í Ó Í ľ ä Í ľ Ä ľ Ü Ś Đ Ą Ś Ż Ś Ż Ś Ż ć Ą Ż Ż ć Ś Ż Ą Ż Ą ľ Ś ć Ś Ś ć Ś ć ě Ż Ż Ż Ż Ż Ź Ż Ż Í Ż ľ Ó Ż Ż Ż ć Ż ć Ó ć Ą ć ć ć ü Í Á í í Ś Ż Ą Ś Ż í í í í í í í í í í ć Ż Í í ć Ż Ż Ż Ź Ą Ż Ż ć Ż őż Í ć Ż ć

Bardziej szczegółowo

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 10 Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w czasie przebudowy ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Środkowej do ul. Rzemieślniczej w Kostrzynie nad Odrą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi

Bardziej szczegółowo

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï

îò Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w zał ½ ² µ«ò ï Ñ - Ó ±»½µ ô îïòðîòîðïî ò Æ ²» ±º» ±» ² Î òðìîòëòîðïî ܱ ½ Ð ±»µ «æ Przecwdzałane wykluczenu cyfrowemu w Gmne O - Ó ±»½µ Œô» ± ²»¹± ³ ½ ±¹ ³«Ñ» ½ ²»¹± ²²± ½ ² Ù± ±¼ µ èò Ñ Ð ±» ± æ Społecze ± ²º± ³ ½ ²»

Bardziej szczegółowo

Ł ŁÓ í đ í Í Í đ đ őżĺ ę ę ń ń ę ę ż Ą ĺ ŻŻ ĺ ĺ Ż í ĺ ĺ ő ý ĺ ý Ę ő ż ő ý ę Ż Ę Ź ń ę ż żý ę ę ý Ź ż ő Ę ę ę ę ő Í żý ę ĺ ę ż Í ĺ żý ż Ę ĺ ĺ ę ę ĺ Ę ę Đ Żý Đ Ż ý ę Ę Ę ż ý ý ĺ ý ę é ő ę ń ę ż Ą ż Ä

Bardziej szczegółowo

Ś Ó Ł

Ś Ó Ł Ę Ę Ę Ę Ę Ń Ż ć ż ć Ś Ó Ł Ń Ó Ś Ó Ę ć ż Ó Ź ż Ó Ś ż Ó Ó Ś Ó Ó ż ż ć ć Ó ć ż Ż Ś Ś Ż Ó Ś ż Ó ź Ó Ś ż Ś Ś Ś Ę ż ć Ś Ś Ś ż Ż Ś ć ż Ó ć Ć ż Ó ć Ś Ś ż Ż ć ż Ś ż ż ż Ę Ę ż ż Ś ż ć Ż Ś ż Ż ż ć Ó Ę Ś Ł Ś Ś Ś

Bardziej szczegółowo

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie.

ø ª ß ± ± ø º± µø - ªµ ø øæ ß ª Æ µ Ù øæß ª Ù ª Æ º ª ª działa perfekcyjnie. ŸÆø ø ªˇ øæß ø ± Æ º ª ªÙ µ -ƪ ± ± Æ ß ± ± ø ø ª ª ª ƪ ± ß Æª Ú ÀÆ dzenie zostało wyprodukowane z u ß ª ø ± ß ª ± ± ª ø ª ª ø æª ª ª øù Æ ª ª ± ß Ú ª æøæº ± ± º ª ª ß ø ø µ± ikowanej obsługi µ± ªÆ ø

Bardziej szczegółowo

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś

Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś ź Ó Ń Ś Ą Ś Ń Ś Ś Ś Ą Ś Ń Ś Ę Ń Ą Ą Ś ź Ś ć Ó Ą Ś Ć ć Ś ć Ń ć Ń Ó Ą Ś ć Ó ć ć ć Ń Ę Ń ź ź ć ć Ę ć ć Ń Ń Ę Ą ź Ą Ń Ń Ą Ą Ą Ń ź ć Ń ź Ę ź ć Ą ć Ń ć Ś Ś Ń ć Ń ź ć Ś ź ź Ń Ń Ń ź Ę Ę ź Ę Ś ź Ń ź ć Ń Ń Ń

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń

Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń ź Ż Ą Ę Ą Ś Ń Ś Ą Ś Ń Ą Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ś ź Ś Ś ŚĆ Ń Ń Ń Ś Ń Ń Ń ć Ń Ń Ó Ą Ś Ą Ń Ń Ń ź ć Ń Ń Ń ć Ń Ę Ę Ś ć Ę Ń Ń ź Ą ć Ń Ą Ś Ń Ę Ń Ę Ę Ż Ś Ń Ń Ń ć Ę Ę Ę ć Ę Ą ć Ń Ą ć Ś Ń Ń Ń ć Ń Ę Ń Ń Ę ź Ń Ą Ę Ę Ę Ę Ę Ę

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź

ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć Ś ź ź ć ć ć ć ź ć ź ć ź ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ź Ó ć ć ć ć ź ź ć Ę ć ć ć ź ć ć ź ć Ę ć ć ź ć ź ć Ó ć ć Ą ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć ć Ż ć ć ć Ń ć Ą ź ź ć ć ź ć ć Ę ć ć ć ć ć ć ć ć ź

Bardziej szczegółowo

ś ó ó ż

ś ó ó ż ź ś ó ó ż ó ó ó ć ż ó ó ś ś ś ć ó ó ć ż ś ó ś ć ó Ć ó ż ć ć ś ś ć ż ż Ć ć ż Ć ś ó ó ś ż ż ż ż ż ć ć ś ś ż ść ó ż ż ż ó ó ć ż ż ó ż ż ó ó ż ż ć ó ó ś ó ó Ż ó ć ć ó ć ś ż ó ń ć ń ś ś ż ń ó ź ń ź ż ż ó ó

Bardziej szczegółowo

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008

SA- PSr 2008. Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 `` STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SA- PSr 2008 Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie za I półrocze 2008 1. Raport audytora z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2.

Bardziej szczegółowo

Ź Ą Ś ć ć Ą Ś Í ć Ł ć ć

Ź Ą Ś ć ć Ą Ś Í ć Ł ć ć Í ć í ć Ź Ą Ś ć ć Ą Ś Í ć Ł ć ć ć í í í ć Ś ć Ó ć Ó Ó ć Ś Ó ć ő Ć ć Ó ć Ś ć ć ć Ś ć Ś ć ć Ść ć ć ć Ó ć ľ ć Ó ć ć Ć ć Ó ć Ś ľ Ś ć ć ć ć ć Ą ć Ó Ś ć Ą ć ć Ó ć Á Í ć Ź ć ľ ľ ľ ť ć ć Ó ŚÓ ľ ć í Ś Ś ć ľ Ó Ś

Bardziej szczegółowo

Ż Ż Ż Ż ś ď ő ő ĺ ś ĺ ď ś ś Ż ď ś Ę ć Ż ć ś đ ĺ ć ś ĺ ś ś ć Ż Ż Ż Ż ď ś đ ĺ ĺ ć ć ś ś ć ĺ ć Ż

Ż Ż Ż Ż ś ď ő ő ĺ ś ĺ ď ś ś Ż ď ś Ę ć Ż ć ś đ ĺ ć ś ĺ ś ś ć Ż Ż Ż Ż ď ś đ ĺ ĺ ć ć ś ś ć ĺ ć Ż ś Ę Ż ő ń ś ő í ő ĺ ď őźĺ ő ď Ż ĺ ś ď ĺ Ż ś ś ď Żĺ Ż Ż Ż Ż ś ď ő ő ĺ ś ĺ ď ś ś Ż ď ś Ę ć Ż ć ś đ ĺ ć ś ĺ ś ś ć Ż Ż Ż Ż ď ś đ ĺ ĺ ć ć ś ś ć ĺ ć Ż ĺ ś ĺ ś ś Í ś ĺ ś Í Ż ő Ę Ś Í ść Ż ś đ ťĺ ń ś ś ő ő ś ĺ

Bardziej szczegółowo

ż Í ś ý ż

ż Í ś ý ż Ś ź Ś ż ś Ę Ż Ż ń ń ś ś ć ý đ Ż ż ż ć đ í ć ń ż Í ś ý ż ż ż ś ń ś ż ś ś Ź ś ń ś ń ń ż ś ś ń ż ż ś Ż ć ŕ ś Ż Ó ż Ó ć ż ś Ż ż Ó ś ń ń ś ś Ó Ść ń Ż ś ń ń ŕ ż ś Ż ć Ś ń ż ń ż ń ż Ż ż Ó ś Ż Ó Ś ś ń ż ż Ż ż

Bardziej szczegółowo

Ę ś

Ę ś ć Ę Ł ś Ę ś ś ż Ź ż ż ż ż ż ś ż ż Ż Ę ś ść ść ś Ć ś ś Ć ść Ź ć Ż ć ś ż ś ść ś ś ś ś ć Ć ś Ć ś ś Ź ś ś Ź ś ź ś ż ż ś ś ś ź ś ś Ź Ł ż ś ż Ę Ź ś Ę Ę ż Ę Ź Ę ś ś ś ć ź ś ś ś ś ś ś ś Ź ś ż ż ć ć ć ś Ę ż ś ć

Bardziej szczegółowo

ć ć ć ć Ń Ę Ś Ę Ę ć Ę ć Ń

ć ć ć ć Ń Ę Ś Ę Ę ć Ę ć Ń Ź Ź Ó Ń Ó ź ć Ź ć ć ć ć Ń Ę Ś Ę Ę ć Ę ć Ń Ź ć Ź Ę Ę ć ć ź Ę Ę Ź ć Ó Ó Ś Ó Ń ŚĆ Ę Ś Ó ćć Ó Ś Ę Ś Ę Ę Ś Ś ć Ę Ó Ę Ó Ę Ń Ć Ś Ś Ś Ś Ó ŚĆ Ó ć Ń Ń Ó Ę Ó Ó Ó Ś Ę Ć Ó ć ć Ó ź Ę ć ć Ź ć ć ć ć ć ź ć Ź ć Ć ć ć Ś

Bardziej szczegółowo

ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý

ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý Ł ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ń ľ ľ ľ ľ ć ć ľ ż ľ ľ ľ ż ľ ľ ľ ń Ł ľí ć ő ż ľ ż Ł đ ľ ľ ż ľ ż ľ ż ť ŕ ľ ľ ľ ľ ľ ý ľ ľ ľ ľ ľ ń ľ ý Ł Í Ź ń ń á ľ Ä Ž ń ń Ą ń ż Ą Ż ď ż Ż ď ń ć ż Ż Ż Ę Ę Ń Í Ł Ż ć ń Ź Ł ń Ó á

Bardziej szczegółowo

ń

ń Ę Ę ż Ę ć ń ń Ą Ą Ę ń ć Ą ń ń Ś ń ń ń ż ń ń ż ń ż ż ż ż ż ż ć ć Ą ź Ę ń ż ż ż Ż ż Ą Ł ż Ę ż ż Ę ć ć Ą ż ż ć ć ż ć ż Ę ż ż ń Ż ż ć Ą ż Ęć ń ż ż ń ć ć Ę Ł ż Ę Ę ć ż ń Ł ż Ż ż Ż Ę ż Ź ż Ź ż ź Ę Ź ń ż Ź ż

Bardziej szczegółowo

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń

ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ł Ą Ę ż ż ż ż Ó ż Ż Ż Ę Ż Ą Ż Ż ż Ś Ż Ś ń ż ń ń Ą ń ż ż ń ż ż ż Ż ń Ą ń Ę Ó Ł Ś ż ż Ę Ę ż Ó ż Ś Ę ń ń ń ż ń ń Ę Ę ń ż Ą ń Ś Ś Ę ń Ż Ę Ę ż ń ń ń ń ż Ę ń ń ń ń Ł Ę ń ń ń ń ż Ę ż ż ż Ź ż Ż ż Ż ż ż Ę ń Ę ż

Bardziej szczegółowo

Ć Ę Ę ż ŁĄ

Ć Ę Ę ż ŁĄ Ó Ń Ń Ń Ą Ę Ź ŚĘ Ś Ć Ę Ę ż ŁĄ ż Ą Ś Ą Ś ź ż ź Ś Ę Ę ź Ą Ę ż Ą ż ż ż Ą Ś ż ż ż ć ż ż ć ż ż ć ć ż ż Ą ż ż ż Ę Ę Ę ż Ś ż Ą Ę Ź Ą ż Ą Ę ż ż Ś ż ż ż ż Ł Ę ć ż Ś ż ż ż ż ż Ś Ę ż ż Ę Ę ż Ę ć ż ż ż Ś ż ż ć ż Ę

Bardziej szczegółowo

Ś ć

Ś ć Ś ć Ś Ś ć Ó Ś Ń ć ć ć ć Ś ŚĆ Ż Ń Ó Ż Ś ć Ń ć Ó Ó ć ć ć ć Ź Ś ć Ó Ó ć Ś Ń Ó Ś Ń Ż Ż Ź Ó Ń ć Ś Ź Ż ć Ś Ó ć ć ć ć Ż Ó Ś Ś Ó Ś Ś Ś Ś Ś ć ć Ś ć ć Ś ć Ó Ó ć Ó ć Ó ć ć Ó Ó Ó Ó Ś Ó ć Ż Ó ć Ń ć ć ć ć ć

Bardziej szczegółowo

zniszczenia warstw izolacyjnych, u o onych na konstrukcji kopu y w okresie przekazywania»»²«¼± rodka zbiornika przez otwory w pow oce walcowej.

zniszczenia warstw izolacyjnych, u o onych na konstrukcji kopu y w okresie przekazywania»»²«¼± rodka zbiornika przez otwory w pow oce walcowej. íò Ûµ» ¼± ½ ca trwa o ½ cian z pow ok» ² ² ø» ± ² µ ½»³»² ± ¾ ± ² µ ³ ¹ ²± ± ¼«² ¼³» ²»¹±ò Ѿ»µ ïïòïò íòïò Ø ± ±¾»µ «É ±µ«ïçêë ѽ ½ ² ½»µ- ½ ± ²± ¼» ¼» ±²» µ±³± º» ³»² ½ ²»ò É ïççé ±µ«µ» ¼»²»³ ²» ½» ²±

Bardziej szczegółowo

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń

Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ć Ę ć Ę Ę Ż Ść ć Ż ć Ż Ś ć ż ń ż Ż ć Ś Ż ń ń Ż ż Ń ć ń Ó ć Ę Ż ć ć Ś Ż Ż ż Ż Ż Ż ń ż ż Ż Ż ż Ż Ż ć ć Ż ń ń ć ć ć ż Ś Ł ż Ę Ż ć ć ć ń Ż ń Ł ń ż ć ć Ż ż Ó ć ć ń ć Ż Ż ń ń ń ż Ż ć Ż ż Ż Ó ż Ż ć ż ż Ę Ż Ż

Bardziej szczegółowo

Ó ń ń ń ń ń ź Ł ć ć ź ć ź ć ć ź ź ć Ó ń ć ń ć Ą ź ć ć ź ń ń ń Ę Ś Ł ć ń ń ń Ó Ó Ó Ó Ą Ó ź ć Ó ź ń ć ź ź Ę Ś ć Ę Ż Ś ź Ć ć ź ć ć ń ź ć Ł Ł Ó Ś ć ć ź ć Ś ń Ł Ó Ś ć Ś Ś ć Ó Ś ź ń ź ź ń Ę Ę ń Ó ń ń ź ź ń

Bardziej szczegółowo

ć

ć Ń ć Ś Ś ć Ó Ś Ń ć Ś Ż Ć Ń Ó ć ć Ó Ó Ś Ó Ó Ó Ź Ó Ś Ó ŚĆ Ź ŚĆ Ń Ó Ń ć ŚĆ Ś Ź Ź Ń Ó Ó Ó Ó Ń Ó Ó Ó Ó Ó Ź Ź Ź Ó Ń Ź Ó Ź Ż ć ć Ś ć Ó ć ć Ń Ó Ń Ó Ź Ż Ń Ó Ń Ń Ś Ż Ż Ó Ó Ń Ś ć Ó Ó Ń Ó Ó Ń Ó Ó Ó ć ć Ó Ó Ó Ś Ż

Bardziej szczegółowo

ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź

ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź Ą ć ć ć ź Ń Ś ŚĆ ź ć Ś ŚĆ Ń Ó Ó ć ć Ś Ń ć ć Ś Ś Ś ź ć Ś Ń ź ć Ś ź ź ŚĆ Ń Ń Ś Ę ć Ó Ś ć Ę Ś Ś Ą ć ź Ń Ń ć ć ź Ę ź ź Ś ŚĆ ź Ę ĘĄ Ę Ż Ó ć ć Ą ź Ą Ą Ę Ń ć ć Ą Ę Ą ć Ń Ń Ś ź ź Ą Ż Ó ć Ę Ę ź ź ź ź Ą Ń Ę Ą

Bardziej szczegółowo

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź

ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ń ń Ę Ó Ń Ł ń Ł Ó Ł Ść ń ć Ś Ó ń ń ń ń Ź ć ć ń ń ć ń Ź ć ń ć Ź ń Ź ź ć Ę ć Ź ć ź ń ń ź ć ć ń ń ń ń ń ć ć ń Ź ń Ź ń ń ź ń Ł ć ź ź ź ź ń ć Ź ć ń ń ń ń ź ń ć ń ń ń ń ń ć ń ń ń ć ź ń ć ź Ź ń ń Ę ź Ć ź ć ć

Bardziej szczegółowo

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę

ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę ć ę ę Ł Ą Ś Ś ę Ś ę ę ć ć ę ę ę ę ć Ś ć ę ę ć ę Ś ę Ń ę ź ę ę ę Ś ę ę ę Ó Ł Ł Ę Ą ę Ą ę Ą ę ć ę ć Ą ć ę ć ć ę Ę ę Ś Ą Ł Ó ę ć ę ę ę ę Ą ć ęć ę ć ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę ę Ą ę ę ę ę Ń ę Ó

Bardziej szczegółowo

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć

Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć ń Ż Ę Ń ń ń ć Ę ź ń ń ń ć Ż Ś Ż Ż Ń Ś Ł Ó Ś ń Ż ń ć Ż ć ń ź Ż ć ć ć ń ń ć Ż Ż ć Ż ć ń ń ń ć Ż ń ć ń ń Ó Ń ź ń ń Ś Ś Ż ć ć ć ć Ż ć ć ń ć ń Ż ć Ó Ż Ż Ż ć Ą ć Ó Ł Ą Ą Ó Ń ń ń ć ć ć ć ń ń ć Ń Ś ć Ś Ż ć ń Ż

Bardziej szczegółowo

Ą Ś Ó

Ą Ś Ó Ó ź ź Ó Ą ć Ą Ś Ó Ś Ę Ś Ł Ź ć Ś ć Ź Ę Ś Ą Ó Ó ź ć ć Ź Ź Ę ć ź ź Ń Ł Ź Ź ź Ń Ź ć Ś Ę Ą Ś Ź Ń Ń ć Ó Ś Ś ź Ź Ź Ą Ń Ą ź Ń Ł Ń Ń Ń ź Ń ć ć ć ź ć Ś Ń ć ć Ę ć Ę ć Ę Ź Ś Ó Ź Ę Ś Ę Ź Ó Ź Ę Ń ć ź Ź Ó Ę ć Ś Ź Ń ć

Bardziej szczegółowo

ń ż ś

ń ż ś Ł ń ń ś ś ń ń ń ś ż Ń ż ż ć Ą ń ż ż ń ż ś ś Ł ń ń ść Ł ż Ł Ń ź ść ń ż ż ż ś ś ś ż ś ż ż ś ń ń ż ź ż ż ż ń ź ń ś ń ń Ą ć Ę Ł ń Ń ż ść Ń ż Ę ż ż ż ż ż ż ż ść ż ś ń ż ż ż ż ś ś ś ś ż ś ż ś ć ś ż ż ć ś ż ć

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przedsi wzi cie : remont chodników i miejsc postojowych przy ul. J. Styki i Słowia skiej w Bogatyni. Wykonawca robót:...

OPIS TECHNICZNY. Przedsi wzi cie : remont chodników i miejsc postojowych przy ul. J. Styki i Słowia skiej w Bogatyni. Wykonawca robót:... OPIS TECHNICZNY Do projektu sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego (chodnika i miejsc parkingowych) zgodnie z wymogami bezpiecze stwa ruchu drogowego i projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie

Bardziej szczegółowo

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż

Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż Ę Ż Ł Ó Ż Ż Ż Ó ń ć Ó ń ć Ó Ę Ń ć ń ć Ż Ż ĘŻ Ł Ó ć ń Ż ć Ł Ó Ż ć ń Ę ć ń ć ć ń ć Ź Ś ń ń ń ń ń ń Ł Ż Ł Ę Ó ń Ż ń ń ń ć Ż ć ń ń Ż Ż ć Ę ć ć Ż Ż Ż ć ń ń ń ź ź Ł Ś ć Ł Ó Ę Ż ć ń ń Ż Ż Ż ń ć Ź Ź ć ń Ż ń Ę

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż

ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż Ł Ł ż ó ż Ż ź Ę ż ś ś ś Ę ś Ź ź ź ó ó ś ó ó ś ż ź ź ż ż ó ż ó ó ó ż ż ł ż ó ŚĆ ż ż ź ż ż ż ź Ź ś ś ó ś ń ł ś ś ó ż ć ó ść ś ść ś Ę ś ś ć ś ś ł ś ś ó ś ś ś ż ć ż ó ść ć łó ść Ść Ź ó ł ś ś ć ó ł ń ń ć ł

Bardziej szczegółowo

Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż

Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż Ó Ś ń Ś Ź ń Ą ń Ę Ę ź Ę Ę Ę ź Ż ź Ę ń ń ć Ę ź Ż Ę Ę Ę ź ź Ą Ą ĄĄ ń Ę Ę ń ń ń Ź Ą ń ń ń ń Ę Ą Ę ń Ę Ę Ą ń ń ń ń ź Ę Ę ź ć ń Ę ń Ę Ę Ą ń Ę Ę ń Ę Ę ć ć ń ń Ę Ę Ę Ę ć ć Ź ć ć Ę Ż Ę ń Ż Ó Ę ć ń Ę Ż Ż Ż Ż Ę

Bardziej szczegółowo

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę

ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ę ę ĄĄ Ą Ą Ł Ę ę ń ę Ę ć ę ę ę ę ć ę ć ń ę ć ź ć ć ę Ł Ł Ł Ł ń ń ę ę ę ć ę ę ć ę ę ć ę Ś ę ę ę ć ć ę ć ń ę Ę ć ę ć ć ń ę Ę Ą Ę Ł Ę ćę Ę Ę ŁŁ ę ź Ł Ę ń Ł Ł Ł ć Ł ę Ł Ź Ę ę Ą Ę Ł Ę Ą Ó ń ń Ę ń Ś ń Ś ń Ł

Bardziej szczegółowo

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó

ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą ę ó Ą ę ć Ą ą ą ą ż ż ó ą ż ć ą ą ć ż ć ó ó ą ó ą ń ą ę ą ę ż ń ą ó ą ą ą ą ą ą ą ó ż Ś ę ą ę ą ą ż ĘŚ ż ń ę ę ą ó ż ą Ą Ź ń Ó ą ą ó ą ę ó ą ę ó ó Ż ć ó ó ó ę Ó ó ą ć ę ó ą ę ż Ó Ń ą ą ę ó Ę ó Ą ć ę ó ą ą

Bardziej szczegółowo

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć

Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ż Ś Ą ć ą ą ą ż ż ą ą ć ą ż Ę ą ć ż ć Ó ą ą ń ą ż ń ą Ń ą ą ą Ą ą ż ż Ą ż ą ź ą ą ż ż Ę ź ą ż ą ą ą ż Ź ą ń Ę ż Ó Ł Ść ą ą ą Ą ć ż ą ż ń ą ć ż ć Ę ą ż ą ą ż ą ź ą ń ą ń ą ą ż ć ć ą ż ą ą ą ą ć ć ć ą ą

Bardziej szczegółowo

Ś ź Ś Ś

Ś ź Ś Ś Ś ź Ś Ś Ę Ż Ę ź Ł Ą ź ź Ę ź Ą Ą Ę Ó Ś Ś Ś Ę Ś ź Ś Ś ź ź ź ź Ę Ą Ż Ą ź ź ź Ę ź Ę Ś ź ź ŚĆ Ś Ś ź ź Ą Ą Ą Ą ź ź ź Ż Ś Ą Ś Ą Ś Ń Ś Ą Ż Ś Ń Ś Ą Ą Ę Ś Ą ź ź ź Ą ź ź ź Ą Ż Ą Ą Ę ź Ę Ź ź ź Ą Ś Ą ź ź Ę ź Ą ź Ć

Bardziej szczegółowo

ń ę ńń ń

ń ę ńń ń ń ż ę Ą Ś Ó Ę ń ę ńń ń ę ż ż Ę ę Ń Ę ę ę Ń ń ż Ę ę Ą ę ń ż ę ć ę ć ń ń ę Ś ę ę ź ż ż ę ę ż ę ż ń ę Ę ę ż Ę ń ż ę ń ń ę ż ę ż ę ż ń ę ę ę ę ę ę ę ż Ę ę ę ć ę ź ę ę ź Ę ę ń ę ż Ę ę Ę ń ż ę ę Ę ń ę ż Ę ę

Bardziej szczegółowo